T GROOT-BRTTTANNIEN., 'Er is op nieuw bevel gegeven tot hat infehepeo van 4 andere Reg menten, een Corps Mariniers en een De tachement Artiilery, welke op 6 Fregatten en Oorlog* Chaloupen raar Bosten vertrekken moetendog zoo dra deze verllerking voet aan Land zal gezet hebben, zul* kru SléOp°"tietvOrb" cm1 ^'e Haven btyveB A N D E N. ,N E D E R L T» MIDDELBURG gedrukt by J. J, C ALL E N FE L S, A, L, ZOON, Stads Pr»***' r R pgensburg den 24. January. Ge Graaf va* MittUid''we'ke *oo'h»en Prtfi jem te Mantuain d enst van het Hu s van Oostenrykgeweest is, do^ vsn deze Waardighe d met een Pei fioen var, 400 Forynen Jasr- 'yks, ontzet wierd, en nu onlsnits aln erom fchtjiden. pesr.'esteerd was, (zie deze Courant No. 10 onder dit Mnikul) heef; Z'g dan 21 dezer door de vlucn: gered. De Magistraat heeft alle mooplyke moeite doen aanwen den om hem te agerhaen, en ze'fs Schildwagren voor de K oosicS der Mugustynen en Kapucynen doen (lel len, werwaa'ds men meende, dat hy mo'gt gev.'Ugt zyn, dog at les vergeefs, en zederd verneemd meo dat hy, eenigen tvd geleden, om gelyke oorzaak te Weenen ge. vangen zinende, zcb door een fproog oit het Vecgller insgelyks had weten te redden. London, den 5. February. Vervolg en Slot derj Memorie van der, Heer Tbaèr Mupbtageboortig ran* Tetuanin het, Koninyryk van Marocco. Ta Tetuan weder gekeerd zyn.de omtrok .k my de omhelzingen vsn myn Vader en Vrouwe om va -, myu Souverein byftand te verzoeken fty dein myn Perzoon beledigde Mogendheid en ten wiens opzcste de ailer- 1 heiligde Wetten verbroken waren. Ik resde door eene groo:e Provicce, die wel eer zeer vrugtbaar en be- 1 voikt was, maar dis nu flegts ineen wyd u tneftrekte Woedyn beftaatc'aar mee maar ter oanwernood op het einde vao deo Dag aenige dwilende Harders met hunne Teuten en Kudden in ontmoet, en na 14 Da gen reizens kwam ik te Marocco. Deze groote Stad is de Hof-Plaats vao he; Ketzerryk. Ik bood my te gehoor aan by den Sultan, de zulks gewoonlyk, te Paard zirtende, en ctoor zyne WagteD ren getale van fi '0000 Mannen omc.tigeld, aan alle zyne Onderdanen verleebde. Ik delde hem in weinige woorden het on dervferp van myn eifch voor.: hy vond zebüyk, need n een van zyne Geöeimfchryvers halen en bsval bem den volgenden Bref (welk origineel k in handen heb) voor den Gouverneur van Gibraltar re fchryven. Man den Gouverneur van Gibraltar f'aluï. Wy doen u weten dat TbairZoon van Mupbtageboortig van Tetuan, een onzer Onderdanenvan de Span- jaar den onder uwe Vlag genomen ts en zelfs in een volkomen Vrededat by by de 4 Jaren in Sla- verny gehouden is. tJyl by onder uwe Vlag geno- men tszytgy aanfpreeklyk voor al, wat by verloren beeft volgens bet gewoon gebruik in dier gelyke om- ftand'tgbeden. Wy vermanen u bem reebt te doen en ten zynen opzitten de Zeerechten in ache te nemer» met htm alles weer ter band te feilen't ge>n bem toebehoordzonder dat by kan klagen een enkelden Penning verloren te bebben. Gedraagd u fliptelyk na deze order. Gegeven demo der Maan van Dgemaz in 't Jaar 1176. Aan het hoofd dezer Bref is bet Zegel des Keizers, waar op iyo Naam MoubammedZöob van Mbdal lab Zoon van Ismael (laat. ,'k veikreeg te gelyk met dit Gafchrifr een verlof van vier maanden. Ik haaste my etn 'er gebruik van te makenen my naar Gibraltar begeven hebbende, fmeek te 'k dt-n Gouverneur vur.glyk om myne kiagrenaan het Hof kenoaar te maken en my een vergoeding re bezorgen, welke my zoo rechtvaardig, toekwam- Men fprak toen van Vrede. De Gouverneur reade my naar London te gaan en my by den Lord Egremont te vervoegen. Ik volgde zyn raad, maar de Prelimmatres wierden teeds geteekend. E;tst beloofde men my zeer veel, daar na minder eti Mylovd *„n Egremont gaf my ra 18 maanden fnteekens' eer. brief voor den Gouverneur var Gibraltaren 205 P. St. vsn 's Koning! wegeo. D t was de esnigde Vrug-jd'eik van zoo een lange, en kostbare reirewel-* ks ik op beter' hop .gedaan had, trok. O dertBsfcbsa kon ik niet weder naar myr. Land re rug keereo, zonder myn ieven in de waagfehaa' te (lelienbeb- bende myne afwezigheid, in plaatze vao de vier maac den, die my waren toegedaan, 18.maanden geduurd. Ik wi;de gaarne, eer ik naar Gibraltar te rug keer- de, Frankryk bezigtigen. De ongelukkige zaak vac Larracbef geoeurde op het zelfde oogenb'k, dat ik Parys in rrad. Deze omlland'gbeid rarakte my by het Mioisterie verdagi. Ik wierd te Compiegne opontboden en ver» p'gr om my te verdeo yeo als mede om myn Papie- ren over te geven. Min opende den Brief