No 69. MIDDELBURGSE Ao. 17^4, COÜRAN T. Saturdag, den 9. Juny. POLEN. I Caoaw den 24. Mey. Men verftaat alhierdat te' t'.'arfchdtt dé verwarring dagelyks meer en meer toeneemt, ooor de verfeheide Partyfcbappen, die zig al daar opwerpen en da; önza Bisfchopden 16. dezer een Ma nifest aan den Ryksdag heeft ingelevertrakende de te genwoordige gelleltbeid van het Koningiykdogdat bet zelve door de Leden dier Vergaoering niet is aangeno men-; waar op Zyn Doorluchtigheid het bet)uit genomen had een ampelder Manifest op te (lellen en in te geven en vervolgens Warfcbau te verlaten,, etv om zig met dien gefplitsten Ryssdag niet meer te bemoeyen, zyn •vertrek werkftellig gemaakt en zig wederom te rug hier na toe begeven heeftzelf hoort men dat verfeheide Mag naten, die zig eerstonzydiagehouden hebben, cteparty -van den gepretendeeraen afgezetten Kroons Groot-Veld heer Branicki omhelst hebben, en zig open tl vk' tegen die van Czartorinskyan Poniatovoki verklarenwaardoor .de Aanhang vau gemelden Graaf Branicki' van tyd tot grooter Word. Het Manifest door 22. Senatoren en 45. Landbodefis tegens den Ryksdag ontworpen en ondertekent, in 6. Hoofdpunten bellaande; luid als volgt. i. De Ryksdag kan in tegenwoordigheid van Buiten- landfche Troupen, die de Stad omcingelen geen plaats vinden; Dit zoude alle Grond -Wetten omverre (loten, a. De Senatoren hebben de Rusfen niet verzocht om te ko men of dank geweten dat zy gezonden zyn enopgeene wyze tot hunne komsie gelegendheid gegeven. 3. De Rusfen hebben in Litthüu n een daad van Geweld be gaan, door een feha lelyke Confederatie te begunftigen welke aangegaan is om de publyke rust te (looren. 4. .Het ftryd tegen alle gerechtigheid dat in de Memorie, tdie de Rusfifcbe Minifters den 4. dezer aan den Primaat Jrebben overgegeven, de Troupen van de Kroon befchui- digt worden, dar zy zig met de Landdag en andere ac- Jeu bemoeit hebben. 5. De generale Landdag van Pruis- fen is door de onrechtmatige handelwyze van debuiten- landfche Troupen 'zonder efeét gebleven: en dit is een tweede beweegrede, om tegen den Ryksdag re protege ren. En 6. Men nodigt alle goede Patriotten die de Gerechtigheid beminnen, zig te hereenigen, om de Vry- ,heid te bandhaven. V R A N K R Y K. Aix in PttovENdE, den 18. Mey. Wy zien hiér da gelyks Troupen door trekken bet geen een vermaak vo»r de Nieuwsgierigen, en-een doffe van redenering voor de Polityken geeft; dog dewyl wy Vrede hebben, en door geen onlusten gedreigt worden, geeft het zeive niemand reden tot ongerustheid. Het Regiment van Ro- verfue Infantery pasfeerde dezer dagen, waar van het eerlle Batailion in Guarnifoen ging te Soliers, en het tweede te Hyeres. Vervolgens kwam het Regiment van Perigord al nier vernachten, en begaf zig 's volgenden da.igs na Monaco. Dat van Tournaifts zal den 31. de zer Maand aihier aankomenen is gefchikt om na Mn- tibes te gaan: ook word verzekert, dat nog meer ande re zullen aankomenmaar men zegt nog niet, waar na toe dezelve moeten trekken. Vele gelovenen hun tm-emng febynt gegronddat geenige dier Corpfen zig in Provence zullen blyven ophoudenen dat zy alle, zo die hier gepasfeen zyn, als diegene, die nog (laan te pasferen, zig na het Eiland Corfica (laan te be geven. Parts, den 28. Mey. Het Gouvernement van St. Ma- ïo f door't overtyden van denMarchal de Maubourg va cant gev allenheeft de Koning aan den Lieutenant-Ge neraal de MontazetBroeder van den Aarts-Bisfchop van Lyonsopgedragen. Men verzekert mededat Zyn Majefteir den Cardinaal Bernis tot Aarts-Bisfchop van Mtlbi benoemt heeft. Hier is een Arrest van 's Konings Raad van State uitgekomen waar by geffatueert word, dat van de publicatie dezes af, de bereide, gebekei- de, en gefponnen Hennipen Vlas, zo witalsgeverft in de Provintien van dit Ryk ingebragt wordendein hunne Circulatie binnen dezelve zullen bevryd zyn en blyven van alle Inkomende en uitgaande Rechten en alle andere Lasten, die daar op gelegt zyneven gelyk omtrent dè gèfpotine Catoen by het Arrest van den 17. Mey 1757. gefebied is. Porder Vervolg .van bet Vertoog ha:n het Parlement van Toulouse Verders alle de