No, 15 MIDDELBURGSE Aöi ï77f. COURANT, Dingsdag, den 2§, February. L,J T A L I V. N- p R S L A ND> etebsborg, den 31. January. Einde der U k fs jan baar Majt. de Keizerin van Rusland. JJ ze bedryven zyn zoo ongehoorddat niemand die Zor'def aandoening overwegen kan. Zy vertoonen ons catharina. p O O I> E N. Warschau, rfe» J3, Fetruary, Men ziet een. Brief vso lbrabim san Osman Effendi wegens den geeindigden Oorlog tusfehen Rusland en do Porte,ts\i ook over't inbez-t nemeo van een Ge deelte van Moldavienea WaWacbien door het Hof van ffeenen. 1 _y r N o2 Febraary. De Gr?af slugustin onlangs van *£n R s 'n '■jrn Levant ,e 'Ug ceKoiritn, fcezjt onder ande o zeldzaamheden welke by Jjfn daar berwaards overgebracht heeft een rabijcb afi,Bfcr p( beheizendede Godgeleerdheid der oude Ütn- F" of de Leer en Kerkregels der Gebeimzinnigen Gods- fl'e.'St der Syriers. Dit Boek V geen ttiogeIjk heteenigste vnn dat zoort in Europa is werd door de Troupen vso den beruchten Cht'ik Daber gevonden, toen zy buntie Ca/atV^t*c," t* Proviccien deden, en was den Heer van ru Jean té dcredoor den eeiter. Minister zeed lr! J, Ptefeot gedaan. De P'irs der Dza/ee A/fV/, dammen uit het Huis van Lotharingen. Var *n word gemeld dat aldaarzoo wel als te Mantua, ~en Keizerlykbevel aangekomen was, om var, beide Her ogdotnmeti nieuwe Geographifcbe Kaarten te formeeten We''ölgeps des zelfs uitgebreidheid en oude Fror.tie- re"« Onze Staatkundige verbeelden zig» dat bier ichter *en geheim van gewicht fthuild »t geen de Tyd best in Ia' zyn van te ontdekken. n eer, Menlch begraven in de diepfte On weten beid, die n '_yn pllcbtnen 5J^gd'eoODEed v/n^caroiTwheid6 minors het nlwaar nem ce ucooeyne wrasit in ue nuuucu ucr Opperwezen sfcB en de We(ten ,ao Gehoorzaam-;- Rechtvaardigheid overleverde, om Loon naar verdieos- he.devergeetzonder vtees voor tydelyke of eeuwige W Snt.ohmeders en V,wrdAs v Straf; die op eetis aile banden van Menfchelyka za menleving verbreekt en in zyne heesheid geeo Palen Vend De Wanbedryvcn vandit bcofdder Deugnie- 'en, zoo wel als die zyner Medeflandereozyn zoo fcbillende inzoert, geijkby door de »ry willige bekentenis en ZOO verfcbillende inzoert, geljkby onderzoek; ^eb|eken I Vfltt eenige onder hun bevestigd is, dat her onmoge- 'yfc gemaakt word om he: getal tferze've beboorljk te !UHeta0ïdeSkn'tler Misdaden van deze Booswichten is op ons bevel den gebiedende^ Generaal Mtcbael dr°!kc„si° eB den Generaal Major Paul Poiemkm 'n 0r*e Hoofdftad jMostou aanbeitouwid en ra dit be- f hoortyk gefchied is, hebben wytleze geheele zaak we- a®rom >n handen van oózen Senaat overgegevenJnet dpr ^'nR vaD die te doeD voorftellen aan al de Le- iJl 'i Synode, welke zig in onze genoemde Stad 'OSCêubevinden insgelyks aan de drie eerste Uos- 1» ten en aan de Prefióenten dezer Collegien, behorende n tor de geheime Expeditie, om in d t eeval eeno ver. eenigde uitfpraakte doen, evenredig de Misdaden be. gaan tegen het Ryken de Perfoneele zekerheid der In. wooaders, ten Einde de befl.sLnde 0 tfpraak gégiond zy op de Wetten des Lsnds. n Betreffende voor het overige de beled'gwgen or^e b0^e .Per.f0°nen aangedaan, deze verachten wy, e„ - om,,r?Dt in deze onze gewoone Goedertieren, üefje plaats vinden kac. "rnrf uen in onze ernftigo Gebeden God, dat het hem bebBr>e, in'«vervolg, bet2waarj „zyner gramfchap van her, in zyne Voorzienigheid H aao ons toevertrouwde Ryk sfte wenden en in au» M Piaatfen onzer Heetfchappye rust en vrede te <j0{.n ®°neD j dat hy onze geitouwe Oaderdanen, enot|S v' n* beve®'ge in alle'hem welbehaaglyke Chriftely. DeUgdep. P ETERS BURG, den 19 Der.tm ringe ?aar 1774bet nd* Regee' s,°' der korteLevensbefchryviog van dien Vervolg bten Rusfijcben Rebel Puga'tftbeiO. ingeoe'd-llBiCl van ^Bken febreef de Genei a 't Vadefranrta M"U ftaeds ieTer'6 V°°r 'l wïr ln h'v6hn Misflve 880 Ke" nftaande