s r».^™ da' -W' MIDDELBURGSE Ao; *77?. C O U R A N T, No. i. Dingsdag den 3, janüary. E N p R U S L A N D- WtENuNS c H L A N D. alt Weet doot dea honger uit hunne boieu gedre- \t'Dtctmbe*. Mer 'Wil, dat oe Kard? v», a e,;» om des ie fpoedigtr bet oogtnetk ditrV*" kiezirgu. de-tewe i.olt, jiaie ten Paua ie bernken, een Congrega'le «er 6 Katdi.' r"w""' fcv„' v®r'foten be&ben,om pen bekwaaroPerZDOis ioi' Pat?s. j, P 1 Ie kie/.er: óre vsn hun zyn "ar, dcparty der-Kroo- te Weren BernisOrfmt en LuyneSrxs va'de rodere Pat. 3' sl'baniTorregiani en Jan Bpprist Ktztor.tco. k„ J?- December Breven vM> Pera by ConJiatUnopóle" va/ deu^T*NovmbC 700 e»f< Vloot™ g' ,n*°ndc-rbe!d zederd d«' de Rusfifcfo hnot w ^ro°* peffl! Albaniër s beef' k? noe öng» ftoe onveil ?er wnrd. Zeke*e Papus Maroli er 'oornartienrlyk Deli Cónfiapïyn, iwee befaamde Zeero vers .hadden reeos verfebeide Schepen geromrn »r Vo|k gefnosfacreerd. Twee Fran/cbe VBB'tuiper, «ebbm omtrent eer Manrd geleden dü ongeluk gehad. Mer: verzekerd, darde Potte ren eersten 3 Chebekker haar'de sSrcbipcl cal eender, om dit gefpuig te veria-, £-n erPe .Fra"lcbe™ Pooljch Officierenwelke in de Ju>kfcbe Armé- i diend hsdden, waren eenipe dagen B geleden van Conflanttnopolen verrokken. dlenET E rSB U R G' tn Dtcember. Dewy! de proviit- ppfi n? ^00verl,e*ï",^ 'en waar ut Pugat/cbef zyn rol *L beeft j drrihaten ««erwoest zyn dat'er de In- wo..aders gebrek «au de r nodige Levfnrm'ddeter. 'ht<b 1 daad de RtgeexiRE bun 01 haai JMspB-iyner, te U en andere Piaatceo Graan bezorgen meer ver j "s "eze oaderftand van peer- langen dunt kan zyn, 's men becig om byzordere Ccr"?8er. !e fluiten rm *i "orLee Koom aar Nifcbney, Noivogorod Cafon, O pnburg en andere Pls&tzen te leveren. Eu 't is waar- Jrïuyk, dat men tei bevordering dier Leverset eden tvoer^van G,aan *00 re uirebattge/ah bier vei bieden zal. T^jul Wbichskj., dék"9. Deeetnlcr. 7V*rWyl POOlJCb MmiSiery Zig mer atlen ernst febynd re wil/er aankanten tegen het voorneemen *an 't Êerlynfcbe Hof, om baar aandeel in de ontleeding *8n Poolen no: verder Uit re breiden febynd men daarenboven eengnde-lre van deo Kcopbandel der Republyk aan de Prutsftfcie Tol- cotnpro'.ren ie willen ontrekken wier irkomerde én uit gaande rechten op ai'e zoorten van Koopgoederen op 36 per Cent belopen. Men 2egddat teo dien fff fte eer Ocwerp op Tspyt zy tot *t openen vbi <eri com- rout' caiie rakende den Koophandel uit Poolen ns li. ven wierdrn; dog de Prediker, die ze reeds van verre ontdek' hrdce, lag zyn geweerzoo wel aandst iiy dte zyn Ryuig 1 aderde, dood ter reder fchootwaai «pde iweeanddre Wolven de vlugs - ramen. De Prediker, h-er mei mede vergenoegd, w I- de ook den gednoden Wolf, als een leken zynetorer- tvir pirgemede nemen er flapte ten dien einde Uit zyn