Matqa's io 't kort zich mst eene Prfacïs uit een OuJ Vorstelyk Hals in den Echt verbinden. Vee»df«# den 20. December. Do Rivier de We tet is alhier zoo boog gerezen dat zy terfcheide Dv ken, een balf our vao nier gelegen doorgebroken heeft-, waar door de killer eene graore menigte Water heeft verkregen en het Ys, den 18 dezer, aan het dryven ce'aaki is, Het Dryfys 'néeft zich tet hoogte »an de Huizen vast gezet; twee Bruggen zyn door den Stroom weggedreven en vetfcheiae Huizen befenadigd. Di o- verftromicg flrekt zien voornamentlykaan den overk-int der Rivier verre Uit, eo wegens de men'gte dryfys kan men de ongelukkige Inwoners geene hulp toebrengen FRANKRYK. Parys, den 1,9. December. Zederd een peru'men tyd heeft men, bier en eloers zeer veel gefproken van bat beruch' Pioces tusfeher. den Graaf de Guinieson- 2ea Attibasfadeur te Lendenen deszelfs Secreta'is den Heer "tart. Wy tnëeneir', dat het niet onaangenaam zyn zal deo aart van dal gelchi' een weinig nader te ver klanken door een fco>te oefcnryvieg te ee»en van het geen men in Engeland het Spél der opdien gewoon is ie noemen: Men fpeeld aldaar inde Fordfen, de ge M duuttg ryzen of dalen 08 mate de getuchten »an Vreede of Oorlog Inp.-ndi; gcfch ed op deze wyze, dat men,die köopende oe Tyd der Leverantie, welke zomtyds eenige Maanden is, oepaald. Wsnncer ru op dipril daar aan volgende' gelegenheid lot gedflOrtg# en merkeiyke Variatieo in de Fondfen gegeven beeft en een voornaam deel vsn d>t Proces Uitmaakt, W „'zullen ons fl chts bepalen mette zeggen, daf de Heef n Tortwelke reeds zederd 1767 in des Graven dieoat geweest was, en met hem, ais Secretaris, de AtnbaS' fade te Berltn had by gewoood, al het vertrouwen van zyn Excellentie had weten te winnen dog'net geen hy op vetfche de wyzen msbruikte In 'f AÖ'e Spel „ingewikkeld zynde, had hv de gehe me Depecneswel» ke de Heer de Guines ornfi ig om te Zekerder te kun- nen fpeeten aan zyn Geintresfeerdecs ontdekt; bun revens wys makende, a's of hy alles met het Geld van n den Ambasfsdeur verrichte. Maar deze door een ge- hsimen B' ef, aan den Spaan/cben Gezant geaddres- feerd onderr en! wordende van de Intripuos van Tort, brak fchie yk dat verrrouuien, en zyn Secretaris, nu geen getr men meer wetende, begon in alles mis te tas'en waar door hy zich en zyn geasfoc eerde in den grond hielpen genoodzaakt wierd de vlocht naar Ffank- ryk te temen daar deed hem de Ambcsfadeur arres- teeren en vervolgens in de Baftelle zetten doch bet volgende Jaar kreeg hy zynoniflsg met Vryheid om een C nvneeie AQie tegen deo Graaf de Guines temo« gen mftiloeerengelykhy dao ook gedaan heeft. GROÜT-DJMÏTANNIEN. London, den 20. December. Breven van Gibral' den Tyd van de levering uaarfcnynlykhe'd van Vreöe'tar melden, da' een Spaanfcb ryk geladen'Koopvaardy is., tyzeo de A&ien of dalen in het tegenpeftelde ge 'fchp in de Middelandjcbe Zee door twee Hlgierfcbe m val eo dit verfcbil van waarde, tusfeheo d; Koop