No. 8. MIDDELBURGSE COURANT. S7" j.n TE0!; K«"'ston- Donderdag Ao» ij?y; den lp. January. r5»*?.* A N T N- nftrVÏ, ,VO,EeDde Aanfpraak Gedoog dan, uitmuntend? Vaders!, dat ik, om my van dier pligt te kwytenUl. vermaac en raade alle e'gep. belangen partyzagt te faten verenen ,alieenlyk Hrw^1 T s C H L A N D. pAk *s ^i% N K R Y K. u Sgiutdag mei de Konujgione io het openbaar fpys. GROOT-B R ITT A N N I E N* rt getoepeo worden. Petijylmnien vu Maryland zytê j fon en 21. December. Wy nebben bt.icnt ont- Keizer l!Sn dat Suly Hazy een der Zooner. »aa den aeke, *an Marocco<r. allernaast, op drie Eilandjes, lelien *#r' Schansfen in (laat van tegenweer deed grooif 0m.Mogador re dekken, en dat by derwaard een Gor'°<ts behoefieds deed overbrengen. CorfinT Ehou?'" 2'5' december. DePir.s Barrbolomtus by die geleeen h»!AA 7 1" e eehoof hebbendedeed lende V.!. ?,kJgel0.0f' nie"">nd onder UI.Uitmun- stinrri rtS- n'et Weet hoe veel fmerte het der hppf ooriU£l,fifteü Keiüer der Romeineveroorzaakt dpc» li6 ilöoren dst de Stöel van den H> Petrus »an ïLiïi? „7erdei' en Opperhoofd en de algemeene Ka- y Kerk van deszelfs H. Vader en Befluorder is uwo'd geworden. Het is Ui. e»eD zoo bekend boe zeer. hy verlangd om aan het hoofd der Kerke gefield di Z?n ^em d'eD Gyl.tot welwezen *an den Gods- fipp""' he! bekwsathfte en bet eefchikfte daar roe oor- Sari" ZUlf" ^yn Keizerl. Majt. beeft zulks aar. uw veo Um ^0^eS*om betuigd in zyne toegenegen Brie T op j hy aan het zelve gefchreven heeft. Dan kén 8t ayn eerb,ed jegens God en zyn wyze van den OHïtreot flefl H. dipostolijchen Stoet des te kenne- 'yker zouden worden, heeft hy itiy met de keuze ver- waardi|£d om Ut. die Godvrngri{;e gevoelens welke by U). reeds fcbriftlyk Betuigd heeft, nader met de levende ftemme te verklaren en dezelve in zyaen na rt me te bevestigen. *por oocpo houdende het wet zyn van den Kallolyken do-dlfnst en dat der algemene Kerke, door vereenig ®"tnmeu een Paus te yérkievteu die, dóór zuiver- n#'d van Zeden en eene uitge^re!c,e 8elee,'dheid ,in Haat om ZyneGocflyk» en Merfchlyfe kundigheden rot - jaltgheid der Ztelen en rot zekerheid en rust dergant. n ^Cbc Christen Waprpïd 380 ICggCn» Wat den Keizer belangd by beloofd UI. heiliglyk zI"le hulp en bvftaod. <ot verdediging van de vry&eid OWer vergaderingen en in het ter uitvoer brengen var, alles, Wat ,0(l(Je zekerheid van den^postolijchen Stoei ft^kllylc is,'in welks begunstiging r.y zoodanige eer als beiaamiyk isaan den oudften Zoon der Ke.ke e° aan deszeifs opperste Verdediger en Befchermer. De ODverwinnciyke Keizer heef; gewild, dat dit her ^d0Jwerp vannDn, Gezantfchap wezen zonde. Ik heb fprlkfcpwn6®»- maken var eeo.ge wel- dar itr i rdlD6Ê0 indezeroyne Aarfpraak, om idt ijc yolmaast bewitst ben van Ültedef deugddi6 Pe°^ ®8Dporring noodig heeft, om deo we'ftand vati u het Chnsilyk Gemcenebesi ie bevorderen. Wat my tn 'byzonder betreftik fmeek tJ:., Uitmuntende Vaders!, *aa roer goedheid te ontfangsc de verzekeringen van l ^lcru«CnrÓ<'] yken eefb ed de ik aityd Voor het gehad ..tv e&'unt°°k voor eeo iéder Lid van het zelve De K^rd'naal Kamerhog, we'ke op dieo Dag bet eer- /i. p MUg WC K.C up VIWU wag Jte nooid^ Ier O'de was, amwoorde, iD naam van bet bacrum Collegiumop deze Aanfpraak en betm»^ dat hunne Emineniien altyd hunne eer fielden jD nen'eer. hadVn0' a>n- Ka"erl- Msi'- ea gr00'fte *e"rouwen in zyne befcherminge. Jaftr zstl 8G' de» 5. 'January. Io het gepasfeerde cd de Bamt., 6 S'aaeD bede Voortreden, st. Georce Kmdereo g' 2?42 C^aroüdet 249 onech e) Pe®r g"troüw^°Plv; 2®S9 Perzoonec begraven, et) g S Rusfifcbe Hpf k °,lgtos ingekomen bericht heeft het Rieaan te |.»p?0 Ef,8evï"' om een groot Magazyn ie meerderen. Va 60 de FortifiCB'ieo d et Stad te ver- 'er dergelykebevti!!" aDdcre zyoe verneemd mendat ge andere Steden vve',(:ris Colt ergMemel, en eeni- I? n Kleven £vn den Saturdse mf.' "ï"0®0 de Kouing voorie- de, naderde een Officer der Invaliden, een Mah var Öo [aren, tot den Konir.g en zyn Msjt.tot verwondering van een