middel bürgse C 0 ft. A N T. No. y. Donderdag hè, ï77j. tkil 12. Janüary. eWr A t I E N' deënnemar e: en. jj D dc eeweze Ordioatie Goederen vaD Ostrog beloofd Weil, W angen, P[uilendorf, Zeil aan de Rivier Z W E E D B N. DUITSCtïLAND- onder voorwaarde, dat zydewelke iets van die j) zullen genietengfiboore Polakken moeien zyc. HammtryRavtnsburg, fPitnpjen, Weisfenbürg, Giengen, Kempten, JfinKanfbeuern, Lwtkircè s Aaien Bu- cbauBucbborn en Heffingen) welkein de Conventie, ir bet Joar 1770 met de Kroor Frankryk gemaakt, tea aanzien der vern erigirrg van het OpvolgifiËS-ReCht io ds Nalatenfchap vao Vreemdelingen niet begrepen waren, hebben des^egen den 3 O&oler iBStstStleeden een Me- mor.e aan het Franjcbe Hof afgevaardigdhet welk dan den 2 dezer eeD op Parkeitient ge/Chieven Diploma door zynen Legattons-Secretaiis elhitr aan de Ryksvergade- nng heefi doen overhandigen, waaf by hei geroeide E.f- fenis Recht thsfeben Frankryk tn de voornoemde Ste den, cp denzelfden Voet afsmet deaodetevrye Ryks. (teder»is vernieltgd; weshalven bet Dtcöoritm der gemelde Sleden dén Kónmg van Frankryk by Mufiro voor zyB Gunsibewyzng en den Ke.zsrlyken Commié- faus voor zyne in deze Zaak bewezeue Dienstee door eea Deputatie bedackr héefr. .F bisfch ^ea *4- DecemberDe Kardinaal Aars- lot óandK '3 Vaa deze ^ia 1 t'ee^1 van yd 1011 yd Fdl®en u'; *eè Dag- 'nK van den Godsdiensten poedeZeden: de- Arefcfcer'a 18 'er wederom een nieuw in 't licht gekomen '^eesida, 6 '?r ')et<'re onderhouding van do Zon- en Cbriv. ^en öe ^00f'eden vaard hy fterk uit legen zulke wan. e"en-> die, dts Morgens den Godsdienst hebbende VerSn^oorble" erDe.nfn Vfln d?" H,e' *e'^e dab dbor her eeza» dl' w °r de zoodan,l!e d'e nlei zy.n «èrbied die pSi..? ten 101 hun p,ig,«e b'enEec BalS Comcedien of !n»r °P de voo,^melde Daee" al!e aart: h°r t "Ddere vermaaklykheden van dier gezanren Jaogs de (baten zelfs van geesilyki zelve »isf eC e n ed daar ,e2eö» dat alle w'ckels óp de Chirn gefloten biyven en dat de ApJihekars er de w'P'" "nnne zaken buiteh dringende gevallen, die 'eD mei bepaleG kunnen niet zilllen mogen Waar- nemen, dan na bet eindigen van den Godsdienst, P O O L E N- Warschau, den 24. Deeemte*-. Van Crarau ■m°dinSZnU zlef fekèJel WSCe'°m 200 a a er Eerezen en dat her Ys waar mede dezelve bedekt was h» Pj Ta Waier oebrnkin h»- b'ulaw door het zwellend boni Ma,Soft, Öl,llt!Es IS de Generaal Confedera- Pauslvl- m °r.st Poninski, in bet Hotel van den de Mnni U,i Jus ®">jèr fregiiglyk tot Groot-Prior van ook i Je Biddet-Ordo benoemd. Ter zeiver tyd zyc io-a i' "eide Vorsten Suliowsby, de Kastelaan Van Siyd ïtlart?' eD «enige aoece n» de Orde vod de gemelde ^«crwer. uenieveKiiD- oan '5 aangenomen, uithoofde dat (zoo méd verftaaO fleden, (e weien ScbweinfiirtbRotienburgGóslar ys Malibeefe Ridders een gedeeite der Inkomfteiit^',>,^^e/w f Mulbaufen Getnund n Zwaaien Biete- Mout, 149 Last Erwten, 1169 Last Haver, 381 Last Vlas, 978 Schip Pond Weed-AS, 287 Schipp. Wol, 50 Vaien Ftuit, 885 Steen Veeten, 819 Stuks Kaas, 33c» Scn ppond Boter; Wyderfc voor 51000 Floryneo Gareu, 7900 Fl. Veer-Bofchen en voor 2300c Floryner. Lywa- tenals mede 149 Steen Borstels. Stokholm, de» ld. December. Van Gotbenburg heeft men de aangename TydiDg ootfarrgen, dar men _oe Har'iig Visfcbery aldaar wederom beeft kunnen begin nen en dat 'er reeds eenige dU;zende Vaten Harirg ge- vangen waren. De zaak van het Gottifcb HcfgeriCbt is, op bevel desKonings, eëuigë dsgen Bitgefteldte meer^ adlen 'er zeer veel zaken hier toe betrrkiyk by nader ndnizoek, gantfcn anders bavondeb zyn als het voor barig perirchr verfpreid had. Koppenhagen, den 26. Uecemter. 