Oraaan ter verspreiding der Christelijke Beginselen in Zeeuwseh-Vlaanderen. advert in tien. I No. 50. Zaterdag 29 Juni 1918. Ie Jaargang. Waarvoor en waartegen de Anti revolutionaire partij strijdt. onzen IDENBURG. Stemt dan Idenburg. IDENBURG. ABONNEMENT: Verkiezingsnummer Sruen van Prinsierer. i t inNsnAG- en VRIJDAGAVOND, 'uitgezonderd op Feestdagen, D*&VIEÏÏ1. H ïmoou ZL TKH neuzen - TELEFOON Kr. 20. Per drie maande,, bij bezorging f 1,-, Franco per port voor Nederland 1.10. ini Van 1-4 regels ƒ0.40. Voor eiken regel m. ƒ0.10. Handelsadvertentiën over twee kolom 6 cent per regel. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs tweemaal berekend. Abonnementen per contract. Inzending van advertentiën tot 12 uur 's middags op de verschijndagen. ra) oplage. Tegen bet vloeken en mis bruik van sterken drank. Voor Zondagsheiliging. Voor neutraal, b 1 ij v e rr in den oorlog. Tegen liet geheim gekonkel van diplo maten. Voor h e t C li r i s t e 1 ij k o n d e r - w ij s. Voor bet geven van gelegenheid tot onderwijs tot bet veertiende jaar. Vo'or uitvoering der soci ale wetten van Tal m a. Voor opneming van niet- arbeiders in cke sociale wet g e v i-jn g. Voor v r ij e gene^pkund behandeling. Vooi uitbouw van bet collectief beidscontract. Voor bescherming van volwassen beiders. Voor zoo spoedig MOGELIJK herstel van v r ij h e i d van lian del eai bedrijf. Voor onbekrompen distri butie. "Tegen prijsopdrijving. Tegen vrouwenkiesrecht. Tegen verwaarloozing van onze ver dediging. Tegen liet opiummisbruik in Indiö Voor de Zending. Voor bezuiniging van Staats uitgaven. Voor goede salarissen van a in b t e n a r e n. Voor belasting naar draag- krac li t. Tegen on bill ij k e grondbe lasting. Voor het platteland, voor boeren en arbeiders. ar- ar- J)e arbeiders zagen hun mannen in 't Zuiden des lands misschien gaarne liooger geplaatst. De landbouwende be volking misschien eveneens. Maar, wanneer we liet geheel oyer zien, en dat moeien we toch om billijk te kunnen oordeelen, dan hebben zij die meer de arbeidersbelangen vertegenwoor digen en zij die meer geacht worden te zijn de vertegenwoordigers van den Landbouw, een goede plaats gekregen Alleen echter, een goei^p plaats, wan neer 't advies overal wordt gevolgd en men steeds op No. I van de lijst stemt. Wijkt men daarvan af, en gaat elk op eigen handje visschen, dan is de uit slag niet te overzien. Dan zal een groo- te verwarring bet gevolg zijn. Daarom Antirevolutionaire arbeiders, uw man dien gij 't liefst hebt, komt door de westelijke groep zeker in de Kamer. En gij landbouwende bevolking, tot wie voornamelijk mijn woord komt, en die gaarne een landbouwer gekozen zaagt, ook uw man zal gekozen worden al is 't niet in uw groep. INDIEN, en hierop vestig ik nogmaals uw aan dacht, indien ALLEN stemmen in elke groep op No. I. Hij zal dan evengoed uw belangen bepleiten, als wanneer bij op uw lijst was gekozen. Want hij zit voor 't h'eele land, dus ook voor Zeeland 'al hebben de Noordelijke provincies hem in de Kamer gebracht. Uw verlangen naar een meer speciaal landbouwdeskundige kan ik in dezen^ abnormalen tijd volkomen billijaen. En zooals hierboven gezegd, hij kan er ge makkelijk komen, indien allen stemmen door ons geheele" land op No. I dus in Zeeland op Idenburg. Voor U, is dit dunkt mij zoo bijzonder gemakkelijk. Een candidaat toch als in uw groep boven staat, behoeft niet na der te worden aanbevolen. Ieder woord zou hierbij schaden. Daarom mannen broeders ten platte- lande, indien ge hecht aan mijn advies, indien mijn woord bij U eenigen invloed heeft, stemt dan allen, ALLEN als één man, zonder uitzondering No. I van de lijst, A. CÜLIJN. Voorzitter