Uit het Buitenland. Uit het Binnenland. Uit de Pers. Uit de Provincie. Van Heinde en Verre. dat de stoot thans tegen Parijs, dat ook weer met vèr-dragend geschut beschoten wordt, gericht is. Wellicht wil Hinden burg daardoor Foch noodzaken zijn re- rerve's bij Amiens en uit Vlaanderen weg te halen, om de hoofdstad te be schermen, en dan een krachtige stoot ondernemen in de richting vandeFran- sche kust. De toekomst zal ons Hindenburgs plannen wel loeren kennen. Maar dat de toestand kritiek gaat worden is wel zeker. Mocht het maar tot een beslis sing leiden, die Europa den vrede weder- brengt Het succes der Duitschers is op den tweeden gevechtsdag nog meer uitgebreid. In breed front zijn de Aisne en de Vesle overgetrokken, terwijl de flanken, die met den snellen opmarscli van het centrum, niet hadden kunnen meekomen, beduidend vooruit zijn gebracht. Soissous wordt van zeer nabij bedreigd, terwijl eveneens Reims gevaar gaat loopen. De verst naar 't Westen gelegen plaatsen, tot dusver door de Duitschers bezet, zijn Braisne eu Fizmes. 't Laatste was een belangrijke stapelplaats voor de ententetroepen. Grooto buit viel daar dan ook in handen der Duitschers. Ook is daardoor de spoorwegverbinding van Reims naar het Westen afgesneden. Het aantal gevangenen klom reeds tot 25,000, waaronder een paar generaals. Toegesnelde reserve's werden terug geslagen. De entente-pers geett thans toe, dat het offensief een overrompeling voor de Engelschen en Franschen was. Juist op dit vak had men geen aanval verwacht. Vermoeide Engelsche troepen waren er heen gezonden, om uit te rusten. De linie's waren dichtbezet. En de Duitsche voorbereidingen had niets bemerkt. Hoe dat te rijmen is met de steeds beweerde meerderheid der entente-vliegers is moeilijk te vatten. De Engelsche kolonel Repington schrijft de ramp toe aan overmacht en betere leiding der Duitschers. Ook geen com plimentje voor FochOm de pil te vergulden, verklaart hij te vertrouwen, dat Foch op zijn uur den toestand zal doen keereu. We zullen zien! bouwgrond thans hunne te velde staande aardappelen, peulvruchten en andere ge wassen verkoopen, vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat koopers van dergelijke te velde staande gewassen vergunning zal worden verleend hun pakhuis of woning te van men Een „volhoudingsmagneet". Duitsche bladen vertellen, hoe een „uitvinder" zijn „gegarandeerd succesrijk" magneetapparaat voor 300 mark adver teerde. Dit apparaat werd een „volhou- dingsmagueet" geuuemd en 't zou den bezitter in staat stellen om dc moeilijk heden van de levensmiddelenvoorziening met gemak te dragen. Het apparaat werd onder rembours verzonden, maar de uitvinder beloofde steeds dat hij 't zou terugnemen, indien het bestelde aan de bedoeling niet mocht beantwoorden. Een machiuefabrikant te Leipzig bestelde het toestel en weldra ontving hij een pakket met het opschriftInhoud een magneetapparaat De fabrikant zond het wonderwerk niet terug, want het leek hem wel. De „volhoudingsmagneet" be stond n. 1. uittien pond Thuringer spek. De magneet oefende ook in andere richting aantrekkingskracht uitde aan dacht van de justitie werd getrokken en men is den vindingrijken Thuringer op het spoor. Geheimzinnige ziekte. Een geheimzinnige ziekte heeft in Spanje thans dertig procent van de be volking aangetast. De Koning en alle leden van het kabinet lijden er aan. Vele schouwburgen bleven gesloten, daar het geheele personeel lijdende is aan de geheimzinnige ziekte, die gelukkig niet kwaadaardig is. De tramdienst is gestoord, daar de meeste beambten zijn aangetast. De gcneesheeren raden aan, ernstige voorzorgen te nemen, daar in 1889 de pest op dezelfde wijze begon als deze epidemie. De bladen vullen een groot deel hunner ruimte met bijzonder heden over de ziekte. Aan de bevolking wordt aangeraden