Ka'W, em hem mei bebop vsn,den Koet Zier f p hé' Rytoig re leggen, <p w-lke dc la»ts'pimeid( ftaan Lleef, dop df Pearof-np het gezigt van den gedoo. den Wolf verfebt ••kkende gingen doorzonder dat het den Koeuier mooplyk was hen op te doen houdenden )ie« ten een armer. Prediker zot dv e«'ntg,e fcn p of geweer ngier waar ip de gevlOgte Wolv- n wet hsasr ie rug keerden en hem verfcheurder, gf'J'k öi' deflukken vaa B zyr.e kleed r-perie men opdep asis gevonden Leeft, du delyk gebleken is. lf Ook meicen de Blieven uit da' Ryk» dat r.el e Jck. kat slieibekiftrplyksr mer eer Wy> ftok urzieldieze- derd den 6 Aovember geheet osei de Sneeuw begra- en lig'- Êerstdstgs flaat ather bet Opperfccofu vaneen Bende Srru krovers roer den dood piflratt te wc den- Het zetdzasmfle *an dezen Boosw.cht it, dar hy w net mid den zyner Snoodheid regiars eenigr- Godsdienstige be- einze s febaci heeft wan vco» eerngeR Tyd telend van de zy'ne door hem, als Opperfte, wegens Dental, ter dned veroordeeld cjcde p^ifde hy bem^•ijccmso-s eeD korrei) Tyd, om «icb dssr ?ce ie bereiden 5 en br^BÏ san ïcrrnipe der Spirsbroederen den Panenl by beurfeiï fcntfe flcbreljke Gebeden voor te lezen, w»ai Hö by hem mei efpen hfirden her !e«en bencro. Rsrlyn, den iS. December, De Konirp heefr 3by ren vernieuwd Ediffiir öeio den 24 November j774 doen verbnct-p alie Ksrrt-Speilrti var BasjeïteLar.s- quenetPbaf00 QuitideciCltq Neuf, Pais JJtx Trijclecke o. k de Dccbelftt. inn de coogcraam- de firtiy rn de Lc, cry-Sp' Her we ke tsBiftein de Kofly» Wfr- cp Bierhuizen, als mede by de Psrt cu'ïere flerk in gebruik üyr; benevel s alle sr.dere Hsvard-Sp. iktt)het zy met Kaarten, Dobbtlfteenen tf et dere lekrnen die be- ields u'tgevonden zyn of roe worden en zulks by herha- lingeen op pcBrte vsn 'ofpf-ók «t-ly k joo er 3,00 Du ka ten boe- revoor de Speleisen roo ukaftn cf drir Maei delykfcbe Vesiings-Atbi d voor de Part:cu'iere f WAmderoio dernelyke Spellen by zeb pfrmit.eren en 2coDukaten boeten vnor die pene, welke dergelyke Htzard-Spelers byzendete Kamers imu men of «erbeigen. ^ynde her *an aan de gezamenilykt Part cuitere Koffy-Schen- bau t zynde een Zeeftud van hst Hertottdum Cottr/anJ, jketi, Bitiardhoope's Wyn- en B er-Scbenkers ke.-ri» da-' de Hertoc ten einde de Kooplieden oerwa«r:i»|geg*ve» en het'Edüö ter ncodige piaa-zen gepubbctetd te lokt n »an 't Havenrecht zon nfrw doe dn znuro" eeaffigettrid. 3 fiUe Z<Vftr g V00r Dan!Z>£ wezen verm-'S daar door au ce Lommetcte van oie Stad, dew 'ke re voren oe Péwoone en algemeene Stspelp'aatS P!pw f,? zyn v ook Uit ver omw"g moi'te;' - digemeene ^tppeip aer.