w L Saxen Gotha deze behandeling had kunnen voorkomen,, door zich naar den wil van flat Hof re gedragenterwyl frmmige zeggendat deze behandelingen alleenlyk flrek- fcen om een land uit te puttenwaaruit de Pruisfifcben 'hun onderhoud gehaald hebben, en weer andere willen hierin de zaak der Westphaalfche Bisdommen mengen, verklarende, dat indien zy tot troost van den Hertog van Saxen-Gotha eenige pogingen wilden aanwenden, zvne Doorfuchtigheid ook van zyn kant op de Ryksvergade- ring ten voordeeie dier Bisdommen moest (lemmen. lu- tuifchen verneemt men dat verlcheide Euangclifehe Hoofden reeds aan hunne Misifters inftrufitien hebben ge- ftad te arfteideu zonder degevvoone leverantïen en con- tributien daarby te rekenen. Erfurt, den 3. Maart. Men verneemt met de iaatfte brieven uit Naumburg, dat de Kapitein Otto, na door twee compagnten Grenadiers verflerkt te zyn gewordenden 26. der vorige maand getracht heeft het Pruisfifche Gu- arnifoen te Merfeburg te overrompelenmaar dat de Pruisfi- 1'chen, zyn oogmerk ontdekkende, tyd gehad hadden om zich in goeden Baat van tegenweer te Bellenen alle poorten en toegangen tot de Bad ontoegankelyk te ma- kenzoo dat het hem onmogelyk is geweest dezelve te forceerenof fchoon hy zulks op verfcheide plaatfen on- zonden ten voordeeie van dezen Hertog; en men gelooft dernotnen heeft, hebbende hy by die gelegenheid aGre- zeifsdat de Euangeüfche Staten deze zaak voor zyne nadiers en 1 jager verloren: maar daarentegen 6 Dragon- Doorluchtigheid zullen opvatten, en als hunne gemeene ders in hunne volle toerusting gevangen genomen, en {Zaak aanmerken, doch men verhaatdat om dit voor te zich met dezelve naar Freiburg geretireerd. De Gene- komeu, de Direidonu's niet ongeneigd fchynen om den raai Platen heeft noch zyn hoofdkwartier te Eytra. eerden Keizerlyken Commisians over te halen van aan zyne Kejzeriyk.e jtótyefteit een beweeglyk raport te doen, ten einde het voornoemde Hertogdom daardoor eenig- zints gefoulageerd worde, en men boort ook, dat ver fcheide Hoven en zelfs dat van Saxen aan hunne Keizer- iyke Majesteiten vertoogen ten voordede van dien Hertog door hunne Minifters te Wenen willen laten doen. De tyding van het verbranden der Pruislifche Magazy- nen te Lomatschen van de retraite van Prins Hendrik naar Torgau word niet bevestigd. Keulen den 12. Maart. Het flecbte weder, dat men hier federt 3 weken gehad heeft, belet alle tochten en expeditienzoo dat 'er niets gewichtigs byde legers voor valt. De Franlchen zyn gereed om in 't veld te trekken Het Comnusfie, decreet aangaande de nieuwe Romer-zoodra het Weder zulks toelaaten 's Konings Huis heefc inaanden is noch niet ter tafel gebracht, niet tegenftaan^op nieuw bevel ontfangen, om dit Jaar in Duitsland te die- de men wel weet, dat hetzelve reeds eenigen tyd hierge-jnen, zoo dat men verwacht, dat hetzelve zich by de weest is. De voornaamBe hinderpaal daarvan moet zyn ,'groote armee onder den Prins van Soubife, en den Mar- 'dat de Hoven van Munchen verklaard hébben, dat zyifchalk d'Estrees voegen zal. deze nieuwe fubfidie niet konden toeHaan voor dat men j De Lieutenant Generaal