Uit het Binnenland. Uit de Pers. Uit de Provincie. Van Heinde en Verre. Kerk, School en Zending. Landbouw. Burgerlijke Stand. als de bemanning er in een gevecht een paar unr in is opgesloten geweest". Het gerucht over de uitroeping van den jongen Tsa réwitsj tot Tsaar en van grootvorst Mi- chiel Alexandrówitsj tot regent, is dusver niet bevestigd, en men hoeft er dus nog niet ernstig mee te rekenen. Waar zou het ook gebeurd zijn In Siberië, waar de keizerlijke familie vertoeft Dat zou voorloopig op den gang van zaken in Rusland niet veel uitwerken. In. het oude Rusland zou het van meer betee- kenis zijn maar 't is de vraag, of de afkeer van het Bolsjewistisch bewind bij de massa nü al zou omslaan in den wenscli om het Tsarisme, zij het in ge matigden vorm, te herstellen. Misschien moet daarvoor Rusland eerst nóg dieper door de misère heen, om van zijn revo lutionaire koorts verlost te raken. DEPUTATEN-VERGADERING. (Gisteren 2 Mei jl.) werd te Utrecht de drukbezochte Deputaten vergadering der Anti Rev. partij gehouden. Ze, werd aangezien Dr. A. Kuyper Sr. door ongesteldheid verhinderd was haar bij te wonen gepresideerd door den heer C. v. d. Voort van Zijp lid der 2e Kamer. De Heer A. W. F. Idenburg, las de door Dr. Kuijper gestelde openingrede „Wat nu?" onder groote aandacht was, die aan het eind met een luid applaus werd begroet. De Heeren Idenburg en Mr. Th. Heemskerk werden met geestdrift door de vergadering ontvangen. De openingsrede is reeds in druk ver schenen. We kunnen de lezing ten zeerste aanbevelen. MEEL UIT AMERIKA. Het S. S. Hollandia zal uit Buenos- Ayres vertrekken met 4500 ton meel. NEDERLAND EN DUITSCIILAND. O u d-M inister Col ij n. Volgens den Haagsehen corespondent van de „Frankfurter Ztg." zou oud minis ter van Ooi log, Colijn, aan boord van een Nederlandsche torpedoboot Vrijdag naar Londen vertrokken zijn, blijkbaar om a„au de Engelsche regeering den toe stand en den wil van Holland kenbaar te maken. Naar wij uit volkomen betrouwbare bron vernemen, is dit bericht van eiken grond ontbloot. De reis van don heer Colijn naar Lon den houdt uitsluitend verband met pri vate aangelegenheden van commerciee- len aard. Naar aanleiding van verschillende be richten, zoowel in binnen- als buiteu- landsche bladen nopens den stand der tusschen de Nederlandsche regeering en de regeering te Berlijn gevoerde bespre kingen, is aan het Ned. Corr.-bureau in Den Haag bij navraag aan het departe ment van buitenlandsche zaken gebleken, dat omtrent don stand van zaken op dit oogenblik niets anders kan worden mede gedeeld, dan dat de besprekingen nog gaande zijn. NIET MET ONBEPAALD VERLOF. De ploegen militairen, die een paar dagen terug met onbepaald (klein) verlof hadden zullen vertrekken hebben in dienst moeten blijven. VERBORGEN VOORRADEN. In een boerderij in den Tielerwaard werd gezocht naar achtergehouden graan. De inspecteurs vonden weinig of niets en stonden op het punt de boerderij te verlaten, toen een kleine kleuter uitriep „Lekker niks gevonden, hé." De kleine werd aan het praten gebracht en nu werd achter de hofstede een groote hoe veelheid graan gevonden. Te Beesd en te Deil zijn wagenvrach ten tarwe in beslag genomen. Men vermoedt dat in verschillende dorpen in de Betuwe groote voorraden koren, spek en andere levensmiddelen in den grond verborgen zijn. Er moeten thans ook veel z.g. „noodslachtingen" voorkomen. DE VETRANTSOENEERING. Het bureau voor mededeelingen inzake de voedselvoorzieniug vestigt nog eens de aandacht op de wenschelijkheid, dat een ieder, voor wien daartegengeen over wegende bezwaren bestaan, bij de keuze van een vetsoort met het oog op de vetrantsoeneering zooveel mogelijk de voorkenr geve aan boter, opdat de goed- koopere vetmélange zooveel doenlijk ter beschikking blijve van het minder draag krachtige deel der bevoiking. Alleen daardoor kan een redelijke verdeeling der