B en men brengt noch zeer veele Hotels in gereedheid voor andere perfoonen van den hoogden rang. De Spanjaar den bedreigen ons met het beleg van Gibral tar en ten dien einde zal een Esquader van xo.Ooriog- fchepen van Linie, 15 Fregatten en 3 floupen uitToulon zich by eene Spaanfche vloot voegen om zulks van den zeekant te ondernementerwyl een Spaansch leger die vesting van de landzyde zal belegeren doch men is o- ver deze bedreiging niet zeer ongerust, alzoo deze plaats in een goeden ftaat van tegenweer is, en niet gemakke- lyk door de vyanden kan aangetast wordenj, en men heeft daarenboven een vloot by de hand om des noods Zynde die plaats te hulp te komen. Ook bedreigen ons de Spanjaarden met eene landing in Schotland of Ierland, maar de uitvoering van dat ont werp zal hun noch vry moejeiyker vallendan het eer- fte. overledene Keizerin het Hof van Wenen heeft toegedra» gen. Alhoewel het fcdert eenigen tvd gefchenen heeft. Bat de nêgotiatien aangaande net invoeren deïKeizerlyke Posten door het geheeie ryk ophielden, zynuezelveech ter onder de hand voortgezet, en men verneemt, catde Keizerlyke tweede Commisfaris aan den Mirufter van Meck- lenburg onlangs eene themorie heeft overhandigd, die hy in Wenen ontfangen had, en by welke men hem ver» zoekt den Hertog zynen meester in te boezemen, om volgens het voorbeeld van Zweeden aan zyne Keizerlyke Majefteir klachten te doen over de posten van het Keur vorstendom Hanover, en Hoogstdenzelven te vertoonen hoe noodzakelyk het zy eene Keizerlyke Post'cours door dat Keurvorüendom op te richten wordende vérder de beweegredenen aangehaaldweike in de Deductie van den Prins van Taxis over de noodzakelykheid van eene al- Lord Tyrawley vertrekt heden of morgen ;om zich téigemeene Keizerlyke Post begrepen zyn. Men veronder. Portsmoutb aan boord te begeven van 's Konings jfchipjftelt, dat zoo dra men kan bewerken, dat deze klach- tbe Portlandhetwelk gefemkt is om hem naar Lisbon tèn gefebiedende zaak op nieu in de Ryksvergadering over te voeten, 'zal worden ingebracht, om dus omtrent ue Posten een Pa Heer de Melk, Portugeesch Minifter alhier, heeft ;Ryks-goedachten te verkrygen voor het openen dervre- verzocht en verkregendat 'er een Embargo zou gelegd1 des ouderhandelingenmaar men twyfelt ookof de Her worden op alle de Portugeeffche fchepen, die zich iu de tog aan dit verzoek zal voldoen alzoo deze eisch raa havens van Engeland bevinden. dotï'r eene andere van denzelfden kant gevolgdis, waar- Het Parlement heeft noch nietswezendlyksuitgevoerd,'by men Hem tracht te bewegen, om in zyn land zelve als dat de Biii van de Militie tot iland gebracht is. keizerlyke Posten te ontfangen, hetgeen men,niet denkt dat hy toe zal (laan. DUITSLAND. Keulen den 26. February. Tot bewys, dat'er eene Leipsig, den 14. February. Gisteren is hieromftreeks gewichtige Negoiiatie tusl'chen het ftusiifche en Pruisii- eeti- feoermutfeiing voorgevallendoch men weet noch lcne Hof op het tapyt is, ftrekt de meuicnelykbeiden het -niet, wie de overwinning behaald hebbe: intuslchen zyn medelyden, waarmede de Rusi'en thans de Oudertianett hier vele wagens met gek wei ft en binnen gekomen. van zyne Pruisiifche Majefttit behandelen. Ook verneemt Voor eenige dagen hoorde men hier ook eene