Van Heinde en Verre. Mengelwerk. Kerk, School en Zending. Financieel Overzicht. Burgerlijke Stand. iioogwatergeiij te Ter Neuzen. A d v e r t e n t i n. Aanwijzing verkrijgbaar stelling Levensmiddelen. Brabantsche en Belgische Machinale metselsteen R. V. Bevestigd sedert 1871. Ls v. Waesberghe-Janssens H. H. Aannemers, en letselaars. surveilleerentle tot nabij Ter Neuzen. Aan- de rolbrug over de middensluis is bij door 4 jonge mannen mishandeld. 'Hij maakte gebinik van zijn alarmfluit, waarop surveilleeronde agenten kwamen die licrn ontzetten en het viertal meenam naar 't bureau. Men schrijft ons uit het Land van Ilulst De groote indijking onder Philippine waarmede een aanvang wordt gemaakt, zal heel wat arbeidskrachten onttrekken aan het landbouwbedrijf in het Land vau Hulst, zoodat hier dezen zomer en van het najaar bij den veldarbeid onge twijfeld vele handen te kort zullen zijn. Ér worden gemeenten genoemd, waar uit minstens een zestigtal menschen naar bovengenoemd werk zullen gaan. Naar wij vernemen, wordt daar f 3 daags verdiend en daarenboven nog f4 per week duurteto^slag gegeven, terwijl een of twee keer per week extratrams zullen rijden Van Philippine naar de richting Walsoorden en omgekeerd tot het vervoer naar huis en van huis der polderjongens. (M. Crt.) Het 20e Zomerfeest der Christelijke en Gereformeerde Jongelingsvereenigin- gen in Zeeuwsch-Vlaauderen zal gehou den worden in de eerste helft van Juli. Door het gemeentebestuur van Sluis is overgegaan tot gemeentelijke distri butie van harde zeep, welke geleverd wordt door de grossiers welke aldaar geregeld aan winkeliers afleverden. Het ware te wenschen dat dit voor beeld door meerdere gemeenten werd gevolgd, op die manier zou de smokkel handel in dat artikel vrijwel den kop zijn ingedrukt. Uit Oostburg schrijft men Een eigenaardige samenkomst had in onze kerk plaats, bedoeld voor alle be langstellende Protestanten dezer ge meente. In deze avondbijcenkomst door den Kerkeraad uitgeschreven, werd door den predikant een uiteenzetting gegeven van de plannen, die wij koesteren voor den bouw van een eigen modern inge richt Protestantsch gesticht, dat een tweeledig doel zal hebben. In de eerste plaats den eigen Oostburgschen armen een betere huisvesting te verleeneu, dan in de dusgenaamde diaconie-woningen kan geschieden en daaraan te verbinden een goecf ingerichte ziekenzaal (met even tueel een operatiekamer), in de tweede plaats een soort pension voor den mid denstand, die voor alleen-wonende men schen (ongehuwden, weduwen enz.) eigen lijk geen goede woningen hier kan vinden. Tegen behoorlijken prijs zullen hiervoor dan kamers en suite worden verhuurd. De hoofdiakomsten voor de exploitatie zullen gevonden moeten worden uit het iu eigen beheer nemen van verschillende nu verpachte perceelen en een boerderij op kleine schaal aan de inrichting te verbinden. Te Biervliet werd in één zitting voor den heer L. Bekaert aldaar door notaris Zijlstra publiek geveild een hof- steedje, ter grootte van *156 aren d. i. ongeveer 31/» gemet, aan den heer C. de Smet, landbouwer te Biervliet, voor f 7125; In de op Zaterdag gehouden vol tallige vergadering van den raad van Aardenbury werd het nieuw benoemde raadslid de heer E. C. Martens beëedigd. Daarna werd overgegaan tot het be noemen van een wethouder in de vaca ture F. Eekhout. Als zoodanig werd benoemd (Je heer Th. L. F. Roersch, die de benoeming aannam. De bommen op Zierikzee. (Officieel.) Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt het volgende mede De Engclsche regeering heeft behalve het bedrag van f 92.976, dat zij reeds eerder betaalde, thans nog f27.023 ter beschikking van de Nederlandsche re geering gesteld, waardoor voldaan is aan alle door de Nederlandsche regee ring ingediende vorderingen wegens de schade die in den nacht van 29 op 30 April 1917 te Zierikzee werd veroorzaakt door uit een Engclsch vliegtuig geworpen bommen. Het was bekend, dat te Klazienaveen (Dr.) een groote partij rubber moest zijn, bestemd over de grens te worden gevoerd, maar men wist niet, waar het zat. De Ainsterdamsche recherche lette scherp op elke communicatie tusschen de hoofdstad en Z.O. Drentedo zestig kommiezen waren sinds langen tijd op de hoogte gebracht, maar ook zij ont dekten niets. Eu toch moest er een be langrijke partij rubber zitten. Aan het kanaal te Klazienaveen woont op een mooie villa de rijke Groninger boer Zwart. Zijn kapitale boerderij daar in de buurt liet hij boheeren door een zetboer. De heer Zwart was veel op reis naar Holland en Groningen en kocht in Amsterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht geregeld rubber-handschoenen en andere artikelen van dat materiaal, welke ar tikelen in de prov. Groningen verpakt werden in groote pakken stroo. Voor den aanvoer van die pakken stroo had hij toestemming en niemand verdacht hem. De zetboer was in ligt geheim, en zoo stapelde zich in dc schuur van de boerderij, onder stroo verborgen, een belangrijke partij van dit dure goedje op. Hoe de verdenking toch op den heer Zwart viel, is ons oubekend, maar op een goeden dag verschenen drie zich als Duitschers heeren voordoende recher cheurs in Z.O.-Drente en belden den lieer Zwart op. Zij vragen naar rubber, waarvoor zij een hoogen prijs willen besteden. De heer Zwart laat bemerken, dat hij wellicht iets voor hen heeft, en vraagt, waar hij de heeren ontmoeten kan. Dezen geven een hotel-adres op. In allerijl gaat een van de drie voor uit de anderen zullen per tram volgen. Die een begeeft zich naar het aange wezen hotel, dat beneden uit een groote zaal met een daarachter gelegen kleiner zaaltje bestaat. Deze twee zalen zijn door een zwaar gordijn gescheiden. De re chercheur deelt den hotelhouder mede, wie hij is en legt hem geheimhouding op. Hij spreekt af, dat niemand zich naar de achterzaal mag begeven, waar hij achter het gordijn gaat zitten. Op den afgesproken tijd stappen do twee „Duitschers" uit de tram en ont moeten den heer Zwart, met wien zij zich naar het hotel begeven. De Duit schers stellen voor, achter in de zaal te gaan en zetten zich vlak bij het gordijn. Daar begint de onderhandeling, die vrij vlot van stapel loopt. De héér Zwart telefoneert zijn zetboer, die ook in hot hotel komt. De Duitschers vragen, waai de partij zit, dan willen ze die zien. Komt die waar met, de voorstelling over een dan is de koop voor f 100.000 ge sloten. De zetboer vraagt nog, of de heer Zwart wel voldoende vertrouwen in dc heeren heeft, maar de heer Zwart koes tert geen argwaan men zegt, dat de partij in het stroo in de schuur verbor gen is en noodigt de heeren, die te gaan zien. Nauwelijks hebben zo het hotel ver laten, of de derde rechercheur geeft telefonisch aan den groepscommandant der grensbewaking last zich onmiddellijk met gewapende hulp naar de schuur te begeven en de partij rubber in beslag te nemen, die daar onder het stroo zit. Toen de heer Zwart, de Duitsche koo- pers en de zetboer in de schuur kwamen, vonden zij daar soldaten bezig de rubber van onder het stroo weg te halen. De Duitschers maken zich bekend, dc heer Zwart wordt gearresteerd en is den volgenden dag naar