Ned. Akkerbouwers. v Lid der Tweede Kamer. Candidaat voor de Tweede Kamer op de Antirevolutionaire lijst in de Noordelijke Provinciën. dit gedoogen, in hare eere hersteld". arbeiders Kiezers, denkt aan het woord van „In beginsel is elk christen Antirevo lutionair. Alleen wanneer hij op politiek „terrein zich in den aard en de verhou ding der partijen vergist, kan de chris ten voor het' Evangelisch beginsel in „den antirevolutionairen vorm, beducht Lijst 11. A. W. F. IDENBURG C. VAN DER VOORT VAN ZIJP J. VAN DER MOLEN F H. DE MONTÈ VER LOREN Dr. E. J. BEUMER Mr. V. H. RUTGERS Mr. J. A. DE WILDE Mr. A. A. DE VEER L. F. DUYMAER VAN TWIST J. SCHOUTEN. Het socialistische kamerlid Schaper verklaarde in 1913 „Duizenden en duizenden zullen wor den teleurgesteld, als er weer niets tot stand zal komen,- dan wat alledaagsche dingetjes. De anarchie van de onverschilligheid zal reusachtig toenemen. Alleen de kerkelijken zullen toonen, iets te kunnen doen. En op ons (S. D. A. P.) zal het odium te liggen komen. Wij (de socialisten) hebben partijbelangen gesteld boven de groote heilige belangen van het nu le vende, ontberende geslacht." Inderdaad hebben de afgeloopen vijf jaren bewezen dat links niets kan doen. 1. 2. 3.' 4. 5. 6. 7. 8. Van den lieer A. Colijn ontvingen we onderstaand schrijven ter plaatsing in een verkiezingscourant Woord van een landbouwer aan onze boetgn. Velen vragen zich af, (en onder onze plattelandsbevolking doet men dat niet 't minst) wie zullen we stemmen Zullen we stemmen op de lijst, en daarbij onze stem uitbrengen, op den man die ons 't liefst is, of zullen we volgens het ons gegeven advies steeds stemmen op No. I.? Het Distributie-gevaar Het maatschappelijtr leven is thans op allerlei wijzen aan banden gelegd De boer heeft geen beschikking ineer over zijn land en zijn oogst de koop man vóelt aan alle kanten zijn vrijheid beperkt; ieder burger staat onder gebod op gebod, en regel op regel. Meer dan ooit is het volk onmondig verklaard en viert het ambtenaarswezen hoogtij. Heel de maatschappij is omgekeerd. Dc tegenwoordige toestand geeft, ons een duidelijk beeld van Staatssocialisme. Nu klagen wij daarover niet te liari^ 't Moest. Thans,' nu we als een belegerde vesting zijntussclien de groote oorlog voerende machten ingesloten. We dragen bet distributie-juk als een van God opgelegdeu last. En liet is goed dat we dar, juk dragen. Het moet ons verootmoedigen. We hadden erger verdiend. Daarom klagen we niet. Maar de socialisten roemen en juichen. Voor hen is de Distributie geen last, maar een last! Hun leus is: „Alles aan den Slaat! Alle opbrengst onder de DistributieAlle handel in één band Alle fabrieken aan den Sta^tAl het land onteigend Geen boer meer eigenaar of pachter geen winkelier meer een eigen bedrijf. Alle vrijheid weg! Alles in de macht van den StaatEn deze heeft voor iede- ren tak van bedrijf zijn ambtenaars Dat is de leus van de Sociaal-demo cratie 1 Wilt gij dat ook Of ziet gij biddend uit naar den tijd, dat bet juk weer van onze schouders wordt genomen Pas dan op, dat gij niet luistert naar de looze beloften van Links Art. 10 van het A. R. Program van Actie spreekt aldus „De vrijheid van bedrijf en handel, welke in de laatst verloopen jaren aan zoo knellende banden werd gelegd, WORDE, zoodra liet einde van den oor log en liet wegvallen van zijne gevolgen Wat aan onze onthouden is. Minister Talma wist er in de Tweede Kamer zijn Invaliditeitsverzekering door te krijgen. Hadden de liberalen cn socialisten die wet uitgevoerd, dan hadden onze werk lieden kunnen profiteeren van die wet. De heeren hebben liet btflet, hoewel ze bet verplicht waren. De wet had'immers aDin het Staatsblad