middelbur.gse No. Ao; I77y. COURANT, 5ÏÏ? Va"ra .y« m.E Dingsdag, O R T v G A L- den Febrimry. FRANKRYK. De e» 0'R*™ worden. eea Piefent van 100,000 yu Koaicgiyke Geraaiic eeu Prefent van 100,000 van du B.sdom daar door aaugeiast wierd ha Hou wonde Een den 2. Janttary. 's Kooif/gs Pr aal - e Paart), hoog 31 Pa men is, tot eks vCr- Vn6, aan e»n Stuk, en in een reis, gegooten Qj w v-"'« C»" f -- J h' fcvwvij, eersij. aakt en verwonde-lyk Puk 'r we k rp de., in»a|f °'0ende Jaaedag "es Konings, die op pen 6 Juny eu n °P ee° hesriyk Voetftuk van Steen, za! opgeritrr, A',C o :r fraoyste Pleinen dezer Houfdftad gefteld 7vrm.i\n fr *Trnelde Sieenen Voet/luk zal vecurd Gevallen der R^nn6''*6" vetbee|aende de vopmaarrs e Men moet niet vernet VaU Zy" 1 ^geowoordipe Mê| (h.tt. welke dit Proeffmta »e melden, dat <J« Konsteraar, dan eie „8e-g0ten neefr, geen Leermeester kent, daat en te -y ls> 10 1)81 öeèin n et meer dan Sol. 'errufr K'0DDOfiIer> geweest, dog heeft het, doorzyr dar h °n*ermoeide vlytigheidzoo verre gebragt heeft lec !,Ws.sOverste Luitenant der Artillerie. Thans dobbel m n0nine hem Brigadier gemaaktmet eer beef '^öement van drieduizend Cruzado's, Wyders ken 'ryD ^öjr- hem met eeo Gefchenk van du - end S;uk cn he 0dds.' 'Waalf duizend Cruzado's, btfchonken, ook R^h °'et ai'een ,ot den Adelftand verheveu, maar "Sn r genj®8kt, eo zelfs Coram.ind'Ur der Oider word^tt; j' welke de Order van Christus genaamd de ne\" Ö8bben hier eeo vroege en zeer ftreoge kou gewo 00 Ze'k «re"Cefdan nu'D doorgaansin Holland w 's 'e gevoelen *t wek ondraagtyk s in eenLand, in de |-j0,zeo zonder SchooiItevnen gebouwd zyu. die Koude is 't danelyfcs flecbl Weer, verzeld »aD Donderbuien, geweest. Door hei zwaar afkomen van '1 wa ter van het Geberg'e en de daardoor veroorzaakte Over Iroomingen der Rivieren, hebben veel Plaaizen van dn ^oniDgryk zeergroote Scbadensgeleden. Te Porti Port pr, 'er vyf geladen Schepen niet een gedeelte van '1 3 door verongeluk'. Veele Huizen en Wynkelders, p Ou Kaai aldaar, en een groot aantal Menfcben zyn omtren?°e,d." Men beeroot de Schade van d o Siad op dno a Mllll°eneo Cruz8d° s" Het Sieedje Ltyria BU- 1 we k met een B <fcheplyken S,oel pri""d -*l' COiaca ZyB genoegzaam genee' weggefpoeid en ver nteid. rw-, U„ A™ g die Rampen verfchoo. d Rebieteo kn ad die verre van 'r nvd- de° d» «rad zSn-afgekge"- "e)k ge'"k ,00'Daam'yk b,e.' ®an moe, worden .0 gefchrevendat het toen ter 'yd Ebbe, en zeer laag VVtIer op de TaaS W!IS- 0°k ,_Ee(Jerd den Nacht van den 11 der vootige Maand w,'Hneerdi' oniie uk gebeurde, tor nu toe, door den ge- pePn Sl om »ap 't tflnopend V.'aier genoegzaam V'Oed op gtmelde Rivier waargenomen. «I T A L J vj, Napels, den II- January Voieers eer.e Koning. Xe.e°r'd°eDbyzóned Sm*-^and ^ptemier laaiseden hy20008'8 Magifiraater, n 't vervolg, hun Inhoud U 'rP!aakeu overeenkomftig de leneiiyk, I houd van de Wet doen, en m g=vai zy 8Ulks verzui men behoud de Kon ng voor zig de zaak «e|f f8 or. cerzoekon, en ,e dtC deeren. De Kamer van Sr. Cl air Ltl'. 