No; 3. MIDDELBURGSE Aö. 1771; CO ÜRANT, Saturdag, den 7. January, ST u R IC Y E N- \Sarwitz, en waardoor in de Grfpanfchappen tzaVesp- den 2. November. D n 22 der voor'edene?«r« en (f'eislenburg zwaare Ziektens vetootzaakt w"r" d ar-d kwam een Venetiaanfcb Vaartuigmet Zont jdenzco is men thans bezig de genoemde Rivier, be- jep-p611nP deze Rhede 'en Anker, zonder 't aldaarjnever s vetfcheide andere Poelen die zeer veel btfmetttng Fra^ri^ranl F'egat La F,ore te falueten. Dejte weeg brengen jjeheel te dempen OflJ Bevelhebberbegerende het filutzond eec kc C er fllat 10 Soldaten naar 't Koopvavrdyfchip wel- cilh-SÊP^'j w'Wy cebruikenom den Venetiaanjcben andera°VLaar,.-<0e rno°dzakenmaar ziende, dat de fchsn te Schippers bnnne Boten met Man- vè nn b"lp zoode°. verlieten de Franfcbe het zei Zu'ks 'm t a8 voo 't Schip geftreken te hebben, zondwr ™2a,ae de '"etiaanfebe Mauozen gaande en ne™! b;;n"dde]iDg van hunnen Confutwelke, met't k vlij van een Ducalen order en onder beloften van aan Anibasfadeu en den Senaat te febryven denSchip P-r bewoog het Franfebe Fregat met 5 Schoten te falne ■t was 'er te vrezen geweest, dot men van weerskt ntpn 'ot dadelykheden gekomen zon zyn hef Franfcbe Fre gat beantwoorde *t met 3 Schoren. De Venel'tdanfebe Conful heeft terftond aan den Ambasfadeur te Conflan- 'r?t/elIefC'r°en>, °W aan "y" Excellentie het voor- f6 1„! 6d 'e ™8'cen PD men verlangd zeet te we ten, hoe oezi^zaak eindigen zal. vi^ W8 °N' d'en Notefttber. Korts heeft men nakeyen en een Voorryder van zeker Heer van den e'S:en Rat.g j in bet Hoishcns Meesters, gearresteerd., „CO R S I C A .öAsfiAj.'i»n 9. Jettmber. Oe betugte lianditec ace-MariaGuiduccien CorM/o«e,zyn tégenwooidig DU ITSC HLAN.D*. W eenen, den 20. December. Op de fcezttremnfc V8n verfabelde Difttiften door ons Hoi' in VatlacLyen wil men, dat zeker Mogerheid gedecoreerd zou hebbea ïulks met geen onvetfcbilüge oopen te kunnen aanzier. Onlangs had een gemeene Borgei-Viouwhet ongelukniet .„«■er van het Keizerlyke Paleis, te vallen, en een haaref ir beenen te breken: de Keizer, gevall'g voor eenderVens- '1 tets flaande, zag den toeloop van 't Volk, deed zgvso 'l gebeurde onderrichtenen zond vervolgens een vbb deszelfs Lyf-Bedierdens met een goede vereeringe, om de otigelulikige in baar ramp te troosten. De Moe der van den beroemden Mathematicus, Pater Bojcovijcb is thans in haar 100 Jaar getreden. Zy woood te -Fa- gufd en is de oudfte Perzoon in die Stad. Zy leest en febryfd zonder Bril. Ook is haar ge hoor en gebeugea noch zeet goed. Door haar vrolykheid weet zy zich in Gezeifchsppen noch (leeds aangenaam te maken. Zy beef' noch »yf Kinderen in 't leven, waar van de oud- fte 8t en de jongde 59 Jaren oud is. Op bevel^ van t Hof wordic Hongaryen, tc Zevenbergenen in LroaUen een zoo groote menigte Mondbtboeliens verzameld, als of een Leger van 6o,coo Msn daar omftreeks by een (laat .alfe ongeval mogen bewaard worden. Hunne Keizerl. en Koningl. Mrjr. hebben, uit aanmerkmg der ftrenge fbrltSt 'G' ban^er .der.Refieriug, dte ze bionec kort na koude, die de Arme thans uitflaan een menigte Brand» Zv? z£' Mgdeit. Zampatl'mo met zyn Aanhangers L~"* v,~*Jw»»i<« -«»• Paolo Cappelhnt en Francisco Xavériotwee der voor naamfte Oppethoofdep van den laatst voorgevallen op. ftaud bebbeo zich by dei Generaal Graaf van Narbonne vervoegd, en van zyri Excellentie verzogt envetkregen om niet ter dood of op de Galeygn veroordeeld to wor den. Hét vooroeeld van deze is door eeo menigte Ban- AueDmede onze Gevangen Huizen opgeruid zyr, gevolgd eo men denktdatindien'er nog meer in de spilt jep* zc? ophouden, .dezelve irs- a S' Zy z.onderOpperhoofd zig beviodeo pardon oy oen genoemden Generaal zullen laten verzoeken. P O O T 17 N. PoI,vd«Cvan illT ulè' Gember Dr gewoonlyke haflmoetJh oarf" üie den 6 dezer alhier ceworden j°meDr' ISnie! Wre var. Lubii" vermoord geworaeo, en deszelfs valies is weggeraakt en men beeft Ker voornaam Petfoon aldaarwellicht zoDdrr eecigea ?„f°nd wegens da: feit verdacht' gehoudér. Zederd 30 jNaoèmf^ *"®n.hie' te Lande, gedfturende. de Maand zoo ftrïnge'Koude p00 V.c5' Sneeuw z et) vallen noch een de bJ/tiXei teeds »er!pe'a 'r ^Bc jeeeDSW0°rf6 leCRen- met Ys bezet, nie-teo! n' ?