courant, MIDDELBURGSE Mo. iz. Saturdag, Ao. 177;. den 28. January; HONGARYEN. ou s T° P O R T U G I T A L J k N- aan de Priofes Jltteri, dm hem in bei oblfangenjèen Man van zeer goeden inborst was, De Heer Le 6tr'publyke P'fiten heeft gessfifteerdeen goude gea- ptcbin, die zeer veel uitnemende Eigenfcbsppen bezit ,o g(jeB de[eD fan ee0 braaf CaraQer is, heeft zeer ViMconi, Kipoer vat»^ Saxen, .hc™ ,D hB'bei!ieo 1 s s a b o n den 18. December. men nier f|o< Standbeeld des Konings ie Paard 0- petnlyk tto (oon gefte!d. H't is u;i"emscd we! uiige, vallen. *i*! 54032 Pond (tan Erfs. De Kui>ste- ®«ar heeft de Aaide ven het Model zoo fteik wetea ie oeifideo dat <y r.ocn voor da b><tte nccb voor de Zwaarte van hei Meraal erceus gt weken i*. Napels, den 2. January. Zederd een ge Dager heeft men albier een Beer ftrenge koude gehad. De Berg Veluvsus is geheel mei Sneeuw bedekt. Kortecs nad- 4:60 wrl ,h'er een gewe!dig Onweer, verzeld me: eep he A L- i Kl«ed en een Beurs mef 100 Pl8S(e,J» be{ Kr0ld»we'k Zederd koria heeft «y op den Dag der intrede verbru kt hadden 'S hun gotd gedaan. Een,iPrefent Chocoladet geen zyn Ex cellentie den Groot-Vizierop zyn begeerentoezond, voldeed aan dezen Turkfcben Min ster dïtmate, aat hy den brenger een gefcneck van 100 Piasters deed. Milaan, den 4. January. Volgens berichten uil IVeen en boud her Kerzerlyke Hof zich in '1 gebesl om trent de Pauslyke verkiezing oozydigen een van des- »elfs Mnisters zou teverftaan gegeven hebben: Dat, wanneer de Keizer in zyoe Landen eemge Deveelea re geven bad, zulks zonder eeo Pausgemakkelykkoa gelcbiedeo, en dat men daarom aan het Sacro Colle- Vv. v u 6cw,c,u,s onweer, ▼erzeio wv «c s* hciüwc«cu, «.-w - v,SeD tVmd, die de Zeevarende voor bet gevolg ee-eri,, gio de Vrybeid laten moest zoodanig een |jl( de bUü' Aardbeviage bielden. De Zee rees tot d« hoogte vioL ne «e verk;ezen, als zy zullen goedviodeo de Brug aan de NieuwftraBt en drong door tot in ver I R U S L A ]SI IJ', fcheide Huizen: toen het Water gevallen was, zsgmen! Petirsbuïo, den 24. December. De Keoei-f#- °e Straten met febuim bedekthet welk een teken v/nslgat/ebew en zyn aanhang hebben in hunne verwoesttu- *an de fterke beweging, die 'er in Zee geweest heelt. Door gen zelf geen omzag betoond voor 'r eerwaardig gelaat dezen Storm ayn verfcheide Boomen uit den grona ge 'ükteen oude Muur omgeflagen en ons Dok zwaar Wchadigdóok is 'er een Koopvaardyfcbip in de Golf *an Salerne gebleven. Rom'kn, den 4. January. Onder de aanzienlyke Prefenten die de Keurvorst vanfden Paltzvoor zyn ver 'rek uit deze Stad h er heeft uitgedeeld muntende vol Êenda uit. Aan de Heer Maggiordomo een góude gea "^lieerde Snoifroos met eemge Brillanten bezet e»o CYft Hofmeester een goed Holoïogte met dito Ketting; Sao de Pflnfeu Pttdobtandini en klitten die hem, U'f naam van het SacroCollegio, bebbeo opgewagtieder een gou de geamaijesrde Snuifdoos, ryklyk met Brillatten b«. der Geleerdheid. De Profesfor Lowitz, een der reizende geleerde van de Keizerlyke Academie der Weterfebap' pen \e Petersburg, weikeeenige Provinciën doortrok, tot hel doen van nuttige ooidekkingen voor de natuurlyke Historie, had bet ongeluk toen hy bun poogde te onf- viuchienvan in hunne banden te vallen; en na dat zy bem en zyn Reisgenoot deetlyk misbzndeld nadden, be- roofden 2y hun beide zoo men zegdf door de uropt van 't L.even. Ie 't gemeen febynt het noodlot van dac Re .gezelfchsp zeer ongelukkig. De Heer Falk die Zlg te Ca[an door een Pisroolfchoor her leven fcer.em, ZOU. zulks door verdrieten Uit vrees van nog meerder moeye- Ivsheden te ontmoeten gedaan hebben, dra» by anders veel vervolgingen moeten uiiïatn. De koude albier is eoo hevig, dei alle de Levensmiddelen en zelfs de fyjjo Wyneo, die voor her Hof naar Moseeuw gezonden we» ren, onder weg bekrozen zyn. Men verwagt albier een pragtige Turkfcbe Ambssfade. De tn iïwr-Keizer- lyken dieDst flaaode Bollaodjcbe Zee Capte'm Kingsber gen, diezigin de Zwarte Zee zoo dapper gedragen heeft, is zoo men tegd voornemens naar zyn Vaderland terug ts keeren. O.f