No. MIDDELBURGSE Ao, 1758. COURANT. Woensdag, den 3' Mey. DUITSLAND en ajingrenzende.Ryken RegIïnsburgden 20. April. Oen 12. dezer hielden de Evangcliföhe Miniftcrs hunne gewoonc Vergadering-, wanneer aan den Minifter van Keu r-Stixetv belast werd, eenen Brief' van het Evangelifchc Corps aan de Regeering der Ridder-orde van Malta te Ilildesheim te ontwerpen, dezelve te wfrarfchouwen van eene onderneming t'outhou- den -, die zy ltrydig met de Wcstphaalfche Vrede begonueh hebbendoor tiieuwlings de openbare oeffening van den Catholyken Godsdienst in te voeren ineen Huis, dat aan htm in deKeizerlyke Stad Worms toebehoort. Deze Brief zal in de naaste Vergadering den 26. dezer in ordre ge- bragt cn aatt gemelde Regeering toegezonden worden. De Nieuwstydiugen uit Frankenland word'cn thans'zeer gewigtig. i% het vertrek van de Post verneemt men dat de Generaal Mcyer, den 13, dezer niet alleen te Hoff' heeft post gevat; maar men voegt 'er by, dat hy in vol- Jen marseh na Neurenberg trekt; teü minnen heeft men door cetten brief van den 15. van Erlangen, tyding, dat de Pruisfife Troepen in die Stad alle ogenblikken vcrwagt wierdenen dat de Ryks Armee voor dezelve geheel re tireert. In deze omftandigheden verwondert men zig ten hoogdendat de Prins van Tweebrugge tot' nog toe by cje Ryks Armée niet is aangekomen; te meer daar zelfs de Landgraaf Louis van Furftenbergdie geduurende de winter hqt Commando óver de zelve gehad heeftalhier gearriveerd is. Deze Generaal gaat na Wcenen eu men geeft voor, dat hy het voorbeeld van den Prins van. Hild- burgha.ufen zal na volgen, en zig insgelyks van zynebe- dieninge by de Ryks Armée ontdoen. Keulen, den 27.-April. De Prins van Hojftcm, heef het volgende Patent aan Uc. staten van het Heitogdoni Berg toegezonden. GEORGE LOUISHertog van Sleeswyk Iiolftein Gottorp, &c,Luit: Generaal van zyne Pruisfife Majesteit, &o. Doet weten aan da Stenden van bet Hertogdom Berg dat de noodzakelykheid eischtdat de Stenden zonde? tydverzuimdrie Leden uit het midden van hun ah Gedeputeerden na Dorflen zendenom met eikanderen fchikkingm te beramenwegens de fouragie en andere dingen, die zyne Pruifife Majesteitonder de ge al li eerde Armee 'welke da Troupen zouden van nop den heb bat. Iktwyffel nietof de verzogte Gedeputeerden zul len zig by my laten vinden zoo kan ik egt er niet voor- iyingeval dezelve niet ten fpoedigfien her-waards ko men van onaangename maatregulen te gebruiken. De Sierden kunnen zig ander[ints verzekert houdenin dien zy genegen zyn zig in alles te fchikken na 't geen regt en billyk isdat de Troupen van zyne Majesteit van Pruis/en de ex aElfe Krygstugt zullen onderhou den en dat men kragtdadig daar toe de hand gal lee hen. Te Dorden, den 15. April, 1758. GEORGE LOUIS. De Gedeputeerden van dat Gebied hebben zig alreeds derwaards begevencn zyn zeer vriendelyk ontvangen. VRANKRYK. Parys den 24. April. Gisteren lag de Koning den Rouw weder af, dien zyne Majesteit dei; 14. dezer, we gens het overlyden vanMadcmoifelle vanCharolois, Prin- cesfe van den Bloede, had aangenomen. De Heef de Jus- fieu, vermaard Geneesheer, cn lid vandc-KoninglykcA- cademic dér Wetenfchappcn, dierf voorleden week in ee nen höogen ouderdom. Dc Curé van St. Nicolas des Champs, de Sacrementcn geweïgert hebbende aan eenen ouden Vicaris van dezelve Parochiedeed de Familie deswegen hun beklag aan het Parlement waar op dc Leden van het zelve vergaderden, en twee uit het midden van dezelve gedeputeerd cn der waarts gezonden werden, om de kwade gevolgen van zodanig een gedragkragtdadig te keer te gaan en te Ruiten: Deze ter plaatfe voornoemd aangekomen zynde, deden zes Priesters voor zig komen om den zieken tc- be dienen dog die zulks halsfterrig bleven weigerenEen zevende rekkclyker dan dc anderen, gehoorzaamde en ging Vérzeld van die twee Heeren om den zieken het Viaticum ,0? te djenengelyk dan ook in derzelver tegenwoordig heid gefobiedo. De Gedeputeerden deeden vervolgens aan XHot* vertlag van hunne coriimisfle, en na alvorens daar v% gedelibereerd te hebben, wierd 'er beiloten de zes ge melde Priesters in