No. 4. MIDDELBURGSE Ao; 177 COURANT, C 7>" m« 5f Dingsdag den 10» January. 323 4*7 534 1374 3 - 4 - 5 Io *5 18 25 30 35 40 3 3 4 5 10 )8 25 30 35 40 45 45 50 50—55 55 60 -60 -65 65 70 70-75 75 80 -v 9° 90 95 95 J 96 - ^97 - .I9 381 46 4» 37 33 35 43 39 40 36 75 <56 95 7 6 X 3 1 1 n den Jare 1774. 49 5 8 35i 11 18 5 59 98 4 7 8 4 3 l I 148 8o 15 1 57 165 4 ij3 3 14 4 3 I 18 Kolyk N. CORSICA. Z W E E D E N. RotterDAm 4> January. Men ziet alhier4reden herwasrds zyn gekomen, als ombunne Ooderda- ae volgende Lysr der Doode binnen deze Stad, tan den oen die gedurende den Oorlog door de Turken gevan- january (ol den ,j December 1774 ingefloiengen geeomeo zyn, uit krachte van de Voorwaarden, ivlr Qbna» li J O f t_ 4 An^ntdnnnn ra n r Mannee 'v' ÜBÜ 31 vrouwen Kinderen beoeden 18 Jaren le famen Beneden hct°l^Id0m Öer Geftorteoe. Van I tot 3 15 85 Oabekende Pereoooen of 1 niet opgegeven zyn elfcers Jaren 11 IX 20 17 6 47 35 12 I 33 '274 11 I I» dit J«»r zyn binnen deze Stad in Ondertrouw opge norofio 594 Par®n- LYST der Ztgkiens van geftorvenp Beroerte Kwade Keel Bloedfpoeging Tering Pleuris Geelzugt Graveel en Steen Rot- en Galkojartfen Ontftekingen Verzweringen 't Vuur Kanker Ziokicgeo Breuken Roodvonk Zenuwziekte Watervrees Verval van kragten Toevallen en onbekent Kraamvrouwen Bloedftorting Doodgeborene Kraniuicin^^ 't Zuur Stupen Sprouw Tanden en Kinderziekte Engetfebe 2,e^((j Rontweszeer Verdronken 1274 welke de Rus/en len opzichte van d e Onderdanen met de Porie hebben gtflotm teontdikken en de vtyhetd te doen erlangen. Alo> de Groot' fizier de Prefecten (die de Fr anjcbe Amnatfédeor, Ridder de M. Priest na da' zyn Excellentie by denzeWen te* Audiëntie was geweest, bbd hem bad gezonden) geweigerd beefi aan re nemen» Leeft de gemelde Aihbasfadeur de Prefenren, die hy voleens de gewoon ie ter gelegenheid van de Bai- ram aan den Groot-Vtzier en de overige voorn8tmfta Offic eren van de Porte moest hebben gezondentetug gehouden, zoo alt zyn Excellentie by het begin van da Ratnazan insgelyks doen zal. Dit vcotbeeld 'S door de overige by de Porte rtfiderende Bonenlaccfche Minis ters uitgezonderd door den Bailo vau VtneUtneevo/gd en hier door is die gewoonte, welke aan de Buitenland- fche Ministers tot grooteLast ftrekte, tegenwoordig teu eenemael afgefchafr. 3 ast ia den 11. fiecember Vau jdjaccio word gemeld aar de beruchte Bandiet Zampaglino, onlangs, met 60 Man van de zyneo, ie Campo-Moroin de Goe deren van Durazzi, een inval gedaan had, en dat men, om aan zyn Woede n?e' bloot gefield te zyn. vetpligt geweest is bem zyn eifcb vat 135CO Livres toetefiaao, waar na hy zig in de Nabnutlchap van Batteltco heeft doeo zien. I T A L I B N- Romen, den 20. Decernier. Het Conclave is nfg fteeds to groote oneenigheid wegens de Verkiezing van een nieuwen Paus. Men hoopte, dat na de aankcmst van den Kardinaals ris Solis de Verkiezing, in koiten Tyd zou volbrcgt zynmaar fcboou by cu aangekomen is, ziet men de Verkiezing echter uitgefleld, dewylde Kar dinalen drie Couriers bebbeo afgezondenals een naar Weeneneen naar Madrid, en eeo naar Parys. Het fchyot dat het Saero Collegio demeeniog der toorfebre- ve Hoven over de Verkiezing van een Paus wil verna men. Andere zeggen, dat de Kardinalenniet alleen wegens het aandeel, nat de Souvereinec in de Verkie zing van een Paos willeD bebben maar ook nog weger* aDdere Zaken als de bekrtebtiging van de vernietiging der Jefuitenhet byleggen der Verfchillen met bet Hof van Pa'mat erz., veele twargheden mtkec om da magt van den nieuwen Paus oiet al te zeer te bepalen Ook word de Verkiezing noch te meer daar dcor uit. ekr, om dat de orderfebeidene Pariyen, die in het Con clave zyn zoo ftandvasrig zyn. Onderfcslchtn veize- icerd men thsoi neg, dat de Paus id den Perzoon des Kardinaals Pallavictni reeds gemaakt is, en dat by o. pentlyk zal verklaard wordenzoo tbs men ca dé te rug komst der afgevaardigde Couriers de goedkeuring der Soüvereitten daer omtrent zaï vernemen, Florence, den 33. December. Beden is hier uit naam van den Gioothertog het drukken ec verkoopen van bet benicble Pasqoii, of Drama, dat te Romen on der den tyrel van il Conciave is ten vooifcbyn geko men, zeer ftreng verboden. )g 0 l 0 c n a den 19. DecemberZederd een paar da- „er. is 'er een groote beweging in bet Corctave, en men gegddat mer< binnen de aarfiearde Feestdagen een nieuwen Pauszal hebben. Inhei Cocclavte zou een Gé nerale Congregatie gehouden worden, maarzy isdeB 16 derev afgezegd; om dat de Verkiezing van eeoen Paos naby is, meeod men dat bet best is alles aan den Paus over te laren. Men bardeid tbans over de Anykelsen Voorwaarden, die door het aaefteande nieuwe Oppsr- hoofd der Roomfcbe Kerk zullen moeten ondertekend worden. Een Geestelyk heeft bevel gekregen om niet meer van den dood van den Paus te fpreeken. Men meenddat by op bevel van zeker Hof over dat ge. w cbi'S Stuk febreef. Stokholm, den 13. December. I" de voorledens Week wierd hier m een Speetoo s een Gezelfchap van ai Perzooneo van verfcheiden rang, '1 welk bezig was zich me' het Pbaro-Spel te vermaken, onveihoedsdoor onzen Stads Fscaal betrapt. Den volgenden Dag heeft men den Waarn en d» Spelers gedagvaard eo dc eerst, 'gemeldeovolgens de verordening van het Jaar 1747101 d«

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1