beschikbare vetten over de geheele bevolking tot stand komen. GRAAN UIT DE OEKRAIJNE. Op den Rijn nabij Emmerik kwam Vrij dag het eerste sciiip met graan uit de Oekraiue aan voor België. SCHEURPREMIE VOOR DE TEELT VAN BRUINE BOONEN. De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft aan de burgemeesters bericht, dat de Regeering bereid is ook aan gemeentebesturen de scheurpremie voor de teelt van bruine boonen op ge scheurd grasland toe te kennen, indien zij, alvorens tot scheuren over te gaan. daarvan "opgave doen aan de Cultuur commissie in hun provincie. Bovendien is de minister bereid voor het gedeelte van den oogst, dat aan de gemeente zal worden gelaten boven het rantsoen, geen hoogeren prijs te bereke nen dan dien waarvoor de boouen uit de distributie vanwege het R. D. K. gelevere worden. Dit zou gevoeglijk op zoodanige wijze ten uitvoer kunnen worden gebracht, dat de geteelde producten eerst voor den vorm aan den betrokken regeerings- commissaris voor de graaninzameling worden afgedragen, tegen betaling van den vastgestelden garantieprijs. De producten kunnen echter door den regeeringscommissaris in bewaring ge geven en door het R. I). K. aan de ge meente naar behoefte en op do gebrui kelijke wijze vrijgegeven worden. VERHOOGING SIGARENPRIJZEN. Naar verluidt zullen de sigarenprijzen weer worden verhoogd. De grossiers prijs van de goedkoopste sigaren zal nu worden f60 per duizend. Al meer gespannen. Hoe de aanhangige moeilijkheden met Duitschland verder zullen verloopen. weet, terwijl wij dit schrijven, niemand, Meer en minder gunstige berichten wis selen elkander af. Dan weer heet, dat het nog wel gaan zal en dat men voor de zooveelste maal nog wel een weg voor overeenstemming zal vinden, dan weer wijst, men in de bladen op allerlei teekenen en geruchten, die sombere vooruitzichten openen. Maar ook al neemt men aan, dat er ditmaal nog geen onmiddellijk gevaar dreigt, dat de toestand al meer gespannen wordt, ziet een ieder, die niet de politiek van den struisvogel wenscht te spelen. Het gaat voor de oorlogvoerenden al meer nijpen. Er moet op een of andere wijze een beslissing komen. En hoe meer de ure der beslissing nadert, des te minder ontziet men de rechten der neutralen, des te minder nauwgezet wordt men in de keuze van de middelen om zich van de overwinning te verzekeren. Van de zijde der Entente heeft men, gedreven door de onafwijsbare behoefte aan scheepsruimte, zich over alle reser ve heengezet en zich onze schepen kort weg toegeëigend. Eu Duitsphland poogt thans, naar het schijnt, ons te dwingen op aanverwante wijze, om zich den toe voer van oorlogsmiddelen ten koste van onze rechten te vergemakkelijken. Al meer ontstaat zoo het gevaar, dat wij onze neutraliteit zullen moeten prijs geven en in den oorlog zullen worden meegesleept. —De ons gestelde eischen worden al meer omvattend en bekom merd vraagt men zich af, of dit stelsel op den duur zal zijn vol te houden. Er blijft geen audere mogelijkheid, dan het standpunt van strikte onzijdigheid pertinent vol te houden en ons te plaat sen op het rëchtsstaudpunt. Alle belan- gen-politiek zou ons onmiddellijk ten verderve voeren. De vraag is alleen maar, of niet eer lang do eischen van de eene of de an dere zijde zóó zullen worden, dat ze met behoud van eer en recht niet meer toegegeven zullen kunnen worden. En de eenige troost in al deze donker heid blijft het geloof, dat het de Ileere onze God is, Die liet het al regeert en naar Zijn souvereiu welbehagen ook het lot van ons volk in Zijne hand houdt. (Rott.) Uit het Maandblad van de Geref Ver een. vag Drankbestrijding nemen we het volgende over Alles heeft een bestemden tijd. Het is een welbekende les, die de Prediker geeft in het woord, dat hier boven staat, en waarmede liet 3e hoofd stuk van zijn boek, zoo vól diepe levens wijsheid, aanvangt. Alles heeft een be stemden tijd. Het is