MIDDELBURGSE COURANT, No. 23. Donderdag, Ao. 177 den 23. February. Ei. CORSICA. *ST,A» den 17 Januaty. De Kusten van dit JLJ land worden geftndig bewaakt door twee Konlnglyke •regaiten, en Renipe Vaartuigen vsn minder belang, ounno Cojtimisfie beftaat in nauwkeurig acht te geven, «at u'r deze of andere Haver3 geen Schepen vertrekken, «VP zig «enige pjsfaghrs bevinden ten zy dezelve behoorlyke paspoorten voorzien zynen insgelyks cro 'Ie fluikhandei »an contrabande goederen voor te komen, oyna weekiyks, worden 'er ondereen goed geleide ver. iche.de Bandoen, welke gedurig ,n onze handen vallen, Xendeva?,cp?e'ondeo' Kpedsio Petfonen d e tot van hem n»j 0erDCh'en Zampaglino behoren en die vallen n8edefer'eerd waren zyn <n onze handen ge. dat hnn n bewee£°°rzaak V20 het een en ander is,cm nun Opperhoofd zig thans tot die engte gebrapt ziet, meervermiis door de onze een Baik met vyf Ma- n' ?e°Lw ingehouden dewelke tot aan onze Kusten ge- aoeru was, met oogmerk, cm Zampaglinoon de Zyoe Ul e vluchtte redden gelyk hem verfebeide ma- h Teedf gelukt is, zoo wel als andere van zyD aan- beêin' 'ust, welke wy tegenwoordig in dit Eiland wvten e" '9 ReDieten» moeten wy vcornamentlyk dank j,]1 390 de wJ'ze maatregels van den Graaf van Nar- da/'d'. d'e aan den KoniDg zyn Meefler beloofd heeft gehfeiete laDdftreek in de Maand feiruary aanflaïnde tig' p *an ®8nditen zbI gezuiverd zyn, en waar toe bouiv°°!e WsarfcbyD:ykheid opdoet» dat byzyn woord Ür n zal. Welke befcbuldigingen van wreedheid men „S omtrent deze zwerven oolc ID last wil leggeD 0 dat ty r er wy I zo hunne vrybvid pogen te verdedi gd, geenzints den naam van Banditen verdienen, zoo Ne'eo noebthacs dezulke loeftemmen, die de nood-f Dat de Wetgeving alleen bbh de Souverainiteit be- r hoord; dat de fiaadsheeren Hechts Richters, er de R'cbtets alleen de uitvoetders en geenzints de Hoeren vsn de Wet zyn, en dat bet Rtcbt zeker en bepaald, maar niet willekeurig zyn moet. Bel is deihalven myn wil en Kenitig gewees', 'u myne ui'gevaardigde Ordonnact e vsn den 23 September laatstleden cm den loop der willekturge Voncsfec te flrcitimen en waar in myn gevceknzoo fclaaruit- gtdtukt is, dat wy met negrypen kunnen, hoe de Raad in het deckbeeld gevallen is, als bepaalden wy ons B beflofr alleen tot de lagere en ocdergefch.kte Recbt- banken. Ik heb ditmaal omtrent de vetkeerde Gevolgtrekk 0- gen, waar van de Raad zig bediend heeft, wel eeni- ge infeh kkelykheid willen gebrusen, maar nu ver- wacht ik de ftrikfte nakoming raynet beveleneo dat myne Antpienareti zig in gehoorzaamheid aan het Up- pergezigwaar van de Gerechtigheid onaffcheldelyfc is, gedragen zu'lenen het geenzints daar op laten aankomèn, d8t de Souverainiteit zig van hare Wape* ren moet bedienen". Trieste, den 76. fanuary. De Regering alhier heeft bevel ontfargen om de nodige voorzorgen re temen tegen de aanftaande maand Mey, wanneer de Keizeral- hier ila3t te pasferen hebbende befloten otndit jaar eette reize naar Fenetien te doen. ZWITZERLAN D; GeNeve, den 7. JatiuOry. Het loneel Stuk K ConcSave't geen ie Komen en elders zooveel gerucht gemaakt heeft, verlieft tegen woord'g on het zelve wat meer van naby bezien word, merkelyk tn waarde, en men maakt geen zwarigheidom het een ongelukkig Pas- y,\lykheid van een wettig gezag etkeDtienca over-.kwü zorder eenig wezentlyk belang en laf 'e noemer; g &n> dat,wönneer eengeheele Natie, of het groolftejdan faehalven zonuntgeSpelicgcnnochtbans zeer wet- 21 e^te van dezelve, en daar onder de meest kundigfte,jnig over een komende met de bekende hoedanigheden *<g ?an de Opperheeifcbappy onderwerpen van die Mo- 2VDoVa we|ke bun onder zyn bcheeriDgecbragrheefr, *«r'd, 0ier tegen verzetten nog vry erger naam "jerenals pogeDde, onder voorwendfel van eenon- ög 'K Jok af te werpen, de algemeene orde en de rusi tnwoonderen te ftoren. wt I T A T I K Napels ,n Zoo dra de Koningly V^'dounantie rakende de uitlprekeo der Richterlyke vontusfjp, ezigjeze courant No. \60ndet dtt eirttkel ilSa* Be!flaakr was, Helde het Opperfie Gercntsbof, ijefl c,'° Con[isho genaamd aan zyn M'ajt. de zwarig- Ordo-' welke in de uitvoering van een diergelyke ep^v' n3n,le gelegen waren. De Kor,ing heeft op hunne- Tpert«,°rftelli"t:';n dooI eec èelluit Reaniwoord, gelyk 1 e WEé°e 1 dJwltn fit,! d°« boflu - voor al- o.rS S f,' W83r. eene bahoorlyke Regerings- dat d iSn Ien u"e,Hen merkwaardig -«• Na uat oe Monarch vomaf hunne btdenklvkheden heeft opgegevenvoegd hy 4 b,T^Ik heb, l'p« hier toe, 'feUvl 2 Bemeenddat.de Raad geen Voorn» uit. ■..u90. 