M p u MIDDELBURGSE «77K COURANT, No. dèri 17, Jahüarjr. leden Saiurda^ doo' ia Duttfebe CanCeiary een Courier'van de zulte, die ter oorzake »an de verre afgelegen *set itomBglyk bave! der waards gezonden: dat men hets '-* 1 J:~ L,-f 1 franke Vpe doodflaan en met den Talk eq Hu d begraven rvVcu denk* dat zyu Meji. de föhnde die de Eige naars daar by zullen lyden, vergoede'n zal. P. O O 1' E N JZr?l,V den 2" .'M'uary. Van den 2 January H L ürölocaTte 1 nleverde Zy E®wig.iÊ® «afc zyn Ad*s dl/S in«nn«r Me° iR Z0Dder 'ede° be"UCht ac dte in ouaiie, jetoegdby eanis® wdare «warigw- S p A T>J t E N- ,<3e"» <?«welbe zig zederd onlangs by da Vifiratie verga-" a»»id, jen 20. bectmbèr. TWee A.tfen tferlaenng bebnen opgedaande verrichten »an wegens da S,8d H ren a de Don Jojepb Gutlltn en Don Jofepb' r" 'e'fe!aard. een fc beo C?2\}Pt i 4 ve/t-i 0 Casti/lohfbban dezer Dagen fcbnfilyk ';ard, dat etn Kind van 738 Jaien't welk zy van "Waadaanige zoort. van Kindnr Potjes genezen heb- 1 waar by het zyn Tong geheel verloten heeft riet slaat van zeer «erflaaribaar te fpreken, en zelfs zu'ke Z$TS,eZn dni,d:yk v°ort te brengen, waar toe beige. k dïr Ton*e "llernoodzaaklykVtfcbynt. ilfntiZnll: den?° D"embir. In Brieven u| Con- Za \l T W° gemc,d da' de beroemde Ridder Tott a:east-van der. Keizer «an Marocco begeven zal. W E E D E N. ot0kh o1, si, den 27. December. Dewylzyr, Mtj'., er aacinoddiging van de Haring Commercè, aan eemge wta.rozen geoorloofd beeft Haring te vangen en te ver» '°Panzoo beeft het Guarnizoen van Gottenburg ook °m deze guns' verzogt, dog '1 is bon dobr zyn Maj:. geweigerd, dpwyl zulks een zaak is, die niet voor de Sol daten voegzaam geoordeeld word. Ingevolge de geëma neercie verordeningen worden alle de Lieden, die zich in de Noordlyke Provinciën des Ryks nederzetten, be nige Jaren door de Kroon, en wanneer zy Kinderen heb- vsn r°if 'aRBeronderfteünd. for meer aanmoediging zulke Lieden beeft de Koning goedgevonden, dat Dezelve met Koorn dit de Kroons Magazyr.en begiftigd ZUl|en worden. DEENNEM Arke n- Koppenhagen, den 28. December. Dewy!'eruit JJol/iein tydmg gekomen is, dat de Sieifte onder bet Rund-Vee zich weder geopenbaard heeft, is 'er voor- het welk van ben aangaande verfcheide zaken als mede een beknopt vetflag vao '1 geen leden van die C'tsf- verricht is geworden ge- gefnb'elegeerde van de tweede Clasfe merk'yk zal ver tragen. De gefobdelegeerde wegens Saltzburgdie zig by de eersie Clasfe bevond in de hoedanigheid van gc- fbbdelegeerden wegens den Prins Bsfcbop van Regent- burgheeft z g by tender laatste zittingen Eeoisttn- gueerd door een welgepaste en doorwrochte Redcnvoe- ring aangaarde. ae noodzeakiykhefd om de zeken ver der ten einde te brengen, dewelke door de gefubdèlé- eeerden van de eersie Clasfe voor als nog onafgedaan gelaten zyn. Men is hier zeer verwonderd, wegens dat ce gemelde eerste Cissfe gefcheiden zyzonder alvoreqs aan den Keizer en aan '1 Ryk ingezoLden te bebbep't rapport, geeiscbt was door de led... -... - - duurende de 7 Jaren Tydsdie dezelve befieed heeft aan 't verhelpen oer Abuifen dewelke iD de toediening der Juftitie van de Rykskamer kan Wttzlar waren ingeflo- pen. M u n c h e n den 59. December. De Keur rotst van geyerenonze Genadige Souverem aan zyn Ttoupen een bewysvanzyn goedertierenheid willendegeveDbetfc eeD Amnestie of Generaal Pardon ingewilligd aan alle ca Soldaten «an zyn Infanterie Cavallerfe en Dragonders, van bet Corps Auil.eryen van 't gewezen Legioc J en. aab alle andete, zonder onderfcbeid of uitzondering de welke ze der ei oenige Jaren hurce Vendels verlaten heb ben en gedefeneerd 2yn, mirt* dat zy by dezelve te rug komen binnen den Tyd van 6 Maanden te rekenen ze- derd den 5 DeccMer 1774 of len langsten binnen 8 Maanden Tyds, van dien oag af gerekendj ten opzigte ARSCHau, den December. Volgens échte 5 Minllrrt tn Ho U/rt H/hnrlf/vhan- ber cbien hebben die «ene, welke In de Wo wbodfcb pen Culm, Marienburg er, Poinmerellen by de delmg welke in de Wo woodfehsp- 'otnmerellen by de delmg «aud.a Koning .an'pr«^« '^gevallen, S.arostdyen besitteu ,8n dezelve oaoztemyke Sommen