hegtenls te nemenals ook den Curé en Vicaris. De Priesters zyn gevat en na de Gevangenis gebragtdog de Curé en Vicaris zyn 't ontfnapt. De eerfte Preïident van 't Parlement, de Heer deMollé, be gaf zig- dien zclven dag na den Koning, om zyije Majes* teit Van dit geval kennis to geven, i Parys, den -28. April. Zedert gisteren vcrfprcidt zig Ialhier bet gcrugt- dat Scbwcklnits aan den Koning van j'PrtMfétt iv'overgegaanen dus het gansch Guarnifocn, beftaandein 3000. man, Krygsgcvangen gemaakt; dog men 'verwagt c. sa;ingaande nog zekercr berigt. De Curé van Sr. Nicolas de Champs, welke govlugt was, is wedergekomencn reeds voor de Groote Kamer van het Parlement vcTfchenen, ten eindereden tc geven van zyne volhardingc tegéns de Declaratie van den Koning, Men weet tot nog niet, wat liet Hofdaar over beiloten heeft, liet fchyrit dat dc Aartsbisfchop van Parys de wyze van denken! van dezen Curé wel heeft gewceten als'zynde een van hen', welke die Prelaat, voor zyn vertrek in ballingfchap, tot Grqot Vicarifen benoemt heeft. Madame van 'fing> hein Gcmalimte van den Marfchalk van Vrankrykis dezer dagen in den ouderdom van ontrent 60 jaren over leden. GROOT-BRITTAN JE. LoNooptden 24. Maart. Extract Misfive van den Ad miraal Iidward Hawke aan den Iieere Clevclandgeda teerd den xi. April 1758. Dén 3. April. Des Avonds ontrent negen uitren zag ons Escadre devuurbakens op bet Eiland Rhe makende jetjoon wéér, en eene matige koelte uit den tV. IV. PB'. ten 'èlf uuren gmgeit ny byleggen en hielden af tot half twee in den mörgenfundwam- neer wy wederom wenden de Wind N. O.ivy be- reikten dan onze hoogte en maakten toe fel tot onze ondernemingen ten 3. puren maakten rvy zeil na de Rh ede van Basque|y heiaanbreken van den dag, zagèiTwy niet verre wiudwaards van ons een talryk Convoy, en maakten 'er jagt op maar de wind ver- fauiecnde geraakte hét Convoy met drie Fregatten 3 die het zelve escorteerdenin St. Martin binnen uiigezondèrt een Vaartuig dat op flrand was ge- loopen en door the Husfar verbrand werd. Op den middag dreeven wy na de reede van Basque met eene.matige koelte uit den N. N. TV, en ten vier uitren ontdekten wy de Vyanden volkomen leggende. aan bet eiland d'Aix. Ilunne magt bejiond in le Florifant, van 74. Sphinx', IJardi, Dragon idervan 64.de 'Warwick van 60 f ukken Canon en zes of zeven Fregatten nevens ontrent 40. Koopvaarders zeven Fregatten nevens ontrent 40. Koopvaarders -welke ik naderhand verf aan hebbe dat 3000. man Troepes aan boord hadden. Ten half zes -deed ik feilt, om gezamentjyk op den Vy and jagt te maken Ten vyf uuren 'begonnènze hunne kabels te kappen en te la at en flippen en in groote wanorde te vlugten): ten zes uuren hield hun Commandeur af, wanneer wy hem tot op ééjn en één half canonfabootgenaderd waren Benige dezer Schepen die gevlugt wa- reu, zitten toen reeds aan de grond', vermidsik ze- her wist dat 'er geep diepte genoeg voor ons was om hen ie volgen lieten wy ten halfzeven by den bopk van d'Aix het anker vallenden volgenden morgen ten vyf uuren zagen wy alle da Vyandelyke Schepen aan den gronden de meeste geheel droog zitten, ter dif antie van ontrent zqs mylen van onszommi- ge Koopvaarders en verfcÈeidene Oorlogfebepen lagen over zy. Zoo ras de vloed begop te gaan deed ik de beste Lootfen aan boord gaan van the Jntrepid en Meel- way, en zond dezelve één canonfchoot verderop af waar zy ankerden en by hoog water maar vyf va~ demett diepte vonden fchoon de gewone vloed tqt ;8 voeten gaat. Ondertusfchen was men met Boten en Lichters van Rochefori&c. bezig om werp-ankers vit te brengen en de Schepen door de zagte modder been te. f epenzoo dra zy vlot tnogten worden werpen dq midderwyl al hun canonproviand en ballast over boordal bet geenvan ons duidelyk gezien kon pvor- denSommige van de Oorlogfebepen geraakten dien dag zoo verre, datzs tot-voor den mond van je Ri- viere de Charanie. kwamen, Onze Fregats-buoten namen omtrent 80. boeyen die op hunne Ankers la geti~weg en 't geen zy (/verboord geworpen hadden*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1758 | | pagina 1