R 20. January. Dezer dagen is hier,' MIDDELBURGSE COURANT, No. iW Donderdag, Ao. 177j. den id. February. ParTsF j1 a^N K R Y K- «eifr Men omUobhuh «B«„g ^fprokendatttllec. NEDERLANDEN- L, e 1 a e n den 3. February. Het Ta dl-en Dicht' lüvend Geneotlcbap aihierlet fpreuke voerendeKunst word door arbeid verkregen, beef' eergisteren eene oui- iciigewuoi.e algemeene Vetgadering gehouden en is dooc de Btlchi rtnheeren eo verdere Bt ftuuidtis aan die Ver— gedering berich:, dat verlcherdere D chrftukken ophet Tweede Eeuwgetyde der Leidfcbe Hoogefcboote als din gende naar de aangebooden Eerptyzeo, waren ingeko- flter en dat de daar toe gtfebik e byzondere Vergade ring den Goucten Eerpenning ter waarde van twinri» Ducaten bad toegewezen aar de-.Dchier, witnsftufc ter fpreuke heefc Eere zy GodeHeil den Volke! ea den Zilveren Eerprys aan hem, wiecsftuk ondetcekend is: Deo Patrieeque. komen p "0ekdrukkery van Zempe/i, ten voorfchyn ge- de a c ene keurlyke Editie v ndo vcrornaamfte zooou- hndrn vfl60"6 Kerkelyke eo Waereldlyke Merkwaardig- J&m c<ezeSi -f ,'met eene befchrvviog van hei nieuwe keurMufeum in het Vatikaanen eene nauw hier **e hO'Ogie der Rootnfcbe Paufebr. Nier ve vsn Varf'h°P he' £*1'ndfZ°e<3Torre singela, zvn dezer dager .0 'tr Se Ko8lbare 0udhe"en bnrdek Zy berfaar ftukken, e K sr ?et haar Kap1,ee'" Voet" drie Borsibeeiner fcboonen wi!'<m M rmerfteer van eer 1r Weeten twee van Vrouwen en eer. ▼80 HriaiPr i?' Sf n Hoofd var Baccbus, en eer Wyk va Keurvorst van de Palts, een openbaare Co/teeio" ^eooeêen willende geven aan hef Sacro het tem^H^6ns eefhewyzingenhem, op bevel van Hoofdhui Co"eB>ef geduurende zyn verb'yf in deze dinani n .aa°Sedaan, be^f: >n het Conclave aan den Kar zeer f n ^io. Francisco ZHbani drie groote en bejm 'a8i'e Porceleioe Vafen van de Fabriek van Man- aanhoud 6en Pre^en' doen overhandigen. Hei ij hter by Pe Sn hetd ongemeen koud, en'er is zoo eendie- merki te°W B,;Wallen d8t de aankomst der Posten Karirfh |daar doof *ert,aa8d word. Zy» Eminentie, de van bfc!a' Rosfiwerd koriens op nieuw door wen Zoort 'ersip n?,,e overiiallen, en bevind zch 'hans op bet ui. c JeWy| de Kardinaal Vicar s Co/onna u t hei Con- j C gegaan is, word het hoe iaoger hoe duidlyker daar ^Oor bevestigd, dat her. zelve rog lang duuren zal, cd dat men 'er r.og niet met opzei aan de Ver.k-cztog voc *enen nieuwen Paus gearbeid heeft te mtér, daar de Ser van der, gémelden Kardinaal zeer 'wel bekend is. Men moet 'er ook uit beflunen, dat hunne- Emineniien Sdantgen Paus zoeken te veikiezendie niet alleen hei de -n Rootlijcbe Kerk behart gdmaar die ook aan bïllyke eisfcnei der Souvereinen genoegen weet te daT*»i?" ■onde<" z,e' men hue "ue du dlyker, 8116 (Je onOL'rnBndeling.-n die 'er tor hier roeiusfcbeii 2' Ptsrtyen gehouden tyc enkel deer beengertgt zyn 3?eweest pmde Verkiezing ie. verfcbuiven rot de terug duwt der K tuters, dte na de Hoven van WeenenPa- rTien Madrid afgevaardigd zyn- Mtm merkt hut aan, die Kruiers zalleb terugstromen y Ksrdioflöl /}Cf»is Co/onna weder li Conclave zal gegaan zyn, 60 'as een nienweo Paus zal hebben. Men heeft egter, voiiClu- Ve'kiezing te verhassien, een drie daagfche de- 700c n0.,?0 Kapel van het Concave gehouden m ;t ten ira ''ng der reliquien *3" St. Pieter, dieop bevel d«-r 'Daalea Uit de Kerk van 'i faticaan io Procesfie e'Waards gebragt zyn. iD'Brie- met bevrepmri n ^eüöBffkeDd den 5 dezer, worö met oevreemd iigt gewag Demaakt van de veelvuldige onderhandelingen die de Min ster des Koning* »a" F'uis ^e'önel Rusfilcb Mmisiery reeft; zy vo^en 'er bJ. Jr'°S """d-otkimtzAmbasfaoeur van her ffte wus- dnt "vfeken niet teo Hove veifchet)ei bet Jaargeryde "zu tyge.eppeilee.d is er Zoo dt. VV 01 Dr rr r- ,loe"et van daar zoude serire|(]Cei vn j., jvj (,n iet Meckltnburgjcbé) den 25. y In dez# N bnuifcnapieeftj een 40 Fsrifee g-zobde die .0 zyn leren nJgWater, nog WyJ°er- eenigen anderen Drank, de Melk zyner Moeder of Kindsheid alleen u tgenomen, genuttigd heeft. OfiCo f" .^"er fterk Tabsk rookt, h eft Hy nooi. dörsi; tegeo. 