een gevleugeld woord geworden, maar dat vaak wordt gebruikt op een wijze, waaruit blijkt, dat men de eigenlijke strekking ervan niet heeft ingezien. Velen bezigen het in dien oppervlakkigen zin, alsof er al leen mede bedoeld wordt, dat het leven vol afwisseling is, en dat het dus niet anders te verwachten is, dan dat het ons nu eens voorspoed en dan weer te- brengen zal. Anderen zien veel dieper en denken aam den raad Gods in het be stier van het leven der menschenkinde- ren. En ongetwijfeld heeft ook de Pre diker bij het schrijven van dit 3e hoofd stuk van zijn boek met dit Godsbestier egrekend (Zie vers 14). Maar dit vormt den achterkant zijner beschouwingen op den voorgrond staat hier de roeping vau den mensch, die zich bij al zijn doen en laten heeft af te vragen, of het voor hetgeen hij zich voorneemt, wel de juis te, de daarvoor passende en dus de be stemde tijd is. „Alles heeft een be stemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd." De tijden veranderen en de verhou dingen onder de men.-chen wijzigen zich in den loop der eeuwen zoo, dat het geen geoorloofd was in vroegere eeuwen, beslist moet worden afgekeurd in latere Slavernij was bij Oud-Israël niet alleen toegestaan, maar zelfs door Goddeljjke voorschriften geregeldthans past zij niet meer bij de maatschappelijke ver houdingen en onze tijd is daarvoor zeker niet de bestemde tijd. Er zijn tijden waarin men zich zonder bezwaar zekere genietingen kan veroor loven, en andere, welke voor deze niet geschikt, niet bestemd zijn. Zoo is het ook met het gebruik van den wijn. In de eeuwen, waarin de Bijbelsche histo riën thuis belmoren, was er geen reden om onthouding daarvan voor allen als lovensregel aan te prijzen. Ook toen was er wel in veler leven voor die ont houding reden; maar als algemoene re gel behoefde zij niet te gelden. Gedis tilleerde dranken bestonden niet. Het wijngebruik bleef in hoofdzaak tot de meer aanzienlijke standen beperkt. De dronkenschap was over het algemeen in oneere en kwam in hoofdzaak voor op nachtelijke feestmaleu. Er was geen drankfabricatie, geen drankkapitaaler waren geen drinkgewoonten. De drank- zonde met zijn tallooze rampzalige ge volgen was niet algemeen. In 't kort er was geen alcoholisme. Maar de tijdon zijn veranderd. De geschiedenis vau vele eeuwen heeft zijn werk gedaan. Zij heeft het leven in menig opzicht verrijkt, maar in vele an dere opzichten verarmd. God heeft zijn raad volvoerd in de historie maar ook Satan, die tot aan het einde der eeuwen naar Jezus woord „de overste dezer wereld" blijft, heeft onder de toe lating Gods, zijn plannen uitgewerkt. Op tweeërlei is hij daarbij bedacht geweest. Hij heeft het geestelijk leven der volkeren vergiftigd door het onge- geloof en den revolutiegeest in het na tuurlijk hart te prikkelen en te doen opleven. En hij heeft het natuurlijk leven aangetast en neergehaald door in de zucht naar bedwelming het levens leed te smoren en door den zin naar genot af te trekken van hetgeen liefe lijk is en wclluidt en te richten op wat schandelijk en laag is. Naast ongeloof en revolutie heeft in den loop der eeuwen zich het alcoholisme ontwikkeld. Beide zijn het resultaat van een eeuwenlang doorgaand ontwikkelingsproces. De moeilijke strijd voor recht en vrij heid, niet het minst voor het behoud van het geloof ou voor de zuivere ken nis der zaligheid, heeft in de vorige eeuwen de aandacht afgetrokken van deze geleidelijke ontwikkeling van het alcoholisme. Totdat in de 2e helft der 19e eeuw dit alcoholisme ais een ont zettende macht over de volkeren heer schappij had gekregen „de pestilentie der 19e eeuw"de volkeren vermoor dend, de nationale levenskracht uitput- teud. Nü liggen de volkeren veelal machteloos ouder den voet van den alcohoiduivel nü zwoegt en hijgt het lichaam der maatschappij onder de geeselslagen van het alcoholisme. Nü heeft het groot kapitaal, dat