courant. MIDDELBURGSE No. i; Donderdag Ao. 177^ den January. ^PonstV U r k y e n. V.?-- 0 0_ L E N. duitschland. de Graaf Ogmskt eer5( Uuren daar' 4 Ti N o pol e n, den 17. November. Den mcau!-,^82" Maand des Avooc» omtrent io Uureu heeft keJyk Qtrt)0^ereen beogen Stormwind zoo etn verfcbrik Kefi Bttbad> da' da nudfie L eden niet gheti ;o erBeiyken beleefd ie hebben; cgter zyr, by ge- hor-Ést^''8 Z°° Koopvaardy als andere Schepen die ;er bet Kansaflmn^fT!1"1 repds 'snyer dan een Maand m behouden ™*ar deu volgenden dag bI ia ro: )n raaa behouden albjer aangekomen? dÈn 19' ■öefe«^r. De D^pu a^u: tor'1 inrW *8n eec bekwfiam voorwerp lot ec-n Paus is da«t 1. '6IS nieUWS' Kc fchoon men mei weer,.wi!| fi'iet| *a' 'BO'Tprurieiis men bier echter over nrer> .eer' van Slachten, dat deze Deputatie cf Con H egatie in ftaat zal zyn ncch om de Verbintenis der ^-rdtnalen, die voor de Koningen zyn, noch die der «egenpatty te breektc dewyi belde zeer fterk onder e' kacdcr verknocht zyn. r ci Ca rr ara, den 30. Ntvember. Man verftaat dat mer doVbon P'ach'iê Serail of Vrouwentim- (■ouwen Mn'C.vo°r zïnen Zoon die eerlang fta»t te Msrmere' 's h'er derhalveo bezig een groot getal tee'en tni ®P Boogftnkben Basfementeo en Kspi- >e h-I„ -"bbScie verfcheidebe Bouworders in gereedheid Uii ,?D8®n dewelke uit ouze vermaarde Steengroeven d-o phkiHwep zynen lot hat gemelde Serrail moeren woi- tje| Btkfj to dra Hakken dewelke ontzaglyke Sommee lee "S 2Hien kosieu., doen veel Geld in deze Stad rou- fen, doch wel voorttsmentlyk ondei de Steenbouwers. san vetfeheenhield dc Kroons Groot Kanzelier teneef- ften «en Mondgefprek met deD Kroons G'oof Veldheer» Grnaf Branickyen overreden btntdat hy den Vois.c Sapieba zou luchten te bewegen om zidh aan «el- bt na gen des Konings te onderwetpen, en gebeelyk van zyn voornemen af te zien daar hy z'cb reeds op de Kampplaats Bevor a «ode Graaf Oginsisn'dBH in wagte. De laatMgemelden Grate »e. *olgens mede aldaar aangekomen zyn-de, fptak de Kroans-Gioor-Kanzel'er ep gelyke wyze tot hem Waar op de Grave Ogins- ^mwoorde; dat de Aanzegging van 's Konings Be»e|en aan hem cp de rechtplaats zeive behoorde te gtfchieden dat by anderzus daar »an niet zou kon» nen gehoorzam«Ddat daar benevensvermids hy de uiidcger niet was, de orders des Koning» ®80 zyn te- gerparty en niet san hem allereerst moesten te ktn- nen gegeven wordenen dat ny bereid was aan dat n bs*el te gehoorzamen, dog dat zyn onderwerpingaa8 'r zelve afbing van d e van zyn tegenparly. DeKroocs- Groot-Kanzeiier Mlodzujowskyin dit gezegde van den Graaf Oginski genoegen nemende, bogafzigdaar op tot den Vorst Sapieba die na eenige woordenwisfe!ing ins- gelyks geen zwarigheid maakte, om in de bevelen »an den Koning te berusten; zynde die zaak dus voor dit maal afgelopen tm geftild, zonder dat men echter voor als nog voor de verdere,gevolgen daat van kan inftaan vermids de beide Veidhderen vervolgens van Gura her waarde te rug gekomen zyn, zonder tot nu elkander ge sion 10 befcbeo. Hieromtrent ic aan te merken ,dst, het gerucht rakende't bovengemelde Duel, jo deze Siad ver- bred zynde, de Gtaaf Oginskidaar 00, vrezende.dat hem'» aangaan van dat tweegevecht verbioderdzou wor- ?deoeeo Brefje fchreef atn den Vorst Sapiebabehel— W0!ARSCHAÜ» ^tn December. Van Lemberg zende, .dat, vermids die ruchtbaarheid vri> bun zoor da,'eft?en KetzerlykeKoninglyke Ordori t. nemen met hunne wederzydfebe Con«ptlf ftree<J,by fe v," "i'ioöö RofS.'i"yal,e K ocsiers, epfiraf- hem vereccht do K»mpp.»ars ie will?n veranderer.; iV F'° J"e?. "tbodeo worden temano". gyn 24 Jsar noch V ier be^lk, hebbend., in de0 Gee.,elyken lltib aai) ie nrmen. Ook mogen Caronnikenwelke 101 h e toe 3 of 4 Geestelyke Ampten bezeten hebber 'er in 't vervorg niet meer als een bekleden» eo zonder ver lof oei Aarrsbisfchop van Lemberg zullen zy niet raar Hemen mogen fchryven. Hst verfchil'twelk 'usfeben den Groot Veldheer en Onder Veldheer van Lillbauwen, zynde de Graaf Ogins kt, eo_ de Vorst Sapieba een getuimen ryd a's oreer aeAsicne gefmeuld bad enden 6 dezer (zoo als wv in een,üDZer vorige gemeld hebben in vOiitnVitm was tgfborften, door oenen uitdaag Bmf dien de laaist- deo ee,Sie" had toegezonden bt-'fi zich Sacgeen cernAtTyS ,0regedf8Pe»- M«r btui ««eds voor re op vreda i»f. ,00Pen» dat de Graaf Oginski zee: la v ene h we2e!ls gedrag van den Vorst Japse- 'fn* hemoeymgen by de Dc-legaiie, om voor z.cft t Lpperbevel der Aiméj te verkrygen, den Graaf ice ftrakkü?I0.1, w?BdïIB* 00 fchepding van zyn mte ver Giaaf öe-,v,;,-3S derhalven zeer waErfchyn'yk 5 dat de 'e ehifchen tn o.0°ll•n^em6B• W8S desweger.s fatisfsQie osame redenen .'