allo kamers good te luchten en dikwijls naar buiten te gaan, om een langdurig verblijf in stoffige ge bouwen te vermijden. geen deze naar vervoeren. DE VLEESCHVOORZIENING. Donderdag is een conferentie gehouden tusschen den Minister van Landbouw en de Permanente Crisiscommissie uit de slagersgezellen bonden, vertegenwoordi gende de Ned. Slagersgezellenbond, Cen trale Rond van Chr. Arbeiders in de bedrijven van voedings- en genotmidde len, R. K. Slagersgezellenbond „Sint Joris" en de Alg. Ncd. Slagersgezellen bond. De commissie zette uiteen dat tenge volge van hot slachtverbod in het slagers- bedrijf een groote werkloosheid is inge treden en dat de pogingen van de sla- gersgezellenbonden, om in overleg met het Kon. Nat. Steuncomité een wacht geldregeling in te voeren, door tal van oorzaken is mislukt. Aangedrongen werd op een behoorlijke ondersteuning voor de werkloozen. Door den Minister was hierop geantwoord, dat bij hem plannen bestaan om maat regelen te treffen, waardoor zeer spoedig het, bedrijf weer intact wordt en de werkloosheid zal verminderen. Inzake de steunbeweging zal de Minis ter zich met het Kon. Nat. Steuncomité verstaan. THEE. Het Bureau voor Mededeelingen inzake de Voedselvoorziening meldt ons: Met den voorraad thee, die op dit oogen- blik ter beschikking is, kan op bon 21 van de oude theekaart een verstrekking van 1 Vs ons thee geschieden. De distri butie zal plaats vinden in het tijdvak, loopeude van 15 Juni tot 15 Augustus a.s. evenwel alleen aan die verbruikers, welke indertijd bon 19 aan den winkelier hebben afgegeven en daarvoor hun kaart gewaarmerkt hebben gekregen. Men zal goed doen de oude kaart met de bons 23 en 25 nog weder te bewaren wel licht zullen die later nog van nut zijn. Voor de distributie, die op 15 Juni aanvangt, is de prijs van de thee een weinigje verhoogd, om het verlies te vergoeden aan de handelaren, die hun voorraden renteloos hebben moeten laten liggen. De tusschenhandelprijs wordt nu fl.176 per pond los en f 1.25 per pond netto, verpakt in hoeveelheden van Va pond of minder. De prijs dien de verbruikers in den winkel zullen hebben te betalen, wordt berekend naar f 1.45 per pond. Gedurende hetzelfde tijdvak zal ook de verkoop van thee in café's, hotels, sociëteits e.d. zijn vrijgelaten. dagelijks bij de uitoefening van nering en bedrijf, óp kantoor en werkplaats in aanrakiijg met tal van personen, van wie we weten of vermoeden, dat ze uit eigen aandrift wel niet antirevolutionair zullen stemmen. Nu kan het zijn, dat deze mannen u bekend zijn als 'overtuigde en goed ge schoolde aanhangers eener andere ge vestigde Staatkundige partij. Ook dan hebt ge den plicht, om op geschikten tijd en gepaste wijze, eens over de ver kiezingen te praten, en kunt ge soms door een goedgeplaatst woord nog won deren doen. Meestal echter zal zulk een samenspraak wel uitloopen op een debat, dat niet van ongelijk overtuigt. Geheel anders echter staat de zaak, waar ge met de talrijke nieuwe kiezers te doen hebt, die politiek gesproken, nog blank papier zijn. Ze kunnen onder het nieuwe stelsel nu niet meer zeggen ik ga niet stemmen, want ze moeten nu noodgedwongen naar de stembus. Bij dezen kunt ge met zulk een onge zocht gesprek vaak terdege goed bereiken, dat ze op onze candidaten stemmen, Vooral wanneer ze, wat vaak het geval zal zijn, uit gebrek aan politieke ont wikkeling geneigd zijn, om op belangen- candidaten te stemmen. Dan kunt ge langs uw neus nog zulke kiezers allicht van ongelijk overtuigen en hen op den beteren weg helpen. En wan neer ge hen dan wijst op de wensche- lijkheid, om de Christelijke beginselen, waarop onze maatschappij rust, ook door hün stem te steunen en te bevestigen, dan hebt ge goede kans, metterdaad uw doel te bereiken. En, wat thans zulken arbeid zoo vrucht baar maakt, dat is, dat