Uit het Buitenland. Uit het Binnenland. Uit de Pers. Uit de Provincie. deze crisis wel weer te boven zal komen. Waar echter't spreekwoord zegt„De kruik gaat zoo lang te water tot ze breekt", zien we de ontwikkeling van de gebeurtenissen in Oostenrijk-Honga- rije met groote belangstelling tegemoet. Er hangt zooveel aan. De Oostenrijksche groote aanval. WEENEN, 16 Juni. Officieel. Gisteren vroeg vielen wij aan de Piave en beider zijds van de Brenta den vijand aan. De legergroep Von Boroevic forceerde op talrijke punten den overgang over de hooggewassen Piave. Bij Sandona di Piave, aan beide zijden van den spoorweg Odesso Triveso, namen wij over een breed front de vijandelijke stelling. Het aantal gevangenen bedraagt 10.000 stuks. Wij veroverden 50 stukken geschut. Ook ter weerszijden van de Brenta leverde de aanval resultaten op. Wij konden echter onze terreinwinst slechts gedeeltelijk behouden. Oorlog en zedelijkheid. De „Daily Mail" bevat 't volgende ka rakteristieke zedebeeld uit den oorlogstijd „De geestelijke Sir Douglas Edward Scott weid voor het Londensche gerechts hof „Old Bailey" wegens bigamie tot 18 maanden dwangarbeid veroordeeld. Deze Engelsche baron en geestelijke had onder verklaring, dat Lady Scott overleden was, een bardame gehuwd, aan wie hij vertelde, datjiij kapitein op een Engelsch oorlogsschip was. Hij droeg ook de uni form van een marineofficier met talrijke ridderorden. Ten einde de ontdekking der bigamie te voorkomen, had hij in Engelsche couranten een aankondiging van het overlijden van Lady Scott doen opnemen". Hoe zeer de verwildering der zeden in Engeland voortgang heeft gemaakt, blijkt uit het volgende bericht, hetwelk de „Daily Mail" den dag daarna bevatte „De kalender voor de Aprilzittingen van het „Central Criminal Court" in Londen is opmerkenswaard, vanwege het groot aantal gevallen van bigamie. De lijst bevat 24 zulke gevallen, en boven dien nog drie, welke van de laatste zit ting overgenomen werden". DE SUIKERRANTSOENEERING. Naar het bureau V. D. van welinge lichte zijde verneemt, bestaat er geen enkele groud, zich ongerust te maken over een toekomstig tekort aan suiker. Op het oogenblik zijn de suikervoorraden voor ons land meer dan voldoende, ter wijl verwacht wordl, dat ook de nieuwe campagne meer dan voor het binnenland noodig is aan suiker zal opleveren. Zijn wij wel ingelicht, dan zal de re geering tegen October a.s. de suikerrant- soeneering invoeren. Niet omdat er een tekort aan suiker komt, maar uitsluitend om knoeierijen den kop in te drukken. Het te verstrekken rantsoen zal dan ook in ruime mate aan de behoefte in een huishouding voorzien. PEPER. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt Volgens een courantenbericht zou bin nenkort tot distributie van peper worden overgegaan, waarbij de verstrekking van dit artikel aan particulieren zou worden gestaakt. Voor dit bericht bestaat geen aanlei ding. Er is in ons land voldoende peper aanwezig om aan alle behoefte te kunnen voldoen. HET LEVENSVERZEKERING MONOPOLIE. De Tel. deelt mede, dat de Staatscom missie een onderzoek heeft ingesteld naar de resultaten van het levensverzekerings bedrijf over een tijdvak van tien jaren vóór den oorlog. Het bleek dat deze niet met 's Minis ters verwachtingen overeenstemmen. Derhalve heeft dé commissie den Minister de vraag voorgelegd of hij wenscht, dat zij thans haar taak als geëindigd moet beschouwen, of dat de Minister alsnog verdere voorstellen verwacht. WIEDVERLOF GEWEIGERD. Men schrijft aan het N. v. d. D. Do afdeeling Oostburg van het bemid delingsbureau voor den landbouw heeft aan het Departement van Oorlog 2 maan den wiedverlof gevraagd voor de land arbeidersjongens en boerenzoons en tege lijk aan het Departement van Landbouw verzocht deze aanvraag bij Oorlog te steunen Beide verzoeken gingen