zich eveneens in de laatste eeuwen ontwikkelde, zich geworpen op de alcohol-fabricatie en op den alcohol- handel als een der voornaamste bronnen van winst. Nü is in de meeste landen de „Koningin der aarde", de pers, met handen en voeten overgeleverd aan het alcohol-kapitaal en kan van haar geen voldoende invloed uitgaan om de publieke opinie te leiden 'in den strijd tegen het alcoholisme. Nü zijn wetenschap en techniek zoover gevorderd, dat de alcohol op de voordeeligste wijze gefabriceerd, op de minst kostbare wijze vervoerd wordt. Nü lokt de verleider uit kroeg bij kroeg en maakt voor den alcohol- zwakke het leven tot een hopeloozen strijd. Nü heerschen de drinkgewoonten onder alle standen en oefenon een on- dragelijken dwang uit. Nü ligt het alcoholisme als een slagboom op den weg naar het geluk van duizenden. Nü concentreert zich de zonde in haar ruwste vormen schier ijltijd om het alcohol gebruik en is de alcohol, naar den mensch gesproken, voor talloozen een hindernis om te komen tot het Koninkrijk Gods. Met het oog op dit alles vragen wij met allen ernstzoü het nu niet de bestemde tijd zijn om zich van alle genot van alcoholische dranken te onthouden, opdat het ons mogelijk worde het alco holisme, dit ontzettend middel in de hand van Satan om do macht der hel te doen heerschen over het leven der menschon, met alle macht te bestrijden Naar ons van geachte zijde wordt opgemerkt, is de lieer D. Mulder te Zierikzee, hier niet als hoofd, doch als Onderwijzer aan de Christelijke school toen nog in do Lange Kerkstraat, werk zaam geweest. Sas van Gent Gisteravond omstreeks 9 uur is brand ontstaan in de groenten- drogerij van de N. V. Canisvliet, alhier. De geiieele fabriek is afgebrand, een groot gedeelte der groenten ging verloren. Vlissingen. Donderdagnacht zijn door een dronken militair 27 ruiten op het station alhier stukgeslagen. Middelburg. Woensdag werden voor het acte-examen lager onderwijs geëxa mineerd 8 vrouwelijke Candidaten, van wie twee werden afgewezen. Geslaagd de damesN. II. Koelmans, Terneuzen. J. Ploos van Amstel, Sluiskil, C. J. A. de Smidt. Sas van Gent, B.Fokke, Goes E. de Koning en A. M. Krijger, beiden Krabbendijke. Woensdagmorgen kwam te Goes uit Friesland een wagonlading geslachte kalveren aan our te worden gedistribu eerd. Do 47 kalveren bleken echter bij onderzoek bedorven te zijn, zoodat de keurmeester 1088 K.G. vleesch voor de consumptie ondeugdelijk moest verklaren. Nadat jl. Maandagavond in de Stich- tingskerk de bidstond was gehouden onder leiding van Ds. Donner den Voor zitter der Vereeniging namen Dinsdag de examens van het verpleegpersoneel een aanvang ten overstaan van eene Commissie uit het bestunr en onder toe zicht van gecommitteerden der „Samen werking" van Geref. Vereenigingen op het terrein der barmhartigheid. Aan het examen voor leerling A na men der 3 broeders en 15 zusters, die allen slaagden. Aan het examen voor leerlingen B namen deel 2 broeders en 15 zusters. Hiervan slaagden 2 broeders en 11 zus ters. Aan het laatste examen namen deel 3 broeders die slaagden en 7 zusters, waarvan er 6 slaagden. Deze verwierven het diploma met insinge der Vereeniging, hetwelk onder een toespraak van Ds. Donner aan hen werd uitgereikt.! Nieuwe truc. Het gebeurde dezer dagen aan de Oostgrens. Een heer komt voorbij, kijkt de grenswacht brutaal aan en groet ze heel familiair Dag jongens Maar de wacht was op de hoogte. Niets aan te geven, mijnheer? Weineen Heelemaal niets Neen 1 Gaat u dan even mee. De knoopen van de overjas bloken nu 20 markstukken te zijn mot een stofje overtrokken, de knoopen van de jas gouden tientjes, en die van het vest gouden vijfjes. (Zw. Crt.) De heer K. te Middelharnis uit een vergadering thuis komende werd, terwijl hij zijn woning binnenging onwel, en voor hij nog zijn huisgenooten had gegroet was de man overleden. De gebroeders M. te Susteren