Kerk en School. Landbouwberichten. Gemengd Nieuws. E Onze Leestafel. Laatste berichten. v Telegrafische Berichten. Handelsberichten. werd uitgeworpen, maar de ketting hield niet, zoodat liet vaartuig tegen den dijk werd ge worpen. Een der 4 opvarenden bezeerde zich erg aan het been. Een liefderijk onderdak vond het viertal bij den heer D. D. de Rijke, landbouwer, daar in de buurt. (M. Ct.) Te St. Annaland kwam het zeewater tot 1.95 M. boven gewoon hoog water. Aan den Annavosdijkpolder strandde een ijzeren schip, groot 22Ö ton, geladen met pulp en bestemd voor deze gemeente. De opva renden, man, vrouw, 2 kinderen en een knecht, konden zich met de roeiboot redden. Gereformeerde Kerken. Drietal te Leiden T. Ferwerda te Yligsingen en W. H. Gispen te Zwolle en H. Mulder te Harderwijk. Beroepente SellingenG. H- Dijkstra, te Drachtster Compagnie te Bussum A. J. Mul der te Klundert. Aangenomen naar Soest door R. E. van Arkel, Theol. dr. te Jutfaasnaar Loppersum (2e maal) door B. J. Lambers te Avereerst. Bedanktvoor Koog Zaandijk, voor Baam- brugge, voor Medemblik, voor Zegwaart, voor Wateringen, voor Doesburg, voor Renkum, voor Krimpen a/d Lek, voor Zaltbommel en voor Noord-Scharwouda door R. ,E. van Arkel, Theol. dr. te Jutfaas. Ned. Hervormde Kerk. Beroepen: te Angerloo (G.): C. A. van den Akker te Almen. Volgens de Rott. is door den kerkeraad der Geref. Kerk te Amsterdam besloten het tractement der predikanten (10 in getal) van f 3250 op f 3500 te brengen. Het Verbruik van Kalizouten in Nederland. Er is een tijd geweest, dat de kalizouten in den landbouw geheel onbekend waren, een tijd toen het land maar half zooveel producten gaf als tegen woordig. Die tijd is lang voorbij, maar toch is het eerst in de laatste 10 a 12 jaar, dat het kali- gebruik is toegenomen, in de laatste 6 jaar ge weldig is toegenomen. Wel een bewijs, dat de Nederlandsche landbouwer niet achter blijft, dat hij de waarde van de kalibemesting begrijpt en door ervaring geleerd heeft, dat de uitgaven gedaan voor Kainiet, patentkali, 40 kalizout enz. niet nutteloos zijn, maar met honderdvoudige rente terugkomen. Het kaligebruik in Nederland is zeer groot, dat bewijzen de volgende cijfers. In het jaar 1911 zijn in Nederland verbruikt: 147.380.000 K.G. Kainiet (en sylviniet) 19.850.000 K.G. kalibemestingzout [vooral 40 kalizout], 27.760.000 K.G. patentkali [zwavelzure magnesia] 1.320.000 K.G. Chloor kalium 800.000 K.G. zwavel zure kali. Dit maakt te zamen de enorme hoe veelheid van197.610.000 K.G. Kalizouten of bijna 200 millioen K.G. In 1907, toen ook reeds het kaliverbruik in den Nederlandschen landbouw belangrijk stijgende was, bedroeg dit totaalcijfer nog slechts 135 millioen K.G., óók veel, maar dan toch op het oogenblik nog met '/a toegenomen. In 1911 is het wereld- verbruik geweest ongeveer 4400 millioen K.G. Aldus in Nederland ongeveer het deel ver bruikt van de ganeche hoeveelheid verbruikte Kali zouten. Niettegenstaande dit massagebruik, zijn er toch nog gedeelten in ons land, waar men veel te wtinig Kali in den landbouw gebruikt b.v. in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gel derland en Friesland. In al die provincies kan het Kaligebruik nog zeer toenemen. Toch wordt er genoeg gedaan, om de landbouwers ook in die provincies in te lichten. Het Landbouwkundig Bureau van het Kali-Syndikaat te Utrecht Booth- straat 13, geeft gratis inlichtingen omtrent be mesting, proefvelden enz. Wie iets wil weten omtrent bemesting, wie proefvelden wil aanleggen, hij wende zich tot dat Bureau. De moord in de Mauritsstraat. De inspecteurs van de recherche te Rotter dam, hebben Woensdagochtend in een loge ment op den Visschersdijk den man aange houden, die Zondagavond de 72-jarige juffrouw J. van Kuijk, weduwe van