tele grafisch. De Minister van Oorlog antwoordde, dat geen aanleiding gevonden wordt het verzoek toe te staan en de Minister van Landbouw antwoordt, dat bij Oorlog een uitbreiding van verloven voor den hooi bouw in Juni en Juli in overweging is. Er is gebrek aan arbeidskrachten. Goed schoonhouden der akkers bevordert de productie. De boeren worden aangespoord de productie te vermeerderen. Oorlog en Landbouw weigeren wiedverlof. Klopt het een met het ander? DENKT OM DE ZONDAGSRUST ONZER POSTMANNEN. Een postambtenaar schrijft het vol gende Nu 't reisseizoen, zoo goed en zoo kwaad 't zal gaan, weer is aangebroken, doet het postpersoneel opnieuw een beroep op het reizend publiek om Zater dagmiddag na twaalven geen stukken meer te verzenden, ook niet na te zenden of te doen nazenden en bij den Directeur van het postkantoor ter plaatse waar men verblijft, een verzoek in te dienen, om 's Zondags niets te ontvangen. (Ook niet reizenden gaarne aanbevolen). Houdt ieder, die dit leest, zich aan dit verzoek, van niet-verzenden, nietnazenden en niet ontvangen, dan zal men het post personeel ten zeerste van dienst zijn. Waar in dezen abnormalen tijd toch al zooveel van dit personeel wordt gevor derd GEEN OPTOCHT OP ZONDAG. De heer van Sevenhoven, burgemees ter der gemeente Onstwedde, heeft op het verzoek der S. D. A. P., om op Zondag 23 dezer een optocht met mu ziek te houden te Stadskanaal, afwij zend beschikt. EENHEIDSSIGAREN. Omtrent de te verwachten syndicaats- of eeuheidssigaren, verneemt de „Msb" nader, dat deze sigaren zullen worden voorzien van een houten mondstuk. Hierdoor verkrijgt men een besparing van ongeveer 15 percent der tabak, daar men van de gewone sigaren zulk een hoeveelheid gewoonlijk als „eindjes,, of „peukjes" wegwerpt, terwijl men vau de eeuheidssigaren alle tabak kan op- rooken. Het houten mondstuk zal te gelijkertijd een uitstekend middel zijri, om de eeuheidssigaren van de duurdere soorten te onderscheiden, zoodat het is uitgesloten, dat eenheidssigaren tegen duurdere prijzen worden verkocht. 't Is nog niet zeker, of de fabrikan ten op bedoelde regelingen zullen in gaan dezer dagen hebben daarover nog besprekingen plaats. Van het toetreden tot deze overeenkomst zal echter af hangen of aau de fabrikanten uitvoer vergunningen zullen worden verleend. EEN THEESURROGAAT. In de omstreken van Breda worden de bladeren van braambessen geplukt om verkocht te worden aan drogerijen, die er 25 cent per kilo voor betalen. DE INVALIDITEITSWET. Het „Kath. Volk" deelt hel volgende mede In eene vergadering der Staatscom missie tot voorbereiding van een pen sioenfonds voor de mijnwerkers kon men het niet eens worden over de mini mum-rente. Deze waren volgens som migen veel te hoog en zouden te zware lasten leggen op het bedrijf. Toen werd een beambte van de Rijksverzekerings bank belast met eene speciale bestudee ring van de Invaltditeitswet-Talma. Deze beambte, die de zaak niet beke ken had door een partijbril, maar als deskundige in de verzekerings techniek, kwam tot de conclusie, dat hij waarlijk niet had kunnen denken, dat die wet ten van Talma zóó guustig waren voor de arbeiders! DE ANTIREV. CANDIDATENLIJST EN IIAAR PLAATS IN DE 18 KIESKRINGEN. De lijst der antirev. partij staat inde 18 kieskringen in deze volgorde Leeuw arden 5, Groningen 20, Assen 15, Zwolle 28, Den Helder 17, Haarlem 7, Amster dam 7, Den Haag 22. Rotterdam 11, U:recht 3, Arnhem 1, Nijmegen 13, Lei den 8, Middelburg 11, Tilburg 10, Den Bosch 9, Maastricht 10 en Dordrecht 20. LUITENANT MALL1NCKRODT. Zijn de geruchten die ons bereiken juist -soo schrijft het „U. D." dan is luitenant Mallinckrodt, de bekende Nederlandsche avontuur-zoekende infan-' terie officier, in ons vaderland terugge keerd. Zooals men weet, is luitenant Mallinckrodt (één van de officieren met In