A D den Prins van /tstarten, sfilandvan de Kroon loa daan hebben; dit alzoo zyndej is het evenwel niet denken dat d t eenlge verandering in de Vredelieven gevoelens van die Kroon omtrent onsval re wèëg ÖreJ gen. Ook êégd men, dat de Spaanftbe Schepen ree" zeer veel fchaden door de Barbaar fche Zee-Rovers ge'e' den hebben, en menigfnaa! op het Punt geftaanhebbf' om zig in de Havens vgn Gibraltar eD Minorea te**-" veiligen. Eindelyk fchynea de Hoven van Berlyntü Lot' don omtreor het Tranfu, tusfchen heide Naiien, o*ef een gekomen te zyn; en dat aan wöerszyden een D8U*" kearize e»enred'gheid in acht zal genomen worden. NEDERLANDEN- Beneden I Jaar oud 203, van "i tot 5 Jao, «5, 5 lot 10 Jaar 15, van 10 tot 15 Jaar 9, van ig >or at Jaar 10, van 20 tot 35 Jaar 13, vèc 25 tot 30 Jaar 16, van 3c tot 35 Jaar 39, van 35tot 40 Jaar 39, 4ot"'4^ Jaar 26, van 45 tot 50 Jaar 54, van 50 tor 55 Jaar 29» van 55 tot 60 Ja ar 34 van 60 tot 65 Jaar 31, yafl 65101 70 Jaar 331, van 70 tot 75 Jaar 34, van jg tot 8c Jaar 26, van 80 tot 85 Jaary, van 85101 9öjaar 4i van 90 tot 95 Jaar 3. Te MIDDEL BURG gadfUkt by J. J. C ALLEN FELS j A, L. ZOON, Stads fccete van gcoo'DaaldefsZilvereManfen ieder derSpelerstol de boete van 500 Daalders gelyke Munt gecondemneerd. DUI.TSCHLANI> veest is; by leund met deo rechter Arm op de nieuwe Conftitutie, en om den linker Arm beeft hy een wit Lint. FRANKRYK. GROOT - li R 1 T T A N N I E N- VVt K by ÜuuttTCDEj den January. Votged' de Waarnemingen vao deo Heer Dr. de Gorter is d' quantheif van den alhier in den Jare 1774 gevai'.en Re' gen Hagel en gefmoltén Sneeuw eewéeè' als volgd: 1' January 514 Lyneo RbynlandsFebruary 424. Maal' 3r. April 51. Mey 36! Juny 38 J July" 42. Augustu> 403, September 38. O&eber 174. November 35$. Decent' ber 335; te zamen 457 Lynen, makende 38^ Du men» zynöe 935 Lynen meerder daft 't voorige Jaar 1773. O' ui wazemog s geweest in April 35 Lynen. Mey %6.JU' ny 4^4. July 41L Augustus 35I September 19. O&obif 13% Lynen. Oe grootfte Warmte m dat Jaar is geweest den 17 Juny 'sMddags ren 1 Uur, ftaande de Tnef' mometer van Fabrenbeit op 85 Gradeo. De grooift' Koude fs geweest den n January wanneer's MorgèOf ren 8 Uur de Thermometer ftond op 8 Graden, den 2S November op 14, en den 8 December op 13 Graden. MiDDELhbRG, den 9. January. GeduU'ende fie' afgelopen Jaar 1774 zyn binnen deze Stad geboren: Levende Zoons 447. Doode difo 35. zaïtieo 472 Zoon*' Levende Dogters 431. Doode dito 17. zamen 448 Dog' 'ers. Dasgeboren zyn 920Kinderen: Ei van d J-odft Natie I. zamen 921 Kinderen: Waar onder 6 roaaiTwe?' iogec Zoons 2 maal Tweelingen Dogiers en 5 ma»1 Tweelingen een Zoon en een Dogter: Dus 13 maai Twed' lingen. En is 't Getal der overledene in dat Jaar a!b:er: df door de Graf-Delvers zyn begraven, 'e weten, Bof' gers5cö, uit het Armen Zieken-Hu s 45, en van den Af men 107 j die buiten de Stad zyn begraven i2jóiedoor^ Celle Broers Zyn begraver. te vreten uit net Gfi£t" Hu's 11, oit het Simpel-Huis 2uit het Tn t-Ho's'; En van de Joodfe Natie 2 zulks in den Jaare 1774 -s"6® ftorven687; dus meerder geboren alsgeftorven 234Wefl