No, ioS. MIDDELBURGSE Saturdag, Ao. 1764, COURANT. den 8. September» A F R I C A- Ite vinden, dewyl men die by payen zal betalen: hierom Algiers, den I. Augustus. De Dey alhier heefi den 'worden nu wezendlyk, in onze Munt, 100000. Sequi- Oorlog gedeclareerd tegen den Keizer, of Livor- nenvoor het eerfte payement, geflagendatt effenen neej'cbe Confuls, om redenen, dat derzelver alhier refi- betaalt moet worden in de aanftaande Maand Septemba derende Conful een Prys, met Livorneefche Vlag eniI7Ö4. Pas voorzien, alhier opgebragt, gereclameert heeft,on-,; Genua, den 13. Augustus. Eindelyk heeft deze Re der voorwendzel, dat het Schip, of gemelde Prysdeug- publyk een Tragtaat met den Koning van Vratikryk delyk en zuiver te Livorno 1 'huis behoorde; daar het gefloten aangaande Corficahet gene den 7. dezer te Baderhand is bevonden een Neapolitaansch Schip met ge- Compiegne getekent is: Men verflaatdat Vrankryk 7. leende of gehuurde Pas en Vlag te zyn zynde voor» Barailions in '1 laatfte van September na Corfica zal zen- noemde Confal van den Dey ten eerfteu met een Zweeds Scheepje na Livorno te rug gezonden. Alhier is ook gearriveert een Genueefiêe Polakt'e met Genueefche Equipage, dog voorzien met een Engelfche Pas en Vlag; dog des niettegenftaande heeft den Dey dendie de Stedenwelke de Republyk op dat Eiland nog heeft alleenelyk bezeten 4 Jaren lang daarin Guar- nifoen zullen houden zonder tegen deCorfen te Velde te trekken zullende dezelve niets anders van de Republyk genieten, als Brandhout, Licht, Zout, Voeragie ed gemelde Polakre prys verklaart, en de Equipagie totlLogementdeSoldy, Brood en Vleesch zal door Zyn Al- Slaven gemaakt: hebbende de Capiteinvan gem; /WarMsjlerchristel: Majc aan hen bezorgt worden, &c. Diets kunnen uitwerken. I I POLEN. PORTUGAL. Warschau, den 20 Augustus. Dewyl de Voornaam- Lissabon, den 3. Augustus. De Graaf van der Lip-'Re Magnaten van deze Republyk onlangs Expresfen heb» fe is den 31. der voorleden Maand na Elvas (eenfterk Stedeken niet verre van de Rivier Guadiana aaudegren- fen van Nieuw-Casliüen in het West ten Zuiden van dit Koningryk leggende,) vertrokken om aldaar den op bouw van een Fort, dat naa zyn Naam genoemt zal worden, te verhaasten. De fchaarsheid van Geld in dit Land veroorzaaktdat de Huisgezinnen veel moeite hebben om te kunnen be- liaanen zonder twyffel is dat de oorzaak der menig vuldige misdaden, die hier dagelyks bedreven worden, zonder zelf omtrent gewyde Piaatz n ontzag te gebrui ken zynde dezer dagen verfcheidene Kerken berooften men heeft 's nachts op verfcheidene plaat zenen wel voornamentlyk aan Kerkdeurenen Huizen van Voorna me Capitalistenbrandftoffen gevondenom nu deze ongeregeltheden zo veel mogelyk istegen te gaan en alle ongelukken voor te komen, is dezer dagen alhier een Ordonnantie uitgekomen waar by de Aaris-Bisfchop ln zyn Qualiteit van Refidoor, gelast word aan de Mi nifters van de Witte Staf te doen aanzeggendat een ieder in zyn Wyk zoude hebben zorg te dragen, dat af Ie de Huizen van deze Capitale Hoofd-Stad zonder uitzondering van derzelver Bewoonders, bebalvens die in 's Konings dienst zyn, om de vier nachten een Man uitleveren dewelke van II. uuren 's avonds, tot 4. uureu iu den morgen, zullen moeten patrouilleren. I T A L I E N. .Napels, den i. Augustus. Voorleden Vrydag 'j mor gens was alhier een groote opfchudding onder het ge- meene Volk, dat zig vergaderde op de Carmeiiter-Markt, ftaaode op 't tiptje om geweldenary te oeffenen tegen de Koopluiden ,die in twee verfcheidene piaatzen bedurven Meelthet dat van nieuwe gemakne Granen gemengt verkochten; dog de Regeering heeft hunne gemoederen nog tot bedaren gebragt, met aanftonds gemelde Meel-men- gers na de Gevaokenis te doen brengen. Een diergelyke reden heeft dezer dagen binnen Syra~ cufain hei Eiland Steilteneen Opliand verwektdie treuriger gevolgen gehad heeft: want het t'zamenge- rotte Grauw heeft het Huis van een der Opperde