MIDDELBURGSE No. 18. Saturdag, Ao. 177S' COURANT, den ii. Febfuaty, Pe?e.,u S L„ A hoi d 8Urg» *en 6- 7*nu<"^ ela 'r? 0,der eD ,e^en ZW Wl'* Aotw. Dat vermiis bem Levensmiddelen en Fouragie ontbraken, en de Ju wponders weigerden om hem zulks D U I T S C H LAND. r<e leveren, zoo was hy io de Noodzakelykbeid ge-,nen gereguleerd worden; dat, de Moldaviers en Wol' lacbiers van lyd tot lyd DHrifieo, aao Zevenbergen betooreode, genomen hebbende, de Vetfchiüen wegens Grenzen daar door vermeerderd zyn; dat het Hof m«. bet Keiie.lyk VüjSi,T'Z'JVt'.'™ "Lf/ FRANKRYK- »er«do» *atltbcio> die eindelyk door zyn len i eD UevangeDgenorr.ee, is reeds «cncue-ae ma tton °P ,.e,rogatorienpehoord, «Bar op hy mei zeer veel 'moedigheid gedurig geantwoord beeft. Zie hier eeoi. ®c *an dezelve I, Waarom hy legen zyn wettige Souveraioe was op- gefiaan nn^dln'mmtt' hy Êere,ol|eerdmaar petragi had, l doen bekSS tfgeD8am den ^Cien Troon te "Vpn S- eD zyn complices zoo vee! Moorde h», «Tt» en ^8{ omtreot Luiüen, die hem noon orL^ d Bedaan hadden, en aan welke hy, vol znn d rife^en een wetrigen Souvereln wilde geven ontzien? ^un gevoJglyk op allewyze had behoren te Antw. Dat deze uitfporigbedeo gefebied waren bui 3* Da; zoo zvnde, waarom hy zu'ks dan niet ver- D'oderd badén bun doer welke deze wreedheden fen??8D wierdeD voo,bee'de'y* en ftreng haddoen ftraf- Aotw. Dat hy verpligt was geweest Piano te han. °e'e|' i nnooglu king te gebru kenom zyn Volk niet e "ergramnreoen zig zelfs bloot te (lellen van door "Un kw|iyk gehandeld ie worden. 4. Wearorn hy zoo veel Verwoestingen en Brand- V fllchtiDgen hed aangtrchl inde Plaatzen. door welke v hy en zyn Medeplig'igegetrokken waren? de Zelve blykt dar hyvolgens zyne verklaarlog, ge bet ft, zoom den Oorlog tegen Pruisfcien als in den thans gtêmdigdep Kryg tegen de Turken, hebbende hy by her inccmen van Bender in de tweede Armee geweefl i dat hy kort daar na zyne demisüe gevraagd had, maar, zulks met hebbende kunnen ve:kryyen, de .logt geno men zig 'ot Hocfd van zyne Aannangersopgeworpen en een aat>»ane mer zyne Verwoeftingen gemaakt bad. DEENNEMARKEN. Koppenhagen de» 20. 'January. Nietiegen. Haarde onze Scheepvaart, zederd aojaaren, eto merk* lyk 2antr.l Kor pvsa1 dyfeht-pendoor ongelokkige toeval, len, op Zee verloten heeften de Stad Jppenf ade z\ezn meer cao 30 groote drie Mast Schepen, zoo ziet mea tegenwoordig een Lyst, volgens welke het getal der Kocp- vaardyfehepen inde Kontnglyke Deenfcbe Staaten thans 1780 Schepen uitmaakt, die met elkander 65,000 Lasten voeren kunnen. Onder deze worden echter niet gertkend de Vaartuigen, die van deeen Provincie naar deandete varen nog degroofe en kleine Schépen in Noorwegen die op rn m 300 gefebat worden. H a m n n 1 g den at. January. Men beeft h er Brie ven van goeder band' uit Weenenwaar iti een duid* lyk verflag gegeeven word wegens bet beze'ten van CSU. Si uk van Maldavien door de Oostmryk[cbe Troupeo. VolReos deze Berichten is het bekend cal her Keizeriylc en Koninglyk Hof zederd veifcbeide Eeuwen in verfchil geweefr is niet de Porie over de Grenzend'e, in weer- w.1 der Öprlogen er, andere voorvallen niet hebben kün- 'fgest van eenig peweld fe gebruiken, ten einde bet UQdiea te erlangen; dat vcor het overige de befchul 5.. j ^olke hem ten laste pe'egd wierden, meer dan drie ,etgtoo, warep, &c.» Volgens Brieven van Moscou sl waar hy gevangen zit (peeld de Rebel in zyn gevangenis twee tegen elkander flrydende rollen; in de eene tertoond hy zig als een krankzinnige, en in de andere verfebynt hy in de ge daante van een eerloos Bedriegerdie de hoop noch ®'.et opgeeft. In dit laaifte Karakter bediend hy zig van mooglyke hulpmiddelen, om een voldoendeG flacht- van"*»16 ontwerpen, en de byzondere lakken van 'l bus leed 7*^at^l>ev} in geregeldeprde je brengen. Hyont- ontw eP ^or^Pro®6 van ohbeogelyke tydenrtiinzyn en r erP voprig,ande, plaatst hy bier en daar Hertopen n U88ts