gestaan. Door echter de benoodigde gelden te weigeren, hield de linkerzijde de uitvoe ring tegen. Uit het verslag over 1916 vau de Daitsche verzekeringswetgeving, dat, thans is gepubliceerd, blijkt, dat er (hoewel er door den oorlog minder arbeiders werkten) werden uitgekeerd 107,796 invaliditeitsrenteu, 83,392 zie- kenrenten, 13,255 weduwenrenteii en 112,665 weezenrenten. Te zamen dus 317,108 nilkeeringen. Daarnaast worden uitgekeerd 96,694 ouderdomsrenten. Dus nog niet het vierde deel van het geheel. Gemiddeld worden 3 uitkeeringen ver leend wegens invaliditeit pf dood, tegen 1 wegens ouderdom. Die verhouding zou ook voor ons land len hebben. Öm een kleiner aantal personen een premie-vrij ouderdomspensioen te geven, heeft links dus aan drie maal zooveel arbeiders, weduwen en weezen, bun uitkeering, waarop ze volgens de wetten van Talma recht hadden, onthouden. Zullen onze kiezers dat onthouden? Links deed dat, terwijl volgens de wetten van Talnva, de ouden van dagen óók ouderdomsrente kregen, tegen be taling van een geringe premie. Volgens Talma's wetten hadden de oudjes evenals de invaliden er recht op. Ze hadden er iets voor betaald. Nu krijgen èn de ouden liun Staats pensioen niet, èn de invaliden, weduwen en weezen hun rente niet. En dab enkel en alleen, omdat links, teneinde de kiezers te lijmen, geen af stand wou doen, van do vroeger eenparig veroordeelde en gesmade Staatsbedeeling. Als dus straks de linksche propagan disten den kiezers komen vertellen, dat door de schuld van rechts liet Staats pensioen mislukt is, zal t goed zijn, hen er op te wijzen, dat ze le. in de verloopen 5 jaren niets voor de werklieden hebben gedaan, en nu op 't laatste nippertje nog een poging hebben gewaagd, waarvan ze wisten, dat die misiukiteu moest; 2e. aan onjc arbeiders hebben ont houden de invaliditeits-, ouderdoms-, weduwenen weezenrente, waarop deze recht hadden volgens de wetten van Talma. Het socialisme gaat bij heel zijn streven uit van den mensch en de stofVoor God is in het socialistische stelsel geen plaats. Het staat vijandig tegenover den godsdienst. De leider der Duitselie socialisten verklaarde dan ookChristendom eu Socialisme staan tegenover elkaar als vuur en water. Gerhard zegt, dat het socialisme erger voor den godsdienst is, dan rattenkruit voor den mensch. Troelstra verklaarde, dat er voor geen arbeider, die het ernstig meent met zijn geloof, plaats is in de socialistische be weging. Eu let ook maar eens op bet spotten, dat men in den socialistisclien kring doet met dén godsdienst. Nog onlangs schreef de Baanbreker, dat uit Bethlehem niets goeds was ge komen dan de kindermoord. Het FoIk spotte over de geschiedenis, waarin ons verhaald wordt, dat de twaalf-jarige Jezus drie dagen zoek was in Jeruzalem, dat Jozef en Maria zeker dachten, dat hij onder de eledrische tram was geraakt. Het Onze Vader verdraaide men als volgt: Verlos ons van Posthuma." In Enschedé droeg men bij een optocht een vaandel mee het opschriftDe kerk, de kermis en de kroeg zijn de drie vijanden der menschheid. Voor enkele dagen schreef Ivleerekoo- pcr in Het Volk dat de Zone Gods was „den allerbesten Bolsjewiki-Jood allei eeuwen." Is 't niet gruwelijk zulk spotten? We deelen enkele staaltjes mee, om u te laten voelen, dat gij niet met de socialisten mee kunt doen. Het ook niet moogt. In bet roode kamp is voor onze arbeiders geen plaats, hoe zoet de socia listische vogelaar ook moge lokken Zij hooren bij de Antirevolutionaire partij, die in het verleden méér voor de werklieden deed dan de socialistische, en het óók in de toekomst zal doen. Bij spotters als de socialisten kan geen christen zich thuis gevoelen. Hier past het