L MIDDELBURGSE No. p. Ao. 177^ COURANT, Saturdag) dei]I tl. January, R S. Rus D U I T S C H L An N D- 1 I T A L 1 ÏS N Romen, den 27. December. Toen meoonlargs.be- rV was met het slbrerken van eenige Huizen, loebe» potende aan \s<i\ JLartbuiJer Klooster alhier, ontdekten de weikticden «en fraay gewerkte Kolom van Marmer, o' ,hofg'° *no lö Palmen en 2 en 1 half Palm in den Omtreken niéttegenftaande dezelve zeer befchadigd is, word se COCthans voor PPn kostbaar Stuk der Oudheid Behouden. Inspefyks heeft V° by he' ""e"'" ea» Onderaardfche Kelder een Ory*'Jteen gevondenwaar °p de Stad r;gegraveero Raat, en door Kenners mtjEMAkKENi nicüerpaalen iu den weg 2yn gelegd. Uit Petersburg F R A N K R Y IC. />/NeCa> den 31. OÏÏober. De drie Rus-Griek e G^lioren weke oen 16 der vorige Maand - de noogte »an Damia tWord gefchre ven dat degebeele Rus ft/de Armé»g«ntscB anders ral gekleed worden, en da: ock de R-gimen<ett andere Chefs zullen bekomen. Mei de Grens-Commtin 'C zal bet nu, zoo het febyntreebt ernst worden. Kiict hebben io 't begin van deze Maand latigsiL en van dit Eiland gekru st, aldaar verfcheicie Scbc- "'gelopen en d e vervolgens in brand gelloken. Even ï,areb. ZV le Baruib ingelopen én hadden vee- Czeivle Vi"dll0,en 1 weke oen 16 der vorige Maand, tl >LWiX gemeld hebben) op de noogte »an Damia nDh„„, aPr- Micbellon tuslcben de 2 en 300 Piasters land wil van zynön kant "deze Zaak ten eindo geD agr 'bande Provifien en K volgenden waren nnH„ 7°!D' bediecden zyzchvfin den Nacht er d't F,u a SPgaatJ. lsmael/lgaGouvmneur /an ^..:,Dd ».v"® wieB een Ruslifch Galjoot m de_Maand dezelve «üt KooPmanfchappeo ingekocht, cini hebben, tn meD meend, dat de andetebeide Hoven dat voorbeeld zul en vo!gen. Regensburg, den 2. 'january. 0e Decltratie welke de Mir lster van Har.over aan de Leden van der» Rvksdag onlarps gedaan bet ft ziet men tegenwoordig i- verfebefde barden en waar vap de Inhoud dezen: "De Mmisier van den Keurvorst van Har,over ont- Refcr'plie van zyu Hof, *r,,ZTu ÏBn wleD een RusCijcb Galjoot tn de Maandl» fi rg niet lang geleden een tLl Jaws,ledetf 400 Benrfen welke hy rüar Conftan L betrekkelyk bet ongenoegen vso hel K ier^; ttnopolen zond, lipte, begeerd tegenwoordig,dtSt bet Vc kl» rrent het pedtag van het Ministerie vfib Hanover. nem deze Schaden vergoeden zal. Ms8r zy, die rauw Men zal zich gelieven te herinneren de h ■y>s io zyndegewone Schatting te betalen weige- 6,1 naar dit Voordel te luisteren; en bet is te denken, ogeval hy zyn eifcb met geweld doorzet, dat zulks al. _er een zeer groot Oproer zal Veroorzaken. Tegenwoor- ^tg moet by wederom eec aanzteclyke Som aan de Porte .ezorêej>maar bevreesd zynde, om dezelve in de Tan aanjebe Vaarru;gen, tor dhr einde gefchikt, te verirou Jv?üi| hoofde van de bovengenoemde Rovers, die B fldig in rie 2eeD van Cyprus en Caratnanien blyven olpl heefc hy den Fratijcben Ridder de Tresfemn- verzocht deze Penningen me: zyp Fregat il Enga- Keanle tot BBD Satalien over re brengen bet geen hem de Commandant e'ndelyk heeft ioeg«ftean en is deo 20 roer deze Schat en de sdlay Bey vbh dit Eiland ,die dezelve na Cot)flantinovolen moe! overbrengen', onder Zeil gegaan. p.r BfPrezen word. ^.r D jr r. vi KoppEa ha g cdtn 3°- üuemóer. Volgens Brie. ven van jrfrendal, Noorwegenvan den 1 December was de Vifita:or Fredrtcbjea atdaarvoornemens 'sA vo'nds een Lantaren aan bet inkomen van de Heven te doen branden, ren einde de Sch ppersdie des Ntcbts wilden binnen (open zulks te veiliger doen kunnen. It .het voorleden Kerlcfyk Jaarzyn in het Stift Dron'beim tn Noorwegengelrouwd 1342 Paar geboren 4423 Kin. deren; te weeten 2268 joogens en aids Meisj s, en overleden 3760 Personen, raamiyk 189' vaD »«Man. syk, en 1869 van het Vrouwlykgcflachtzoo dat g73 meer geboren dan overleden zyu. Onder de oterledepe waren 10 over de 100 jaaren oud geworden, en de oud- Be van die bad zynen leeftyd tot 108 Jaaren gebragr. in den gemelden Tyd zyn in de Stad Jalborg ,oa Kj(1. Eeboren 12a Perzoooen overleden en o, p„gr getrouwd, De Heer Hartners alhier beef; na ee» n8uw welke by monde tan der. Keizerlyker Minister te London gedaan is, en vervolgens by Gtfcbriftaan