Assen overgebracht. De partij rubber wordt geschat op een waarde van f12.000. (Ildbl.) Te Ouder Amstel heeft men uit de Openbare Lagere School een zoo goed als nieuw orgel, toebehoorend aan de Zondagsschool aldaar, ontvreemd. De politie is de daders op het spoor. Als een zeldzaamheid kan gemeld wor den, dat van den heer T. te Orumpt bij Tiel, een nuchter kalf, één dag oud, aan gekocht werd voor den prijs vau f 50.50. Het vorige jaar, den 28en Februari werd in Amerika een briefkaart gepost met bestemming voor gemeente De Bilt. Verleden week ontving de geadresseerde deze briefkaartde „Nieuw-Amsterdam" was Zoo vriendelijk tot de spoedige bestel ling mee te werken. Wij zagen, aldus, vertelt de N. Ct gisteren in een bekend magazijn op de Heerengracht een juweel van een Fransch kroontje voor electrisch licht met twee bijbehoorende wandlusters voor den schoorsteen. Prijs, niet onbehoorlijk maar ook lang niet gering: f880. Voor wie dat wel bestemd zou zijn Stellig een vermogend man die in deze dagen zijn huis met zoo kostbare ge bruiksartikelen opluistert. Een O.W.-er misschien Toch niet. De Staat der Nederlanden. Het dure voorwerp is bestemd voor de kamer van den secretarisgeneraal van Koloniën in den nieuwen aaubouw van het departement op het Plein. Er gaat sedert jaren geen begrooting voorbij of een van de weinige Kamer leden die er zichom bekommeren, houdt een speech om op zuinigheid in het beheer der Staatsuitgaven aan te drin gen. De minister die antwoordt, premier of Financiën, is het met de gemaakte opmerkingen altijd roerend eens. Waar na de zaak wordt voortgezet op den zelfden voet. Wij maken natuurlijk den heer Mo- resco geen verwijt van de weelderige stoffeering van zijn arbeidsvertrek mo ge hij er zijn zware taak behagelijk verrichten. De inrichting is, meenen wij, zaak van „Rijksgebouwen", resor- teerende onder Waterstaat. Maar wij vragen, nu men toevallig zoo iets op het spoor komt in dezelfde dagen waarin de minister van Financiën om zijn honderd en vijftig opcenten vecht of zich uitslooft om andere belastingen te bedenken, die de Nederlandsche bur gerij tientallen millioenen extra per jaar zullen doen opbrengen, of het aangaat dat een tak van staatsbeheer maar on verstoorbaar voortgaat met het doen van weelde uitgaven voor inwendige inrichting van gewone werkbureau's, als waarvan zoo'n enken détail, een verlichtingsappa raat van acht honderd en tachtig gulden, getuigt. H. H. Adverteerders Weet u, dat de oplage van „Zeeuwsch-Vlaanderen" in de laat ste 3 maanden bijna VERDUB BELD is? Een wederzien. Het is bijna twintig jaar geleden, ver telde een lid der gemeente, dat ik mijn belijdenis deed. Het was een prachtige Zondagzonneschijn vervulde het kerk gebouw. De ramen waren open en de heerlijke lentelucht vervulde het huis des gebeds. Naast mij stond een jonge ling, flink van gestalte, met heldere, blauwe oogen. De blos der gezondheid was op zijne wangen zichtbaar zijn don kerbruin haar viel krullend om hetglad- de, hooge voorhoofd. Hij had een jaar lang in de school naast mij gezeten nu werden wij beiden aangenomen. Den volgenden dag gingen wij de wijde we reld in. Fenige jaren geleden stond er een bedelaar voor mijn deur. Hij vroeg op smeekenden toon' om een aalmoes. Zijn blauwe oogen waren ingevallenzijn wangen donkerrood en opgezetzijn haar hing slordig over zijn gelaat. „Kent u mij niet meer Ik zeide„Neen Het was een bedelaar, zooals ik zc zoo dikwijls zie, armoedig en vervallen. „Ik heet N. N. Ik ben met u tegelijk aangenomen liet was de oude geschiedenis. Slecht gezelschap, sterke