RI I I I No. *5>. MIDDELBURGSE Aol 177J. COURANT, Dingsdag den 14, February. D A L M A T DEENNEMARKEN. Koppenhage, de» 23. January. Voor weinige lagen werd alhier iemand, in Levery gekleed aatige. een pubiyk examen .gefchiedeitwaar in de Leerlingen, ^oodeu er. gevangen gezet, welke voornemens was zig iL" '~"H de listigsie wyze van iooco Daalders Meester tema ken. Om zyc Ootmo.lt ui te voeren, tnd ny zg by een ODZtr rykste Jooden v. rvoectt r*n beni gezegd p O O L E N rekenfehap vao honr.e vordering zulien moeien geven, en de Opziendets van desz^ifs yver. Waar na men aaa zoodanige jonge Lieden, w ;ke bet roetfte uitmuoien, Prvzsb zal uitileelen. G u s a den 29. December I E N- da' e'ke Provincie in den zynen de Vootfchrifteo »an Der. 8 dezer ver. hun School wan regels z#l doen opvolgen, terwvl men toonden'zig zis Par -cul eie. behoorencle roi taetjirSijelyks zch aldaar zal toeleggen om de Meesiers, Gou»er:emm v?in Caltaro, gewsp?nd met Mesferi enjd'e in her tweede en derde School leerec moeten, vol. ^chteit»«Wefit f aBD de Poort van o, ze Haven, over wel-(komen bekwaam te maken. De voorname Scholen zul- d'Ëdeo de Wacht en verbreiden zig vervolgens ver- "■cneide Qnartieren van de Stad, alwaar zy 'fel B»lda. orebedsn bedreven. De Equ'pagie van bet Vsanug, waar mede zy he-waBrds zya overgekomen, en dat in deze Haven geankerd lag, vond m edel om zes onzer in- woondert-n gevangen 'ekrygen, en welke zy als Gyze- laats dagten te houden, ingeval honne Makkers eerig ed wedervoer; IBaar ju st, zoo öls zy bezig waren hei pj te ligien om zig by ee« ender Vaartuig die» atie .,e voegen »r geen hun een Quart er van deze S'ad 'mwacatewierd dit bedryf gelnksig ontdekt en hun voornemen verydeld. De Heer OdeaBevelhebber de? ^ygswapeuen, kreeg ten eersten bevel vsn zig op de •►ld en te begeven en bet Gefchut op dit Vazrtu g te ooeo losbranden, onder bedreig ng, dat men hun Schip len in de Hoofdfteden opgericht, en inde Kreitzer; »aa het zelfde Grondgebied verdeeld woraen. De Trivia- Ze of eemetie Scholen zal iiteo in de kleine Steden, n de Bur.gtenop het p'atte Land, en waar Gthuch- ren eo Patochen zyn, aanleggen. In elk dezer Scho len juilen zoo veel Aparteraenten zyr.ais 'er byzon- dere Leermeesters in oodcrwyzen en dit zal insgelyks op 't Lar.d in acht genomen worderook zuilen dq Meesiers eere apatie Wooripg hebben. De K rtderen van 'de beide Stxe, zoo tas dezelve zes Jaren betel ken moeten ind'en de Ouders hun geen genoegzaam onderwys kannen doen, derwaarts gezonden wotden, alwaar dezelve zes Jaar en langer zullen moeten biy- ven. Twaalf Jaar oud zynde kunnende Jongens, daar toeLnfr hebbende, zig tot de Studiën begeven, miisdat dcn grond zoufchleten, iodien ze de opgeligie Man- vooraf, volgens een nauwkeur g ex,men blykt fchap Clet aanfton(js aan Land zonden. Dit bevelnauw- dat zy daar toe de vere febte bekwaamheid bezitten. keurnj uitgevoerd zynde, had bet gefo nfehte gevolg. IWicdelerwy] was het gemeen bezig, om zich Meester v&n de zes Booswichten te makeneo die zy zekerlyk zou* c" omt'ebragt hebben, indien de Regeering niet tusfeben ede gekomen was, en dezelve in bewaring genomen had. Mea Ïs thans bezie om bun Proces op re maken, Waar van den Senaal te P'enetien en den Gou verr.eur van Caltaro kennis zat worden i'^eren om te bepalen welke Straf men hun zal aandoen. De Meisjes zullen de gemeene Schooien bywoooeu in Plaatzen alwaar geen oyzonbere voor haar zyo opge richt doch afgefcheiden van de Jongens zitten. Het ftaac middeletwyi aan eik vtyzyn Kindeten tn Hu ste doen on- derwvzea maar het is aan niemand geootlofd hei kaufter van Pedagoog te bekleden, zocder daar toe perrosfia verkregen te hebben en door de DlteÖeUrs van het School van regels b-kwoam gekeurd le zyn. Het ÏS. mede aan de Schoolmeesters ren piatieu Lande verbo. den, om herberg te honden, op verlies van hou Post; In ieder der drie Scholen zal van zes tot zes Maanden "8t tyq Heer van a. n Uitlandfche Reis atbler aan- Rc-komen zynde, Onder aeoere Kostbaarbeden ook ver- fcheidè Juweelen had mede geórsgt waar van by gaarne eeaige