MIDDELBURGSE aö- ifff: COURANT. No. ïj$; Dingsdag den 31» janüarj; s*2 W E E D E N- deenïstem aRK Konmg™?^ DUITSCHLAND. W e e n k n den 9. January. Dezer Dagen ié op bevel van haar Majt.de Keizerin Koningineere aigeroeene School Verordening voor daDuitfcbe Normaal Hoof den Triviaal Schoo'-ett in de gezaraeutlykeKeizer'iykt Koning- lyke Etflanden io deo Diuk te vooifcbyc gekomen, waar na mee zich gedragen moet. In her voorleden Jaar zyn in dezv Hoofdftad en baare Vooiftedeu overleden 9119 Perzonen, en geboren 7492 Kinderen zoo dat 'er 1637 meer overleden, dao geooreo zyn. Zn de Maand April zyn ds meeste, en 10 de Maand September du m^nsta geftor»en; Onder de overledene wotde 00 geteld, dis den ouderdom van 100 Jaaren en daar bovenhadden be reikt, zyede 16 van 105 tot 120 /aaren oud geworden, ea 276 Kinderen zyn aan de Ktndetpokjes over/ed;n, WaÏ, p O L E N. met in geiesöosid was seDr»gt pm bet Hof teogt- zim eeg ScnctmnuoliBg rmfeneu de OoétenrMch ac bet vertrek van bet Hof derWaard tot den as fanpen pracht dairï*e,t "an deo' B air om gevierd. De Regering had 'oe de voorzichtige Maat'esels genomen ten èin "adeeiige eeroigen eencr losbandige vrolykhed ie °orkomen. De Graaa-Oogst in du Ryk is ceboegzaam mislukt waarom de Dey goedgevonden heeft deo ui: onrl K-La!- ^'odua 10 verbieden, en oU-lfegerftaande daa^ hebbel' d8ar IéEeD de errstigfte verlogen ge- Hinderïnr 't msn evenwe'. dal zulks geen ver- Óndermfr 'u° gen°mec befluit te «eeg *al brengen. Zen w i en mc,kt men geen verandering in de P;y 0 dar Granen. Door de gedurige leger wederweik' yo8 de gehele Maand November aangehouden nebben yn verfcheide Schepen die alhier binnen gelopen wa *erhinderd geworden "mhuntje reis ie vervolger, "ven de VV nd thans Zuid Oost zynde, zyo ze alle oa f-urópM onder zeil gegaan. Op onze Kusten zyn door aan* D°udeode Stormwinden verfcheide Schepen verongelukt. ^"kén, "^den 6. ^fanutty, Menzegd, dat de Hovenjdet Isom dat het geld, geduurer.de de bmcenlandfche *an Bourbonalvoorens een Paus te verkiezen, >an bet onlusien vry fcbaars in Poolen is geworden. ILe or Sacrb - - - - - - - r rg pgejsagd die dezelve zoowel meteen Kogel ms- febtn de beide oogen trof, dat zy dood ter reder viel; de JagoS 'er by gf komen zynde voeden in dezelve a byr.s voldrggfn Wolven, her welk als eeo grooie zeld- zseirihei 0 bt fchorrwd wlerd, gemerkt dit gedierie bevrugt ,y.de siloos gewoon is Zig te verbergen. Den velgen, reo Dag begaf zig de Koning desMorgens vrcegWeder- om ter J8t.t wanneer zyn Majt.een grooten Wolf door de hondec opgehouden ziende van zyn Paard trad ea he< dier dooi Hak. De Konnc heeft op deze Jagtparty Wolven gedood: deGiaaf Brmiicki een wild Zwyrt en dr e Elanden van eeo veibazende grooie; d« Adju dant Generaal Kotnarziwski en wild Zwyn en een Des en de over'ge Jagers ro, 23 Wilde Zwyneu. Men ver- ceemd, dar de Contraöen ie Lemberg «d Dutno zeer volkryk zyn dog dat 'er zoo veel gereed geid niet rou- leerd. Dit laarsie is wel te begrypec deels, om da: do Contraften thans cp iweeplaatzen worden gehouden, ett hffft Colbgio begieren: 1. Een foimeeiehertoepngvan zal -vao Parma\ 2. Dat'er eeD bevestigend' Bul Worden afgekondigd ter vernietiging van Je{ui' 3* Dat do Procedures omtrent de JeJuiten die op "81 Kasteel st. Angelo gevangen gezeten bebben, publiek ZBIlen gemaakt worden; 4Derde Bul f""'"' gelooprimeerd of verzegt zei worden 5. Dat de Bis- fchoppeu voortaan niet meer afbangelyk zullen ïyitvan f*uis[g„ 0 zyne Staaten nieiwe Zyde Fabrieken heeft ®'en oprechten word ten fterko hendel deer mede In Mftbatdyen gedreven. De Majoor R-dder de Fnlquieres op order van zyB KoniDg'* Maj'. *SD -Sardinien iear verfcheide Duitfcbt Hoven vertrokken, om vee.e Min 'a-re Plans re onderzoeken welke z*n z*n 'flor^nce^ Jel' 4 JaotHfi- J» hot voor'eden Jaar %y* in dezesftógeboren 3°20poerennaatniyk 1525 Z°otiS, en ,r0I oogrers. Dezer Dagen iS hier overleden