fchen. Onder de Geftorve (bebalven die in de Gods-Hu ze» gewe?s"°r"n' den Ouderdom onbekend )k)zy" Gisteren Avond is door her Wel Ed: en Wel EerW' Collegium Qualificntum der Engelfcbe Kerk binnen dez» Sta.tin plaats vao den Emeritus Pred kant Do. Japte Affleck, met Een per gheid vao Remmen beroep°o (h Eet' waarde Heer Samusl Wilcocke, Predikant te Gravefecd- VaoGrypskerie heeft meo, dat aldaar op Zotdag ded I January de Nieuw Berymde Pfa'men voor de eer*' tetnaal gezongen zyn op welke Gelegenheid den Pre dikant derzelver Plaats tot een Grondflag gepiedikrheefr uil Epbezen 5 vs. 19, Ook zyn dezelve mede op de Heerlykheid West-Souburg Ingevoerd. izoo de refpeftive Heeren der S'.ede Hf est-Cappelle en Ambagts - Heerlykheden AagtekerkeGaapinge ett poppekerkeSt. Jans-en Bou&ins-kerkeMelis- en Marie-ktrkeNieuwlandNieuwerve en Weizingen, A/icuwerkerke, OestcappellePopkensburg en St. Lourens nut den anderen hebben goedgevonden de Jacot onder hun Heerlykheden, op te fchorten en te fluiten met den 10 January 1775 tot het Einde van dit tegen woordig Jacht Safoen, zoo word een ieder gewaarfebouwdonder wat Praoexi het ook zoude mogen zyo, zfcb geduurende de gefloteTyd, aldaar van jagen te onthouden, zullende teger.s de Cootravea.teursingevolge de Refolutier, en Placaten der Heeren Staten van Zeelandop het Stuk van de, Jacht gecmBoeerd, ngooreusiyfc worden geprocedeerd. Mm adveneerd, dat 't COMPTOIR van deGraaflyke Domeynen bewesten Sc belde tan* gebonden werd ter Hos ze van o'Heer Rent-Mees'er in de lange Noo'tdjlraat te Middelburg, zulende men a.le Maandag en Vrydagdes Morgens van half 10 tot half 12 Uuren, vac-eren. /^\p Woensdag den II January 1775. zal men op de Boten Plaats Overduyn onder de Ambagtsbemlykbeid I Oostcappel/everkoopen 14 a 15 Gemeier Es/s, Elfe er Willige KAPHOUT. .AVID ANDRASj tegenwoordig Tafel öoudendeln ee WITTE BAL te Leyden, denJS'ads DOELEN aldaar, J tegen den I Mey 1775 .hebbende gehuurd, en Voornemens zynoe daarin te houden LogementOrdinarii co Maaltydenneemd hier mede de Vryheid om zyn Dienst aan fatzoenlyke Lieden aan te beden, in Verzekfl- ripg van de promptfte en civiellte Bedlemng. T j o. Te Middelburg by H. SAS, Boekverkooperwerd uitgegeven en )S 'e bekomen LIERZANG op den go Jd' rigen Predikdienst van den Hoog Eerw. en Booggeleerden\Heer JACOBUS WiLLEMSENdoor J. de Vos Dienaar des H- Woords te Gapingem groot 8.de Prys :s 5 Stuivers.- Ou Werkje kan gevoegiyk gepaatst w ot' den voor he't Weik, genaamd Hert Sterkte in Jebovadoor den H. Eerw. Heer J. WILLEMSEN onlangs uit gegeevenwaar »an nog eeniee weinige Exemplaren re bekome» zyn voor 34 Stuivers. ,^-aj- ben k Twee JONGENS van Ordeptelvk Gedrag en de Gereformeerde Reltg'e, genegen zyndeop een Boek Pr *L kers en Boek-Verkoopers^ Winkel te zyn addresHeren hon by der ül'eeever dez°s. Ween en. den 24. December. Onlangs lag ber Op- pjrboofd des Ryksvoor eenige Oogenblikkeo de Kei- zerlyke Majf, ef, en vertoonde z;ch in de hoedanigheid vsn eenen Edelen Vriend. De Hollandftbe Gezant alhier Graaf van Degerf ldbevond zich gevaaflyk ziek; hei beminnenswaardig CaraSer van dezen