t toezicht op de Belgische geïnterneer den in het kamp van Zeiét belast), eenige jaren geleden gedeserteerd naar het Oostenrijksche leger. Hij zelf schijnt van oordeel, dat het géén desertie -s, dat hij integendeel volkomen vrij w; ju zijn beweging, wijl hij indertijd tiji.fi ns de troebelen in Albanië, ontslagen was uit het Nederlandsche leger. Hij is na dien we, weer in dienst getreden, maar schijnt niet opnieuw te zijn beëedigd. Hoe het zij, hij heeft dienst genomen in het Oostenrijksche leger en de laatste bi richten omtrent hem zijn geweest, dat hi, gewond word. Ook in het Oosten rijksche leger heeft hij het blijkbaar niet kunnen houden. De geruchten vertellen althans, dat hij iu Finland is terecht gekomen, waar hij heeft gestreden in de gelederen van de Witte Garde. Daarna is hij naar Zweden getrokken, waar hij op een of andere vrachtboot dienst nam als matroos, om zoodoende het vader land te bereiken. Hier te lande aange komen meldde hij zich aan bij den commandant van liet kamp van Zeist, waar men hem vanwege ziju desertie in arrest heeft gesteld. PETROLEUxMNOOD. De hoofden van landbouw-wintercur- sussen hebben bericht ontvangen, dat zij voor den winter 19181919 niet kunnen rekenen op' beschikbaarstelling van pe troleum voor de verlichting hunner lo kalen. Elke stem één. Ge zult zeggen dat vroeger toch ook elke stem één was voor de antirevolu tionaire partij. Dat was ook zoo. Ook onder hei oude kiesrecht mocht niemand Etuis blijven. Uit do opgetelde stemuiencyfers .verden conclusies ge trokken en deze verhoogden \aak den moed. Men herinnert zich, hoe bij den val van het ministerie Heemskerk in 1913 de rechtsche partijen, alle stemmen saamgenomen over hetgeheele and, een fiksche meerderheid hadden, maar door een districtsindoeling niettemin parle mentair slechts een minderheid konden bereiken. Dat gaf toen moed voor de toekomst en in dien zin was ock toen elke stem één. Maar was het, toen zóó in moreeltn zin, thans is het bovendien zoo in den meest practischen concreten zin. Thans werkt elke stem mee, om on ze candidaten naar de Kamer te brengen. Er zijn geen minderheden meer in de districten, die voor de practijk verloren gaan en alleen maar moreel effect heb- den. Elko stem in Maastricht zoo goed als in Le ewarden, in een Geldtrschen Achterhoek zoo goed als in Den Haag tolt ia haar volle waarde mee voor on ze candidaten. Het is daarom thans zulk een heel ander werk geworden. Wat vroeger alleen-gold in die distric ten, waar het 't meest spande, geldt thans overal. Vroeger waren er vaste distric ten en er waren districten, waar geen sprake was van een overwinning. Iu die heide rubrieken was het stemmen- cijfer meer een e^rezaak, practise!) kwam men er toch of men kwam er niet. En aileen in de onzekere districten ging het met alle inspanning om den laatsten man. Thans is heel ons land één zulk een spannend district geworden, want de kieskringen houden allen met elkaar verband. Elke stem geldt en telt voor de partij over het geheel» land. Elke stem is niet mem* enkel moreel, maar thans ook practise!' één. Oppas sen is thaus de boodschap. (Rott.). „Stemt ditmaal rechts". In het tinksche kamp wordt bij velen een gevoel van onlust aangetroffen. Hoe groot dit is, blijkt uit een artikel door Mr. H. W. van Sandick geplaatst in de vrij-liberale „Nieuwe Courant" Aan zijn artikel „Stemt rechts" ont- leenen wij deze gedeelten Een ieder, wien het welzijn van het vaderland ter harte gaat mag thans 'wel ter dege overwegen hoe hij bij de aanstaande verkiezingen zijn stem zal uitbrengen. Er hangt veei van af. De vrijzinnig-democraten hebben in de laatste jaren niets gedaan dan de sociaal-democraten naloopen, hen over troefd en overboden om de volksgunst deelachtig te worden, en do Uni libe ralen volgen hen helaas nu na, want ook de leiders der