fcherpe men, dat deKrygsgevangenen van weerszyden losgelaten kannonnade, Welke' den ganfehen namiddag duurde, en, worden, en de kusfifche legers eerlang tot een ander den volgenden dag vernam men, dat het Corps van den oogmerk gebruikt zullen worden. Het Hof van Koppen- Generaal Platen die op nieuw.voorby Pegau was voortge.; hagen 1'chynt ook daarover eenig kwaad vermoeden op rukt, voor de tweedemaal terug geflagenen genood- i te vatten, doordien de moejelykijeden aangaande Hol- zaakt geworden was, zien in den omtrek dezer ilad te;hein noch niet geheel uit den weg geruimd zynt maar reti.£ en. .daar lekt niets uit van't geen'daaromtrent omgaat. Vol» Sedert eenige dagen begint men hier weer geld tèflaan/gens berichten uit Wenen is m '1 laatst oer vorige maand hetwe.k een teken is, dat de Pruiöfchen ons zoo ras noch aldaar een Courier van het laatsgemelde Hof aangt ko- niet de;,.een te verlaten. De contributie, die aan den; men, welke zich den 13. dezer noch aldaar bevond, zon' A d van de Leipfiger Kretts is opgelegd(het Kapiuei;der dat hy op zyne depeches als noch van het Keizeriy- vah Wtitfzen duarondér begrepen) is 321,005 ryksd. wel-tke Hof antwoord had kunnen krygen, waarom men ge- kè bi inèft 'eeb 'korten tyj moeren betaald woroeu. jlooftdat dezelve van een zeer nerefigen inhoud zyn. De Generaal Schmettau is naar de Neder-Eausnitz af-. Of fchoon men in de onzekerheid is, wie dit iaar het gronden om van de S enden vg.i dat Land eene zware contributie aan geld, een confioerable leverantie in fou- ragie en -eh root geral ree., uten te eisicoen. RdGEM-bü;.g den 19. February. De geruchten eener bevel over hét Franfche leger in Duitsland voeren zal door het gereezen disput ttfsfchen de Generaalsmaken komen, en de regimenten worden gemonfterd. Men Ts ook tiaar.üc veranJerutg <n her Kusfifche. byilenia ver-juoch onbewust, aan wat kant de grooxfte macht gebruikt mc-rueiea van-dag toi dag, en fotnmige willen zelfs ,1 zal worden, maar indien men oordeelen mag volgens da 1 J T7—'~r-va,,:-•>-««• werken, die de Franfchen aan den beneden-Rhyn maken, zou men moeten denkendat dezelve aldaar defenfifzul len agerenen dat het groote leger weder op nieuw over Gottingen in het binnenfte dof Hanoverfche en Bruns- d'ai de Vreie té'sfcnen dat Hof en oen Koning van Pruis fèn reeds gefloten is, en geven hiervan de volgende bewys redenen1. Dat de Koning vat) PfViiSiéi): naar Maagde burg bevel gezonden heeft om alle ue Rusfifche Krygs. gevangenen los te laten; 2. Dat de nieuwe Czaar den Graaf van Hordt, en alle de Vrywiiligcn, die te Berlin opgelicht waren heeft vrygelaten 3. Dat de Pruisiifche t roti pen die in Pommeren tegen de Kusten gebruikt zyn, bevel ontfangen hebben om naar Saxen te marcheeren 4. Dat de Graaf van Scbwerïn zich gereedmaakt om als Ambasfadeur van zyne Pruisiifche Majefteir naar Peters- bUrg te gaan. Daarenboven zyn 'er brieven van Wenen welke verzekeren dat het Keizerlyke Hof zelve zeer vreedzame gedachten begint te krygen, en wel om de volgende redenen1. Om dat het zeer moejelykzooniet onmogelyk is om de noodige fommen tot het voortzetten van den Oorlog by een te krygen2. Om dat het Ver bond tusfehen de Huizen van Bourbonwél verrel van te Wenen met onverfchilligheid aangezien te worden