«J'J' wa!i dil weI ee!t '00f- hier van zy, de v!ft,lfl'er,18 koWSt al^,er* v^' ten voorziendeis dén r -lulkS n®. eed£ct" ïatt hem een tiitn'D-, n'0? hler ln voorg«'tomen door hem vervecht de Ktmpp..ars ie willen veranderer; dog de Vorst heeft geweigerd zulks Ie doen Waar over hy dijo ook door een iegeiytt gelaakt word, zot» wel als cm dat hy een Uitdaag Brief aan den Graaf ton. zonden beeft, zonder tot op dit ogenblik CRDigO wettige oorzaak daar toe te nebben gebed. Twee voorr ame Dames aibier worden kefcbuldigd de beide Veldbeeren tegen elkander verbitterd en cpgebisc ie hrbben caar dezelve ondenusfebeo veele redenen l.addeo om in de volmstkfte eensgezicdheit} met elkan der te leven. Endlyk ksn men cog daar by voegen, «at de G'atf Oginski den 7 's Avonds In zyn Hotel een fraai Concert pegtven ban, et-voled van eer pragttgSou- pé, na het pindigen van 't welk hy dtn volgenden Mor gen ter 4 Uuren de re<ze ue Gura aannam. Beblyn, den 19. December. Id «en particulieren Br 1 f van Petenburg, van den 29 Nivembtr word ge zegd, dat baat /?»j-KetzerlyfceM^j<,«icb nooit had kun nen veibetldeo, veel min oode»fteilendat 'et eeoig sf- zonderlyk Tttöeat tnsfeben Oostenryk en de Porte ftend greep, maar .n tegendeel gtdoiip het hoogfle vertrou wen gi fteld had in de vriendfehsp, eo cprecbtbeid van baar Kezerlyke Koninglyke 5d»jt. er de Alliantie, tus- feben beide futfifUerende. Dat de Rusfifcbe Mot atchia onwetepde aan de ongelukkigfte gevolgen b'out gefield was j indien de Zaken een anderen keer genomen had- san hem een uito-a n 2 er 1D voo»ge*u"«mdoor was, indien de Aaken een anderen keer genomen dag tot hpr Dnat 'oe te zenden *aaf by de den. Middeletwyl meend med reedseere metke'yke ver. G«'r» ake ■u'iée8en 8 dezet, en ''Sagveid te koeling van ons Hof, omrten» dat van Wtenen, te be. de vVm4 i!,5y,er 'ssigt fteld we.d; 2yc£)e - - V°[S, SaaiJZ Z Lub°™rski, Schoonbroeder van deD D® Grfot v-iweoverbr0o6er v«nd8t Katte! geweest, fanger. D 6eer> Granf Oginskidie u toaging ont- lyke bedaarah^,nomen hebienoe, beb'eld zyn gewoou- zyn ve irek pa _,^DJirvr0l3'kbeid >ot cp hel oogeobhk var arrt vro-p bee.r®PPlaats. Den 8 deztt 'sMorgens vat ie,? Kroot.» !Mn„ÜrCl1 derbalven Gara, verzeld flliazynsky :h r/«»,; ,CDeB't(;r Ronïquierde Heeren IPi&loborskyij. en zyo N.tf den jongen Graaf de Heer Mlodziejtwskm^v Va° aanfisaodu Duëljdocb hebbend': deu hp. cl '0°ns Groot Kanselier by z cb Littbauwen, was den Sf^te>K'bzt Gro0t Kanselier van af vettrokken, om in Ce!!- Avond laatdetwaards voot ^re, aangaan van bet DÏJ8 "TtïHk 2oo dia ,ie üra„.„i 81 uitdruklykte verbedea. ,e".Xar dfcif G«™ aangekomen wa fpeuren. Van den Donau febryfd mendat ald^ar bttge- tucbi ging van "eene r abyzyode groote verandering in ze ker Miniitery/t geen men wel gisf-o,maar niet melden kan. Regen sburo, den t8. December. Het geial der Vorsten zal tn Duitje Mand n '1 kort vermeerderd wor den, want de Keizetivk. Dtplomata voor d«Gravec La/cy ErdodiPalfy en Ejierèazy, 200 als ook voor den Mar- quis Sptnola, zyn bereids m gereedheid gf bragt: de e- vengemeide Matqu s is m sfeh eo eendetrykfte Panxu. I ere tn Europa want Jöy b&eft, zoo men verzekerd, ia de Bank ven Londen alleen een Kapitaai, waar van hy Jaarlyks 40,000 P. S;. Imrest trektde Kosten van de Gala Kledderen 8n Equ pngemet welke deze Marquis aaDllaanden Nieuw-Ji.at* Dag aan het Keizeriyk Hof zat verfebynen wordeu cp een Mllioen Floryen begroot: Een eokeldi; Knoop aan zyn Kletd word gewaardeerd op 16000, en de Degen ?rt)ewelke te fp'eeven vervaardigd woed op taooo Ejórytien t_ Vcot 't ovefge zal deze

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1