elke stem thans meetelt. Ze gaat niet verloren in een districtsminderheid, maar elke stem is er één. Verwaarloos daarom vooral ook deze stille propaganda niet! (Rotteid.) HET RANTSOEN AARDAPPELEN. Het Bureau voor Mededeelingen inzake do voedselvoorziening meldt Het rantsoen aardappelen, dat voor 't tijdvak van 20 Mei tot 17 Juni op 8 K.G. en voor dat van 17 Juni tot 1 Jul" op 3 K.G. was bepaald, te zamen dus 11 K G., is met 3 K.G. vermeerderd. Van deze 3 K.G. wordt 1 K.G. in de loopende week verstrektde andere 2 K.G. kunnen de gemeenten naar goed vinden over de maand Juni verdeelen. Daarentegen wordt over die maand K.G. rijst minder gegeven. Van de beschikbare zand- en veen- aardappelen wordt een hoeveelheid ponds gewijze over de Centrale Keukens ver deeld. MAXIMUMPRIJZEN SLACHTVEE. De maximumprijzen voor slachtvee voor levering in April eu Mei, zullen ook gelden voor de in Juni a.s. geleverde slachtrunderen. VERKOOP VAN TE VELDE STAANDE GEWASSEN. De Minister van Landbouw, vernomen hebbende, dat sommige gebruikers van Niet sprokkelen. Nog altoos zijn er kiezers, die de be- teekenis van een lijst met tien daarop ingevulde namen niet verstaan. Zij beelden zich dan in dat zulk een lijst met tien namen er op, een soort bloem bouquet is, waarvan zij de keurbloemen hebben uit te zoeken, om nu te toonen hoe keurig ze kiezen kunnen. Natuur lijk, slechts één bloem mogen zo kiezen, eu zoo ook hun lijst al tien namen draagt, slechts één naam als den hun meest, gevalligen uitkiezen. En zoo komt 't voor dat twee drie buren, die saam op 't kiezen uitgaan, elk aan hun eigen man de voorkeur geven, De één kiest dan den candidaat die bovenaanstaat. de tweede kiest een candidaat vlak in 't midden van de lijst, en no. drie geeft de voorkeur aan den candidaat die heel onderaan staat. Zoo waant men dan elk een echt mooie keuze te hebben gedaan, maai de droeve uitkomst is, dat men met zijn drieën zijn politiek verspeeld heeft in plaats van gediend. Geen doordenkend kiezer gaat dan ook zoo dom te werk. Een verstandig kiezer begint onveran- anderlijk met den man te steunen, die bovenaan op zijn lijst staat. Wie be grip van zulk stemmen heeft, als waar aan we nu toekomen, begina altoos met op no. 1 te stemmen. Blijkt dan van achteren no. 1 reeds binnen te zijn, dan gaat zijn stem, ingevolge de wet, van zelf op no. 2 over, en is ook uo. 2 reeds binnen, dan op no. 3 en zoovoort. Er mag geen sprake van zijn, dat elk kiezer voor zichzelf de volgorde opmaakt De volgorde zit in de manier waarop de lijst in elkaar gezet is. Wie nu al toos no. 1 stemt, vraagt niet of no. 1 er al door isdat blijkt van achteren wel, als het bureau de stemmen gaat toekennen. Doch als is 't, dat uit persoonlijk motief, de laatste man op de lijst u persoonlijk 't meest zou {toelachen, zoo moogt ge hem toch uw stem niet geven, eer hij alle overige candidaten op de lijst gepasseerd is. Wie anders te werk gaat, bederf zijn eigen spel en 't spel zijner geestver wanten. (Stand.) Stille propaganda. Naast de openbare propaganda van de vergadering eu door het gedrukte stuk is er ook nog een stille propaganda die geen onzer mag verzuimen. Dat is de de ongezochte propaganda in den gewonen dagelijkschen omgang. Verreweg de meesten onzer komen Niet zoo. De heer de Savornin Lohman heeft in zijn openingsrede van de Algem. ver gadering der Chr. Hist. Unie heel veel goeds gezegd. Jammer, dat di# rede door een enkele zinsnede werd ontsierd, merkt de „Nieuwe Prov. Gron. Courant op". Het blad wijst op deze woorden „De a. r. Staatspartij, door zich vast te klemmen aan het woord Calvinisme, vereenzelvigt dit met Gereformeerde leer op kerkelijk gebied. Zij verze kert zich daardoor den steun der Geref. kerkeraden, althans op meer dan eene plaats". Deze woorden, aldus vervolgt ons zus- terorgaan, doen onze