psalmwoord 't Verkeerde hart, in wien 't mij ook [moog blijken, Zal uit mijn buis en van mijn omgang [wijken Mijn gunst zal lien die booze wegen [gaan Nooit gadeslaan." lieid, omdat zij minvermogenden zoo goed als meervermogenden in staat stelt, zon der onevenredige geldelijke lasten, de school voor hunne kinderen te zoeken, die zij naar hunne overtuiging wenschen. Zij is eene rechksactie, omdat zij er op uit is alle ouders, onverschillig welke lujnne godsdienstige richting zij, naar hijn inkomen, gelijkelijk te bezwaren met de geldelijke lasten van het onderwijs en eik in de gelegenheid te stellen daar voor een school, overeenkomstig zijn over tuiging, te verkrijgen. Zij is eene vrijheidsactie, omdat zij ons tracht af te helpen van een stelsel van opvoeding, dat uitgaat van de utopie van een christendom boven geloofsver deeldheid en dit als een soort dwang- paedagogiek den onderwijzers oplegt. Zij is eene Christelijke actie, omdat zij beoogt duizenden van de kindei en van ons volk op de school in kennis te bren gen met den Bijbel en daarmede aan de voeten te brengen van den Besten.Kin dervriend, den Eenigen Opvoeder, liun Heiland Jezus Christus. Om al deze redenen is deze actie er eene van de hoogste orde, waarop Gods zegen kan worden afgebeden en ver wacht." Laten we ten opzichte van deze actie onzen plicht doen. Onze christelijke school is een warme strijd waard. Op 3 Juli mag geen onzer ontbreken op het appélmag geen onzer een ander hokje zwart maken, dan het eerste van de elfde lijst. Want achter dat hokje staat de naam ding Het socialisme. Het socialisme keert zich tegen de persoonlijke belijdenis van uw christelijk geloof met zijn evolutieleer (van flor- winniet door God geschapen is de wereld maar alles heeft zich langzamer hand ontwikkeld) en zijn historisch-ma terialisme (de stof, niét' God bepaalt en bestuurt alles). liet socialisme keert zich tegen uw beschouwing van het huisgezin, waar het de vrije liefde verdedigt, de echt scheiding wil vergemakkelijken, hetNeo- Mallhusianisme (beperking van het aan tal kindereu) helpt verbreiden, en liet vrouwenkiesrecht eisclit. Het socialisme verzet zich tegen de christelijke vakorganisatie, door zijn klassenstrijd. Het keert, zich tegen den christelijken staat door zijn leer van de staatsalmacht die alle burgers tot ambtenaren maakt. Het socialisme keert zich tegen de christelijke Kerk door zijn spotten en zijn stofvergoding. Het keert zich tegen Gods souvereini- teit door het loochenen van zijn bestaan cn het verheffen van den menscli tot middelpunt en doel der schepping. Bindt den strijd aan tegen het socia lisme. In de Antirevolutionaire partij vindt ge de belichaming van bet krach tigst verzet tegen alle revolutie. Stemt daarom Idenburg. Socialisme en Christendom. Ook in deze verkiezingsdagen doen de socialisten bun best, om de christelijke arbeiders onder hun vaandel te vereeni- gen. Om strijd verzekeren ze dan, dat een christen gerust bij de socialisten zich kan aansluiten en rood gaan stemmen. Is dat waar Het Revolutie-gevaar. Zullen de socialisten straks onder lei van Troelstra een revolutie uitlok ken Neen, dat niet. Want Troelstra ge looft niet, dat een revolutie in Neder land thans nog veel kans van slagen zou hebben. Hij voelt er meer voor, om door krasse wetten, „bet kapitaal" en ook de kleine middenstanders zóó te knijpen, dat de kapitalistische !