iederaanfprekende, zeidehy: dat hy zyn leven >n den dienst v;:n den Staar doorgebrag! en mdenzelvea verfcheide wonden gekregen bad, dog dar hy ünet dat aües befiotfng was; dat men by den overleden Koring voor hem om ocderftand gefproken hfcdmaar dat de ecod «an Oien Ve»r$t hein vArtitncierd had dien te vé'krygeD f dat bv z ch zederd verfcheid'r rhalen hy eeltige Hovelin- aec b'ad aangediend ,om san zyne tegenwoordige Msjr. i en R.qoest te mogen prefeoteren dog dat by nimmer deze gutst hebbende kunnen verwerver.zich emdlyk trenoodzaskt bad gezien om zyne Majt. zelfs aan ie fpre- kenovertuigd zyndedat 'S Kouings goedhe'd en recht vaardigheid nier zoüden gedogen, dat een oud en getrouw dienaar van den Staat door gebrek zoude vergaan: hy veegde dsar by dat verfcheide aanziep'yke retzooneoj onder welke hy een Heer noemde, die'er tegenwoor dig Was, petuigeniskor.de geyeo aangaardedewaarheiu van het peen hy gezegd had. £yn Maj'. febeen nogon- vergenoeed nog verwonderd over het verbaal van dien ouden Officier, maar hoorde hem met de grootfleaaodagr? en vtoeg aan den Heer, welke hy genoemd bad, of hy hem kende, en toen dees hier op ten antwoord gaf, dat hy hem kende voor een braaf en eerlytc Man, die, uit hoofde van zyn toefland en gedane dier.sjen sKontngs ecedheid waardig was, keerde zyne Maj'. zich naar den Officier en gaf hem met een hait innemende vriendlyk- hcitl ten antwoord, dat hy hem, ra hier omtrent nader onderzoek gedaan te hebben, binnen weinig Dagen op zyu bede antwoord zoude doen geven. Dit trof alle,die 'er Tegenwoordig Waren, des te meer, om dat niemand re voren vryheid bad den overleden Koning zot der daar toe verlof gekregen le hebbenie mogen aanfpteken. Lonüon, den 2. January. Bericht der Regetinïs- fortn in Britfch-Americaen inzonderheid die vatt Nituw-Engelsnd. By de opr chting der Volkplant'Dgen cp het vaste n Land van America zyn door de Engel/chedrie zoor- ten van Regeringen vastgefteldnamentlyk: de Ko rt ninglyke, deGeprivilegeerde en de Eigeoaats Regering, De Koninglyke Regering is die, we'keocmiddeiyk van. H de Kroon afhangd. De Koning blyfd Scuverein van de Colonïe verkiest den Landvoogd, deo Raad en de Siaats bedienden, doch het Volk «en Reprefenranr, even a's in Engeland. Onder deze Regenrt? behoren de Gouvernementen van Canada, van Nieuïv.Scbot- Jatidvan Virginienvan Nieuw-BatnpsbireNieuw- Jork Nieuw-Jerfiy Zuiden Noord- Carolina n Georgie, Oost en fÏPesi-Floridade Westeiyke E ft landen en het Edar.d St. John. De Geprivilegeerda Regering ontleend baar Naam van de Koninglyke Pri- viiegien, volgens weike de Compagnieiu zekeren op. zichte, met een Souvereine macht begücftigd wierd, om zoodanige Regeringsform vas: te flellen als zy de beste oordeelde. DezeGemeenfchappen hebben meest al het gezag in oanden d,s Volks gefield, die nietal- ft leen hunne Reprefenracten kiezenmaar ookjaarlyks den Gouverneur en vercere Rc/erinc aar.fteilen, die zonder inwilliging of medeweten d<s Konings Wetten maken, flechts onder die bepaling, dat dezelve niet ftrydig zyn m«: de Wetten van Engelandterwyl ze anders gevaar lopen van hunne Voorrenden te ver ft liezen- Dus verloren de Gouvernementen van Rhodo EilandCnnneWcuten eeriycs d e vsn Masfacbujel ft de butne; thans eebfer fchynen ze met elkander ver ft eenigd te zyn. De E gtnaats Regering is de derde ft zoort en word dus genoemd, vermits de eigenaars een onbepaald gezag hebben. Zy vetk ezen bunnen ft Gouverneur, den Raad en verdere 0»e' gtseids Perzo- Dende Rep-ef ntanten handelen in hunnen Naam, en staken met hunne toeftemmmg Wet'eu buiten goedkeuring van de Kroon; evenwel volgens eeo nieo- we fetnkkingmoet nu de Eigenaar, wanneer hy inde Colonie niet reflheerd eene byzondere toeftenttfiing van den KoniDg herben tot de verkiezing van eene Gouverneur maar tegenwoordig zyrde die /ap eenen Koninglyken aangeiletden Stachoudef. Alle de Gouverneurs der ColorieC kunnen in fionatp Post, (er veraaiaoord'tie voor het Kcnioe'yk Gericht

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1