partij, - die geen kerkelijke partij is, onrecht aan. En liet klinkt wel vreemd, dat de Chr- Hist. partij, die eV soms naar schijnt to staan, dat al wat Ned. Hervormd is, tot haar gerekend moet worden, den volke zal vertellen, dat de anti-rev. partij er naar streeft zich den steun der Geref. kerkeraden te verzekeren. Zij behoeft dit allerminst te doen, daar dt Gerefor meerde leer 'formeel althans ook voor de Ned. Herv. kerk nog de geldende is. De anti-rev. partij hecht waarde aan het Calvinisme, maar hoevelen zijn er gelukkig nog in de Ned. Herv. kerk, die het Calvinisme liolhebben Onze partij heeft zich echter nimmer vereen zelvigd met een kerk of kerkelijke rich ting. Wij woonden verleden zomer het ge meenteraadsledencongres bij' Twee ge meenteraadsleden uit Utrecht waren er vertegenwoordigd. De een wasgere- formeerd en lid der Chr. bist. partij. Do ander Ned. Hervormd en lid der Antie-rev. partij. Dit stelt natuurl ijk geen regel, maar het toont toch, dat de kerkmuren geen politieke muren zijn Trouwens, dat blijkt ook in onze stad, waar een der eerste predikanten bij de Ned. Herv. kerk lid der Anti-rev. partij is. Wij hebben in onze provincie steeds in vrede met de Chr. hist, samenge werkt. En rekenen ook voor de toekomst op de samenwerking. Maar wij willen van een speculeeren op kerkelijke ver schillen niets weten. Wij strijden voor ons anti-rev. pro gram de Chr. Hist, zullen dat doen voor het hunne. En daarmee uit, Wij zul len op kerkeraden geen beroep doen, maar verwachten van de C-hr. hist, na tuurlijk hetzelfde. Dat spreekt. Zoo heeft men het artikel vleesch voor zieken. Naar wij vernemen, ont vangen de Militairen en de ziekenhuizen hun rantsoen vleesch uit Vlissingen. Is het niet mogelijk zooveel te be trekken, dat ook de loopende patiënten de op medisch voorschrift vastgestelde portie kunnen krijgen? Die kunnen toch niet wachten totdat er hier bij ongeluk eens een stuk vee geslacht wordt O. i. verdient het voorts aanbeveling om te overwegen, of de gemeente niet een toeslag zal geven op den prijs van het vleesch voor zieken uit gezinnen, welker inkomen een nader te trekken loongrens niet te bovengaat. Zooals het onlangs toegegaan is, kan het niet meer. Er zijn een groot aantal patiënten, die van de gelegenheid geen gebruik hebben kunnen maken, omdat zij niet f 2 voor een pond kalfsvleesch konden betalen. Wij misgunnen anderen een buitenkansje niet, doch men streeft zijn doel voorbij, waflnoer een goed deel van het voor zieken bestemde vleesch, zooals toen, onder de gezonden wordt verdeeld, en dan nog alleen onder hen, die zich een dergelijke uitgaaf kunnen veroorloven Dinsdagavond vergaderde de Scholen- bond „Land vau Axel" in het lokaal „De Eendracht" alhier, onder leiding van den heer J. C. de Koning, die een openingswoord sprak naar aanleiding van een gedeelte uit Psalm 35. De penningmeester rapporteerde een batig saldo van f24,94. Bjj de bestuursverkiezing wegens perio dieke aftreding van alle bestuursleden, werden allen herkozen, doch de heer C. Hamelink van Zaamslag bedankte. Daarna werd gekozen de heer E. de Putter van Zaamslag, die ook bedankte. De heer P. Bakker van Driewegen, gekozen, nam de benoeming aan. Rapport werd uitgebracht inzake de vraag, of het op den weg der diaconie ligt te zorgen voor schoolgeld der kinde ren van onvermogende ouders. Hierover werd gediscussieerd. Dit rapport worflt op verzoek elders in dit nummer afgedrukt. De vraag werd besproken: Wat is het oordeel van den Scholenbond betreffende de uitbetaling der salarissen (Wet Cort v. d. Linden 1918?) In Juli zal zulks waarschijnlijk uitbe taald worden. Verplichting om uit te betalen van af Januari bestaat niet. Dc gedachte werd geopperd, dat de onder wijzers de besturen advLeeren in deze. De heer C. J. Nobels van Sluiskil zou eene inleiding geleverd