'ege° ve'fcbeide remor-ftraaiien i''gele,erö dat zyce MareX;?nde,e u |we,kinB Ret,8d h?bbeB, dan ker uitdrukW" ölt be*el °P oteuws, en in veel fte[. dat het -ef.„'^en» 8ec°nfirmeerd heeft. Man verzekg^ hnnk n o» JaDgeo 'yd'neeflopen gebruk iode Recht' 0fn de gefchilleo fchieiyker of langz8mar Dnca'en in Con'antec, behalven verfche'idené andere Ko4' ninglyke Gtfchenif^n gfdasr. Triest, den 4. January. Den 13 November heeft bet alhier zoo fterk en aanhoudend gtfr.teuwd en gevroren, dat daar door de Wegen van deze S ad naar Heenen, geheel onbruikbaar geworden zyn. De Re'zi- geis beooen öe eers e Post nier kunne; bereiken maar 'Z.yU genoodzaaki geworiJen berwaards te rug ie keeren. Dog de feb etyk daar op gevolgde Dooy heeft de Com municatie fpoedig wederom herfreld. Niet re min tus- fchen oeo 6 en 7 van de vo' ge Maand overviel orsan» de ntaal de koude me, een vernieuwde hevigheid, en tot den 10 fneeuwde net zonder ophouden m een ot.zer Dorpen lag derelve vVy hooger dan ten Mans lengte. Ve febeide Perzoonen hebben twre dagen 201 der teten. moeten blyven. Op den we» van Fume beef men eea Reiziger met zyn Pesrd d de fnetuw begraven gevon den <p die naar Pfeenen lazen twee Meifcfvn, eo. een'ge Osfen dood gevroren. U t bet Venetiaanscb ge bied heeft men Tyding, dat zig onder her Hoom-V^eeeo belmettelyke Z'ekre gecpeabaard bad menzegd, dat de aanfteking door zommtge van Zara ingeteerde Beesten alwaar deze Ziekic reeds eenige Maanden regeerde, zoo. veroorzaakt zyn. P arïs, den 23 January. Betrekiykde Ziekte on der hei Hoorn Vee, die in dit Kor ir.gr 3 k zoo hevig woed beefi men hei volgend berigi Uir den omtrek van jducbï Zederd de Maand «snJuly is alles rmftrteks Ba- jonne Biscayen, her Lard van Sou/, te des Lande* n geheel Ui geflorve». De r. kre .sovergaflagei. in Bear» san de kanten V8D Ortbaz er Sallesen 'er s geen. n eeo beest overgebleven. In "Armagnac is alle» ver«. /oren ec zederd kor openbaard z;g oe ziekte dag aaa m dag heviger. In Eigorre heef. men met veel geleden r maar in Lourde is üe zitkie gewe dip. Zoo dra 'ereea beeS' fl<?vfi is 0*1 nier meer moo^lyk om de andere in d'e Landttreek vr et minder .n he: zelfde Sta, te be- vrel gen. Alle de middelendie men 101 /ver toe ge- B brukt heef., zyn vrogtloos uitgekomen. Men zegd dai 'er feo.ge beesten van de befmetting geoezen zyn maar k ben wel ovsrtuigd, dat zy dooi debeerfctieu' de zïekie niet zyn sangedaao geweest. Men verze- B kerd, dat eer, Lsndmar, die met eer.eo linnen rek iti een befmet Stal geweest heeftdezelve op een veraf- geiegc-n plaats heefi overgebragt, en hier van zou