aldaar gr'oöte oplettenheid verwektom de gevolgen welke daaruit ten nadeele van het Huis van Oostenryk zouden kunnen ontdaan 3. Dat het voornoemde Hof volkomen onderricht is, dat de gevoelens van den nieuwen Rusfi- fchea Keizer niet overeenkomftig zyn met die, welke.de wykfche Staten zal zoeken ddor te dringen; doch alles zal eerlang blykendoordien de brieven van Frankfort verzekeren, dat men aldaar eerstdaags de aankomst van den Marfchalk verwacht, zonder den naam te noemen hetwelk vele reflexien baart. Men fchryft van Munchendat het Hof van Beieret) noch geene de minde bevelen aan de troupen gegeven heeft om zich in daat te dellen van in 't Vtld te trekken, maar dat men dezelve laat completerenZoo dat zy thans reeds 27,000 man uitmaken. NEDERLANDEN: Middelburg, den 3. Maart. Op het fluiten deze3 ontfangen wy de tyding, dat aan den Marfchalk Hertog van Broglio en den Graaf deszeifs Broeder den 19. der voorledene maand door zyne allerchristelykile Majedeit bevel gezonden is om zich naar het landgoed de Brog lio in Normandyen in ballingfchap te begeven; zynde de Graaf Vrydag nacht, en de Marfchalk Saturdag derwaarts vertrokken. y 7. W. KAN NB MANis gedrukt Zakelfke Verkorting en nodig Uittrekzel der TWEEDE DEDUCTIE voor Jr. ONNO ZWIER VAN HAREN ter zyner noodwendige zuiveringen van de lasterlyke geruchten en Iniputatien tegens hem verfpreid en ingebracht de Prys is 14 d. ook Teugel der HUICHELAREN door J. V dN HOOGSTli AATEN, in folio <t 3 ft.alsmede VUegent Wonder KABINET van den Vermaarden Tovenaar Do£tor FauslusotMerkwaardige CORRESPONDENTIE met Robbert Micronatura in 'tonzigbaar Toverpaleis van Mortaii- doxix-SanosEERSTE STUK, bevattende fommige vliegende gedagten van Faustus; Kluchtige befchryving van het onzichbaar Toverpaleis van den Prins der Tovenaren ;Konst van goed en kwaad te denken ;Avanturen van eenjSpaanfc Boerin die fiare gedachten verloren hebbende wedervond; Vergrootglas van Archimedes om de Lotgevallen vooruitte zien; Geheim van een .Arabier otn een boóze vrouw tot een redelyk mensch te maken; Rare loverlatuaarn van gebeurtenisfen voor de pofteriteir; Gefebieden is van,een Hoveling menfehen hater; Hidorte der Oy vaars en haar Winter verblyf 8 ft. Voorts Tweede druk van den Oorlogszwerver of leven van den beruchte GRAVE van TOTT- LEBEN ia ft. AANHANGSEL to, het Leven van den GRAVE van TOTTLEBEN 8 ft. Het Pourtret van gemelde GRA VE vanTO TLEBEN na de Orgineele Tekening zter net in't koper gebracht 3 ft. Hetzelve is mede te bekomen ieMid- delburg by GillisfenSas Taillefertan RentergemVlisfingen Paaynaaren verder in de meeite tienen ■f OÜiS TAILLEFERTTDz. geëfThedên uitProeve om de PSALM-BERVMING van Petrus Dalhmits, zoo, I j vee! doe* lyk te handhaavenen, met zoo weinige verbeteringen, als mogelyk is, van allen aanftoot te zui veren; Gepaard met dierge'yke P oeve om den Gewyden BYBEL-TEXT in Diéhtfflaat, naauwkenrigiyk te volgea nder de Znfpreuk Omnia valemusauxilianle Deo. EERSTE TIENTALI" groot oétavo 6 duivers ^VMlDDËLBÜRG'by CALLENFELSViflrANDELGREENen TAlLLEFERt, Di. c w A..*- on.10 t.I 1r>jv-tIJ zich echter de legers gereed om vroegtydig In *i Veld tci Éniwii' II* Ijl 1 I Uit _i 1 mlII I Iüummimm

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1762 | | pagina 2