Middelburgse courant, No. 6. Ao. 177;. Saturdag den 14. Januaty. RI T M e n den 24. December. jy Het Conclave van 1774, om vertoond te 177c ^et Theater der Dames in bet Conclave van I K N- He; ToneelftuR, Kfaca't ^gedragen aan diezelfde Dames. Te Romen by en at,', i" het Uken ^ir JMzwygenbeidmet permisfte Pprobatieneeft BBpleiding gei even 10; de alieiftretig- WG,vZ ""V- df? Ameur. De Ka'dir.alep de itT&bfkwam eho?f('/,,7elke "P de® ds6d" terftond bevel aan den H? m" 0rde"S »8ten gaven om de zegels van P!,„e®eUf dfir Ptuslyke Posteryen, WeeSên^ H. de B,ieven °P M 3f Ie Wyders QtuSno i p °0rZ!kerden Msk®r,e op'dekkec- clave JL 6 de,Prt®sC%'i Marfcbalfc vso bet Con vembJr a a °m Nagts jusfebeo den 21 en 22 No aie 'er m r>e®°Penen voor den Rechter Gairie/ïi, deConcl e" ®sporte Soldaten intrad, om by vetfenei keurio a*ls,9n» die meo deswegens verdagt hield, nauw Zedordkderzoak te doen; dog dit alles was vrugteloos. de n1,iÏ, m®n circulaire Brieven afgevaardigd aan al e aan die a*S de buitenlandfche Hoven, met bevel zonken nm°EfD(Jl'eden we,ke '<lfid*r®B 'e »er fchrift d'nkken »an zuik een fcbanöeiyfc Ge« Leden 'vu, jf 10 den Godsdies sizoo min as eenige verbieden net Sacrum Collegium ontzien worden, te er. her h li" *®r?oek heefteen gunstigep u'nflag gehad boden *en v>0 btl *®'v* i8 'n ®eDif® Sipien ver- laatften Oorlog san den Oostenrykfcben Ho:ze opgefcho- len, en 'r overige ter betalinge van oeTioupen, indit Hertogdom in bezeitlng leggende. Ljvorno, den 17. December. De Rusfifche Ge neraal Graaf jilexis Orlovo heeft drie kosthaio witie Be ren Peifen ut Rusland bekomenwaar «sn bei trans- pon rot Pi fa 150 Sequn.s kost. Ter oorzaak van buime reldzsamned worden ze in zeer grooie waarde gehouden, en gemelde Graaf heefr den Aamb sfcbop van Pi/a met een va" dezelve befchonkeo. P I E M O N. T. Turin, den 19. December. De Kotnr.g <s fteeds onvermoeid bezigf in zyn Kabinet, niet zlleen rot bet ra* guleren van alte de Staatszaken maar ook tot bet be vorderen en uitbra den van de Commercie zyner Qrder. ,!anenels een zaak, waar van in zot dei beid bet weizyn der Vo'keren afhangt. De nieuwe Landweg is voltco d, dewelke zyn Majt. in de nabuurfebap van Tortona heeft doen aanleggen, en waar door de Reizigers nu voortaan niet meer noodig znllen bebben zicb van den vorigea Landweg te/bedienen, bekend met den naam var, la Pencevana die veelmalen dog wel inzonderheid dts Winters, geheel onbruikbaar pleeg te wezen. p' O O L E N-. Warschau, 4e« 24. December. Gistetez reisde do Vorst Refmin van bier naar Petersburgom bet Hol naar Moscou ie volgen, en als dan naar Conftantiuofo- len te vertrekken. Voor zyn BtltUSticg Zytr hem 40O, 000 Roebel» ^loegettean en 50,000 Roebels gedurende »iia hoop op bet Pausfchap vetloreD beeft. De $artUd,° in hegte- oan 'S op bet «eimoede»net by ae maker is van ae Gomedie het Conclave gen0®I"dreeds in de sewgdjiis der Irquiitie «en «n andermaal verboord, en *ytie veiamwoording zoo gebrek^ f'dfd®" ^Mtfebynlyk, ;Bg"vo|ge de «reoge bevelen der KardI-, reeds op de plaat» van SU Petrus zynftraf zoude «D,fangeu hebben icdlen 8®en verfchil o*er bet recbis- 8et"ed tusfeben dén kardioP»1 Vicaris en den Gouvetneor ya" deze Stad oniftepn w>>s 1 te' we!k h"!1 mooglyk '1 leten z»| dosn bobouden fcnoon de Geestlykbeid anders pardon verleend. Met heeft by hem een tf- Ictim, van daiToneelftukgevonden dog by geeft voor, da' by bet Uit zynhuofd heeft opgefchreveo nadat bet bant in; zekzr Koffybuis, kort na deszelfs verfpreiding en toen men 'er nog zeer vee.' gelds voorgaf, voorge- lezen was. De Kardinaal Castelli, door het Sacrum Col- legium genodigd lynde m bei Coooiav# re komen, jS da?r op 'er in getreden. De Keurvoist vao de Paltz beeft die gelegenheid v«o bet openen der deur weirgeno. om alle de Cellen van bei Cofclajt®,e bez g|ig, B) J^Wyi spders niemand als de Roomjcbe Keizer het reebt ®««ft om die deur ie doen ontduitefl. Dy beziet ook de •^'kwaardighedeu deser Stad en (laat eeilfiPi vaq hjer {8 *e'ffPbkeD. dienden btftaan, zonder