hadden met een Duitschen grensbewoner een accoord aangegaan, om aan dezen een paard te verkoopen voor een bedrag van 3000 Mark. De gebroeders M. togen met het paard over de Nederlandsche grens. Toen zij het geld in ontvangst hadden genomen, namen zij echter de vlucht en wisten zij andermaal behouden op Neder- landsch grondgebied te komen. De Duitscher gaf van het gebeurde kennis aan de politie, die de daders wist op te sporen en in hechtenis te nemen. Zij werden aanvankelijk in de gevangenis te Sittard ojigesloten en later naar de gevangenis te Maastricht overgebracht. In de Kalverstraat te Amsterdam viel voor het café „De Karseboom" een man flauw. Na te zijn bijgebracht, bleek, dat men hem een tasch, waarin ongeveer f8000 had ontvreemd. Van den heer L. Spijkervet te Steen- wijk werden twintig vette kippen ge stolen. Zeer brutaal ging men daarbij te werk. Be dieren werden op de plaats van den diefstal geslacht, geplukt en verder schoongemaakt.. Koppen, pooten, veeren en ingewanden liet men bij liet hok liggen. Van de daders tot heden geen spoor. Zekere d. W., woonachtig te Putten en werkzaam aan de N. C. S., is op zijn werk te Harderwijk plotseling doodge bleven. Door den schrik is de VV's vrouw volslagen blind geworden. De W. laat een gezin van 7 kinderen achter. Het geval heeft diepe verslagenheid in de gemeente verwekt. Heel kalm reed de wagen met spina zie van Jutfaas naar Utrecht. Recherche had op de een of andere manier ver- moedeus gekregen, hield den groente wagen aan, deed onderzoek en vond onder de spinazie een geslacht varken Deed ook nog eens onderzoek bij den afzender, een landbouwer, en vond nog vier andere varkens gereed voor de verzending. Do Spanjaarden kwamen Lochem niet binnen, maar liet varken mocht ook Utrecht niet bereiken. De aanhouding geschiedde nog op het grond gebied van Jutfaas en Jutfaas' Burger vader werd er voor zijn gemeente eige naar van. Zoo kan hot gebeuren, dat de gemeente Jutfaas in den loop dezer week distributie heeft van varkens- vleesch. Vrijdagavond zou S een vat schoon maken waarvan niet bekend was wat er in was geweest. S. had de onvoor zichtigheid er een brandende lucifer in te steken, waardoor het vat met een hevigen knal uit elkaar barstte, waardoor hem het boen boven den voet werd afgeslagen. De planken vlogen van de schuur, waarin het ongeluk gebeurde. Ned. Ilerv. Kerk. Beroepente Schoondijke, C. v. d. Nieuwenhuize, te Renesse en Noordwelle. Aangenomennaar Tricht, E. A. La- zonder, te Everdingen naar Franeker, F. E. Gerritzen, te Donkerbroek en Ilaule naar Ankeveen, D. J. Lazonder, te Giessen-Nieuwkerk. Geref. Kerken. Beroepen: te Vrijhoeven en 'sGrevcl- duin-Capello, J. L. v. d. Wolf, cand. te Gouda. Aangenomen naar Nieuw-Veniiep, Y. v. d. Zee, te Westergeest; naar Nieu- werbrug a/d Rijn, D. Ligter, te Pieter- buren' Christ. Geref. Kerk. Beroepen te Sliedrecht, J. A. Riekel, te Veenendaal. Benoemd tot onderwijzer(os) te Maarssen. J. J. Janssen, te Stavoren te Haarlem, J. Jongejan (hoofd), te As sente Rijswijk, de Vries, te Delft; te Dieren, mej. I. J. Schripsema, te Eringe te Hengelo, J. Bootsina, te Cubaard te Eefde, mej. D. Heuvink, te Veenendaal te Middelburg, G. F. Weeda, aldaar. Overvloed van O n d e r w ij z e r s. Het onderzoek naar de overcomplete leerkrachten bij het Christelijk Onderwijs, door „Onze Vacatures" ingesteld, bracht de volgende gegevens Van degenen, die de onderwijzersakte bezitten, zijn er 35, die tot heden machteloos uitzien naar een betrekking bij het Chr. Onderwijs 22 die wel een betrekking hebben, doch minder dan het wettelijk minimum ver dienen, en 42, die, oen 'lijdelijke .betrek king hebben Het aantal gemobiliseerdeu, die hun betrekking hebben behouden, m. a. w. verlof hebben, is 23, dat van hen, die gemobiliseerd zijn en daardoor ontslag gekregen hebben, 55. Zaamslag. Maandag overleed tetltrecht in den ouderdom van 57 