drank, ontucht. Wig met de kerkweg met Gods Woord weg met den Heiland! naar hetvcr- derf! Smartelijk en pijnlijk deed het mij aan, toen ik den armen man een geldstuk in dc hand drukte. „Dank u, dank u 1" zeide hij, en ging met een onzekere stap verder. Ik heb hem nooit weer gezien. Ned. Ilerv. Kerk. Beroepen te Delft, P.' Kuylman, te Lunteren te Wouterswoude, P. J. Steen- beek, te Nijkerkte Leerdam, J. Seve- rijn, te Wilniste Doorn, G. Bolkestein, té Katwijk-aan-Zee. Aangenomennaar Ooltgensplaat, J. J. v. d. Pol, te Rouveen. Bedanktvoor Ridderkerk, G. Benes, te Delft. Geref. Kerken. Beroepen te Ter Aar, J. L. v. d. W7olf, cand. te Goudate Wormerveer, R. J. Aal- berts, te Baambruggete Dussen-Meeu- wen, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam en Willemstad, J. L. v. d. Wolf cand., te Gouda. Aangenomennaar Alblasserdam, C. J. de Kruijter, te Oostkapelle. Christ. Geref. Kerk. Bedankt voor IJmuiden, K. Zuiders- ma, te Nieuwe-Pekela. Geref. Gemeenten. Beroepen te Bruinisso, B. v. Neerbos, te Meliskerke. Bedankt: voor Amsterdam, I). C. Over- duin, tk Ter Neuzen. Benoemd tot onderwijzer(es) te Steenwijk, mej. I. van Halsema, te Emmercompascuumte 's-Gravenhage, J. D. Wassink, te Pijnacker en B. Lam kester, te Den Haag; te Kamperland, J. de Buck, militairte Schiedam, P. Nieuwland, aldaarte Hazerswoude, F. Boomsma (hoofd), te Capelle a./d. IJssel te Apeldoorn, C. v. Oosten, te Kollum te Boskoop, C. v. Batenburg, te Sche- veningen.te De Lier, mej. K. A. v. d. Valk, te Rotterdam te Heer-Hugowaard, S. Steensma (hoofd), te Dordrechtte 's-Gravenhage, H. Ballast, te Souburg en mej. II. Dippel, te Amsterdam. Ds. Posthumus, predikant bij de Ned. Herv. Gem. te Schoondijke, aan wien met ingang van 1 Mei a.s. emiritaat is verleend, hoopt 28 April a.s. 's namiddags 2 uur afscheid te preeken. Naar „Onze Kerk" meldt, heeft ds. J. N. Pattist, Ned. Herv. predikant te Aardenburg, rapporten voor de ca techisatie ingevoerd, die op de wijze van een gewoon schoolrapport zijn samenge steld. Ds. E. van Ruytenberg zegt hier over in bovengenoemd blad„Collega Pattist is de eerste om te erkennen, dat het allerbelangrijkste in ens catechetisch werk ontwikkelen van godsdienstig ge voel en geloof, juist nooit in een cijfer is uit te drukken. Is het gevaar denk beeldig, dat ook door zulk een rapport het catechisatieuurtje weer onwillekeurig op één lijn wordt gesteld met het gewone onderwijs, iets, waarvoor wij voor ons juist zooveel mogelijk waken Maar misschien denkt de oud-onderwijzer, die ook met. dit rapport even om don hoek komt kijken, hierover anders. Maar hoe het ook zij, mochten er schaduwzijden aan verbonden zijn, wij achten een dergclijkcn maatregel, die in ieder geval dient om ons catechetisch onderwijs te verbeteren, belangrijk ge noeg om er nadrukkelijk de aandacht voor te vragen. Met groote spanning wachten de we reldbeurzen de ontwikkeling van het Duitsche offensief af. Wanneer op het slagveld in Frankrijk een overwinning wordt bevochten, zal dat grooten invloed hebben op politiek, financieel en com mercieel handels) gebied. De beurzen van Londen en Parijs waren min of meer zenuwachtig gestemd die van Berlijn en Weenen tamelijk vast. Amerikaansche waarden gingen goed van de hand, bij het vooruitzicht, van aanzienlijke levering van ammunitie en oorlogsmateriaal. De vernietiging daar van is thans grooter dan ooit. De Amsterdamsche beurs had een traag verloop deze week. Eenige bemoe diging schonk het feit, dat onze regee ring verklaarde schepen te zullen zenden om graan uit Amerika te halen. De ver zekering