hebben over De invloed der Dortsche Synode op het onderwijs. Wegens 't late uur werd dit tot de September vergadering uitgesteld. De heer P. Lefeber van Axel eindigde met dankgebed. De nieuwe dienstregeling van de Pro vinciale Stoombootdienst op de Wester- Schelde, ingaande 3 Juni a.s., is als volgt Lijn VlissingeuBreskensTer Neuzen. Van Vlissingen naar B-eskeis vm. 7.50, 10.20, nm. 1.14, 7.10 Van Breskens naar Vlissingen vm. 8.30, 10.55, nm. 3.35, 7 40 Van Vlissingen naar Ter Neuzen vm. 7.50, nm. 1.14 Van Ter Neuzen naar Vlissingen vm. 9.45, nm. 4. Lijn Ter NeuzenHoedekenskerke— Hans weert— Vlake. Van Ter Neuzen naar Ilansweert per boot vm. 7.nm. Van Ilansweert naar Vlake per tram vm. 8.35, nm. Vau Vlake naar Ilansweert per tram vm. 9.15, nm. Van Ilansweert naar Ter Neuzen per boot vm. 9.35, nm. Lijn Walzoorden—IlansweertVlake. Van Walzoorden naar Ilansweert per boot vm. 5.45,8.,11.nm. 4.15 Van Ilansweert naar Vlake per tram vm. 6.20, 8.35,11.35, nam. 4.50 Van Vlake naar Ilansweert per tram vm. 6.53,9.15,nm. 12.50,6.08 Van Ilansweert naar Walzoorden per boot vm. 7.10, 9.35, nm. 1.10,6.25 De. nieuwe dienstregeling der S.S., ingaande 3 Juni, is als volgt Van Vlissingeu TER KEUZEN, 31 Mei 1918. Al leeft men in Zeeuwsch-Vlaanderen groolendeels in een goed land, toch be gint de burgerij langzamerhand het ge mis van verscheidene artikelen te ge voelen. Zoo bestaat er sinds eenigen tijd te Ter Neuzen behoefte aan waschzeep. Wij hoorden vertellen van menschen, die in vier weken niet hebben kunnen was- schen. Men verluidt echter, dat er bij verscheidene winkeliers voorraad is, doch dat deze weigeren ze voor den gestelden maximumprijs te verkoopen. Het is een feit, dat men gisteren voor een stukje harde zeep,- merk „Sultane", f 0,626 heeft durven vragen. Men vraagt zich af, of daartegen niets te doen is. In elk geval is zeep een artikel waarbuiten men nu niet zoo lang kan. Weet men dit ter bevoegde plaatse? Zou het niet wenschelijk zijn, dat er eens wat meer publiciteit werd ge geven aan de maatregelen, die ter zake worden genomen? Wij stel!" onzo ko lommen gaarne open tot dit doel. Vlissingen 5.40 Middelburg 5.53 Roosendaal 8. Den Bosch 9.40 Rotterdam 9.46 Amsterdam 11.48 Naar Vlissingen Amsterdam Rotterdam 6. Den Bosch Roosendaal Middelburg 8 10.03 10.12 9.25 9.37 11.33 1.40 1.15 3.25 7.47 9.47 9.40 11.23 12.55 1.04 Hoe denkt de conferentie er over jaar een Prov. Diac. Conferentie te Vlissingen Dinsdag 11 Juni zal in kerk Ter Neuzen een elassicale Diaconale conferentie gehouden worden. De dia conie van Zaamslag komt met twee vra gen. Ie. elk houden. 2e. Heeft de Diaconie roeping tegen over het suppletiefonds van Je Chr. School, zoo ja welke Tot onderwijzeres aan de Chr. School voor zwakzinnigen te Ermelo is benoemd Mej. S. G. de Vries, van Zaam slag thans onderwijzeres aan de Chr. school te Driewegen. Sluiskil. Vrijdagnacht hoorde de land bouwer A, de Koeijer alhier onraad op zijn erf. Een herdershond had een vijftal zeldzame zwarte zwanen doodgebeten. De hond werd door de K, doodgeschoten. Zaamslag. In de op Dinsdag 1.1. ge houden vergadering van ingelanden van den Zaamslagpolder is tot ontvanger griffier benoemd de heer J. Stolk. Op deze vergadering werd ook besloten Vs bij te dragen in de kosten ter ver- breeding en verbetering van den weg bij het tramstation. Deze verbetering zal een bedrag vorderen van f 7000. Axel. De heer L. J. den Hollander is herbenoemd tot burgemeester alhier. Oostburg. Oulangs werd bij een bak ker alhier een partij meel in beslag ge nomen en ten staiihuize gedeponeerd. Thans door een deskundige onderzocht, bleek een groot deel dermate in quali- teit te zijn verminderd, dat het niet eens meer voor menschelijk voedsel deugde. Het middel bleek hier dus nog erger te zijn dan de kwaal. De burgemeester van IJzendijke