Unie-liberalen heb ber: zich bereid verklaard in een so cialistisch kabinet zitting te nemen en de leider der socialisten heeft zijner zijds de opneming zoowel van Unie liberalen en viijzinnig-democraton toe gezegd ender u tdrukkelijke toevoeging, dat het kabii et zal zijn een socialis tisch kabinet en een deel van het soc.alistisch program zal worden ten uitvoer gelegd, een geheel anderen toestand dus lan na afloop der vori ge verkiezing! n, toen in een liberaal kabit et eenige plaatsen aan socialisten zouden zijn ingeruimd, op zichzelf trouwens al ter, groote verzwakking van liberale regeeringskracht. Een meerderheid van links zonder soc aal democraten is m.i. uitgesloten de vrijzinnig-democraten willen ook niet gaan zitten met do vrij-Lbiraleo. Stemmen op de vrij liberalen uitge bracht zijn waardelooze stemmen ten opzichte van bet regeerings-resultaat. Zij kunnen eet n effect sorteeren. En de Economische Bond Het is de partij der malcontenten, dcch het is mij niet gelukt er achter te komen wat deze eigenlijk beoogt. Da doel einden, die deze bond volgens de ge schriften en de «voorden der leiders zegt na te streven, zijn in flagrante tegen spraak met de daden van den hoofd leider n r. Tre ib, ids minister, zoodat een afv achtende houding aangaande deze pa tij gewaden is Al de bezadigdeu in den lande, die, ook gelet op de treurige resultaten van het socialistisch gedoe der laatste jaren verschoond wenschen te blijven van de zegeningen van een bepaald soc alistisch bewind, roep ik daarom toestemt dit,naai rechts, tot tijd en wijle dat de vrijzinnigen terugkomen van de dwalingen huns weegs. Natuurlijk kunnen deze motieven ons niet bevredigen. Toch schuilt in deze redeneering meer dan een element, dat ook voor ons bruikbaar is. TER NEUZEN, 18 Juni 1918. Vrijdag vergaderde de Antirev. Kies- vereenigiug alhier. Besloten werd ad- haesie te betuigen aan bet request tot afschaffing van de kermis in onze ge meente. Dit adres is bij u Raad dezer gemeente ingediend door de Kerkeraden der Geref. Kerk en Geref. Gemeenten. Zooals men uit het raadsverslag kan leztrn, is bi] den Gemeenteraad te Ter Neuzen een adres ingekomen, om o. a. afschaffing Jer kermis te verzoeken. Wij laten dit adres hieronder volgen Aan den Edelachtbarcn Raad der Gemeente Neuzen De Kerkeraden der Gereï Kerk, der Geref. Gemeente, der Oud Geref. Ge meente te Neuzen wenden zich tot Uw Edelachtbaar Bestuur met het navol gende Waar in deze gemeente op chnstelijl.e feectdagen gelegenheid gegeven wordt voor spel en dans en gedurende zeke 'e dagen van de week in de herbergen orgelmuziek de aandacht, trektwaar voor den oorlog de derde week in Sep tember kermis werd gehouden, en hoe wel een tweetal jaren deze niet plaats vond, de toegestane pretmakerij't vorige jaar nog bijna al de kermisellenden en zonden in onze stad deed zien; uir eindelijk op Paasclnlagen en gedu mule de Pinksterdagen en op 15 Augustas gelegenheid gegeven wordt tot uitspet- ting op 't Zwaantje, Baandijk en Sluiskil, meenen genoemde Kerkeraden zich tot U te moeten wenden met het beleefd en ernstig verzoek, dit de Raad der Geneentc Neuzen besiuite a. dat in 'tjaar 1918 evenals beide vorige jaren de kermis al lier niet word'., gehouden b. dat voor de v olgende jaren de kern is worde afgeschaft c. dat ter vervanging van do kcru is geen volksfeesten w orden gegev m of toegestaan, lie wel in naam vin een kermis verschillen, maar in karaktei eu gevolgen haar gelijken d. dat de golcgénheden tot dans :n muziek althans op de christelijke feestdagen en in deze ernstige tijd m (liefst voorgoed) opgeheven worde e. dat wat dit laatste betreft, dit ook zal gelden voor 't Zwaantje, Baar.- dijk, Sluiskil. Zij meenen hiervoor de volgende gron den te kunnen aanvoeren: 1. De publieke opinie over de kern is is veranderd, gevolg waarvan is dat in vele plaatsen de kermis reeds is afgeschaft. 