van Amerika en Engeland, dat onze reeders rijke vergoedingen voor de in beslaggenomen schepen zullen ont vangen, en dat de betrokken regeeringen de zee- en oorlogsrisico's op zich nemen, maakte de scheepvaartafdeelingen vaster. De kooplust nam gaandeweg toe. Het intrekken van alle uitvoer-consen- ten verlevendigde eveneens de hoop op leniging van den nood onzer bevolking hoewel daardoor de handel met het bui tenland nog meer belemmerd wordt. Vele cultuurwaarden daalden langzaam in koers. Onze nationale staatsfondsen- afdeeling daalde eveneens. De Staatsléening 1917 liep bijna een vol percent terug. Het bericht, dat Duitschland ten onzen voordeele invloed op Rusland uitoefende, veroorzaakte beweging op de markt van „Russen". Indien dit alsnog bevestigd wordt, zal het zaak zijn, zich voorloopig niet van zijn Russische fondsen te ont doen. Bevestiging van het bericht is tot dusver nog niet gekomen. TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften 18 April. Leonardus Franciscus Ant.ouius Maria van Borren, oud 24 j., jrn. en Jacomientje 't Gilde, oud 20 j jd. 19 April. Cornclis van de Velde, oud 26 j., jm. en Maria Tauneke I)ieleman,oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 18 April. Adrianus Franciscus Solleveld, oud 42 j., jm. en Maria Louisa Vlecskes, oud 47 j., wed. Bruno Antonus Goethals, oud 23 j., jm. en Emma Emerence Schel- faut, oud 28 j., jd. Johannes van Eene naam, oud 60 j., weduwn. on Leuntje Schoonakker, oud 54 j., wed. Adriaan Kiel, oud 27 j., jm. en Wilhelmina Catharina Lansen, oud 34 j., wed. Johan nes Beije, oud 22 j., jm. en Klazina Cornelia Jacoba Faas, oud 22 j., jd. Geboorten. 14 April. Wilhelmina Anna, d. van Jacobus Riemens en van Catharina 'Wilhelm. 16 April Jacobus Pieter, z. van Karei Verstrateu en van Janna Maria de Ruijter. Ivone Ghislaine, d. van Edumond Beuedictus Kesbeko en van Emma Maria Regina IJsebaert. 18 April. Jan.-je Cornelia, d. van Louis Alexis Frederix Le Mat en van Hendrika Adriana Turkenburg. 19 April. Albert ha Catharina, d. van Pieter Marinus Maat en van Johanna Cornelia Coomans. HOEK. Huwelijks-aangffterv. 21 M aart. Johannes Dominicus Jansen, oud 25 j jm. en Martina de Jonge, oud 28 j., jd. 3 April. Adriaan Willem Nienwelink, oud 29 j., jm. en Ebrina van Alten, oud 21 J,- jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Maart. Steven Kraai, oud 23 j., jm. en Wilhel mina Cornelia Nijssen, oud 20 j., jd. 4 April. Johannes Dominicus Jansen, oud 25 j., jm. en Martina de Jonge, oud 28 j., jd. Geboorten. 17 Maart. Aarnout Hen drik, z. van Jacobus Rouw en van Eli zabeth van Wijck. 23 Maart. Rocus Franqois, z: van Jacobus Daniël Heinsdijk en van Cornelia Leijntje Hamelink. 25 Maart. Aainout Pieter, z. van Willem Jacobus de Feijter en van Levina Fran- cina Kielman. 6 April. Petrus Fran ciscus, z. van Thomas Lantsheer en van Catharina van Wijck. 7 April. Cent, z. van Adriaan Beaufort en van Janna de Groote. Jan, z. van Jan van Wijck en van Jacoba Levina Meertens. 14 April. Frederik, tt. van Frederik de Bree en van Adriaiia Pladdet. Overlijden. 18 Maart. Jan dc Kraker, oud 22 j., z. van Jan (overl.) en van Pielornella van Hoorn. 22 Maart. Willem Zegers, oud 29 j echtg. van Janna Maria Meeuseu. 27 Maart. Een als levenloos aangegeven kind van het mannel. gesl. van Johannes Marinus van der YVelle en van Magdalena Elizabeth Jurrij. 28 Maart. Pieter Riemens, oud 75 j., weduwn. uit het eerste huwelijk van Suzanna de Putter eu uit het tweede van Johanna Janna Dees. AXEL. Huwelijks aangiften. 