de Guatde, de Grauadiers, Hu* zaten en Kofakken te rekenen. Z w E E D E N. Stokholm, den 18. December. Bet genootfcMP pro Patria, 't welk eig beroemd gemaakt beeft door baren yver omtrent alles, wat hec bevorderen darOeco* nomie betreft en inzonderheid door de groot moedige oq- derfteuning, die bet volk omtrent a Jaren aan de Provisda Dalecattien beeft ver'eendj G°et) bet Geuooifcbspten dee* Ie uit de milde gifrepbarer medeleden, enten deeleuitde van wegensandere mildadlge Perfoonen toegezonden Geld- zommen san die Provintie aanzienlyke quauilreiten Gra. reu deed bezorgenzonder, dewelke de ongelukkige Da- lecarliers aan een formelan hongersnood zonden zya blooigcfteld geweest,) heefteen openbaar getuigenis wil len geven van de goedberttgheid en van de liefdetot bet Vaderland, die de Ryksraad GiaafCarel FrederikScbif- fer beeft oetoond, in niet alleen bet ontwerp, rot dieft Hefdryken ondeiftand gemaakt, meer ook door zyo onver moeide zorge er. oogemeene vrye gevigbeid bet zelve op allerlei wyzen bevorderd te hebben. Hoe't zy, baiGe- uootfcbep heeft een Medaille of Gedenkpenning doen flaau voerende op de voorzyde '1 welgelykeod Borstbeeld van gemelde Graaf, met een itferiptie in de Zweed/cbeTettl volgende betekenende ter gedaebtenisfe van 't be houd van Dalecttrït&n in den Jare 1773, door middel van bet ontwerp van een weldadig berteendeor denby- ftand der weldenkende burgers Leden van 't Genoot- fchaf pro Patria zyn deen die Medaille is by een volle* Genua, den 14- December. Meo gaat bier voort,dige vergadering ven Genootfpbap aan zyn Excell.over- 'bet ,'oet verkoopeo der JefuitJ'cbe Goederen. Brieven van handigd geworden, by het doen van een welgepastere. ■- J- 'vrtinr, df0,oerinB. DEENNEMAKKEN. Koppenhacen, den ui. December. Geduurende dezen Wioter fchynt het Publiek buitengemeen milds- dig omtrent onze Stads Arme menige Week achter een heiben de Beduuraers ^over de 100 Ryksdaaiders aan Gefcttenkeo ontfaogen, zonder dat de Gevers bekend wllleo zyn. Bovendien worden noe door andere on bekende Weldoeners 's Weeks 120 Briefjes a?D Artpe U tgedeeld om 10 zekere Gsst-Reukeos een goede Pot|ie Eetec af te helen. Tot hier toe beloopt het getal dezer zoogenaamde Spytc eitjes leeds op 44020, weke aan Behoeftige gegeven zyn. D U I T S C H L A N D. Bb zlïN den 79 December. De Heer Claproti, Profvsfor in de ReclueQ op oe Hooge School ie Gottin- gen, heeft een middel uitgeypodep om bedrukt Papier we- Madrtd melden, dat men aldaar de tyding onif8tlgen dat de Mooren, eenige vetftetking van Manfcbap cVc°mtn hebbende, begonnen hadden Banetyen tegens maar^.f,'" we'P®o 'er d Stad mede te befch.„teD) ver „tel 1 eefchut der Spanjaarden die Batteryen om Belegerde heboen en dü de geduunge OHv8uen der hadden. e Belegeraars jeer. veel Volk reeds gekpst Brieven v^,!20. DecemberEenige Duitfche Koning vSn jw" öat 'er verff,hl' ,us'Oende0 is, eq dat Zvn Vleen anderen M<>P»rch gerezen gefloten beeft. oW;,ee» Alliantie met Eusffche Hof oen, dat bet-uof OB t 8rieïen «ev^ 'M'ykQtefket' deze onlusten Z Zwakke °f 2Ch fiSjie^PioreinL6 Dec^tr. On*e Regering heefr J peVan ^eenen ontfaogen, waar van t)'i,?!?_ ?Je ?el!5.eefc'' 'ct '18 ter «flosflnge van de Cs- Pitïi a n a h" 18 ter ®r<o»"uB° *a» ue <-s- der wit (emakec, zoodat bet jan tweedemale kan be« DQ00r de Detiueefcbe Kooplieden geduurende den drukt wutdea; hy beeftaau de Koniuglyke Maaifthappy Inrjp r vetmee w ttfi VÜ* VW-te Öe Kardinaal de Pernis zyn party bewogen bebhende Otn deo Kardinaal diuioni 101 Paos te doen verkiezen zyne Ambasfcde j daar en boven zal hy van de Porto bad J)° vast gedaRr in zyn oogmerk teznllen flegen dOch;daaglyks 500 P'asiers ortfangen. Op den dag zyner la te Katdiltafil Rezzonico heeft voor de tweedemaal middel trede zal zyn gevolg in io Koeizen en_aoo Livry fce- '(ïyopdeo om dat voornemen te verydelep, door de party «S den Kardinaal Torregianidie uit 16 Stemmen be- van hem af te trekken, waar dopr de Kardinaal

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1