F. Vermeulen, in hare woning in de Mauritsstraat geworgd en van haar geld en gouden sieradiën beroofd heeft. Zjj hebben hem naar het politiebureau gebracht, waar hij voor den commissaris van olitie, den heer J. J. Soer, een volledige ekentenis heeft afgelegd. De moordenaar heet J. G. BI., is 21 jaar oud en varensgezel van beroep. Hij was kort geleden van het 4de regiment infanterie, te Leiden in garnizoen, gedeserteerdsedert had hij hier in zijn ge boortestad rondgezworven. Naar hij den heer Soer heeft medegedeeld, had hij de weduwe Vermeulen Zondagavond op den Coolsingel ontmoet, even nadat zij af scheid van haar zoon had genomen. Hij had haar toen gevolgd, aangesproken en om een dubbeltje voor de tram gevraagd. De oude juffrouw, bewogen door zijn geweeklaag, had hem toegestaan dat hij haar in hare wouing in de Mauritsstraat volgde, waar zij hem, om dat hij over honger klaagde, te eten had ge geven. Toen zijn honger gestild was, zou zij hem het beloofde dubbeltje geven. Om dit te krijgen, had zij zich n^ar de achterkamer be geven. Toen BI. het rammelen van het geld hoorde, was, zoo verklaarde hij den commis saris van politie, de begeerte naar geld der mate bij hem opgewekt, dat hij de oude juf frouw stilletjes in de gang volgde, beet greep, op den grond wierp en met haar eigen om slagdoek worgde. Uit haar zak haalde hij, toen zijn slachtoffer geen teeken van leven meer gaf, het bankbiljet van f 40 en eenig klein geld uit een lade van de chiffonière, die opengevonden werd, verder uit het hand- taschje van de juffrouw de overige gestolen sieradiën en geldstukken. Toen de moorde naar het huis verliet stak hij de sleutel van de huisdeur, na deze gesloten te hebben, bij zich. Bij zijn arrestatie was die sleutel nog in zijn bezit. Ook droeg hij een met zes patronen geladen revolver en een electrische zaklan taarn bij zich. xI)e aanleiding van zijn aanhouding was de volgende Een juffrouw kwam aan den inspecteur van politie den heer A. Borstlap mededeelen dat zij een jongmensch had ontmoet die vroeger met haar zoon bevriend was en die een gouden horlogeketting droeg volmaakt gelijkende op de ketting die bij de vermoorde juffrouw Ver- mpulen is gestólen. Die juffrouw gaf een vrij volledige persoonsbeschrijving van dit jongmensch. Dit signalement werd door den heer Borstlap onmiddellijk verspreid om zooveel mogelijk bekendheid daaraan te geven. En toen nu een logementhoudster van den Vis schersdijk, op het bureau der recherche aan het hoofdbureau op het Haagscheveer kwam mededeelen dat zich in hare inrichting een persoon bevond die zich heel verdacht gedroeg en zij tevens een beschrijving van dien man gaf, bleek dit wonderwel met het verspreide signalement overeen te stemmen. Daarop volgde zijn arrestatie die door zijn bekentenis gevolgd is. Inmiddels zijn ook bij pandjeshuishouders de gouden halsketting en het gouden horloge van de vermoorde vrouw zoomede de gouden horlogeketting van wijlen haar man in beslag genomen. Het geld waarvan juffrouw Ver meulen beroofd werd, daarvoor heeft de moor denaar zich een nieuw pak kleeren gekocht en de rest verteerde hij. J. G. BI. is ter beschikking der justitie naar het huis van bewaring overgebracht. (N. R. Crt.) Te Katwijk heeft de storm grooter ver woestingen aangericht dan de Octoberstorm van 1911. Men is ongerust over de visschers- vloot. Te Gendringen werd Dinsdagochtend een arbeider door een neervallenden eikenboom gedood. José Canalejas. f Op weg naar den ministerraad en komend uit het Koninklijk paleis waar hij juist een conferentie had gehad met zijn Vorst is gisteren morgen de Spaansche Minister-president Cana lejas het slachtoffer geworden van een lagen sluipmoord. De moordenaar een zekere Manuel Pardinas Serratos Martin, 27 jaar oud, trof hem met vier