heeft ingevolge art. 9 der Distributiewet onge veer 25 II.A. gewassen verbouwd zonder vergunning der cultuur-commissie, in bezit genomen. De gewassen, zijn wijn peen, selderij, bitterpeen, prei, witte en roode kool, raapzaad en uien. Een kostbare matras. De huis- zoekende militairen hebben soms vreem de en verrassende ervaringen. Zoo kwamen ze het is op Zuid-Be veland gebeurd in een woning, waar moeder de vrouw „ziek" te bed lag. De controleerende soldaten beschouw den echter hun taak door dit feit nog niet als afgeloopen, vooral niet toen een hunner, een uitgeslapen baas, zich her innerde, dat hij de „lijdende" vrouw weinige minuten te voren gezond en wel in de nabijheid harer woning had zien defileeren. Tot grooten schrik van 't vrouwtje, klonk eensklaps de vriendelijke noodiging Komt er maar eens uit, moedertje En ziedaar, als matras diende een zak met kostelijk graan. Het verdere verloop der zaak laat zich licht raden. De vrouw moet ziek van ergernis zijn. (De Zeeuw). Kras 1 Onder 't oog van rijksveldwachters werd te Leiden uit het Kantongerechts gebouw een zoo goed als nieuw rijwiel ontvreemd, een oogenblik te voren uaar geplaatst door een bollenhandelaar uit Sassenheim. Ooriogsweê. In de Prins Hendriklaan te Utrecht is Zondagavond door de politie een vrouw aangetroffen, dertig jaar oud, afkomstig uit Munster. Van haar man, die al vier jaar in den oorlog is, had zij in tijden n ets gehoord. Zelf had zij in de mijnen gewerkt, maai dezen zwaren arbeid niet kunnen volhouden, reden waarom zij naar Holland was gekomen. Hier kon zij echter geen werk vinden, had haar laatste bezittingen naar de Bauk van Leening gebracht en was ten einde raad in de Prins Ilendriklaan neergevallen. De politie zou trachten deze vrouw een onderdak te verschaffen. (U. D.) Vergiftige chocolade Te Minnertsga hebben zich in een gezin na het gebruik van chocolademelk vergiftigingsverschijnselen voorgedaan. Alle leden werden ongesteld, van wie een 87-jarige vrouw is overleden. Dierenmishandeling Te Weert werden Woensdag ten be hoeve van het Rijk dertien stuks vee geleverd. Nadat de dieren reeds een langen afstand door de brandende hitte hadden afgelegd en vervolgens ruim acht uur zonder voedsel of drank op het onbe- lommerde marktplein hadden gestaan, werden ze alle 13 in één spoorwagen geladen, welke den geheelen dag in de felle zon had gestaan. Toen de stations chef weigerde de dieren te vervoeren en de wagou werd opengemaakt, bleken er nog slechts vijf stuks even in leven te zijn de andere acht waren den ver stikkingsdood gestorven. De wagon werd toen in allerijl naar de exportslagerij gereden, ivaar de nog levende beesten werden afgemaakt en den dooden de hals werd afgesneden. (N. R. Ct.) Uitgemolken koeien. Te Lengel, Gem. Brengh, heeft de 12.36 503 I politie eenige personen aangehouden, 2.50 6.50 die er hun werk van maakten om de 3.15 6.55 koeien van een veehouder, die in de weide 4.50 8.35 waren, uit te melken eu de opbrengst 6.54 IC.41 te verkoopen. 7.03 10 50 Een vierling. de Geref. Men meldt uit GroningenIn een woonschip is de vrouw van schipper Been moeder geworden van 2 jongens en 2 meisjes, die kort na hun geboorte of reeds voordien zijn overleden. Brutale oplichterij. Uit 's-Gravenhage meldt men Op allerhande manieren wordt tegen woordig getracht te «rooven. De eene list is nog niet uitgevoerd of de andere weer verzonnen. Zoo zijn de vorige week hier twee fietenjjandelaars, de Gebrs. M., daarvan de dupe geworden. Een net heer dient zich bij den eerste aan als inspecteur van de N. O. T. toont zijn legimitatie (gefingeerd natuurlijk) en vraagt boeken bescheiden te mogen nazien of alle formaliteiten vervuld zijn. 3.25 4.50 6.08 6.25 11.41 11.53 1.50 3.21 3.44 5.40 4.25 437 6.40 9 10 8.45 11.—

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 2