men. o nog mfchede voorbeelden kur.ner, bybrengen. De vier Valieyen hebben fcbnklyk geleden, lo die van Aur» n waren voor de ziekte (jcoo Beesten, waar van de helft reeds geflorven's, en rog houd dezuk eriet op. Dia n van Magneac beeft we nlg geleden, maar van de2000 h Beesten in de Vallei van Nestés zyD 'er icoo geftor- n ven en de overige a'le ziek. Van de 6000 Beesten int de Vallei vso Borouffls 's 'er ten mins e een derda dood. Het Land van Neboujan, dat uit 80 Dorpen n beftaatwsar id men 12000 Beesten telde, zal waar» n fcnynlyk weinig Vee benouden, nadien de ziekte boa n langer boe heviger word. Daar word geer; handel meer o in 'r Land gedrevee, men verkoopt nocb (Vyn, nee!» Rundvee; het zyn net aoaers dan Paarden en Muil» Ezels die 'er te koop eebtagr worden. By gelegenheid dezer Veezitkte heeft de Aartsbisfchoj» van Toulep/e Cgelyk reeds gemeld is) aan alle Priestets de.erminppipn »o k t r--a»ner ie van Jouiouie tKe.y reeua scraeiu 1»^ aau ane rrtesiets belflnohphhonH* n f raeer 0 nl!D "2leo der.van zyo Aansbsdom een Maud;.meDt afgevaardigd, hec ut hJln—tp 0 f,,r^ü0nen door eene andere rd°nnao(ie|welk overwaardig is gelezen te worden die Prelaat drukr «•1 beteugeld worden, en volgen» welke alle Proces,' zuilen*™" de Ro'en deB daium van dezelveraangeyin le Kon.oRr' t P 'n deze Hoofdflad. d°°' het R«hee- 's ongemeen *eS«'*d«; geboorte van oenen Kroonpr,ns lyken Nuntius De Doopplechtigheid Udoor den Paus' eefebied. Dra ;egen»oord.gbe d v«o een alryk Hof zongen en eenY?geBdetl dttR we,d tte' eum de*er Stad p-dan ,oa,K Salvo uit al het g'of Gefcnut zen dezer Sfad 1^-m ®8reD d'en Avond alle de Hu. uooren PriB,, df® B!erd- HaarM4"en de Jongde- der-Orde vaj s ^eds d?«>f den Komug roer oe Rjd. vereeemd den Tyui vfnr"S beJ"chonken 18,^n 200 msn gen bevinden zch va" FUgÜa !a' üra o.zomeu wei. By gelegenheid dei der Kroon neeft zyn Mejt, welk overwaardig is gelezen te worden die Prelaat drukc zich onder andere in deze opmetklyke b.woordmgen uus Ik beb rot nog toe van nieis anders gewag gemaake dan van de m ddelon die de meofchelyke wysbeid aan de hand geeft en die door de mededeelzaamheid kunnen uitgewerkt worden-, maar 'er .s oog een vee[ voortrtflyker m ddelhet we k al eeo in ftsa' s on* n onze zwakke p gingen te doen gelukken eoonzemaat- n regelen de ve e febte krai t by te zetie Wat kan tocht. n de menfcn.yke werenfeoap doen mden oe naad ces b Allerboogften niet medewerkt! v<rpt u deihai'en ne^ «der aan de voeten zyner Aita.eo, froerkt Hem door n heroaklde gebedeD, op dat hy, door onze zonden be. led.gd zyude, door or.» berouw en eoor onze rampen n verbeden worde, teneinde cefl.ande Engel over ons dat onheil niet brenge, met welk de naby gelegen Proviotien bezogt zyn; en dat ingevalleeenig gedeelte

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1