SCf'SI.."ZZlrJLm -'«•»-ownvmm N markten, die van de Buitenlandfche Kooplieden fle*k bezocht worden. Op het tot de Stad gehorende Kasteel refjdeerd de Oostenfykfeben Landsboofdman van Efeb- land en aldaar wo>d viermaal 'sJaars 'c Hof Gericht ge- fpaooen wegens E[eiland, zoo als de Lasdftreek word genaamd, dewelfcs rondom de yfdige gelegen is. A tTO na, den 3. January, Uk jTyrg/verneemd men met Brieven van der. 18 laatstl. 't volgende; de Ridder Gra denigogewezen Ambasfadeur der Republiek Venetien ie Weenen, bevond zich op zyn te' ugreize na Venetien juist op dezelve tyd, loen aan alle Post-Stat'ons de co dige Paarden voor d?o zich na Romen fpoedende Kar dinaal Migazzi, Aartsoisfchop van Pfe-nen, beftela' wa ren. Verm 'S de Ridder hier door niet zoo fpoedig van Relaispaarder, kondeworden voorzien, dan deszelfsonge duld wel vordeide, zoo wierd By op een zekereo Post- meesierdie hem 'ot geduld vermaande, zoo toornig, dat hy de hand aan den Dei>eo floeg; dog de Postmees ter, een o.ove'fchrokkets Man zyr,de, nam daar opzynen aan de Muur hangenden Houwer in de hand en ze de: Myn Heer, alwaar Marii-Thertft» commandeer4daar beeft St. Marcus niets ie zeggen het geep den Ridder 10 bedaren bragr. GROOT-BRITTANNIENi London den 30. Dectmbir. Het gerucht loopt alhier van eeo nieuwe Alliantie tusfeheu Frankryk Span jen en ons Hof. Zyn Majt. beeft in deszeis Raad ■een Ordonsant/e uitgevaard'gd rot het opeggen van Quarantaine omtrent alle Scbepun.uii wal Wprrelddeel cezelve ook komen mogen die met Catoen-Wol gelader, ayn ten einde alle overbrenging van befmette'.yke Ziek- ïens in dit Koo ngryk daar ooor te verhoeden. Niet :e min zyn de Scbtpeo u t Noord-jlmtricaen de Oost ludien, d'e dit Produö aan Boord oebben daar van ui geflorea. Do Oostindifcbe Masifchappy beef een Advys Jagt naar de Indien gezonden om nieuwe 1 .(iru&ten aan salie haar Gouverneurs a daar over te brengen. Men ver zekerd, dat reeds de coodige Orders gegeven zyn tyr Èxpedi'ie van verfefteide Fregatten welke op de Kusten *an America verdeeld zullen worden om te beletten dat de Sctv. pen der vreemde NïMen oozeColomeu geen Krygsbehoefreos toevoeren nog dat de Colonian geen verboden Handel diyven. Nietiegeoftaa'de bet vast bc flut der Ministers in de ?a&k van America, blyveo de Mmericanen nogfhans egnec fteiker. aanhang beho* don, de wyl der zei ver Ageren hun zaak in '1 openbaat en byzondar meesierlyk bepleiten fchoon het waar- febynlyfc ni?t veel baten zal. Men fp/eekr, boe wel zon der zekerheid van vetfebeiq# zuaken rakeodo de Voik- nigdp Coonifid8B" deo Koning, door den Graaf *an Dartmuth, ais Minister io de Zaak der Volkplantin gen, geprefeoieerd, zal aan het Parktnept worden ter band gefteldbenevens de vetdere Papieren uit America omfangen behelzende jte^ Beflutttm *8q bet Generaal Congres; hort vterioog san de Natie in 't gemeen, «erder.aiies't geen dienen kan, om de regenwoor een ftaat des gefchils 'nsfehen de Natie en de uolonieu in een helder bcht te (lellen, ten einde daar"deor a uitvoering der belluiten van bet Mmistetie te bevorde ren. 'Er zyn van Kooings wagen c rcu'aire Brieveü aan alle de Leden van het Parlement gezondenW83f uy zy verzopt zyn om by de aatiftaande Vergadering, naamlyk den 19 dezer Maand, tegenwoordig te zynten emdo over de Zakend e hun zullen voorgafteld worden, te delibereeren. De Oost Jndi[cbeCompegn e ïsookvoor- remens om het nadeei, dat zy by de tegenwoordige On lusten m America lyd, aan het Parlement voor te dra gen en op een fpoedig redres aïn ie houden. NEDERLANDEN- Hgrtogenbosch, den 7. yaauary. Geduren» de het voorleden Jaarzyn alnierm de v,rfch'llende Ker ken gedoopt 248 Zoons en 191 Doch'ets, te zamen 439 Kinderengetrouwd 193 Paren en overleden 4°8 Pttr" z ionen. Utrecht, den 12. [fanuary Gisteren Avond is alh er door den b eiden Kerkenraad het volgende Zestal van Predikanten uitgebragtals: Do. P. Rtetoeli te Delft; de Kr u\ff te Lofik e r. Caèauw; debre- mery \ts Zirikzeef. P. Kauwenberg te ZisolH-van der Rank ie Zutfben ep F, Restsma te Middelburg Gedurende'» Jaar 1774 zyn in deze Stad en derzeiver Vryaeid 1031 Perzopnen