Reglementenfuccesjivèlyk by de refpe&we Koningen van Vrankryk geftatu'ëerj doorlopen hebbendevervolgt bet Parlement des- zelfs Vertoog, met te zeggen 0 Door wat ongeluk komt het toe,dat Uw Parlement geen eenige Wet vind, die een gelyké Tale voertP"bét vind nergens, nog dat her zeive zyn Zitting moest eindi gen den 13, September; nog dat de latere Vergaderin gen in dat tyd flip moeten aangezien worden als onbe- tamelyke Vergaderitigeu, door allé Wetten des Konitig- jyks verboden. Wilde men ons voortbrengenSjrb dat de Deciara- jie vaa de Maand April 1682. den dag, wanneer Uw Par lement moet fcheiden, bepaalt heeft met te verklaren, dat de Vacantien der Kamers hun begin zouden nemen met den 14 September, en eindigen daags voor St. Maar- Jen Maar Sire, men moest zig blind willen houden in de allergemeenfte Uelluitingen om zig te verbéelden, dat .een Lichaam, het geen van zynbeginzelafeen'vastege woonte heeft onderhouden van zig te prorogeten wanneer het zelve daf voprden dienst van den Koningen Staat nut tig bevind in deze Wet een nadrukktfyk verbod zoude kunnen erkennen, van deszeifs Zittingen over den 13. .September uil te rekken. Om. de kracht van die gewoon te weg te nemen, had de Wetgever moeten verklaren dat niet alleen de Kamer derVacantie den 14. Septem ber moest beginnen, maar ook dat het Parlement zig. in geenen gevalle, nog onder eenigerhande voorwend- zei, koude prorogeren boven dien tydperk. LodewyiC XIV. kende maar al te wél de gevolgen van een dierge- lyk V-erbod om dat te doen maar eenige gedachten te hebben; hy wilde door de Declaratie van het Jaar 1682. den tot dien tyd onzekeren dag vast (lellen, waar in dé Kamer der Vacantien haar bediening zoude beginnen ieder reize wanneer het Parlement geloofde de zyne zon der beletzei te kunnen afbreken. Het is eeo Wet van Voorfchrift voor de Kamer der Vacantienom dat ze kan pltfats hebben; dén 13. Sep'ember wasde meestgc- wonelyke tydffip der eindiging van de zitting van Uw Parlement: hierom beeft de Wetgever dien dag willen verkiezen. Al 'net geen men nnslcbien ZGUde kunnen, befluiteti uit de Declaratie van 1682. is, dat Uw Par lement nu niet meer in den gewonen loop der zaken het recht heeftom zyn dienst voor den 13. September ié (laken: maar gewisfelyk, de Wetgever heeft noit het oogmerk gehad het Parlement te beletten om zyn bedie ning na dien tydperk voort te dryven en afffand vau zyn rusrten welwezen van den Staat, te doen. Franciscos I. heeft voor de Kamer der Vacantien Re glementen gemaakt hy heeft het getal der Raden die van den 13. September af tot op (ieti 12. November die bedienen zullenbepaaltzedert dien tyd verklaarde die Vorstdat de Vuantien gewoon zP/n geweest alle Jaren te worden onderhouden. Nogtans eisch't de Raad'van FranciscusI. nietdat den yveraan bet Parlement gekluistert worde door de fchikkingen dezer Wet, en dat die het zelve zoude gelasten tot welvaart vah het Volk een rust-tyd op te offe ren die Franciscus I. voor Partyen hoogstnadeelig be vond te.zyn. Ook heeft Uw Parlement, ongeacht de Ordonnantie van dezen Vorst, zig dikwils, zonder uir- dfukkeiyke toelating van den Souverain geprorogeerten t'zedert de Ordonnantie van 1782., zo onze Registers geen voorbeelden der prorogatie uitleveren, getuigen zy ten minsten, dat het Parlement zig, zonder bevel van den Vorst, in den tyd der Vacantien vergadert heeft: het gene in de grondltellingen van Uwen Raad een nog veel ffrafbaarder onderneming zoude zynals het Be- fluit der prorogatie. Uw Parlement heeft dan tot Waarborg van zyn gedrag de gelykformige uitfpraak van Uwe Doorluchtige Voor vaderenen hunne, ten minsten ftilzwygende'goedkeu ring de (landvaste getuigenis zyner Registers; eh een gewoonte van vele Eeuwen die geen verbiedende We't heeft vernietigten nooit vernietigen zal. Wat Monarch zoude wèzendlyk genoegzaam vyantf van zyn waare intrest-Kunnen zyn, óm aan ctë; Bedien-' den van zyn Parlement de magt te berooven, van hen in drukkende en zwaarwichtige toevallen die onder de Vacantien kunnen voorvalieiu te dienen IT de Gemee-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1764 | | pagina 1