^ p u ^0rirn afeet rokken en men zoude icne de PooJfcbe Provirc'en cpt> p^onfpn ori om onderweegs het PruisGIcb Grondgebied te IV/fon W-C* "I i rlnl 1/ Deernen 'anPoo£« Men befpeurd terzever ^yd i d®' de Kon;ri> nen aan eenie on»eftad'8 Cewe'Pe"d hef/'?e! oor !fi lee deel zou kunLn *e,p' welk zyn a"d tot na ernst oo de «;>- w"le" zig jegensw°or<i'R met mt er Stsatfzaken 6fg;0dJ,oe te'lep#, dan ge- Baro", rt^«'f^/? ''erfchap "ao den R«iNcben Minister, van Saldirnte fParfcbau eo '"on vieio zig K«Jrniérr redeD mer de "fpe». 08' öe ui,kymst be- iron de 00flen geopend hebbergkende de fleg e dereWre«JaU ve,B£beide Perfoonen, die zig om geene an- gehecb: 6?i E8n de be'angen vsn buc Vaderland hebben huo Vac'Pr.tn door hun eigen voor te ftsart en lerugkomv "eS l?-jw sfer te konnen 'erradeo. De van zyn 'èpl8" r?n G,aaf Oginski olh'er heeft by die D Tt T eeD ^,00'0 vmfligenberd verwefcr. uit Hotiearvln t l December. Met nad:re Brieven zeer vset overlast i mer» ÖBt de Inwoners aldaar nog Wolven, die zien door he' t"00' eeial hoceerige men onder'andere h»? ""o kanten iaten zien, waarvan Een Prediker reisd* 8ende pö'a! 1 ii befpanceo, atleeriyk e? Ka eS X v** j.L.« „1. 7er2eld door zyn Koetzier. Oo- ia dit Wear don!'? b#? 3 Wo,m'9 dlC wua:fchyo!y k Hamburg den 20. December. Men z'ef alhier de vo yenoe jinecdote we -ens ;er verregaand B>geloof, em' 1 een gevonden Doodshoofd pi piet gd^ "W?» 'e Macon in Frankeykmet retre van No> gent twi: de R.vier de Seine. dat twee Dcodgtavers, fp hei Kerkhof aldaar een graf rraker.de, een Bekkeneel vodden welk zy, naar de wyz'- vao die-ruwe enoo- agfzsme Lieden in her gres weg wierpenmaar een ogecbl k daarna, b<nv'kende, dar 'er teven i- wes.lic- pec zy ytirgs raden Pn'eSfer »an de Parochie, en ver haalden hem, 't pecne zy gez'en hadden. Debygelovigo pr ester veronderftelde aanfloncs, dat het B'kker^eivao d»n een 'cf ai de- Heiligen was, die dra' wts beg'even geweest, er. hsïffezxbdo'halven derwsards,eiwa«' hy, ioi zyrie grooie verwondering en blydfchap, het Bekke neel r.ng vond zich bewegende waar op by uitviepif MirakelMirakel! ei b floot deze kes bare Rei qtue in Zyn Re'k me pi te de vereifchte plégi'gheder ie bier- gen en re bewaren: tor na: e nde zor.d by n alle' yirro deo gewyden Scho eieenKiuS, en Wywa'er, ore zyu Choork eed zyn PneSieryk gewasd en lï'luis gaf be velom alle de Klokken te doen luiden eo bet aan alie de Ledematen «an zyn Kerfp ditg'ooten blyde nienwa aankondigen de daa' op met gebee'e troupen in voilen ren ter beftemder plaatze aardrorgen» Hy b»d öjd net Doodshoofd op den gewyden Schotel gep aats'er. met een Servet omwonden eo dus wierd hetjn Pn ceifi?. rasde Kerk gebragr. L msfeoen on'ftond 'et een gieote i»sï onder de Ledeffistetr dewy eetr eder beweerde, dn 'er ier der pigatzu eenige van zyn geflagt waren begran-® gewet»!teo eicoe sicb d@ esr aar, te ma'.igeB va» es&

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1775 | | pagina 1