dl? Vogue is noch te Dusfel- jngevolge vorigeRyks.goeddachten nauwkeurige rekenin- feldorp, er. heeft het ongeluk gehad, dat eergisteren zyn gen in de Ryksvergadering had ingebrachc van het ge-Hotel, het Gouvernement genaamdgeheel in asfehege- bruik, dat men van de reeds betaalde fommen gemaakt legd is, waarby hy vele zyner Effecten verloren heeft, heeft, en men zegt, dat die Hoven by deze declaratie. Men wil verzekeren dat Engeland eene landing aan den blyven, zoo dat het nioejelvk is om de meerderheid in kant van Oostende, en het bombardement van Duin- het Collegie der Prinfen te verkrygen niet tegen Baande kerken heeft voorgenomen, waarover men in deOosten- jn het Keurvorflelvk Collegie de Geestelyke Remmenge- rykfche Nederlanden zeer ongerust is. voegd by die van Bohemen en Saxende meerderheid van 5 tegen 4 uitmakende, zeer voofdöelig voor dezen Keizerlyken efsch zyn. Uit bet Eichsfeldsche, den 23. February. De elende word in dit land dageiyks grooterwant wy zyn verplicht aan de Geallieerden en de Franfchen coii- tributien te betalenbehalven noch de 30,000 gl. die wy voor de Gyzelaar's, die te Maagdeburg zitten, moeten opbrengen. De Geallieerden hebben te Gilboldehaujen groote bal dadigheden gepleegdhebbende de inwoonders aldaar niet dan de kleederen die zy aan hunne lichamen hadden De wegen tusfehen Gottingen enNordhaufen zyn zeer onveilig door de menigte rovers, die met troupen door't land loopen, en allerlei fchrikkelyke buitenfporigheden bedryven. Het Guarnifoen van Gottingen houdt zich zeer Bil, en de Geallieerden maken ook geene de minfle beweeging. Het Vorfiendom en de Bad Gottingen zyn genoodzaakt dageiyks 250 mail te leveren, om aan de fortificatiën der NEDERLANDEN-. Brussel, den 12. Maart. Men verneemt uit Parys, dat een Kamerdienaar van den Graaf vail Donze, welke op het leven van dien Heer een toeleg had gemaakt om hem tebeflèelen te Dusfeldorp, alwaar hy; vevfpieder van den Koning van Pruisfeu wasgevat en naar Parys gezon den is, om zyn verdiende Braf te ontfangen. 's Gravenhageden 14. Maart. Hnune Ed. Mog. heb ben aangeBeld tot Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal over Holland, Zeeland en West-Friesland, in plaats van wyien den Heer en Mr. J. Wybo den Heer en Mr. Ts- De Heer Johan Eodewyk Graaf vanRechterenBailluvv der Steden en Ambachten van Axel, Neufen en Biervliet, overleden zynde, is door de Staten Generaal in deszelfs plaats aangefleld de Heer Willem Baron van Lynden Heer tot Hemmen. Vlissingen, den 17Maart. Volgens ingekomene be richten uit Surinamenin dato 23. January dezes Jaars waren van de Kust van Guiné aldaar aangekomen de Schepen Vlisfingen Kapt. Pieter StapZeelands Welva ren Kapt. Fredrik Woutmanen da Magdalena Ma ria, Kapt. Pieter de Klerk welke laatstgemelde van daar naar de Barbice was vertrokken, zynde atle alhier 't huis behoorende. erd bekent gemaaktdat by P1171 Eli WAN DER. ELSTop de Dwarskaayvoortaan FRANS GLAS by de Korf zal te bekomen zyn volgens Hollandfcbs prys. Bv 7. W. KANNEMANis gedrukt Zakelyke Verkorting en nodig Üitlrekzel der TWEEDE DEDUCTIE 'voor ]r. ONNO ZWIER VAN HAREN ter zyner noodwendige