MIDDELBURGSE COURANT, No. i6. Ponderdag Ao. 177j. den 2. Maart. R V B?, W I T Z E R L A N D I T A L I 2 N- ^Trxestje, den a. february Den 2£def laasiledeo 2 W E r.^ E N- het k-°Kho lM 1' Fetruar1' De Inwoondets van or,i..,ers'Pel ElfCarlebyin de Provincie Uplandzyn V» l0g met elkander overeen gekomen om een Kooin- "gazyn op te richten en daar ui: de Arme te on- aerfouocn en om by onvruchtbare laten voor Zig zei- P O O L E N- D U I T S C H L A N D- D E E N N E M A R K E N. Af?E c a den 30. Nodemèer. Hei us-GrtekJcb ti»«i n rit enriop'Opfnmli'Pn den, 20 U wasr vac wy n ónze vcu'ge gefpoken heb n> (z»'« 0ffls:e Courant pan den 25. dezer") veifcbeen w - niet nog t'wèe andere Zttlcumers, aan de oordtvfestzydé van d t'Eiland. Ia dfe Baai vat Cormacliti P'Onderdeb - na.efdeh zy een geladen Scmp naar dlayd ged< neerd. Ve 'volgens kwamen50 van hunpe Manfchap «i wat, de omtrent twee Uaren diep Lacdwaarcs 111 rnk- ierwvi h?, Ja5 'nSar een,e Vfie weB ,e Vererf, mode rn oorden w»r^°Óïwiciiten al e® eerder naar hl 1" 'n-^en kwam ej k<re'dt 0 0 e; cbemenr d,ifln ,oen zy "g"0» dar.ee0 De'a weetci lu?«e» aanrukte 'om hun te verjagen var zïn 'et eëqige gefneuveld ,'w'aar op deGou- °enr fot voorkoming vat! verdere intervallen 40 Le- van v*n' Nieóft Ontbood cm daar mede de "Equipagp dar e.en all,'er leggend Galjoot te verfterken 'en mei v®0 ^(ayd vereènlgd de Rovers te keer re nasn. jjier den 12. February. Onlangs heeft men al D0'een. Wei gemaakt, waar by aan de Vrouwen en jonge b'Grs »arKA/<An ïc nm oio dnnr Manc nf Iniurplinopn - 141 y IXhlimu^Vlo 4AUv^. v uiv un v wi vvy .11 vj^ 1 vi< zelve fBM n 00 een boet® *40 5° Kroonen door der- flritrl ee3,rrs 16 betsalen. Oodenusfchen is 'er geer an> voor de Vrouwen en jouge Dogters, diealsdeel- "endotdn van het overtreden Ven dit Verbod mopren be- "ouden worden gefield. Mopelyk hebben de Werge- Vers geoordeeld dat het ftatueeren eener ftraffe tegen de Daaderf genoegzaamter voorkoming der wanordenzal kyo, ftaapd hadden wy hier een veifchnklyk Oiiweermei VnU®6 verze/d Waa'r door nietsileen de'Scheperi ""Ze Haven liggende maar ook onze Halzen en voor 5, '?h platten Lande', grootelèhadè gëlécen hebben. j-iïïitis viel 'er itr (jéo Tyavah fleChts 12 Uurett een zoo buitengewoonemenigte Sneeuw, dat ook zelfs '*8°0 st® He4f« zig niet wèeten te erinneren ooit e®"nderB®'y ken diepeu Sneeuw in onze Laodftrcck pfezien te beb- ^n- Twee dagen lang was "e loop der P°SI6C en het er?re«t der Postwagen® daar door ter. eecemaal gefttemd ï««r1n?C f b,ek 'e hebben* Van di. kSk voornemen, WB8 inverfenetde andere Kersfpeietl huo ftsB""8 iev0'. aaB Zyne MaJt' gekeven zyrde be,fi Hoogs.. llt' OT'WWP met Koninglyke goedkeuring be. ktacji[igd. Van Wester aas, in Wester manlandVer- bi»* men' dat de Landlieden aldaar boiergemeen ver tot hêtXD' ta' 0,611 hun door hogerbaad bemoedigd heef( hoop be^bln80 van Truffels, vermits *y°P dezewy heboen -.-s|yfe geïoed te woeden-4a> waren by gebrek van beter t_> niet Glasachtigmaar een zuivere en Steenachtige SBbftantie behelsd. Dat cck de Uii*indrr.de Kunst M bezir eener keurige bereiding var.de tot bef befcbildc- ren nodige Verwenda' zyn Purper en Blahuw uit- ntmerd is, en dat by zoo goed als is Saters weet te vetgulder; dat zyne Ovens, en hei gem nod g is, om de Verf behoorlvk te doen inbranden, ffiet zeer veel overleg ingericht zyo waar door by eiioos Meester clyfr van de vereifchie Gradeo *an Hitte. U t het een en ander bi fluit men der halven biilyk, dat de Heer Muller hei niet alleen zoo ver als iemand ge- bracht hebbe in 't vervaatöigeti vaD.de echte Porce- lem Stof, die ir, deugd het Cbineefê overtreft, maar ook in het uitvinden, om het Poiceiein beter koop dar» ergens anders in Europa te kunnen leveren ter- vny\ &1 fier daar toe nocdiye )D bet Dittijcbt Rykzelfs gevonden wotd. Dus kan dit het eengfte Potcele'n genoemd worden, 't geen in Prys bet naaile aan 't Cbineefe komt. Mer ce laarfte Brieven, welke men alhier van bet Ei land