2. Uit alle partijen hebben vooraan staande mannen de kermis genoemd een kweekplaats van ongebonden heid, ontucht en ellende. 3. De ruwheid inzonderheid bij de jeugd behoeft geen prikkel tot totale ver wildering, een prikkel die de kern is geeft, maar ook eveneens 't danshuis. 4. Politie zorg moet waken voor erger lijke tooneelen, laat dan de Over heid 't middel, waardoor ze blijkens de feiten verwekt worden, weren. 5. De buitengewone omstandigheden, waaronder wij leven door den we reldoorlog dringen thans inzonder heid te weren al wat de wilde harts tochten in den mensch ontketent. 6. In deze dure tijden, waarin wij nog met hongersnood en allerlei ziekten bedreigd worden is 't scheppen van een bijzondere gelegenheid tot bras- serij en dronkenschap onverant woordelijk. 7. Een week vóór en eerst na kermis ontbreekt in sommige huisgezinnen het geld voor de dagelijkscbe levei s- bchoeften geld, dat in een paar dagen van pret maki n verbrast wordt. 8. Lichaam en ziel worde "erwoe3t door zulk onzedelijk vermaak, een vermaak dat naar vele getuigeris iu strijd is met de opetbvre orce, met de openhat e v ilighHd, en met de openbare zedelijkheid 9. De Overheid als Dienaresse Gods geroepen om het kwaad te weren zooveel het mogelijk is, er te straffen, is ook aan God verantwoording schul dig voor wat Zij duldt en verbielt en heeft te waken voor het welzijn harer onderdanen en de eere Gods. Redenen waarom voornoemde Colleges, die spreken namens het overgreotè mee- rendeel der inwoners van Ter Neuzen, verwachten dat dit verzoek niet alleen in ernstige overweging zal worden "e- nomen, maar met onverdeelde symr -it ie door den Raad zal worden aangenomen en ingewilligd. Ter Neuzen, 13 Juni 1918.' „Welk doende", Bij Koninklijk besluit is jenoend tot Notaris te Tim Nenzei, de heer I h. J. Callenfels, candidaat-riotans te Mid delburg. Bij de Vrijdag alitier gehouden aanbesteding van het bouwen eenor coöperatie ve groentendrogei-J nabij bet Zwaantje werd hot minst ingeschrev;n door de heet en I/P. Casteleijn alhier an D. W. F. Kaijser te Zuamsl ig voo 'i 58,9/6 Zaamslag. Zaterdagavond trad alhier >p voor de christel Instor. kiesvereenigi ig Ds. Steinz van Goes met een politieke rede. Door do vele veranderingen op politi-.k terrein, voornamelijk in de wijze van stemmen, gaan we een onzekere toe komst tegemoet. Er zijn vele nieuwe kiezers en nu is het de vraagwat zal het worden, winst of verlies Deor afsnijding van den band der coalitie is ieder op zichzelf aangewezen. Orgaii- satie moet plaats makon voor individua lisme, dat voornamelijk in onze kringen heerscht. Er zijn echter moedgevende teekenen. Kennis en liefde voor de beginselen moeten worden opgewekt. Spieker wenscht een antwoord to geven op de vraagWaaraan ontleenen wij onze politieke bezieling 1. Die ontleenen we ten eerste aan bet beginsel. God heeft ons een taak te vervullen gegeven ook op politiek terrein. Uit ovatiuigirg hebben we die taak als staatsburger te vervullen en nu zal er bezieling zijn tatir, waar innerlijke over tuiging vast beginsel is. Scheiding van godsdienst en politiek heeft slecht gewerkt voor beide. Politiek zonder christelijk beginsel wordt een spel om belangen en een jagen naar macht. God beeft den mensch de aarde ter bewoning gegeven en daarin schuilt reeds de kiem van politiek leven. Israels profeten kwamen in de raad zalen der Koningen op voor de eere van Gods Naam. In de wereld hebben we onze roeping te vervullen met toewijding en met al onze macht en het is liet doel der christel -ljistorischen tegen bet liberalis me, tegen ons onchristelijk volksdeel te strijden. 