by de/dS^"^6 IK' 1 n,t verlaten had, ment ..der Iroupen wilde toevertrouwen, welkege. esttaeerrt waren, om de Rebeuen tc bevechten eu uitJ feroeyeh. Haar Majt.deze aanbieding goedkeurende, vervu mda niet van hem ten eersten de tcd ge orders j benwe-r s drie Regimenten dewe.ke tig d«s yt s ie Pe. tersburg bévonden tot die txpeöuie te depecbeerei,. De Voorz ec'gfce'd bekroorde zyn voomeeiner. Dog alvortns by Z'g bbp het hoofd dezer Troepen fi'elde, hadden de Rebellen zfg tp n.euw v>rfttrkt,er. door den tapperen Color.pl fricstelfon jwejaaid wotdenoe., trokken 2y door Petrivèska r aar Sat atof»ar we)R0 plaats zy hun Meester matkteo. Ce Coiot-ei Becbnatk, cie aldaar het Commando had, oefendeerde zig op een dappere wyze metom'rent50 Man, zoo Gflicereo als Solda'enmaat gedwongen voor de menigte tewyken, reiireetde by naar Zaritzin, Dogde Rebellen naSa- frar/r/'uitgep ucdefden volgens bur.ne gewooi tealle, die hUD in banden vielenomgebracht te kebbeD vet- volgden bun weg naar Zaritzin. Deze Stad deed veel moediger tegenfland dan een der andere, en dwong Jemelka van met zyn Volk af te wyken. Hier op r.am by over Cbemojarska, 'tgeeo omtrent 40 wers- ten van Zaritzin gelogen is, den weg naar slstrakan maar op dezen tocht werd by dooi eec Detachement van den Colore] Mhbeljonwaar by zig eentje Don- febe Cofskken gevoegd hadden, achterhaald, en voor de laa-stetnaal gtflagec; niet te min redde deesongo. n lukkige zig wederom, door de JVolgamet een ge- dee.re zyrer JajkJcbe Cofakkelt, over te zwemmen, ueemende zyo Weg langs deVlakten tusfehen deRt- vinren de Jaïk code Walga. In deze Landftreek wsa Het eiwaar hemde Godde yke wraak in de handen def Rechtvaardigheid overleverde, om Loon naar verdiens ten te oDtfangen. Zyp Spitsbroeders eh Vriendtin boelv2ardig over bunnen gepleegden opftand, en on. detticht van het Mecifest vac banr Majt.waai by een Generaal Pardon beloofd was aan alle, die_tpc hunnen plicht terugkeerden, befloien, om Jem'elka Ce vangen te neettien en naar de Stad re brengen- Ten dien einde haalden zy eenige andere CoLkkétfe over, door hulp van welke zy ten getale van 35hum oogmerk uit voerden. De Luitenant Generaal Sutboroft welke uit de Artrée aan den Donau gekomen was* en zig baatte, om de Rebellen flag ie leveren, vond hun reeds totaal geflapen en op de v/ucht gej'sagd ;niet te min kwam by nog Tydig genoeg, om hun hoefd Pvgat)chew in |de Stad jotk gevangen te nemen ett naar imiirski ovet te brecgen, van waar de Gene- raai van Panin betn en zynmedeplchtige, ondereen n fterk geleide, naar Mostourmd, om aldaar, volgers de bevelen van haar Majt., zyn welverdiende ftrafie n ontfangen." Eindelyk is het Lot van dien Tyran befleetdees Aatis - Booswigt ontfiog den 21 dezer te Moscou zytï welverdiende ftraf. Hy ;s, na dat by voor af een grooc gedeelte zyner Medeplichtige zoo door het Radals door de Galg en het Zwaefd vao het Leven had zien De- roven, tusfeben weikers Executie men hem met gioeyea- de Tangen neep, zelfs levendig gevierendeela, tot eene eeuw ge waarfebouwing voor allo Verraders des Vaderf lands. De Glans- der Turkfcbe Wapenen myn Osnianl is nooit zoo verdo srerd yeworden als iu Óen laatstea n Oorlog. De Wyshed en Giootmcedigheid van het Otlomannifcbe Hof is echter zich 1 baar geblekenin de aanneming der VreedesbedingeoeD met geenge- n ring genoegen zie ik uit uwe Brieven, dat onze door. n luchte Heer, zoo wel als de Keizerin van Rusland aan weerszyden met gelyke Trouw alles ter ut voer n brergen. Ik oordeel dat het ons niet benndeeien kan wan- n neer wy dat gedeelte van Moidavsenea bFatlacbien, n waar op de Keizer van het Duitfcbe Ryk eenige eisfeaen voorwend, efftaan, want bet Gebied »an onze Door- luebte Meesier isutgeftrektgenoeg, om Z'g orer eo-. n cige weinige Mylec Lands met te bekoninieren.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1