St. Ni ZUURKOOL en SNIJBOONEN. Fijne GELDERSCHE MAS, Saucijs de Bologne. St. Nicolaas-Artikelen M. J. van Dixhoorn. - Ter Neuzen. Bietenstekers REDIO= Steeds versche EIEREN eo BOTER cd Duikc blauwe 150 Caidaliooiii, Amerik. ORGELS en PIANO'S. Een Woonhuis, 75 zware Olmenliooiiien, Kantoor Ir. P. DIELEMAN, Ls. vao Waesberghe-JansseBS, G. MEESTENS, GEBR. kaan, loorflsM, Ter Nenzen. GROOTE KEUZE IN Hoogwatergetij te Terneuzen. Advertentie li. H. VERHOEVEN. - Ter Neuzen. - Hulst. Bij J. C. VROEGOP, bij J. MARSILJE, Slager, Een zeer ruime keuze in BLAUWE-, BRUINE-, HAVANNA- en JAEGERBAAI. Wit- en Jaeger flanel, Sportflanel. Randlama, Randbaai, ook in 2 el breed. Witte-, Groene-, Grijze- en Fantasie Wollen Dekens. Gestikte^ en Moltondekens. Zwarten en gekleurde Wollen Doeken. Avonddoeken, Chenilledoekjes, Handschoenen enz. Zwarte- en Blauwe Mans= en Jongensbonkers. D. E. Wolfert Hz. H. SONNEVIJLLE-de Bree. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Onze magazijnen bevatten doorloopend een keuze van 50 tot 60 soorten A. S. J. DEKKER, Turfkade, Goes. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. eenige Canada's, Esschen- en Wilgenbooinen, Zaterdag 23 November a.s., Wollen-, Sitsen-, Katoenen en Moltondekens. Heeren- en Jongenscapes. Doeken, Dassen, Wanten. Veeren- en Kapokbedden. N.B. Een partij DEKENS, extra koopjes. Wendt II tot LITTOOIJ's Boekhandel, Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. Algemeene Vergadering Openbare Vergadering dr. H. A. VAN DER MEULEN Dagelijks verkrijgbaar J. M. DE VOS te Zaamslag. gevraagd. Nieuw Nieuw poetslappen 450 bossen droog brandhout, en 3500 bossen droog brandhout VOORHANDEN de nieuwe Boeken, die zoo juist verschenen zyn. DAGEN. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 16 17 18 19 20 21 22 Nov. Voorin. 6.13 7.23 8.46 10.2 10.59 11.43 0.2 Nam. 6.46 8.3 9.25 10.34 11.22 12^21 Vereeniging tot Ziekenverzorging te Ter Neuzen. op DINSDAG 19 NOVEMBER 1912, des avonds 7'/a uur, in het Hötel des Pays-Bas, alhier. HET BESTUUR. Afdeeling Ter Neuzen van den Volksbond tegen Drankmisbruik. op VRIJDAG 22 NOVEMBER 1912, des avonds 8 uur, op de bovenzaal van het Hotel „De COMMERCE", Markt. Spreker: de WelEerwaarde Heer van Bergen op Zoom. OnderwerpMatigheid of onthouding. HET BESTUUR. Winkeliers en kooplieden bezoekt onze Magazijnen. U vindt er steeds eene ruime sorteering aan concurreerende prijzen. Ondergeteekende maakt het ge achte publiek van ZAAMSLAG en Omstreken bekend, dat hij is uitgestald met eene prachtige sorteering GROOTE SORTEERING. CONCURREERENDE PRIJZEN. Aanbevelend, „DE G0EDK00PE WINKEL", J. L. DE KRIJGER, Zaamslag. EIGEN INMAAK. Donze-Visserstraat, TER NEUZEN. Noordstraat, TER NEUZEN. kan men vinden bij Onder minzame aanbeveling noodig ik een ieder beleefd uit, de uitstalling te komen zien. Bij C. DE PUTTER, Neuzenpolder, HOEK. voor GOUD, ZILVER, NIKKEL, KOPER en MEUBELS. Poetspomade of Wrijfwas onnoodig. Ter Neuzen, Nov. 1912. Aanbevelend, Zandstraat. TER NEUZEN. Notaris C. Ie Nobel (Vlooswijkstraat te Ter Neuzen) is voornemens om op DONDERDAG 21 NOVEMBER 1912, des namiddags ten half een ure, ten verzoeke van bet DIACONIE ARMBE STUUR der Ned. Herv. Gemeente te Ter Neuzen, publiek te verkoopen gemakkelijk te vervoeren, staande in eene weide in den Goeschenpolder bij de Hof stede bewoond door dbr. Gerard Tolle naar, aan de Knol te Hoek. Te betalen bij bet rooien. Desgevorderd zal borg gesteld moeten wor den, of contant worden betaald. Nadere inlichtingen ten kantore van voor noemden notaris. De Notaris J. A. Dregmans te Axel zal, ten verzoeke van het Bestuur van den polder BEOOSTEN- EN BEWESTENBLIJ (Dijkgraaf dhr. A. Moerdijk) op DINSDAG den 19 NO