f e n t« Hongaiien, den 26. December. De Landftretk in Moldavïen wtlke bet Hu s van Oosten- rykdoor dcszeifs Troupenin bc-zit beeft doen nemen, Is celegen tusfehen Zevenbergende Prutb en Poolen doch beeft geen Btote uifgeftrektüeid. De 120Dorpen, die 'er vior den Oorlog lusfcheo Ruslandeu de Porie, mgeteld wierden zyn thans geheel ontvolkt en roakett ^•Mjeetde Snuifdoos cao' den Prins Cbigi, Marfcbalk »sn ei conclave, een dergelyke Snuifdoos; aan den Heer Fini CerrmonTemeester eeP C°ud Horolojjie met «oa Miniatuurec een noude J£«"'ne; aan don Graaf 17» Dü'ehte'seeo t»t ii ïcvmS. m g,i "J s *iHppozynec Broeder, geamsljeerde Snuifdoos; Slc den Abt Scbott, Ken'*°"''yka Expediteur, een'e «route gouite Medailje a»° den intendanr van hei Hals »St) den Heer jintonetii een goud Horologic mei ecne Miniattrnren «ene goude Ketting; aan den Edel man en de twee Secreiarisfcc ieder een goud Horoio gre aan den Hofmeester, Proever en Kok ieder een gou de Rotting Knop enz. Onderdsags verwagte eetiydereen nieuw Opperhoofd «iec j00rl ï0D Woestyn, welke niet gemakiyk weder zal der Kerke, in den Perzooo van den Kardinaal Urafcbi alle de Kardinalen hadden reeds bavel gege*ca om bun derztiver Ceremonie-Kleed te doen brengec doch nog dieuzeifden Dag werd de Conventie »eib'°kt"n> fchoon de Kardinaal de Bernis 'vr zich met zyn Party bad by- gevoegd doordien de Katdinsai Or]i"i zicb Wet 2yn party tegen üt» verkiezing aankantte, vertootiende een Billet vao den Porlugseficlen Minister, inhoudende da! die verkiezing den Koning, zyn Meesteronaacgenaam zoude wezen dewyl die Kardinaal, in de zaak van deji Drukker Pagltarionder bet Pausfchap va» Be»iedi&Us den XIII, zyn öt-m had gegeven om den gemeldec Druk- ker ter dood te veroordeelen. E" f-t 1 e toden 26. Lecembtr. Vo/gensberich!en vaa (-O'ijiantiiiQpolen bad de Ridder Rentertxtraor- di^r;sG,.2a0l vao <:ete Rtpobiiek by asPorte, den 25 (Juober zyn opentlyke Imtede in die Stad gedaan. Dc vtu: Sultanen, Fa»oriettn van den Groot en Beerhad. petl bem iedermet toeflemming vao zyn Hoogheid een !5 mp| Suitcnen gezondeu. De»el»e waren geel v ms, huiini S q net ten verbeeld In elk aezer Bear- Brtvfje met deze Woorden- De Sultane Excellentiecta Rail" 'an ^netten. o ?.e Ch!'Lk' üni by zoo iel m Prefenter.als 'J 'ÏC,n ule,cgeu'ooQ geweest is". De Dragomans Ct iO.L'ecJie hem t» zyn Audientier. by den Sultan en o«r Groot-VtZter verzelden2yri benevens zyn gevolg, »00t I tffeiyk octbaald zelfs de Scheeps Capiteineo welke Ciu Ridder aebbea ovgrgebtagtoaifi3gea iedei eenEa te bevolken wezen dewyl zeer veel Inwoners van Mol davïenna de berfteliing van den Vreoe Ir hon Land te rug gekeerd zyode, de wraak dei Turken vrezende, hua Land verlaten n zich naar andere Oorden begeven daar zy me: alle Mecfchlievoodheid ontfangeo worden. P O O L E N- Van de Poolsche Grsnzen, den 2. January. De St&d Dantzig is 11) de uiterfte bekommsrinc. Den q! laa^ftiedeu kwam do Rusfifcbe M n fierGraaf vanGo- towkinby den Piaefident Butgemeester en bent erbsa- nerende zyne laatlle Declaratie in de Maand Met, uit naam eyner Souvereine gedaan zeide hy verder tegen hem Dat de Keizerin zyne Meesteresfe Ziende nat H de Stad geen gebru k van haare goede raadgeving M wilde maaken en oordeelende, dat 't mer bsare waar- digbeid zoude flryöen om hem langer te Dantzig eUa- ten, bent bevolen bad om de Stad te verla&ter.het welkby biancD 3 dagen zoude doen." Ingevolge ceezer Declaratie is bet vertrek des Mio'üeiop morgei bipaald. Men zegt wel, dat hy door den Heer Rebbinder, Re- fi lent van Ruslaud, *a1 wotden opgevolgd dog ci i «er- zekerd de S ad niet tegen de vrees var verlaten te zul» leo worden door een Mogendheid, op weike zy bastee» nigfte hoop gefteld bad, en die eindelykronder eentga voo'behondingfchynt in :e willigen de inflartien d>e de Graaf «ao Sotm, Mmifter van Zynt, Pruift/ebe Me- jefteit, ten zeiven einde aan haar gedaan heeft, zedett dat de Comtni&fansfen van dien Monarch de Geheim Raaüeu Retcbard, Kircbei[en eu ZJffZgerappeiieetd zyn.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1