en j Rooffibeepeo aangetast en na een hartnekkig ec bloedig Levering, word m de band betaald- loden men cu,Gevecht van 3 Uuren genomen, en te sllgiers opga- kwalyk gtfpeculeerd beeft, of dat 'er ie s gev: chtigsjbragt s. D etfive Brieven voegen daar by, dat de Kei- voorvalt, cceu de pefupponeerde waarfehyniyknoid jzer van Marocco a'le zyne kleine Kapers na zyne Ha- veraodefdkan meo de gevreesde fchade daar mede vens terug onrooodeti heef', met oogmerk, om de Equi- n berftellendoor het Spel vac de andere zyde re fpee len mot de zulke, die onkundig zyn van het gevaar, het geen deze loper. D't Hjzard welk doo' de En- n gelfcée Wetten vo lirekt verboden is, kan get-n hulp in Rechten tegeo onwillige Debiteuren erlangen. Meo n merkt au ligt welk voo'deet dit Spel aan een Ambas fadeur, of deszeifsSecreta sgeven kan w;nneerzy bet door onverdachte Perfooren voor hoo Rekening doen uitvoeren. Hei zal onnodig zyn alr.ier te'Kér'ftn len den (laat der Polityke gebeurtenis tusfeten Enge m land, Spatijen en Frankrykmet opzicht tot bet Ei m lacd Falkland'r geen van Januury 1771 tot den 22 pifien var. dezelve ie gebiu ken tor bel bemannen vao verfcheide nieuwgebouwde greotere Schep.u zulcsmeo sebt» dat die Moor/cbe Vors: vroegtydig in 'taanllaand® Voo'ja8reen'ralrykeen machtige Vloot inde Middeland' Jcbe Zee bebben zal.' NEDERLANDEN. M 1 d d e l b ti r o den 4. January, Heden is in HO' zeilen 'l SchpZJe Vreede. Schipper B. Landvan R,a Demerary: Eo is, voor fVestcapp»/deze na de M"1" dag, in Zee mistig zynde, op de Rosfen rna Gedagie" met 'r Volk) geblevenvoor zoo ver men zien kv*6*' 'een drie Mast Hoeker. Werd geadverteerd, dat teo Comptotre van Walcheren op de refpe&ive Verval-Dagen dszes J aars 1775» zullen worden afgelost deze navolKeodeOBL.IGA.TZEN, als No. 139, DilO 6 FebrUarfNo. I4I eh 143» T)fj,0 2^ jFeèruary S No. 217, Daio li Afpy; No. aig Dato aaywwy j No. 146 «a Hnir\ i sJfjrrtJïttJS No. i CtX No. 75 en ic6, Dato ia September; No. 199, Dato 14 November; en No. u6, Dato 4 December fzaileaae ra voorfebrere Tyd pean veidere Intrest betaald maar gemelde Obligatien gehouden werden voor afgelost. Vurgemeesters en Tbefauriers der Stad Vltsfingen adverteren de Houders der OBLIGATIENtot Laste van ee~ melde Stad lopende en tn de Maanden JanuaryFebruary en Maart 1754 binnen dezelve Stad genegotl" eerd cro ferende 3per Centogeregistreerd van Folio 42 tor 45 ingefloten en genumereerd vao 73 .oren net 83 Dat geme,'(Je Obligatien, op bun Vervat-Dagen ter Tbefaurie der voornoemde, Stad met den verjebenen ln- 'trèst zulleo worden afgelosten na dien geen verdere Iniresf aan bun zal worden betaaldmaar voor afgelost gehouden n-eftemin iemand gecegen zynde zy» Capitalen le laten continueren tot U per Cent9, gelieve daar vrn voor' de refpeclive Verval-Dagenaao de Heeren Tbefauriers Kennis te geveo. T-trystd geadverteerd, dat, vermits bet fluyten der Bank, op Maandag, den 9 January 1775. eo vervolgens, •W