oeu Graaf van Raap. Men heef: op verfcheide Tyden aangedtongen by het Hof van tf eenen om eens nadere Veiklaring in Gefchrift te hebben; doch bief na lang vergeefs gewacht zynde, heeft men moeien denken, dat het nan voldoende reden ontbrak. Wy vleygn ons derbalven dat de mede Staten van bet Keiterryk opgemeikrznllen hebben, dat erin dt. ge- rfrag zeer weinig vnendelykheid dootftisaiü, ec dus geen zwarigheidn>aken zullen, om een vokomen ver- trouwen te fteiieb in zyn Groot-Srilldnntfcbe Majr. die by alie yeleper,he'd di! venronw. n zat ivchtvflardi- n gen. Ingeval hei Keizerlyk Hof volbard cm andere gevoelens Te blyven kweken, zoo zal de Koning va» Engeland verplicht zyu de lyne Icsgelyks Haarde te houden nimmer zal hy afftand doen van de vryheid van zyn Slem, roch van zyne Rechten,,en nieis ter Waerdd zal in ftaat zyn hem af te trekken van bét geen de welfland van het Rykzjine eige Staten en zyno Waard gheid bevorderen kan. Leipzi#, den 2. January. De Vergadering van da Leden der Hisiortfcbe Söc eteit door den Prins yablo nswski bier opgerechtdie den 23 December laatstleden bier gehouden werd, is door den Prins zelve met eeo bondige aj,nfpra6k geopend. Hy verklaarde daar in, dat hy telloten had het Fonds van du klitunt, ter eere der Wetenfchappenvoor aliyd aao de Academie van Leipzig vzst te mi ken. Hy liet ook teeds het Irftrnment dezet Stichtingdoor den Keurvorst bektagtigd, voor lezen gaf het met de Stempels der Medaillons aan den Pitefident over, (lelde hem de keuze dei Stoffen voor he toekomende ter band, en wyde zyn veel belovenden Zoon, Ptitts Stonislaus Augustus, tot toekomeode Be- febermer van dit onfteiflyk Jnftituut in. Neder-Elve, den 6. Janna*y. Niettegenftaaede volgens zetnmige Brieven hei Hof van Reriyn zeer leon- vteden febynt, dat bet Weener Hof een byzonder voor deel uit den taaist geeinctgcen Oorlog tusfehen Rus land en de Porteheeft weten ie bewerken, en vaa de laatlle een zeker link LBnds te verkrygen, om dat met zyne Staten ie vereenigen, bebaiven een aanztenly ke Som Geld, die het zelve boven dien zon genofep heb- ben, meend men echter, dar de Keizerin Koningin wel een middel zat vinden om bet eerstgemeide Hofgeooégen *eorig onderzoek, omtrent de Vruchtbaarheid der ver- legeven; niet te min vreesd men in Poolen er te Danl fCheiHf» fnrv.r, q r> unn VirP.n 'nat irnlirpnHp l)Pl!\! D rtaurnHitrfn«T h 11 Ti flPPnWtlllC unrtrHo/i Itff <7trn vnl fcheide zootten van VjsDo, het volgende getal Eyereo tn ieder van de onderftaande, gevonden: Jn een Haring 36000 Eyeren. 1° een Makieet, vao J en I quar' Pond, 454961 n een B:aasfjm,»an 8 O csn, 281000. 0 een Middelmatige Katper 203I09. Tn »e° ^abe'j«uw saii 20 Ponden, vierMillioen. Io een m°n!' '357400- En u p K'abbe meer dan teen Miüioen Eyeren, BitW/ldJ/JH,? AD' den 29- December. Volgens Brieven JLrl f beïes»^aen verfchanfe» Z'g de Oosten. oneeroeen ft! bezet,e Landllreek In fPallacbyen eef of te oS 0n"£ r,usrchen is bet bezwaarlyk te ze(, meer d««, V00t Welken VJaDd zy aldaar *rezen 1 1. aar voorgeven deze Landllreek: volgens een plschttg gefloten TraQaat van de Turken gekregen te beoben, èn hun door de Rus fin daar by ook geen iiir dat deze bevrediging hun geenzints voordeelig zyn zat. PaRifs, den 7, January. Dezer Dngeu heeft mea alhier da voigenoe Bekendmaking laten doen, betreklyte de middelen, die 'er op fcevel van de Regering moeten aangewend worden tot reddinga van Meafcben ,dieeea haastigen of waatfcfcynlyken dood llervett. De veei»uldt(ie gevallm van Menlchendie eer fchia' tyken of waarfebynlyken dood llerven en de wenige vrugt, welke de middelen gebid bebbsn» die tot nog n roe ter reddmge van de zooaaoige zyo in 'i werk ge' h Held, hebben den Lucenenr v&n de Poic,e doer, be- llo ten by alle de ConimisfarisLo van de Wyk in deze Stad gratis de rodige bu pmiddeleD te bezorgen om net leven te her (lellen «an hun, die betzeive op diewvzc febyoen verloren |C hebben. Deze hulpmiddelen 2V° B genoegzaam dezelfde sis die, welke CeS addoed in 't werk Hellen «oor verdronkeneen var. welke de goa- de uit (lag niet ie twyffel kao geifokkyn worden: zy

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1