waaronder 525 Kinderen, over leden zynde d»s rit meer dan in Jaar 1773t §e* tal der in de Kerken Getrauw.de is 219, en van de Poye vao 't Siadtnvs afgelezen 94 Pareu. Leiden, den 10. jfanuary. In bet voorleden jaar 1774 zyn biQQen deze Stad begraven 423 bejaarde Lie deneo 436 Kinderen, dus te zamen 859 Buiten de Stad zyn begraven 70 Bejaarde en een Kinddus te zameu 71 Lykeomakende in 't geheel 930 Overlede ne, en üerhalven 924 minder dan in *t Jaar 1773, toen het getal was 1854. ^el Be,al de' Geborene, en tn de oyzoodere GetDBeotens iögelyfda bedraagd 1103, waar onder zevenmaal Tweelingen; te weten in de Protet" tant/cie Gemeentens 47a Zonen en 471 Dogters, in do Roomscb-Katbolyke Gemeente lasZooen en 114 Dog ters; en by de Joden een Zoon en 2 Doeteis; E«eamon- lyk 59? Zonen eo 587 Qpgteis: dus io '1 geheel 134 meer-, dao in |i?t Jaa» 1773'oeB Be' 6et8' was ®"9- Wyde'S bedraagd het geiai Cer Perzoonen die op bec Raadhuis getrouwd zyn48 Paren en in de Gerefor meerde Kerken 347 Pareo, te zamen 295 en derhalvea O 0 s T z a a n e n den 9, fanuary. ocpe.e...*. c«- (urdag is alhier eeu Huis vao den Burgemeester van Dral met 40 Schapen ec 4 Stuks Hoornvee met a( het Huistaauvet brandman weet n iet hoe bet is lan- gekomen. Uit Krachte van Aut'horfetiegeobtineerd by Cowlis Leendertfe Tmanfe, werden alle de die, nir Hoofde van Maagfchap of aoderzinismogten fostineeren gerechtigd te zyn tot zekere OBLIGATIE. FNTE-BRIEF, ten Laste de Provioiie van Zeeland, gtoot in Capuaal 1133-8 9 Df° '3 O&ober ?Aoo JLomen uit de Koop Penningen vBo den Huize van Craeyeftem, mei 12 Gemeten 83 Roeden Lands, ge- 1672 gefprpoKh Burcb(welke capitale Som van dezelve Natuur moet blyveo als t voorfchreeve tegen 10 de -v Redegv8Brd, om bun Aöie op dezelve, voorden Achtbare Gerechte der Heerlykheid v»nRe J fete iu<1.tUeeren op den eersten Dtngsdag in de Maand Hpril dezes Jaars I775, op Praae van een mUit?n Sa£S, da. Dyk Graaf ei Gezworens vao Burgb en West Landtan overftaan van 'aLaudsIoXpac. MkEN^ooo' WORM°NAGELS?en BLAUW?DOORMMCHe'stEEN, op Vrydag, iH'nZop zal Z'Zjanuory r77S, B.osaac de Weg, pftblyk net den Stokke, aan de meestbiedende, prefenteereo te verkoopen een Party Olme en EJ]e ^fwoêasdag den \ljanuary 1775^1 men op 't Slot ter Hooge prefenteeren te verkoopen eaoige Gemeten 5^1 -ïil.A B' d'at''! COMPTOIR van de Graaflyke Donieyr.en bewesten Schelde wi gehouden werd ten Hun M' m mJ 7&r Lli-uZTtn de lange NooUfiraat Middelburg, zutende men alle Maandag et des MorgeOo van haif 10,ot half '2 ^ure '^wart pa'atd, zynöe een Ruin, oud tusfeben de 8 en 9 TXr fot X Bol^wèrk bekwaam addresfeere Z'Ch by Dirk'vin Niekerk oaaat s' Lauds Arceoaa Mea'zal op Do#derdag den 26 January 1775, in be' Heeres Logement van Oranje in oen deze Stad,des na deMidijagsten4 Duren, «ande meestbiedende. P'ef^.eeren.e verkoopen eenex a wel betimmerde en opeen zeer aargeuameen gelegen Plaats (taande ZOUT KtET mat een annexu BUJ- Ten PLAATS. geqaamdWen Water-Zigt, met zyn Stalling Koets tlutsgelegen aan de noord Zy de van t u ir.vr Stad. beweik. werdende door Comelis Blaeze, waa:r vap de Conditiën konoen gezien werden ten de Gaven Qp den iangen Burgt; Deze KeetBu«en Plaats ec Gevolge kan van een x TEEREN^cenegeo "iyndcom als Ctmmis\aalen :e woonea, In net besie dezer Stad. addresfeeren zig bp tic Boèemer, ui 'de» Laogendeifr, alwaar «ader Ctederrtgting te bekomen^-s. KOUWEN- 7:. Woer sdeg den 25 7anuary dezes Jaars 1775 z»' door de Curator ten Boeael van P. J. van KOUWfcN- O BERG aan de Geprefereerde Crediteuren te» zeiven Boedel Ditdeeling gedaan worden van de Penningen, eYdSte by Voonfs vw Preferentie, Wju^erd; dus wprd ,eoer, d.e eeoige Pretentie op denzelvm Boedel ^o hebben gedeerd o.m <eu Tyd' v^tfehrevend?s Morgens ten loüureo te compareeten voor Eais e en andere Hoofd Maonea vao 7zendykef n MIDDELBURG gedrukt by J. J, CALLfiNFELS, A. It- ktQUNStadtDraWtV' s en olanzineen die na dn V«CoEtin van *1 Pizztcraent ,n ooi Slrk zouden e«fl*ld worden. Het Requeat der veree. 60 Peren moer u. 't Jaar ,773, (060 ÖM getal W8»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2