zelcete Marta Magdate*"* Lor^ 10 deB Ouderdom tan 103 Jarfcu Cr panden. ToKHolm, den 1 fanuary. Onze Kooplieden ®VD nog fleeds wagens het Lot van verfcheidnr e Scbé- pen, die reeds larg geleden hier hadden moeten saiko- hPerI>Sr.hinODZeu!,le Gnder daf tetal bevind z ch cok *ort«n la T G«nerahi Majoor Baron Sprengt porten aan boord heeft. Reeds ierfche denta»i k efr men eeo gerucht gebad, dat het in de eepe of andere Haven iogeloopen «as: maar het is rot ook toe n-etbe vestigd. De Koning heeft bet O&rooi der Oost Ind. M>mpagnie wederom op e laaien verleni-'d regen heia co|**ie S000 °Wdera, ZilvereMüO! Jsarlykfcbe Rs RüdzivilWoiwodp Van WHn», wora te Dvino, en vèb tiaar hier verwacht. Door zyn te lUjkcmst zuilea verfcheide PicjeQen vernietigd worden. De Landbode v»n PPisk) Beer ffiiczeKSktdiedoor zyne redevoeringenin de Delegatie gedaan by bgt publyk den tyiel »ïd Parriot verworven heeft heeft onder anderen ook voorgrfteld, dat aan de buiteolaod. fche Mirisrers moest bekend gemaakt worden, dat,.vol» het Hof var Romen t eD ,n sile ^pe'chren diipettfatienfgcns een geheim Artykel, tusfeben de Rusfenen ütTur- tiogen Verleenen behalven ir. <3ec Eersten graad. ken geflcoleo de eerstgenoemde binnen 7 Éflaacdea Milaan den 9 Jsnuary. Zedetd de Koning van\P00ien zeilden verlaten. Ingevolge van dien moest in da PratSuf*— c-oofpn ninisp 7.n/io Pahrïrken hpfft Maand Maatt sanftaacdt greo Rus meer in Poolen zyn. Oudortusfchtin heeft her dn aanzien ccg in geheel Diet. De Rusfiicbe Keizerin doet eeo groot aantal Goude Ke tens rn Medailles geteea maken om ze uit le deeim aam de Officiers, die tn den Oorlog met de Turken her nteesc ui'gemuot hebben. Door een Stefette uit Crac.su beeft men Tyding ontfattgen dat 's Nachts tuifchen den 6eu 7 dezsr her beerijk Paleis desGraaf Przebendmsktdoor een ongelukitigen Brand geheel tot Ascfe verleerd is. Ds gemelde Graaf, die wegeaszyn Edele wyze van deekea by eeo leder geacht s, wss een der ryksie iu Pooleh en zekerlyk de ryksie in Poolscl Pruisfenalwaar hy tsoor het verkoopeo zyner Elfgoederenen het aar-kopea der beste St8r0sidyen zyn veimogen nogaanzienlyk ver beterd hadmaar toen ki rt daar na de deelingvoor ■Pfl»/e«zooongelukkig, gefebiedde, verloot deG'aef, door het initikkeri der Starostdyen opeermnal een zeer groot gedeelte zyner Goederen. Men zegddat de Turken tegen bun gegeven Woord, in Bucbarest zeer vyandeiyk gehandeld en veele In- «roottders dier Stad cm't Isveo gebrsgt hebben. De Ruf jen hadden tuiks zeerkwalykgenome»:, enwildep, zoCr men vernam deswege noch geduurende dezen Winter de Vesting Cbocztm bezet houdendaar zy ook her Gu- arnifoen lie en verfterken. De Ooslenrykers bebhen ic Moldsvien het gebeele Bucowiner Bofcb, en ook het fcho- dat als het «el ingericht word, uo.ne Zouiwerk aldaar, en, heeft de zoogenoemde Veen- dar van fPitiïJzka niets nageefd j mede tn bua Cordon «pjioint n. Beblyn, den 14 January. Van de PootfibeG'en* zc-d van den 6 dezerword gemeld dat 'er oy GboC" I» j 11 rz 1 uvci 1 uu «v o "iC v pp tanoen, in het gewezen Hartoglyk aandeel »an Bol tl tin op de gedaane Voorftelling, dar aldaar bunen Qlea ee' 1 ,fk B8n. ^0,'ï 'P; den noodigen Akkerbouw js> vaode everaotie van Ri-crU'en voörloopiog puoftig ontflaeen. Sieedje 12- J'nuary. «D eeD BarbarL DundfcnapCzerjjè'sonlangs een Vrouw, 2 M8arl0efnaamd' ;n üen Ouderdom van 115 Jïaren zonder ernrJ" 7 dai;en "Verleden. M«n vei moed oitSi gewichtigevnn.-r' mt' ni| öet Noorden m t kort aan het ArtiUp höoren. Ineen zeker Ryk word niet dat de nl «j"n, gearbeid. Mee hootd nog teer-Paardtu Commando's, die om Remon- bürrcen te ruz S2 nHa' ^Ükraide gezonden Zyu ben. Iateneodeet loo" n8°daar wedef aia&™omeü heb" deze Cn ge-ne Zwv.uJÜ" J"er geruchteOj__ dat_ zy aldaar Petersbun- ontmoet bebben. V6o n S !r' »d#t,dewy! het Slot te Moscau 6V U V „li pon KJ u J vvw- v?- -- - -'»»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1