8n» dan °P een bewezen daad, tot hier toe Voorn» op een bewezen daaoen volgens doe!!e?fUl'!f Wetten, maar ock, da: n.ets lip Wetten „a 1.,^° d,e daden, over w«'ke en die leggen. Doch urn I"en Xe,onnist hetffropen te Belvdenis te eedaae Voorftellen en op,lch dat noch het mifri" c bl>kt ,ot "V" !eedwaze0' "et misdryf, nocij je Wetten onde'Rogt Wor den, muar in tegendeel eene onbepaalde WtiitkeUr overal by de Richt'rs regeerden dat men» ottthet L'aan £e^Urd ve'b°rgen ie houden poogd voolt te te make^ Ul' waarheid ec rechtmatigheid een geheim - Ivker een' !0verweBende, heb ik het te noodzaEk. Daad In t «r datina||e Richterlyke uitfpraken de 1 vetfcheide M KT°rden 0Peegavec om daar do0r de Mtsbruken tekeertegaan welke ik in derdthen )n deR chtelvk?ererh"eheid' We'ke de °n* n de wezendlyka roem i °'tfpiaken menen te vinden, maakt, en geenziots den ^uiG1045''111"3"'! T®^0,012 Ult- H van de Raad zig l0, hje dülftereu Orakel fryl, waar het Menfcbdom maar ai le EVnbeclie"dbe m hVerm"s »u»iel„ ie taS^',%' i, JtliS'. van hun, op we'ke die zyu toegepast, en zomm'geon» hebtelyke uitdrukkinnen celfs te laag voor eer Klucht, vind men 10 alle de öoB'adzyden, waar uit dit Sruk be ftaat, niets dao onnutte Spreuken en kwalyk gevoegde Samecfpraken, waar aan de vtreifchie Karakters ontbre ken. Het gehele Stuk loopt af In Lisien van de eeneea andere party om een Paus van hunnen Aanbang te ver kiezen", en aan 't einde word de Kardinaal Fantucciop den Stoei van Petrus geplaatstmettoeftemmicg van het geheti Cocciave, behalven van den Kardinaal Z die van droefheid ftetft, niet cm dat men hem in da Verkiezing is voor by gegaan, maarvetmiis hy alle hoop verloren heeft van Staats Secretaris te wotden. RUSLAND- Petersburg den 17. Jar.uary. Men ziet albiec de korie LevensDefchryving van den berechten Rus. fijcien Rebel Pugatfniew Jemetka Pugatfcbtw werd, volgens zyn eigebeken- lens, aaa de Rivier de Donin de Stanitza van Si» n mweisktgebooren. Zyn Grootvader en Vader wa» n ren Iawoonders van dezelfde plaats, en Don(cbe Co- fakken zyn Vrouw, Sopbia genaamd was deDogtec van den Cofak Demeirius Nikiforof. Hy zelf bad als gemeen Cofak in den Oorlog ;egen den Koning van Pruisfin geditnd, en laatst tegen de Turken i by be vond zig by de tweede Armée in de veroveriug van Benderdog vooineeinens zynde den dierst te ver. laten, bad by zyn ontflag verzogtmaar niet beko- I men. Maar door zyn Schoonbtoeüer aangemoedigd, was hy, benevens andere Cofakkengedeferteerd, dog te Cberkask aangehouden zynde, warenzy wedetotn n te rug gezonden; evenwel was hy 'r kort oaderhaod ontfnapt en by de Po'en gevlucht, alwaathy met ze- n ker defatteur, die, viorheen Gtaaadier geweest was, bekend werden le'Dotriczin van de Aalmoefen welke n bun gegeven wietden, eenigeTyd leefden; dog zig aldaar n nog in Rood Rusland veilig rekenende, oegaf hy hem naar Jatky met oogmerk, om andere CoLkkenover ie halen, »oop net grondgebied van Cuban tefttopen ,al- waar hy dan ook allereerst der. naam van den overle- n den Keizer Peter den IIU aannam; dog aldaar werd hy door de Rusfen gevangen, er m ooeyen geflitgen, raar Stmbtrski en vervolgens naar Cafan gezonden. Evenwel, hoe oiuwkeurig men hem bewaarde, vond by noebtnans middel om teontvluchten, en naar "Jaïk n te mg ie keeren alwaar by Z'g op «icuw des Naam zekere 'er ie uat de j -".sutlyk in 'tu«B ""uucn.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1