1c Wiert* loyby Waldiye in See/ttnd, is den jp dezer etn ze~ k t r "Jcban Hcnricb id den ouderdom van lob Jaren, eeoe Maand tn 14 Dagen geilorven zynde 56 Jaarel getrouwd geweest. Vit tófBaANDENBURGscHE, den 25. December. Men verneemddat de Komng onder andere Keism s- prefentén aan zyn Koringl.Hoogheid den Prins Hendrik van Pruisfen 12000 Daaldets eo aan den Luit. Generaat van Ramjn Gouverneur dezer Refidentie Stad eenby uiifitk pisgtige Ry-Eqoipagie gefctocken betfi. RüGiiNSobRC, den 20. December. De 23 vrye RykS- N-'ÊOiiatie var. den Ridder di bagramOlo, Envoyé Un rVkeöd"» drS'ït van Maltba, Wege« de Verlcb.1- aangemerkt als iftetDolleGoedcrei1 °srroSword nu aangeinerkt als iftet genoegen Ien e;nde gebrBgi - vrant men verneemd, dat den 14 September laatstleeden een CohSfitntie Van dè Republiek isgeitkénd vo gecs welke m thans in Poolen eeu Groot-Prioraat gevestigd is met zes Cooimanderyen, waar van de eerste Bezitters, die men benoemen zal, om daar mede bekleed te worden, n zullen mógen gehüwd zyn maar hunne Opvolgers zuilen vèrpiigt wezen, om zen naar alle de Stamtea van de Orde te gedragen, en zien vat) alle de Pligter. n <jei Ridderen te kwyten, zoodanig als zy by de findtft P h °,t>r>,scb~bkatèolyke Natiën worden in agi genomen''. ■öehaleen aa eveogemelde Coostiiuiie is den 7 December een tweede getekend waaf by Vergund s, buiten de "0°in°«mde zever. Plaatzen, oog aet F.m.ite Com diï lM ^e'al dèr Caid'daten tot de n eowe Waar- digbedco het bepaalde verre te buiten g-ng, zyn dezelve "P itaande voet vervuld gewotden. Op d«en v°èt zal men voortaan in de Staten van de Republiek veertien ^'aico van ae 1 kelylTvnQefyeD6n een Gfool-.PfioraatfaebLeo, onafüanj; ruimen iyd vao het^ ^hefden^^11 ge" KPraa^ €aal 5 Turk/cb Mi nisier. e zch jegeoswóor- maar nu:door did¥t."ï?Ml*nV*n c&'in groo.'e verlegeobeid bevind, Francfort, den 31. DecemberBrieven van PF'èt- ilaar meldendat de Cbatolyke es Proteflantjcbè Gede- legeetdens zoo otieenig ónder elkander zyn dat deze allé G&zélfchappen,waerdeeeiste zicbmogien beviodeo Zeer zorgvuldig ve'tneiden; maar men hoopie nochtans dé beide Pariyen weder te vereed'gèn. Van de Ne der-El ve, den 25. Decemben. De t nu door dit nie»T.7 V" a,ew "V" favwcc5l> dlg 1U gropre verlegeobeid beviod, om dat onder andere teu Grondftaat bcG.ia ®eir<i.» 15 ver® "8reheers. fcy liet grflorere Vreedeos-TraSaat bedongen is, datal- eengekoman wegens 0^*'le de SlaVeD-in V'Xbe!d eéfteld.en welke door de Bezitters der Goederen Van OiJ*CR Schalk st der Orde var» MalthA zullen betaaid worden. De onbaatzugtighe d, wdke de boveogemeide Ridde, 4-, tSSr*/». 111 de voornoemde Negóuatie getoond heeft een d(TrCi 'nzüoderbeid hier ut, oro dat bytoen nem raat aan-emt;'c:e Comraauderyer. ondst het nieuwe Prio- men, behh^" Wletd» dezelve niet beeft willen aanne- eis om e, 0l de,f'd<zegaDtfche Zaak niet anders bedoeld le doen gepiafQEe"„ Vüfl "ïn !nal die v®l, Ue Natie Eebi N g c n ëtnn' jaar zyo Blöle 24. December. Geduurende dit 7 FyP-n Caoarie S»k 6 '"S^rag: 10 Aam Rbyrfe Wyn 5paaofe er. J;-ÜI 4 Boioen duoSereefc&e5 Pypen Aam Fiaasfe Kran-I D F,aof« Wynais mede 42 poud Yzer, 478 s^*y"».129 Last Haring, 19Ó0SC0 Po Rozg8» 357 Last Gen 6l2Last Tarwe, 983 Lasi jiievensde dre VeStingeb ^jfinikale, Kertjcb en Rtlbarn, Haver'' Lasr eeen zon'' Erwien, êo 133 Lastldoor Rusjèn onnn md werden. Verm.isóu de Por- Tarwe' °277 f rst fi *an n'er t»"geVoe,d ,275 Last!;*' een zooaaoigen éifch aeü Rasldnd onmogelyk zou» c, - 11 j» *ogge,' i^j5 Lgjj Geersl, 98 Last'do kopnea öoeo,' zocdef een meikiylCïa li.ctvufeiD ueé ven moeien wordeo. Het nakomen van dat beding ont moet veele zwarigheden vermits de fneeste gevangene Rusfen ten eersten voor eoniant Geld aan Particuliere verkogt zyn, die cü weigeren dezelve veder te ge ven terwyl aan de andere kant de Ruspfebe Kolonel Peterfiott te Conjlantinopolenaan wien "t behartigen van die zaak is aanbevolen, op de vervuiling van 'rzelve 07 de Pörte zeer fterk blyfdaandfinget;waar en tegen oe Turk/cbe Koopers, bun voordeel met de verlegenheid van bet Min sierie Willende doen, te-ds geweigerd heb ben de door '1 zelve aan ben aangebodene rco Pias'ers voor iederen Slaaf aan te nemec. Ook zégd men dat zich 1 e Conftantinöpolen gro'ote zwarigheden opdoen mee bctrekkng tot do Tartaren, d;wy) déze bege en da^ de Porte te wege orenge dat tef vohooy nge vaa der zei ver bedongène onafhanglykoeid geheei Crimeabe.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1