6m dc aleraaneunaamfte vognge Spyzen of Sa„2eo word hllr 'o f" 39' Zederd een.ge Dag.n rtl ,fte,k n^P'Qkeu van verregaande oneeDiË[,e. omfta.nl Êf ,usfcJr,eD ecc Paar van den eersten ram,» zollei. fcnel' cn„ men zegddat zich var. elkander meo'nr'Sa!il,e'<u het Pale s van r Parle- da< a"- de Advocueo i"^^ geweest bj'gelegenheid, den om over de zaak v.n/60 061 'er,rt:Kk®n rergaUer- galiw.ens naam men u,^ b.e'oerodeo Advocaat Lm. vrlK-r- K tl'carappen <e «L Lyst oe' Advocate trad aangaande zal in de ssfell r gebeurde dien deeth Men naeft nrl Courant worden medege- Hovelingen Ztg zonddc kteeden met diekieedinge, welke aao bet Hof van Koning Hendrik den III. gedragen wierd, en nog heden ren dsge cour de nieuwelingen der Orde var. den H. Geest aangenomen wotd, dog deKo- ning heeft zig daar legen verklaardwillendeoat zy geea andere als de Naiionale kleecing dragen zullen. U-'het Difrt d van Troye word gefchreven dal de Wolven datr omtreDt groote fchadedeeaen. Te Villa dm n as een Per» foor, door eer- Wo/vin e<beten, woe0fr.de gr-ftnrveo. Ver andere Peifnonen, 'nsgelyks door di* dier gebven hadden ook de nevigste toevallen vso dolheid. De WoL vtn waren 'er in een s-oo groot men gte, dat zyopden kiearen dag de Mecfcbm overvielen. Op den Schouw burg te Renties heeft men dezer Dageo een flok vertoond os f zeer t gemg maakt en len tytel beeft: de Krto ning van een Koning', m het zelve worden een ge Per- fowien var oer eesten rang, die onder de vonge Re gering bet meei'e bewind hadden, op ru k ee: ftekenda wyze ten ioon gefteid, dai de Hertog *an Pentbievret welke t;ch aldaar bevind, de tweede venooning ..atr vati. verboden beefr; zelf is men verwonderd, dat men het da eersiemaat rp het Toneel beeft durven brengen. R 0 TT EtUAM, den 6 February. G stereo morgen om half 7. uuren ontftond 'er Brand by eenèn Wit- werker wonende in het Hanghn g. Huis van de Groote Markt, bet welk mei legeiftaaocie de vlytige byftand der Burgeren, ten 12. uuren geheel eo al dooc de vlammen verteerd was eo inftorle; 2. i. 3. nevens— Oaoode Huizen zyn ook daar door min of meerbefeba- digd gewordeD oir droevig ongeluk beeft het leveo aart eeccn der Brandblusfcoers gekost, en een tweede is dooc bel zelve gevaatlyk gekwust geworden. Wycets is, uu aanmeiking der waarde y»n noch een D chiftok, onder de fp«euk iJoorTyd enVlytby het Gcnoo fchap goedeevonden aan d-sz-rifs D enier eeneit tweeden Zilveren E rpenningie febenken ,en zyn Vaers °y de vorige ie doen drukken. Vervolgens zyn alle de verzegelde Briefjes ter tafel ge- bragr, en de drie, de genoemde fpreukeo ten opfebrifc hebbende, geopend, wanneer bte<k dat de eerste wast Simon van der Waal, te Geertruydenbergde tweedes haak van JSluysfenburg, P-eoikstii .eGeertruydenberg, Lid van de llaagjcèe en Leidlcbe Taal en Dicbuieveti- de Genootjcbappen, er de derde David Jobannes van der Trappen Praceptor der Latynfcbe i'cboole te Rot- terdavt. Ook -S goedgevonden het 'Dicbfftuk ge' kerd met da fpreuk van Tacitus: Manet bonos et aritiquae foctetatis lnftgneby de drie bovengenoemde m des Ü.chiefs ruicirn tedtukken zoo waofieer de Dichter dun, *ooc den eersten dei aaoftasude Leote-Maaod, aar bet Ge- r ootfehap geliefd te oper,haren, ZHtlende, ngeveile by zynec naam binnen dien tyd aan net Genouifchap niet openoaard a's geen goedkeuring rot den druk genenden wordenhierom is bet verzegeld Briefje-, die lpreok tot opfebrifc hebbende, ongeopend bewaardom, de Dich ter zyuen naam geopenbaard beboende, met het zelve vergeleken of,znlka nietgedaan hebbende «oufiehpend verbrand te worden. Alle de overige verzegelde briefjes zyn daar na» in tegen- woord'gheid der vergaderde Ledenongeopeod verbrand. Emde'yk is door betGeoootfchap beilootendegemeldu Qicbiflukken, mei «enige andere van drszelfs Leder, in Wiede-Ma8od eeistkomende. in drok u t ie geeven als ook dat de uitfpraait over do mgeaomen Prysvaerfea ter eere der drie brave Voor/ianderen der Vrybsiaenz.; Jookheere 'joban van der Hoef, aea Heet Pieter ai*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1