Magi- liraats-Perfonen omringt, deszelfs Vrouw en Kinderen gelast daar uit te vertrekken, en toen het zelve aan de Vlam opgeoffert. Romen, den n. Augustus. De Bisfchop en Prins van Augsburgin aanzien van deszelfs Jaren en daar door toenemende zwakhedeneen Coadjuteur begeert heb bende, om hem voortegenwoordig te hulp te komen, en ingeval van overlydenop te volgen; zo heeft zyn Heil: aan den Prins Clemens van Saxen reeds Bisfchop van Regensburg en Freifingen een Brevet van Verkies baarheid ter Coadjuture verleent, maar waar van Zyn Koningl. Hoogh: niet in bezit zal worden gefteltvoor al eerhy het een of andere Bisdom, die hy tegenwoordig be zit afllaar. De Congregatie van de Overvloed heeft aan de Bakkers vergunt zigin het toekomende van Graanen te voorzienvan waar en hoeveel zy willenzonder hun «enigen prys te bepalen. De Zaken van de aankooping der AUodiale Goederen van Toscane door den H. Stoel voor den prys van 500000. Daaders geëindigt zynde, vermoeit men zig niet meer om de geheels Somma ben afgevaardigt, zo aan den Vorst RadzivilWoywo- de van TVilda, als aan den Kroons Groot - Veldheer Graaf van Branicki ,rtiet nodiging, dat dezelve den Ver- kiezings-Ryksdag wilden komen bywonen, en onder be lofte, da' men hen hunne Land-Goederen en Bezittingen» waar van men gedwoneen is geweest zig meester te ma ken, resumeren, en bet gepasfeerde in volkomene ver- getenisfe (lellen zalziet men eerstdaags het Antwoord of wel gemelde twee Magnaten zelf hier te gemoed. Wjr vleyen ons daar door de rust ed eensgezindheid in deze Republyk te zien herleven. POOLSCH-PRUISSËN. Dantzig, den 24. Augustus, Overmorgen, zynde da iode Zondag na Trinitatis, en de dag voor de Poolsch» Koring-Verkiezings Ryksdag, waar van het Nooulotder Kroon Polen en Geasfocieerde Landen afhangtzal binnen deze Stad, alsmede in de Steden Tboorn en E/hingen, op uitdrukkelyk bevel van de refpeëtive Magiflrateneeti BOET- en BEDE-DAG genouden worden: De Texten die daar toe door Thoorn gekozen zyn, zyn Pfalm IX; vs. 10.en n. 'Jerm: lil: vs. i2.en 13. enHebnlV;vs. 16. VRAN KRYK. Evreu, den 13. Augustus. Voorleden Dingsdagont- flond 'er Brand in het Cartbuizer Klooster van Gaillon (zynde een fchoon Cafteel en Lust-Hof van den Aarts- Bisfchop van Reuen, aan den voet van een Heuvel by de Rivier de Seine en ten Noord-Oosten dezer Stad gele gen dog alzo men de Vlam eerst 's morgens ten 3. uu ren gewaar wierd, wanneer dezelve reeds zodanig de overhand had, dat men die onmogelykkonde blusfehen wierd het befluit genomen de Celletjes van de Cartbui zer Monniken en het Kleine Klooster, 't welk naastaau dezelve legt, omver te halen en daar mede den voort gang te (tuiten: de Kerk, de Sacristy, het Capittel, en de groote Cappelle, aan de zyde van het Choor waar in de kostbare Tombe van den Graaf de Soisfons was, is door dezen Brand in een Puinhoop verandert; en 'er is tnet levensgevaar niéts anders gered als de groo te Son, een gouden Kruis, en een Reliquie-Kasfe. De fchade word op 1000,000. Livres begroot. Verder Vervolg van het Arrest van het Parlement te Bourdeau vrakende het Pcrvaijcben en ver mengen der Wynen. Art. IF. Men zal eens anders Stempel niet mogen namaken, ofte zyn Stempel aan een ander leenen, om het bedrog te begunftigen; op ftraffe van cnmineele Vervolging wegens Valschheid en 10000. Lines Boete. Art. TA. De Stempel zal moeten worden uitgefchrabt uit alle Futailles de Fuidanges, die men uit de Stad en hare Voorfteden verzenden 2a!op ftraffe van 100, Livres en confiscatie: uitgezonden van de Eigenaars, die hunne eige Vaten, met hun Stempel gemerkt, naar hunne eigene Huizen willen terug zenden in welk geval men Hechts verplicht zal zyn een Billet van Uitvoer op het Stadhuis te halenen binnen twee Weken een Cer tificaat van den Rechter of Curé wederom te brengen inhoudende, dat die Vaten in de Huizen van hunne fpe&ive Parochiën te rug gebragt zyn»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1764 | | pagina 1