zuiveringen van de lasterlykc geruchten en Imputatien tegens hem verfpreid en ingebracht de Prys is 14 B. ook Teugel der HUICHELAREN door ,7. HOOGSTRAATEN, in folio h 3 B.alsmede Vliegent Wonder KABINET van den Vermaarden I ovenaar Doctor Faas lus of Merkwaardige CORRESPONDENTIE met Robbers Micronaturam 'conzigbaar Toverpaleis van Mortali- doxix-SanosEERSTE STUK, bevattende fommige vliegende gedagten van Faustus; Kluchtige befchryving van het onzichbaar Toverpaleis van den Prins der Tovenaren ;Konst van goed cn kwaad te denkenAvantureti van een Spaanfs Boerin die hare gedachten verloren hebbende weder vondVergrootglas van Archimcdes om de Lotgevallen voor uit te zienGeheim van een Arabier om een booze vrouw tot een redelyk mensch te makenRare Toverlantaarn van. gebeurtenisfen voor de polleriteit; Gefchiedenis van een Hoveling menfehen hater; Hiflorie der Oyvaars en haar Winter verblyf 8 B. Voorts Tweede druk van den Oorlogszwerver of leven van den beruchte GRAVE van TOTT- LEBEN 12 B. AANHANGSEL tot het Leven van den GRAVE van TOTTLERF.N 8 B. Het Pourtret van gemelde GRA VE van TO l T'LEBEN na de Orgineele Tekening zeer net in 't koper gebracht 3 B. Hetzelve is mede te bekomen ie Mid delburg by Gillhfen Sas Tail'lefertcti RentergemVlisfingen Paaynaar en verder in de meeBe Beden OU IS TAILLEFERT, Dz., Boekverkooper alhier, heeft gedrukt en geeft uil A SERMOMPeaehd at tip ENGLISU CHURCH of MIDLEBURGHOr. the 6. of September1761-, Being the firsttime tha an ORGANwas ufed in the faid Church, by JAMES TA1RMinifter of the Scots Church tn Campvere. Dat is: KERKREDEN, Uitgefproken in de ENGELSGHE KERK van MIDDELBURG, op den vi. van Herfst maand mdcclxi. Toen het ORGEL voorde eerBemar.1 onder 't Kerkgezang fpeelde, door den uerw. Heer JA- KOB YAIR, Lecraar in de Schotfche Gemeente te Kampverehet F.ngelsch en Nederduits tegen over eikanderen gedrukt gr. 8vo. k 8 duivers, de Boekverkoopers van deze gedien't gelieve zyn? kunnen dezelve by gemelde Boekverkooper L. Taillefert Dz.bekomen. L~0U1S TAILLEFERTDz. geeft heden uit; Proeve om de PSALM-BERYMING van Petrus Dathenus,, zoo veel doenlyk te handhaaven en met zoo weinige verbeteringen, als mogelyk is, v<ui allen aanRoot te zui veren; Gepaard met diergelyke Proeve om den Gewyden BYBEL-TEXT in Dichtmaat, naauwkenriglyk te volgen onder de Zinfpreuk Omnia valemusauxiliante Deo. EERSTE TIENTAL. In groot oftavo a 6 fluivers. Naawkeurig en beknopt onderzoek naar alle de Byzonderheden en Lotgevallen van het LeerBuk der HEILIGE DRIE-EENHEID door Jofud van Iperen, Meefler der VryeKonBen, Doctor in de Wysgeerte, en Predi kant te Lillo; is by Louis TaillefertDz., gedrukt en uitgegeven in groot oftavo 14 Buivers. Te MIDDELBURG by CALLENFELS,delvedT^i ANDELGREEN, en T aÏlLEFÈRT, Dz. overgehouden en in Heiligen Bad is een Fransch Deta chement gekomen om by wegen van executie de loura- gie, welke zy geeischt hebben, op te balendoch het is ons onmogelyk dezelve het zy in granen het zy 111 geld te leverenzoo dat wy tot de uiterfie verlegenheid gebracht zyn. brwnd Jf-Joerz.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1762 | | pagina 2