2. In de tweede plaats ontleenen we onze bezieling aan den vijand die voor ons staat. Eu dan noemen we allereerst de sociaal-democratie. Zij hebben zich bereid verklaard aan de regeering te willen deelnemen en bestaat de mogelijk heid, dal we krijgen een combinatie van sociaal-democratie en liberalisme. De socialisten miskennen de geeslelijke goe deren van ons volk. Hun stelsel loopt uit op dwang. De Staat moet albeheer- scher zijn. Volgeus .et Staatssocialisme wordt uw leven ^geregeld van wieg tot graf. In naam van de vrijheid wordt de vrijheid gedood. Dwang, niets dan dwang. Tegen over dit stelsel moet ieder in verzet komen, die de vrijheid mint. Geen vrij heid zonder Staatsbemoeiing maar Staats hulp als middel tot eigen hulp. 3. Ook ontleenen we onze politieke bezieling aan de politieke vraagstukken, die aan de orde zijn. En dan moet genoemd a. De schoolwetgeving. De finantï- eele gelijkstelling is nog niet praktisch uitgevoerd. Bij 't behandelen van de organische wet behooren we medezeg gingschap te hebben. Onze vrijheid is steeds belemmerd geweest op school gebied en we hebben op onze hoede te zijn, waar De Muralt durft spreken van de ellendige strekking van 't geen nage jaagd wordt door de rechtsche groepen. Nog altoos tracht men van linkscbe zijde onze vrijheid te beknibbelen. b. De oeconomische maatregelen. De oeconomische Bond beweegt zich uitsluitend op het terrein van hetstoffelijk leven. Wij daarentegen hebben onze geestelijke beginselen naar voren te brengen. In deze abnormale tijden is het alles bepaling en beperking. Zoo kan bet echter niet blijveu. In dien weg krijgen we afbinding van nationale kracht. Straks hopen we weer te krijgen vrij heid in den levensstaat, waartoe God ons heeft geroepen. c. Sociale wetgeving. De linksche groepen hebben nog steeds uitgesteld, wat onder Talma tot stand kwam. De verzekeringswetten het toeft nog. De christel.-historische Unie wil den oeconomisch zwakke steunen en wenscht nog aanvullingen in de verzekerings wetten. Links is tegen de sociale wetgeving, omdat liet verzekering is. Men wil daar Staatspensioen. Daarvoor zjn wy nooit te vinden, omdat er in ligt een neertrekkende kracht, 't Is Staatsbedoeling en werkt alzoo ver lammend up c.e geestelijke en zede ijke kracht vau ons volk. Nog één punt wenscht spreker aan te roeren. Iu art. 12 van 't program der Unie wordt gesproken van de historische rechten van de Kerk. Dat wil hij ge handhaafd zieu tegenover art. 20 van het anti-revolutionair program van be ginselen, waai scheiding van Kerk en Staat wordt voorgestaan. Een tweetal personen stelden nog een paar vragen. De vergadering, die geopend was met gebed door den beer Bartkma, werd met dackzeggii g gesloten door Ds. Steinz Axel. De voorzitter en secretaris van het verbond van Neder!. Fabrikanten-ver- eenigingen hadden kennis genomen van de geruchten, dat de Zeeuwsch-Vlaam- sche vmsscrstelaugen werden bedreigd en zijn derhahe op eigen initiatief bier heen gekomen, om deze zaak tér plaatse te onderzoeken en zoo noodig bun steun te bieden. Dit is dus juist bet tegenovergestelde van liet eerste bericht hieromtrent aan de pers verstrekt door bet correspon- dentieburee Bij nnnisteriëele resolutie is J. A. Koster te Axel gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal van Ned. Indië, om daar te lande te worden be noemd tot opziener bij de OmbiJin-nujnen. Axel. Alhier is eene vergadering ge bonden om te komen tot de definitieve oprichting van een veilingsvere6niging. Nadat door den voorzitter liet nut van een dergelijke vereenigirg was uit eengezet, en hierop nog van gedachten was gewisseld, werd besloten tot de oprichting van een coöperatieve veiling- vereeniging. Staande de vergadering traden 51 leden tot de vereeniging toe, welk ledenaantal zeer zeker nog belang rijk zal toenemen. Een commissie van zeven leden werd benoemd tot bet vast stellen der statuten. A. de Ruijter, J.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 2