cp rekening gekregenwaar door zy I,ch n,et al,eeu w^er herfteU 'en kunnen, maar ook in geraken om andere Goe deren aan té koopen- Men boord 'er deswegen ook niet ®?ef zob veel klagen over bet gel den verlies, Èn dit middeldat ooch vao hoogerband ooderïïeund zal wor- •5®"heeft reeds het allergtwenfchtfte gevolg gehad. Fan de poolsohe Grenzen, den 16. Decemb: %/SS a'h,Cr V°°r ^diDg te hebben dat bet Pruis- "7, voornemens zoude zyn om, onder Commando yan een Generaal der Cava lery, noch een ge Regimenten in Poolen te doen rukken Ooch of d«zelve in ce nieo- We Pruispfcèe Landen blyveo, dao in de Republyk Post vatten mueten weet men even zoo weinig, as het oog- inetk.waar toe 2e beftemdzyn. volgende3brfnéé -'774 alhier-°-Dder aiid®'= de Tatw Ropgé Gars Haver Mout Boekw; Gort Hiers Erten Ingekomen 131 log*komen en uitg®P88n als L. 45 S. Tatw 8227 L. 15S. Rogge 1985 L. 45 S. Garst 13J7 L. 17S. Haver 330 L. 30 S. 306 L. 47 S. 396 L. 4S. T S C Moot Boekw: Gort Hiers Erten Uitgegaan '3752 L. 926o L. '43S L. 984 L. ö'7 L. 305 L. 'S2 L. 40 S. L. 35 s. R*- Hrie?en 53 43 S. 17 s. 19 S. 33 S 38 S. vao fPetz^JrUSH,U Rs' eten 28. denburg ZlTa 041 öe gefub^'es®6"16 Wegens Bran. ren vaif de Rvksfe de verP?de,iCe T he' v «tee- de 1) mera|daareen Nota overhandigd beeft, December. denburg ren vat, deRykska^ waar by de Kom, .-,"""U'6U "een iykeSatisftöe »1 EZytl Meester aanhoud opeen behoor. harde en onb-iaamill0? Refuhdelegeerden wegens zekere by de 680 fefilrt j"l7|£t' bewootdingen, waarvan meu zig (ëo öpzigte (;inJ;E!ns deozelven bediend beeft, toeufay heid van hUD tegenwoordig vetblyf binnen den eerst be paalden termyn niet zouden tonnen wedeikieren. In gevolge van die amnestie zullen de geene, dié op een zoodanige wyze *ig vrywillig weder onder btinne Ven dels komen vervoegen met alleen vao alle StreiL en Ka- ftyding vry wezen, tti8arook zal aan ben de Keuze over gelaten worden, of zy voortaan by de Infantety dao Wel by de Cavallery dienen willen j dog de geene, die na hunne defertie getrouwd mogten wezen, ofzig afin eën of andere misdaad mogten hebben fcbuldig gemaakttul len betoofd enuiigtfloien blyven van de voordelen van't Generaal Parcon, en dethaiven, warneer zy m vervólg •an Tyd mogten worden achterhaald, als deferieuts ge- ftraft worden. B 0 t z e n den 25. December. Meo is zederd eêni- gen tyd oedacht geweest op bekwame middelen tot het tegengaan en eebeellyk vernietigen van hei bedelen, waar door de Itiiheid gevoed en dos de behoeftigheid at- toosduurende gemaakt word. !n veel Landen heeft men lot nu peen beter middel daar tegen weten uitte denken dan alleenlyk hei velbannen der Bedelaars; docht onze Regering heeft voor weinige dagen Uit krachto vsr. een Keizerlyk en Koninglyk refcript; een commis- fie alfaier ingefteld van 26 Perzoonen beflaaade in drie Geestlyke van den eersten rang, diie Leden van den Adel, drie Bnrgemeesiers, zes Raden en 11 gedftiogn- earde Burgers en Ingezetene. Deze Comnhisfarisfen zol- len zoo veel mogelyk zorge dragenten einde alle ver armde Lieden diëinftaat zyn om te arbeiden, beboór- lyfc van Werk, eo'de Ewakke en verminkte Arme van voedzel eu verder noodig onderhoud voorzien weiden èn alle Baitenlandfcbe Bedelaars zullen niet langer dan agc dagen >n deze Landen mogen bleven en na verloopvati dien tyd tot buiten de Grenzen wotden gebragi. Men heeft een Lyst opgefteld in verfcbeide Kolommen ver deeld, behelzende den Ouderdom '1 Geboonelar d 'c Handwerk, de btkwatmbed en de Wooopaa's vanellfc en een iegelyk Perzoon die wetk en byftand Benodigd is; ieder van de Perzoonen Zul '1 kenteken dragen van de Clasfe, waar toe hy of zy behoord, en dsa' benevens' zyn by ee Comnvsfie zestien zoogenaamde Knech s" der Politie in betaóng gecomtnom inzonderheid een wa kend oog te houden omtrent alles, w*t hei Depai temenc ,an dezelfde betreft. Botzen> of Bozen, eén aacrienlyke Koopflad in't Bis- dort! Tremen aan de Rivier de Eijack ie midden t usfci.en 't Gebergte, lóMï'en van Jn/p'ruck. Die Stad t die we. geus haar goeden Wyn beroemd is beeft 4 gtooie jaai

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1