jaar, Ds. W. A. Vrolijk, emerituspredikant van de Gere: formeerde Kerk alhier. Den I Dec. 1889 deed hij intrede in voormalig kerk B, na des morgens be vestigd te zijn deer Dr. A. Kuijper Sr. Gedurende een 13 tal jaren mocht hij alhier werkzaam zijn. In 1902 moest Z. Eerw. emeritaat aanvragen wegens een kwaal, die hem, na een lijden van 16 jaren, ten grave zou sleepen. Heden wordt hij op de oude begraaf plaats te Utrecht ter aarde besteld. In plaats van den heer R. Dercksen is tot. Secretaris van de Unie en den Schoolraad benoemd Mr. J. Terpstra te Amsterdam. Blijkens het overzicht van den stand der wintergewassen op 20 April, dat onder medewerking der Rijkslandbouw- leeraren, samengesteld werd naar ge gevens, verstrekt door de correspon denten van de Directie van den Land bouw, werkte het natte najaar van 1917 met zijn slagregens belemmerend en was dit mede oorzaak, dat in verschillende streken eene kleinere oppervlakte werd bezaaid dan bij gunstiger weersgesteld heid het geval zou zijn geweest. Zoowel in Groningen en Friesland als in Zeeland is dit voorgekomen. Omstreeks Kerst mis en Nieuwjaar volgde er eene vorst periode. Behoudens eenige nachtvorsten in de maande Februari en Maart verliep de winter verder met zacht weer. Het voorjaar trad vroeg in, hetgeen zeer bevorderlijk was aan de ontwikkeling van wintergranen, klavers en grassen. Het mooie voorjaarsweer in de maand Maart, die reeds vele warme dagen gaf, maakte het mogelijk de verschilende voorjaarswerkzaamheden vlug en voor spoedig ten einde te brengen. Ue daarop in het laatst van genoemde maand en in April gevolgde regen was zeer be vorderlijk aan do opkomst der voorjaars gewassen. Over het algemeen kan dus worden gezegd, dat de weergesteldheid bijzon der gunstig voor den landbouw is geweest en zoowel de gewassen op het bouwland als het grasland er goed voorstaan. Aan de voordeelige weersomstandigheden zal het ook grootendeels te danken zijn dat van de zwakkere bemesting nog weinig nadeol wordt gezien. Ofschoon cijfers inzake de met winter graan bezette oppervlakte alsnog ont breken, zoo geven de berichten daarom trent toch den indruk, dat deze iets grootor is dan het vorig jaar. Het uitploegen van wintergraan kon, in tegenstelling met het vorige jaar, over het algemeen beperkt blijven tot zeer sporadische gevallen. Met het oog op de schaarsehte aan veevoeder is het vroegere voorjaar den veehouders zeer welkom. Uit velschil lende streken wordt dün ook bèricht, dat er reeds vee in de weiden is ge bracht al heeft het koude weer der laatste dagen de groote massa nog op stal gehouden. ZAAMSLAG Huwelijks aangiften. lt April. Willem Koster, oud 23 j.,jm. enllen- drika Moeus, oud 27 j.,jd. 18April. Antonio Marinus Kosteuse, (van Kruiningen), oud 22 j., jm. en Jacomiua Dees, oud 26 j., jd. Jacob Buijze, (van Hoek), oud 19 j., jm. en Corne lia Geense, oud 19 j., jd. 23 April. Johannes Petrus Strijbos, (van Aarau Zwitserland), oud 20 j jm. en Pieternella Hendrina Houg, oud 20 j., jd. 24 April. Levinus Adriaan Verberkmocs, (van Axel), oud 24 j jm. eu Maria Janneke Florus, oud22j.,jd. 25 April. Francois Haak, (van Hoek), oud 24 j., jm. en Suzanna Dieleman, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 4 April. Cornells de Jonge, oud 18 j., jm. en Catharina Missu, oud 17 j jd. Chgrel Verberkmoes, (van Axel), oud 27 j., jm. eu Jozina van Doorn, oud 22 j., jd. 25 April. Willem Koster, ond 23 j., jm. en Hendrika Moens, oud 27 j., jd. Geboorten. 1 April. Janna, d. van Levinus de Putter en van Dina Magdalena Verpoorte. Cornells, z. van Jacobus van Alten en van Cornolia don Hamer 6 April. Cathurinu, d. TER NEUZEN. 3 Mei 1918. Stichting „Vrederust" Bergen op Zoom. Plotselinge dood. Oplichters. Brutaal. Droevig. Zooiets als de verrassing van Lochem Ernstig verwond. Stand der wintergewassen op 20 April.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 2