gednute'Hie de Maanden January en February des Maandags, Dingsdags en Donderdags, 'sMorgens van 10'Ot 12 Uuren, ten Comptoire van de Heer van den Helm Boddatrtzal worden gevaceerd, ter Bèta' linge der Interes[enop de OBLIGATIEN ten Laste vao de Planters in de Colomo vao Eslequtio en Demt' rary cene^onèerden ?e»fchenen pnitio January 1775) 8 5 Per Ccntobenepens een l Per Cento extra. Iïoo de refpeö've Heeren der Stede Wut~ Cappelie en Ambagrs - Heeilykheden JogtekerkeGaafttige eD /V Pofipekerke, St. lans- en Boudins-kcrkeMelis-ta Marie-kerkeNieuwlandNieuwerve en Weizingen, Nieuwer kerke OostcappeUe, Popkensburg en St. Lourens met den anderen hebben goedgevonden de Jacht,! onder hun Heerlykhedenop te fcborteD eo te fluiten met den 10 January 1775 tot het Einde van dit zegen- woord e jacht Safoen, zoo word een ieder gewaarfchon wdonder wat Prffiexi het ook zoude mogen zyn Zich geciuurende de gefloteTyd, aldaar van jagen te on: boude», zullende tegeos de Contraveutcur» ingevolge I de Refolitien en Placaten der Heeren Stateu van Zeeland, op het Stuk van dej Jacht geemaDeetd, rtgoureuslylc worden geproc^dsfird. a lzoo nog Dagelyks Luiden opkofnen om Deel te Deroe»T ïb het ZEVENDE Contract van Overleving 9 l\. onder de Zinfpreuk DE TYD BAARD ROOZEN, Letter G waarin reeds door veel Perzoonen vao crooten Rang zoo wei als in den Burger Stand, een Aantal Partien icgetekend zyn, zal de Intekening, in dat Contraft nog deze Maand January werden open gehouden, dogabfolutt langer niet; De Deelgenoten in de vo- ripé I ertérs B D, E en F. gelieven hun Üttdeeltngenbinnen gezegde Maand, te laten ootfangen, tenComp-, toire «do den Administrateur^ Jacobus Laban, op het Rokin, het 3 Hu s van de Val-Brug te Jmfterdat», by by wien de Conditiën dezer, voor DB reeds bejaarde egaal aisvoor jonger Luideo en Kindeten met er lydtxiraj voordeebge Cont'uaen, gr atis te bekomen zyn; de Brieven franco. By Jan Hoogenboom aan de Oester-Put tot Vlisfmgen zvn bekomen beste Loedonjcbe Mark UhblERS tot een halve Ryks-Daalder het Honderd en ook Ingelegde Oesters d:e een Jaar kunnen goed bly ven tot 30 /^'o'snVdae den 14 January in5 zal men op Hof Scbooneveldtgelegen onder Oost/ouburgprefenteeren yj re verkonpen een Party Olrne BOOMENb:quaamv00t VVagemaketsen B.okroakers, als mede 4 a 5 Zwarte den 11 January 1775. zal men op de Rniteo Plaats Overduynonder de Ambagtsheetlykheid O OostcappeUe, verkoopt 14 a 15 G m-en Esje, Elfe en KAPHOUT. 1 j j op Hand té konp 'T ROYAAL COFFY-HÜIS» in de Bellingftraat te MiddelburgAdres by di. Carlufr LJ ir 't zelve Hu's. den voor het We-k, genaamd Hert Sterkte in Jehovadoe den H. Eerw. Heer J. WILLEMSEN onlaof* r^eev-n. waa- »an nog eenige w^in'i-'e Ex^mpla-en rp bvkomev zyn voor 24 Smivers.^-7 'ia MIDDELBURG gedrukt by J. J. C A L L E N F E L SA, L. ZUON, Stads-Dra er. Dato 22 Augustus; No. 37 eo 28, Uvo 4SeptemberNo. 57, Oaro 5 Sepre^ f

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 2