verkoopen wilde ;hy verzog: derhalven den Jood, hos eer hoe beter, Zjp Heer ,0 een zekere Herberg te k-men fpreekenen tcoco D»ald^S Goud Geld m de ,e brenren 't geen de Jood beloofde ie zullen doen. ï^'Uoelerwy' maakt de gewaande Levery Bediende een G°mpiot njet zomnvge Mairoozen; hield een paai Psto- en gereed, en plaatste zigaandeo Ingang van bet Huis, n ^00 dra de Jood Votf in het zelve zeue, dreigde hy hem re doorfchieienmdien hy b'. m zyo Geld uiet aan- ftoniis overeaf; bier op fchottn dB Matioozen roe; dog een van hun kende den Jood et- herinnerde Z'B voor- ïn'50 eeDige *e,dade" van den zeiven genottfn ie hebbso, ec uit dankhaarneid kon hy niet befioien .der Jood aaa te vallen maar fchreuwde om hulp- Hiei; P nam' da zoogenaamde Levery Bed endede vlucht; niet temtn heeft mep bom ten eersier. agietbaald, en GB blykt fcgt at hy gig alleen vao het Levery bediend heeftctn vwimn? ea,ustbeid zyn Scbelmftuk ie kuUOen U(, w <*en IQ- January. Ooiangsisde 'pr h/cbe Geoeiaal va» <rfnbaZt op onze Grenzen veifch„r, Z en «Mf( een ütig.fttrki Camp doen affteken. Ho- j «y niet weten wat dit ailtszeggen wil, zyo wyniei te min in groote vrees; wsnt indien in onze St8roj 1°. °?'ec do gem. akte Linie door de Bosfchen of Domen Betrokken z0o zullen de eerste om»ergehpuWen a^S'e ^eflecht wurdetinieiiegenftaande trieq uézel WD UIT SCHLAN d. waar EJan E 1. 2<^ January. De Schoolverordening No. 13 tW/i v/Lra<il'lliie d'-'cden (Z'e deZf! Gouran' oooer\Bde,e onder dlt An*kel>) behelsd byzoodeto Commirri '®der Provintm ten d,en mode een duitjebe Schooien ?ynZfn rtWorden °P«er,CH üa lyk m die ,»e kede ra0Li 200r,e0 vefdee;ds nameor- voorname en g meér®BSVa,nondetWJ,SVOO[fcb,>ï8Bi ziï.n hit SeK! ScaoleD- Die vanheteersio zóort .sn ae. E. cfitTaoet voor d»b?id« andere zyo, dat is, Her flerf^evoi van Mazek Jonas Qnaar van wy in deza Courani No. 14 omler d t Art)kei gewag hebben ge maakt^ zoo ver den gemeeneo oop des levens overfty. gende netfi eep or.zer t eieerde sangefpoord de volgen de opmetkiDgen aar. hei publvk mede ie deelen r) I)e grcoie Na'Uütkenrtr Pliniuszegd fcy," qeefc eene merkwaardige cpzamehng «an oude Luiden ge- msakf. Hy bericht ons, oat by ée Roomfche febat- tingen (_cen[ibus) ook de ouderdom iD de fcDdtucg boe- ken werd opgetekend, en volgens welke, ten tyde, toen de beide F'espafianen Ciofotes »an Romen wa- n ren, alleen lusfenen de Poenrt ^ppenmlcie Geberg- n te gevonden w.etden 54 Mei fcbe.i »an ico Jaren; 54 van 110; 2 van 125; 4 van 136 en 137 en. r 3 van 140 laren. Om'rent gslykiydig leefden te n Parma 3 Menfchen vao 120 en 2 van 130 fa- 4 ren; te Florence 1 Vrouw van 135 Jaar; te Bono- rie L Terentius en te Ariano M. sjpowtrsdie iedec n 150 Jaren telden. In zeker Steedje Feja op bet geberg- te, nier ver van Ptacenjavind m n Perzoottent; van ito; 4 van 120 en Af Mullus, die 140 Jaren oul was, opgefchreveii. Te-tyde va; KeizerC/audiutheeft men ztkeren Fullontus ftononien[is in een ouderdom van 150. Iaren gezien, en waar omtrent de Keizer, „om van de waarheid overtuigd te zyn, nauwkeurig onderzoek Her doen. In latere Tydeo heeft Ha»o~ vius, Profesfor ta Dantiiginsgelyks eenige voor». beelden van buiten gem ene ouderdom verzameld. Hy gewaagd onder aDdere van eenige oude Boeren in Hon- agnryen, wier beelteoisfeo in print het geheele Land „door gezonden wierden, en waar onder 'er 1 was, die 185. Jaar geleefj heef'. Hy verhaald uitdeScnrif- teii van den Ke'tzeilyken Veldarts, D. Cramerdat dezeio Hongaryen zeer veel oude Lu'deo ontm-ei ett onder andere, dat hy by Temeswar 2 Broeders gezleu bad, waar van de eeDe 110 e» ~e andere 112. Jaar oud was, en beide noch k eine kinderen hadden; ook had by ie Carumfevesorder ae bFallacièrseenMaa van 190, Jaar otSrc-k'. Diergelykezeldzaamneden zyp. niet onmogelyk: fleems ware het te weofchen, dat in ale Landen zulke voorbeelden door onweerfpreekly» ke bewyzen aangetoond en niet aacdacnt opgegaard. wierden om deur door bet boogfts loppunt te nrpa- n len» waar toe hel Menfchelyk leveo knmmen kau".

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1