-r 8 Dage" tta eenemaal die R.vier. E,e,teëenfiaande vry hoog Water van H O N g a j? v 5) N. dm 3°' No°emier- Het ontwerp, 'om ver. ht/ae Rivieren 1» de Ke;zerlyke E fljoden vaarbasr(e verih,./ o°r'' noc'1 met zoer veel vver voortge2et> voorzien >*0n?aJyen hït minste van bekwaame Haveos dacht Ie vesrL. ^^8'' .h'.ir op dec voomaamften aan- middel dér ^«Jahi*s is 'er order gegeven f 0m door maoicata m8i-ehl8„"!lR van eep tlei,,e Riv er de Com- ie brengen, q, p/C platzee en den Donau t0f ftand ie Dragen. r,B D, vcn uano genoemd, ;s {z?e 1 anders ook bet Meir Bataten rekeod de uBpt„ t Gefpanfchap »on Simigmen van 2 tot 4' Myien °i? rf;ot '2 Myl«" eh de breedte van aangenaame vv. 1 Deze,ve is teer Visryk omringd dat devefeenigine m \Dt3er' en Vruchtbare Akkers, de Inwoondets zyn V^$e\- °^au zeer,v' d'erzogu of her ïïoËSSC. Jasg«'Jks beef' aangenaame Wut.wJ dat devereeniginc mix 3ec en Vruchtbare Akkets, zoo de Inwoondets zyn denzeer v°ordeelig voor cferfogi of het ntoiekk Jl,sg«'y ks Heeft men reeds on. >n 'tGefphiifcbap TofaJ kon» °m de Rl?ier sia> ♦etm.ts men de ODdoenlyEd »«a'baarn,ehraf8,cen hoofde vau het mZ! daar ,on heeft 'Dge2ien -nuoiae van m Modderig Wfller va0 Rilier de hout en Klederen doen uitdelen; welk voorbeeld öoor den Adel gevolgd zyede, hebben de Nooddtuflige g'O- iod onderAand bnl*angec. Van den Donau, den 12. December. Men verze kerd dat 'er werkelyk gew ebtige zaken op't tapyt zyn, en dat men binnenkort zeer merkwaardige tydingen te wagteo .heeft. Eeoige zyn zeer voor de vooriduunng der alpemeene rust in Duitlcbland beöuet. Van de Neder-Elve, den j6. December. Men ziet alhier eene betekening 'volzet's welke de Troupea van de gezsmenilyke Europafcbe Mogendheden tegen woordig een aar.tal van meer dan 1,625,000 Man uit. maken. Hamburg den 24. December. Volgens Brieven uic Petersburg worden 'er tot de groote Opera die ta Moscou by bet aaufteandc Vredecs-Feest zei uitgevoerd worden, de alleipragtikRa Decoiateo vervaardigd. Da "fext is van den beroemden ltalidanj'cben Dichter, den Abt Landt y te Berlyn en de Crmpcfke van det) Heef Galappi, u't halten ma' Rusland onibooden. Io de Gu- a ntzoecs Kerk te Aros(ouy meld men te gelyk, arbeid men aan kostbars Gecenkieker s, die de Keizerin soor den beroemden Generaal fFets/man en andere Helden, d'e op het Bed van Eer geflorven zyn, laat oprechten. GROUT-BRITTANNIEN- L O N DO Nden 23. December. Miodelerwyl, dat het Hof Z'g alle moeite geeftom de Gefchülen met onza Colonien niet tot het uiterste te doen komen, woeld da tegee paitydoor de Pen der zoogenaamde Politieke Schry. vers, met elle (nacht, teD einde het Volk nBdeeiiga Denkbeelden omttent het M Uisterie, io te boezemen. Een van dezelve drukt Z'g op deze wyze uit: Niets ovenu gd ons meer van het bepaa'd verftand, eo <le geringe Kundigheid der Ministets, dan de regenwoor- dige Wanhopige (laat, waar in zy Zg bevinden, ter- wyl zy het tor hier toe n et hebben durven wegen da Papieren, hetrekkelyk iot dtmerica, aan het Parlement open te leggen, niet tegtrfioardezulks van de hoogste noodzaakelyitheid <s en waar omtrent geen Tyd moest verlooren goao. Zu k g-drag toocd gero?gzaam, dat het Mm stetie zeer weimg doorz ont bezit. De over- heetfebendebegeette, om hanne waardigheden zco lanp te maintineeren,als mogelyk zyn zal, maakt bun doof voor gorden Raad, die men bon mogelyk rog zou konoen gevenZy fly'eo den Tyd met elkanderover en weder de begaane misdagen te verwyten, eo nie- n roaod dan 'jaques Ketcb, zoo als men nu ontdekt, is de FsQotuin van alle de Mwregtls, die tveiis ge- cWyl Zy verdacht gebonden worden VSD een Officier vcr- 1T,OD'd e hebben. OOk in honrtnr a*. aL. 1, p bragr «e worden. Den 1<5 dezer beeft mto in de Si. Stepbanus Keik 40 Uurige Gebeden begonnen te doen om den Hemel te toekendat de bezaide Labden tegen ren r'd^edh,,en "!iefto* ie„CD 's Konlngs Troupen age- naar alle neSap,eTa,Cn hebben, dat zy vich n!„/! ^ee ,r - eerzidafips zuilen moeien overeeven.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1