VEMBER 1912, des voormiddags II ure, ver koopen staande te groeien aan den Langen Weg, gemeenten Axel en Koewacht. staande op het hof van E. Valent, alsmede EENIGE STAMMEN van uitge waaide hoornen, liggende op de Groote Plaat te Axel. Te vergaderen bij E. Valent, Lange Weg te Axel. De Notaris J. A. Dregmans te Axel zal, ten verzoeke van de Erven JACS. VAN DOESE- LAER en Pa. DE MUL en krachtens verleend Rechterlijk bevel, in de herberg bij A. Brakman te Sluiskil (Ter Neuzen) op DONDERDAG den 28 NOVEMBER 1912, des namiddags 1 ure ver koopen tot 1 Mei 1925 op den grond te Sluiskil, Ter Neuzen, kadaster sectie G no. 1063, groot 55 c.a. Te aanvaarden bij de betaling, zijnde 1 maand na de toewijzing. Dadelijk daarna aan voormeld huis De volgende Huishoudelijke en verdere Roerende Goederen Kabinet, Tafel, Spiegel, Stoelen, Kast, Kachel, Klok, Hanglamp, Prenten,Emmers, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, 2 Krui wagens, Schoppen, Rieken en wat verder zal worden aangeboden. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van zijne Principalen, op DONDERDAG den 5 DECEMBER 1912, des voormiddag IP/8 ure, verkoopen staande op de hofstede bewoond door den lieer P. B o n n e, Melopolder, gemeente Graauw. De Notaris L. G. JAMES te Sluis is voor nemens op des namiddags ten 2 ure, ten vêrzoeke van de weduwe en erven van den Heer P. CRINCE te Betranchement, ten huize van voornoemde weduwe, publiek te verkoopen 2 Tafels, 9 Stoelen, 1 Tafelkastje, 1 Kachel, Lamp, 2 Spiegels, Koperen ketels, Casse- rollen, Vloermatten, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Spekrek, Arbeidersgereed schap enz. Zitdag te TER NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand vanaf des morgens 9 uur in het hotel „des Pays Bas,' (Nieuwstraat). WISSEL- en EFFECTENKANTOOR, HULST en TER NEUZEN. Nieuwstraat, Ter Neuzen. Een prachtwerk met keurige platen. In 25 afleveringen a 45 cent. PENNING, In 10 afleveringen a 25 cent. Geïllustreerd. CALLENBACH, In 10 afleveringen a 25 cent. Met platen. Kwarto uitgave. CHAPPUIS, Derde druk. Met platen. In 15 afleveringen a 15 cent. BOLDERMAN DWARS, Rijk geïllustreerd. In 8 afleveringen a 95 cent. RULLMANN, Een nagei in de heilige plaats. De reformatie der kerk in de 19e eeuw. Reveil en afscheiding. Met platen. Gebonden f 2,90. MAJORIE BOWEN, Een zéér boeiend verhaal uit den jare 1688. Gebonden f 2,90. BERTHA VAN SUTTNER, In prachtband f 1,25. PIERSON, Gebonden f 1,90. 200 prachtige liederen. VON MALTZAHN, Een verhaal uit den tijd der hervorming in Mecklenburg. Gebonden f 1,90. VON MALTZAHN, Een zéér aangrijpend verhaal. Gebonden f 2.90. ROSEN, Een wegsleepend verhaal. Gebonden f 2,90. IIENRIETTE KUIJPER, Mat fijne platen. Gebonden f 2,40. PARLEMENT en KIEZER. Voor de a. s. verkiezingen van het jaar 1913 wordt speciaal verwezen naar de uitgebreide verkiezingsstatistiek. 372 bladzij den is dit boek dik en kost slechts f 0,60. Het is saamgesteld door de Bibliothecaris van de 2e Kamer. Stoomdrukkerij D. H. Littooij Az. Terneuzen. Galanteriën. - Huishoudelijke Artikelen. Glas-, Porcelein-, Aardewerk en gros. 1.50 tot 2 Meter), r> F- aanhoorigheden en het recht van erfpacht Advocaat en Procureur te Middelburg. Incasseert Wissels op binnen- en buitenland. De Geïllustr. Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog 1813—1815. Nederland en Oranje hereenigd 1813—1815. Neerlands onafhankelijkheid hersteld 1813—1815. De Fransche-Duitsche Oorlog van 1870—71. Leerboek der Waterbouwkunde. Voor God en den Koning. De Wapens neergelegd. Vluchtheuvelzangen. Het heilige bloed. Een heilig neen. De Alpenkoningin. Brieven uit de Bergen. NES. SPREEK-

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 4