21 Maart Gerardus Jacobus Dhanis, oud 25 j.,jm. en Anna Maria Groothaert, oud 23 j jd. 28 Maart. Petrus Josephus van Dam me, oud 32 j., jm. en Marie Valent, oud 31 j., jd. Jozias Verpoorte, oud 25j.,jm. en Janna Louren.s, oud 25 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Maart. Jacobus Pieter van Alten, oud 22 j., jm. en Debora van Oort., oud 24 jjd. Geboorten. 16 Maart. Cornclis, z. van Dirk Schuitvlot en van Levina Witte. Augusta'Eugenia, d, van Camillus Mar tens en van Romanie Elegeert. 20 Maart. Adriaan Hendrik, z. van Hendrik Adri aan Kotvis en van Elizabeth Fieternelia Ruben. 22 Maart. Jacoba Pieternella, d. van Jacob Overdulve en van Anna Scheele. 23 Maart. Willem, z. van Pieter Dekker en van Cornelia Adriana Levina de Feijter. 25 Maart. Pieter, z. van Leen dert Dees en van Suzanna de Jonge. Jan Cornelis, z. van David Overdulve en van Janueke van Doeselaar. 26 Maart. Jacomina Janna, d. van Charel Dielemau en van Pieternella Penne. Suzanna Maria, d. van Izaak Marinus de Ridder en van Cornelia Pieternella de Molen- naar. 28 Maart. Santina en Catharina, d. van Adriaan Lourens en van Geer trui de Feijter. Adelène Bernardus Jozef, z. van Jozeph Alphonsc Marie de Block en van Emma Stroobant. 30 Maart. Maria, d. van Pieter de Jonge en van Jacomina Maria Haak. Overlijden. 18 Maart. Maria Bakker, oud 76 j., wed. van Jacobus Bareman. 21 Maart. René Marie Albert de Smet, oud 3 m., d. van Seraphinus en van Maria Octavia Strobbe. 22 Maart. Eliza beth Magdalena Bakker, oud 28 j., d. van Petrus en van Catharina Eekman. 23 Maart. Anna Catharina Seghers, oud 1 j., d. van Bernardus en vau Mathilda Maria Simoen. 25 Maart. Willem Dekker, oud 2 d., z. van Pieter en van Cornelia Adriana Levina de Feijter. Maria de Feijter, oud 70 j., echtg. van Martinus Schieman. Mathilde Sijs, oud 2 m., d. van Petrus Johannes en Anthonette Jeauette van den Berghe. Verkoopingen 24 April. Een Hotel te Axel, notaris Dregmans. 24 April, Boereninspan te Westdorpe, not. Lijdsman. 25 April, Landbouwinspan te St. Jan- steeri, not. Dumoleyn. 25 April, Huizen te Middelburg not. Verhulst. 26 April, Een Hofstede te Wissekerke door Markïisse. 26 April, Hofstede te Wolfaartsdijk, not. Pilaar 30 April, Inspan te Nieuw St. Joost- land, not. Verhulst. 1 Mei, Een groote Hofstede 71 H.A.) te Roosendaal en Ossendrecht, riot. Mertens te Roosendaal. 1 Mei, Landbouwinspan te Westdorpe, not. Dumoleijn. 3 Mei, Bouwland te Kamperland, not. van Dissel. 7 Mei, Bouwland te Hulst, not. Lijds man. 8 Mei, Inspan te St. Jansteen, not. Lijdsman. 15 Mei, Landbouwinspan teTerneuzen, bij M. de Regt, not. Dumoleijn. Verhuringen. Een Hofstede groot 54 H A. te Uzeu- dijke. Inschrijving vóór 30 April bij Hendriks» te [Jzendijke. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 24 April 1.38 1.55 Donderdag 25 2.12 2.26 Vrijdag 26 2.42 V 2.57 Zaterdag 27 3.12 3.27 Zondag 28 3.42 3.57 Maandag 29 4.14 4.31 Dinsdag 30 4.47 5.6 Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 22—28 April geldig zal ziju voor KAAS 20 plus, bon No. 1 der le Serie waarop mag worden afgegeven 70 gram. Ter Neuzen, 22 April 1918. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Heden ontvangen een partij Aanbevelend, Bouwmaterialen handel „DE HOOP". Directeur G. F. P. v. d. PEIJL. WISSEL- en EFFECTENBANK, HULST, TER REUZEN en AXEL. Sluit alle voorkomende soorten van verzekering bij soliede Maatschappijen (inlichtingen en tarieven ten kat tore verkrijgbaar). Een smokkcihistorle. Een orgel gestolen 1 Zeldzaamheid. Geen spoedbestelling Het dure lampje

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | 1918 | | pagina 3