- iders" er 'moedeloos 't bijltje bij neerl gen en we zoodoende eerst een steeds krasser staatssocialisme krijgen, en dan. ..delijk een zuivere socialistische maatscliapp Geen eigen bedrijf en onderneming "meer De staat doet dan alles. Maareen profeet is Troelstra niet. En te Amsterdam zei bij dan ook ronduit: „Als er werkelijk revolutie komt, dan hoop ik er bij te zijn". Als dus werkelijk een algemeenc sta king om do macht te veroveren of ern stige onlusten uitbraken.... terwijl Mr. Troelstra eerste minister is Dan hoopt hij er bij te zijn. Legt dan natuurlijk zijn ambt neer. Maar brengt daardoor dan op 't meest kritieke oogenblik, wanneer het bestaan des lands en van het vorstenhuis op het spel staan, de Regeering in de meest schrommelijke verwarring. Mat al de kennis en wetenscbapp van zijn booge ministerspositie, loopt hij dan over naar 't kamp der revolutionai ren, die alles 't, onderst boveh willen keeren. Hebt gij kiezer dit onder de oogen gezein Denk er eens over na. Dan stemt ge zeker op do lijst der ANTI-Revolutionairen, die de volksvrij heden willen handhaven; in gebonden lieid aan Gods Woord. IDENBURG is dan UW man! Wat onze actie is. Met volle instemming nemen we uit Ouderrechtover het volgende woord van Dr. de Visser „De actie voor de finale oplossing van den schoolstrijd is eene van de hoogste orde. Zij is eene sociale actie bij uitnemend V Geen kerkelijke verschillen in de politiek. Er is eeiT fabeltje, dat telkens weer. opnieuw geloofd wordt. Ontelbare malen is al in pers en vergadering betoogd en bewezen, dat een lid der Ned. Herv. Kerk heel goéd Antirevolutionair kan wezen. Dat een groot deel van ozen partij, en de meerderheid van bet bestuur, Hervormd is. En toch zijn er telkens nog weer een voudige kiezers die liet zich laten wijs maken, dat ze als Nederlandsch Her vormde niet Antirevolutionair kunnen stemmen. Voor dezulken geven we hier weer het woord van den NedeHandscli Her vormden predikant, Ds. Knap, de be kende hoofdredacteur van Oude Paden. Ds. Knap heeft in een rede te Gro ningen, thans in druk verschenen, het volgende gezegd „Men zal u meermalen zeggen, dat een lid der Hervormde Kerk niet bij de Antirevolutionairen behoort. Weerleg, vermaan, onderricht I Wat mij aangaat, ik ben met vele partijgenooten Hervormd. Maar dit wil ik toch openljjk uitspreken Ik zegen het oogenblik, dat ik mij pu bliekelijk onder het Antirevolutionaire vaandel geschaard hebomdat juist deze groep zoo kloek opkomt voor de heer schappij des heilige ordinantiën in t menschelijk leven en daarmede voor de eer onzes tiods." Laten alle Nederlandsch-Hervormden dit woord van bun voorman overdenken, vóór ze -op 3 Juli ter stembus gaan. Velen hunner zullen dan doen als Ds. Knap. Want de belangen der Hervormde Kerk zijn niet veilig bij liberalen en socialisten, die behalve tijdens de ver kiezingen, niets van de kerk moeten hebben; er nooit inkomen ook. Maar wel veilig zijn de belangen der Kerk bij de Antirevolutionaire partij, die voor een groot deel uit Hervormden bestaat, en die bet duidelijk in haat- program beeft neergeschreven, dat ze ile Herv. Kerk niet wil to kort doen. Al wie tegen de revolutie partij kiest, wie opkomt voor de eerc Gods in bet staatkundig leven, stemme op Idenburg, „omdat de"Antirevolutionaire partij zoo kloek opkomt voor de eerc onzes Gods." Door op Idenburg te stemmen, helpen de Hervormde broeders mee tot het verkiezen vau vier Hervormde Antire volutionairen op onze lijst,nl. Van Voort van Zijp, Beniner, Duymaer van Twist en De Mor.té Verloten. Weg dus met alle kerkelijke verschil len in de politiek. Alfeen en allen gestemd op IDENBURG. Stemmen Ge zoudt misschien liever thuis blijven op 3 Juli? 't Mag niet. Ge moet naar de stembus, indien ge niet door ziekte verhinderd zijt. De wet eisclit bet van alle kiezers en bedreigt de onwiliigen met straf. ZEEUWSCH-VLAAND in n7nvn A, a o»rl r»n F.»«sf rlawn. ADVERT N i I N.\

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 1