Heer veroorzaakte zeer veel aandoening bv deGroote des Ryks. De Keizer Zeif was 'er over ge'rrffm en deed Z'ch meer dan eens daags van desrelfs toeftand onderrxhtendoch geen be licht van beterfchap krygende, zei de Monarch, indien ik wist van den Graaf geen hinder toe te brenger, zoude ik hem heden een bezoek gevendeLyder,hier van ver- wttigd, weafchtezuks mei ongeduld, ge!y« dan ook ge. fchiede en geen Geneesheer heeft ooit meer verlfgting aan zyn Patiënt toegebracht, dan dit bezoekdes Keizers aao zyo Exce.leotie gegeven heeft, en welke nB dien Tyd merkelyk heter geworden is. Bsrltn, den 25. DecemberDe Engel/cbe Arts, Heer Butisdie de Kicderpokjes aao etD menigte Lieden jij deze Stad heeft ineeenr, za! zich bier blyven opaou den, zynde hem denTyrelvacGeheimraadeo eenejaar- wedde van 500 Daalders door deo Koning geaccordeerd. Van de Sïlesisch.b Gr en z en, den 13. Decem ber. De Deken der Roomfcbe Kerk te Bres/au, die on der den Tylel van Wybisfchop en Vc rius Aposiol cus de fuoft e van Bisfchop in de Pruisjijcbe Staaren waar- neemd, heeft geweigerd de Je/uiten vandat Land, oie «tg aan 't bekende Paüsfelyk Bre»e nopens d e Socete t niet Jieboen wilien onderwerpen., ter ordinatie toe ie iss'eo. Zy klaagden daar over aan den Koning van Prutsten. Zyn Majt. zond bon Smeekfchtift aan den {Vycisfcr.op. Deze aoiwootde boofdzakelyk dat hy zulksaan geen Ex- Je/uiten ais ongehoorzame Geestelyke io gemoede koo loslaien; en ook geen Jejüit, zoo lang hybyhet befluit da; zy in ce Ptuisftlcbe Siate"n genomen hadden wilde volharden, zulks ingemoede kon begeren, omdat hy nerpligt is den Psus te geioo'zarteb. Toen de Wybis- fchop daar na een reize raar rijten deed, ftrooideo de Jefuiten u t, dat hy in 's Konirgs ongenade was geval len. Dog dit is valscb want by word eerstdaags over Berlyn te Breslau te rug verwacht. Men meend, dat die Geestjyke, over huonen ftaat verdrietig, einde'yk van zelfs zullen begeren gefecularifeerd te worden. Hamburg, den 27. December, De Zweed/cbe Mi nister je Weenen heeft aan haar Majt., de Keizerin-Ko ningin, het Portrait van zynen Souverein overhandigd. Her is een KD'eftuk. Oe Koning is ïa dat Schilderfluk zoo gekleed gelyk by ?en dage der groote Revolutie g«- Parts, den 24. December. De Boomea op het Park te Verfdilles en te Trianon zyo voor 100,000 Eens ver- kogt en zulUn zoo dra aoeolyk uitgeroeid worden, 't welk eene der Voor waaiden van de koop is, op dat mengde gemelde Pat ken ten eersten weder kan beplanten. Van Lion febryfd men, dat de aanhoudende duu.'te der Zy. de eec der voornaamfre oorzaken is, die de Zydefabrie- ken aldaar van dag tot dag doen vervallen. En met Brie ven van Livorr.e vetftaar men, dat de Engeljcoe aldaar ongemeen veel Zyde opgekogt hadden. In t laats. d..r voorgaande Maand waren Uit de gemelde Haven zes Engelfcbe Schepen naar Londen vertrokken, die, onder aooere, 249 Ba'eo Zyde, te weten 107 Balen ruwe,eo 143 Balen gewerkte of gefpoaoenZyde aan Boord hadden. London, den 24. December. Meo debiteerd 10 1 Pub yk dat de Koning van Span jenten voordeele van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2