van Mylord van Egremonten mynonfcbuld bleek klaar: maar da Papieren, daar al myn geluk van afhing, werden ge- houden, en ik verkreeg dezelve flegis eenige Jaarea daar na op een verzoekfehtift dat ik zyn Ailerebr» Majt. zelf aanbood, er deze edelmoedige Monatcb be- w.lligde, dat men ze my weder gaf; i.nrusfchen outfiog ik een aangename vertroostingmyr, oogen, ,eedshalf n geopend, wierden geheel verlicht. Ik bemztlcte dedwa- ling, waar in ik opgevoed was; ik zwoer ze af en was zoo gelukkig, dat ik door den Heiligen Dbop herboren wierd. Een Bisfchop en de Gemalin van den Hertog van Nivernois, eec der aanzienljklïe Heeren vao bec Fran/cbe Hof, waren myn Peters. Zoo haast deze tydirg te Tetuan kwam hertrouwde myn Vrouw, myn Vader tveld z'.co in een diepe eenzaamheidter- wyi de yerandering van zyn Zoon hem wegens zyn oorfp'Ong verdagt maakte, want hét is by de Mabo- metanen een vaste waaiheid, dat een regte Cberif bet Christendom nooit kan omhelzen. Daar blyft my der- halven nie s anders over dan een b llyke hoop in de n rechtvaard gheid en den y ver dezer Christenen, die myn Broeders zyn geworden. Ik heb iang te vergeefs te- n mand gezogt die myn eislchen aan den voet der Troore van Spatijen konde brengen, egter boop ik die te vin» deo maar alvorens ik eenige pogingen dèar toe doe, beb ik door het uugeven vao deze Memorie my wil- verzekeren, dat myne eufchen oP het Nmuuflyk- tor Ion Crnnllvnnrlirt Don» nart rr\r> A rw leo Bnrger/yk- eo Staatkundig Regt gegrond zyn. beo de meeste Steden van bet Kooingryk icsgetyks Rel queften aan bet Huis der Gemeenteos geprefecteerd, en onder andere de Stad Burmingbam; maar bet zeldzaam» (ie van dit Requestts, nat zy, 10 p.aats van zig, geiy*- de andere, te beklagen, over bet verminderen hunner Commercie, integendeel aandringen, dat de Wetten om trent de Mmericanen, met alle geftrengbeidmogea uitgevoerd worden. Welke Requesteo alle gelyktydig z uilen onderzogt worden. February. Dsn 25 pis- s r A v e n H a c e den 8.r„ faio <s al her in deo ouderdom »an tog jaren, 3 Maan den en eenige Dageo overleden Catbarine laCrotx, We duwe Hobois geboortig var, tPOlne hy Maaflricbt. Zy was van een vroiyt en temperament en nad het gebtOik herer zinnen tot aan haar einde, hebbende om trent 2 Uureo voor haren dood noch zonder bril ge lezen. Hee'en Tbefauriers der Stad Middelburg zullen op Vrydag den 24, February 1775 publicq (ter Kamer hunner Vergadering 's Morgeos ten ji Uureo) prefenreren aante nemer, het makeo eu (lellen vao 2 CHASSY RA MEN en verdere Vertimmertng io eender Vertrekken inden Huyzedö Lalynfe School, volgens de Tekeningen Conditie, dsar van zyode, welke dagelyks konoeD bez.'gtigd wordeo in de ótads Schuur by den Fibricq Jaab Hagenaar. Een GEHUWD PERZOON binnen deze Stad prelenteerd zyn Denst, om des Woensdags en Zaturdags te füügeert nals Boek Houaer of waar io anders »an Dieost zal kUtjoen wezeonader Berigt by den Uitge ver dezer Couiant, woonende op den langen Burg' aln er. Te M doelburg by C. Bohemer, VI ifingen CorbetV»Zierkzee de Kanter, en te Goes by Huysman zyn te bekomen de eerste 20 PSALMEN, volgens de Nieuwe Btrytning eo Inhoud *an -eder Pfaim, in een ge. past Muzyk gebiagt, voor de Zanghe,t Orgel en Clavecimbe!uh den beieodaagfeben Trantdit eerle Stukje 281 vervolgd worden tot bei Einde der 150 Pfaimeo, en Lofzangen waar van allezes Weeken een Stukje van 20 Pjatmeni curiyk op kopere Plaaten ge Ine den tn op best Mediaan Papier gedrukt by bovengemelde Boekver- kooptrs, zal. weiden u tgegeeveo. a 32 Stu verS. Op Hed'n den 14 February 1775 zal, door den Botkvsrkooper J. nan de Sande, aan bet Hu;s van Pie- ter yan der Eistverkomt wordeo een fraaye Verzamei nr vao Nederduitjcbe BOEKEN ern fraaye Partoy HOORNS en SCHULPEN, een Partoy Goude, Zilvere en Kopere MEDaILLES een HUIS-ORGEL eo andere RARITEITEN ais m,da eer.fraaye Parhy SCHILDERYSN waar onder vao voorname Meesters. Op Donderdag deo 23 Lebruary 1775, des oa de M.ddags ten 3 Uuren, zal door den Makelaar W. de Bruyn, L. Z., ais Lai' hebbende van zyn Prir.cpaal, vckogr wordeo m hat Heeren Logementvan Oranje, pen Parthy THEE en BRUINE PEPER, a s mede een Partby TABAK alles is des Morgens vao 9 tot 12 Uuren van een 'eder aldaar te bezien. >w*e Perzoo.nengenepen zyode, mits de vere schte Bekwaamheden hebbende, om ais CHIRURGYNS re dienen io de Colonie Rio Esfequeboen Demerary adresfeereo zien, ter nader Onderregting, by Jan Da"*' Botkvetkot per te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2