fYsland, behoorende tot het Koningryk Noorwe gen, ontfangen heeft, wotd ons onder andere bet vol gende medegedeeld» v In de Ooft én Noordlyke gedeelteo van Ifefiord-Sysftl is in het gepasfeerde Jaar een groot gebrek van Le vensmiddelen voor Mecfch en Vee geweeft'i geer. om riem Kersmis zoo toe nam, da; de Bisfehop zyn gewoon, onderwys aao de Jongd ftaken moest, veimiis de Kin- de reo door Licnoams zwak beid, niet, d8n met veel moeite, op do gewoooe Vergaderplaats komen kon den. In het Noorden van Mule-Sysfel waren 60 Menfchen van hooger geftorven en de aldaar wonende Pied kant was genoodfaskt geworden zyn Pest te verlaten, ea met Vtouw en Kinderen naar eldets de wyk te oee- men. De Peft onder de Schapen bad in Oëdefiord-Sysfel eenë grooie verwoefting aaDgericbr, en in andere D.s- rriéïen was insgelyks eete menigte van' dit nuttig Vee geftorven. De nieuwe Zou'-Fabdk, welk zyne Msjt.op dat Ei- iand, te Reikene'shsd doen aanleggen, was reeds in Augustus zoo ver gevorderddat men aldaar het fyn- fte Zont maakte, en waar van men ir bet vooijsar 120 Tonnen naar dit Ryk infebeepen zal. Te Rikbclm is insgelyks zeer goede gelegenheid om eene dieree. lyke Fabriek aan ie leggen, vermits 'tr 18 warme Ba den gevonden worden, en het Zeewater op die plaats sodeibalve graad zou'er is, dao by Reikenes. Warschau, den 15 ïebruary. Volgeisingeko men bei cht beeft de Pruisfifcbe Monarch ordre gegeevea om eènenienwe Vtfting by Marienwerdet asure leggen, ten welken einde'er 3CC0 Boeren en eene Menigte Wa gens in de 8anflaande Maand dpril gereed moeten zyn. Van Conftantinopolen word in de laatfte Bileven ge meld, dat zeaerd den Isatflen gevaarlyken Opftandia de Vooiftad Pera alle de vreemde Ministers de Wacht voor hunne Psie zen verdubbeld bedden. Vooruaweiyk had de J^enetiaanfcbe Gezant rerftocd 150 Man van de hoH-„. "u üuiiei», J -•-swy- *y voorbeen er-rZ^ ,yke'yk gevoed te worden voedlel basten 8Bak'- waren by georeK VBO beter Schepen zyner Natie d e in de Haven lagen, geccmen v«n Brood 1- kif? 01000 en Stro je walen, om daar en laat door dezelve de toegangen van zyn Hotel be- bakken len einde niet door gebrek te waken. Dewyl de Oitomar-lcle Troupep in deo laaifiea Ootiog zeer gefmolten zyc, laat de Porie tegenwoor dig zeer veele Rectuiten werveuen yoora! het zeer verzwakte Cotps der Janitjaren weder voltallig maken. Naar Buigariets rullen m bet atinftaande Voorjaar aan- Zienlyke verfteik ngen in de Sieden en Vesusgen aan den Donau gelegen,, gezonden worden, alsof te Porto van dien kant eenige békommer>n'g bad. Weenen, den ir. February. Den 5 dezersMor- gens omtrent 4 Duren hadüen wy hier een geweldigen Zuid-Westen Wind, die aan de Huizer zolk een be weeging veroorzaakte, dat verfchede Lieden meenden een Aardbeving re gevoelendezeftorm, dpe met ceiyke hevigheid tot omtrent den Middag aanhield^ heeft veel fchade aan Daken, Scboorftetner. en Vengftetsgedaan en een'g® Muuren ter nedér geworpen. Op da hier om. liggende Dorpen,'alwaar men insgeiykaóy oat Weer veel geleden heeft, zyn veifcheide Lieder» dooi deafvallende Hukken der Huizen gekwetst. Eergiiiereo Avond,- of vergaan. PrWimJKM.HAGEN' 2 february- 0°»^"fluund wenen T" 'Keen aan 'lYzerwerk Etdsfofsin F/oor_ geitaan' a'ieen StaaI '6 m°ge0 fahiiceeienttas 1° desze'ifj^/f l0°Pen 2y0der heeft zyne S",',B8n a!. ceaever °hderdanen jn dat Komogryk de Vryhgjj ■p, van Staal FabrikeD ,e mogen oprichten. D"nfcbe Sociëteit der Landshuis ler^'.b^U eee,eis'«f met alleen deo Heet F. hj, Mul_ Goude Med* 'r *a r D,en[cbc Potce.ein met een 4PeB bekend maken °°'?na' ma,r boten d|en opentiyk -'•ol!eo%,e,,S was A bet GenootfcbBp thans ,e„ u vau d't nieuw Porcel alle de P,oeyen 0,e bun dén watën; dat dé W1*00*gelegd zy°> "btbevon. tige "doorsichitgheid Wu en van eene Melk«cb- H beet Water opgeeo'en ia! het tel,e' W8008er 'er m van 'l Vuur dooi ft ^rd' 0ie« fPringt60 de p'°ef van 1 vuur öooi ftaathit, gebtokeu zyude,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1