nit we,ke hy Jeg<J af (e ftammen> Hy voegd 'er houden'"^518"n.b#De^lsby, omzynifkrmst ftearde te zyner hersfenfehimm na'8'en, «m het belagcbe^ke van aao 'e 'oonen. Wanneer men hem an zyn medeftaoders fpre-kt zyn 'er geen liften re be- d«b*ep waar van ,hy zig Djet oediendom hunne na men te verbergen en doet tevens elle Inierrogaio,ien vruchtloos aflopen ondar voorweudfel v»o zekere gehei. men die hy zegt aan niemand don aan de Keizerin Ie|fs zatner h»nH opeo6,"«''- Mtddelerwyl b00?1 ^en lan„. taneen eeo,e lich' door den booswicht ,e te min 'wee^ zommige verdachte Perzooneo n(e, te min weet man dat haate Majt. gedeclareerd \a r dien aangaande geena opheldering te begeergn van het geheugen met bet eio de van Pugatfcbew^ *aar ophouden. Zyn Seniectie is nog niet opgetnaaki °e' wel om deze teden, dat de beide Departemeoieo' en van den Senaat te Mosccu zu'ks niet g8arr, alleen hebbende 7'"fn *a9D het advis ven de Departementen alhier ver. öebben. Ten zeWen einde is den Procureu^Q 'J ®"r*«hlee Leden van den Svnaat belaft, om den o ff—, te Moscou te zyn. Zoo dat de Se tentie teritdaags niet alleen opgemaakt, maar ook daad j ""b" iiicv MBQeifeAfCOleerd zal woraen.'"OndectU6fchen is hier êën HaareMV-ao de Keizer>o in 't 1 ebt gr komen waarby het geeo8/;.^0^1^ "Bn Pugatfcbew pardonceerd fcbuldig gemafër 1 y 2'e on"feDt baar Petfoon heef! Sfcrwoeftieeen gn rI®' bem' vegeö« zyne gepleegde Regiers overgeeft ln banden der gewoone goede Juftilie geftraTrefwr V°0r VOifW!Uen en kotie Levensberchrv«inn ^eD* ^en z,Êt bcr ee° 10. den tvd ,2 8 hara zederd zyne Rebellie den i.d van zyce BevBDgenoeemiDg Eehoudep; Uit van Weeneti y oa dat deOorlog tusfehen Rusland en da Portebeton pen was, zig eeDOOdzaakt gezteD heeft, ont door drszeifs Tronpen cen Cordon tcdoen ttekken\ ten etrde de uttnre.d ng der Peft eD fae, ftropetr der vreem de Iroopen voor te komen k V, j „»t«^ ders dat het gemede Hof, cm deset/fs regt r..et ta doen vervallen, zig by die gelegenheid ook genoodzaakt beeft gezien, om de Csiri&eo inquesfe, die de Port* op een oiitegimaiige wyze bezat, te doen injieemcn; dat in gevolge van dien het Difttiö Bucovinenin cotien gelegendoor de Keizerlyke Troupen bezet is. Ein- delyk dat 't genoeg bekend »s,boe moeyelyk 't zy dea PuVken te bewec-gen een Commisfïe ter reguleering dec Gtenzen te benoemen, indien de andere paithye depis. trlèlen in questie niet reeds beeft doec btzetten. Hiec by word g* >oegddat dit bet ai is, hetwelk tot dever- fcheide getugien gelegenheid heeft gegeeven. Parts, den 27, January* De Prior der Jacobynen vao FUlefrancbe in Rouergueheeft dezer dagen aan bet Pubncq bet volgend Middel, als beproefd, tegen da wurmen der Kinderen bekend gemaakt n Men laatzegtt hy, met een glosyend yzyr tangetje 5 1 6 druppels van een Stukje Zwavel in een G as gemeeD Water lo- B pen. De Zwavel ftold en zinkt daadiyk. Vervolgens n dat Water in een ander Glas overgegooten zynde, geeft men bet aan Kmd ie drinken, hetwelk daarop bic» nen wejplge Uitren de Wurmen door Stoelgang kwyc reakt^ Indien de genezing niet op eenmaal gefebied, heefi men flegts den volgenden dag bet zelfde oog eens re doen. Dit Middel is niet alleen van een ongelyk; betere uitwerking dan andere, maar kan ook zonder eenig gevaar door elk een in 't werk gefteld worder." Den 26 der voorleden Maand November overleed te St. Stloain Bellegardein het Bsdom van Limogeseen. Schoenmaker, Jacob de Futnade genaamd, m den Ou- detdom van 115 Jarea en 12 dagen. Olfcóoon hy we- geDS zyn zeidzaeme bt'jaatdheid een Pecfioeo van dea Koning genoot, heeft by in de latusteJaren vyns leyets zyn Werk voortgezet, en eenige Uurer. «er te Voet ge gaan. Te Calais, ftieif den 24 der gepesfeerde Maard zeker Joacbim FbiC>" in den "Uderdom van 114 Jaren. Hy haa 25 Jaten a s Soldaat onder Lodeivyk XIV gedierd en was driemaal getrouwd geweesi. Hy bezat cen bj»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1