revolverschoten, waarop hij het wapen op zichzelf richtte. Eerst ging het gerucht, dat hij dood was, maar volgens de laatste be richten moet de moordenaar nog leven. De minister was als naar gewoonte alleen toen de moordenaar onverhoeds van vlakbij op hem schoot. Op het oogenblik dat de Minister onder de revolverschoten van zijn moordenaar ineen zakte kwam een voorbijganger ter hulp snellen en schreeuwdeDon José, don José (José is nl. Canalejas voornaam). De gewonde had nog even de kracht om te zeggen: „Die ellendeling heeft me gedood" daarna stierf hij. Voorbijgangers raapten Canalejas op en brachten hem in de apotheek van Borrel, die dicht bij de plaats van den aanslag was. Zij gaven de portefeuille van den Minister met 2000 peseta's en een paar stukken, die op den grond waren gevallen, aan de politie. De apotheker zette den Minister op een stoel, maar na een kort onderzoek verklaarde hij, dat de dood plotseling moet zijn ingetreden. De bisschop van Sion hééft Canalejas bediend. Het lijk werd naar het Ministerie van Bin- nenlandseh Zaken gebracht. Het is midden op een groote marmeren tafel in de ontvangzaal gelegd op twee linnen kleeden. Het hoofd rust op twee met bloed gedrenkte kussens. Op de tafel ligt een plas geronnen bloed. Het gelaat des Ministers, ofschoon wit, is geenszins veranderd. Het lijk vertoont slechts één wond. De kogel is onder de oorschelp in het hoofd ge drongen en in de borst uitgekomen. Filippus' Scheurkalender voor 1913, met premie „Mirre, Aloë en Kassie" door ds. G. Doekes. Uitgave van het Gereformeerd Tractaatgenootschap „Filippus". Geïllustreerde Scheurkalender voor 1913, met premie „Vrede gezocht en ge vonden", door Amy Le Feuvre. Uitgave van J. N. VOORHOEVE 's Gravenhage. Nog ruim zes weken en 'tjaar is weer uit. We mogen er ons over verbazen, dat het zoo snel gaat, of misschien wel ons beklagen, dat ons leven zoo haastig vervliegt toch gaat de tijd zijn gang zonder zich te bekommeren over onze verbazing of onze klacht. Dat 'tjaar bijna verstreken is, zeggen ons de rotganzen, die dezer dagen weder uit 't hooge noorden kwamen, om hier den winter door te brengen. Men vindt in de boekenwereld ook van die trekvogels, die telkens tegen het einde des jaars terugkomen. Dat zijn de scheurkalenders. Als deze besproken worden is Kerstmis niet ver meer af. Wij kondigen hierboven een paar oude be kenden aan, beide met een premieboek. De uitgevers hebben zich beijverd een fraai schild te leveren en we vertrouwen, dat de inhoud van den kalender, zoo mede van het premieboek niet minder degelijk zal zijn. Onze aanbeveling hebben deze bekende uit gaven niet meer noodig. Beide hebben zich ook in den kring onzer lezers reeds tal van vrienden verworven. Slechts herinneren wij er aan, dat het tijd wordt den kalender te bestellen, indien men niet te laat wil komen. De lieer Voorhoeve zond ons voorts een viertal lieve kinderboekjes, getiteld Fanny en Rosa, Oudersmart en Engelenvreugde, Sneeuwklokjes, Roode David, prijs per stuk 25 ets.per 25 exempl. de helft van den prijs. De boekjes zien er fraai uit in hun gekleurden omslag, terwijl de inhoud ons echt kinderlijk en teveps echt Christelijk voorkomt. Bij dè aanstaande feesten zullen ze onge twijfeld aftrek vinden. Ouders, die voor de jeugd geschikte werkjes zoeken tegen St. Nicolaas en Kerstmis, wijzen wij gaarne op deze boekjes. Voorts nog wijzen we op Voorhoeve's Wand- kalender voor 1913 De Blijde Boodschap met een zeer fraaie en treffende plaat, prijs 10 ets. We nemen tevens deze gelegenheid te baat om de aandacht onzer lezers te vestigen op de Tractaatuitgaven van Filippus. Kleine boekjes, in pakkenden toon geschreven, die door hun geringen prijs zich bij uitstek leenen voor verspreiding. Filippus doet een zeer nuttig werk en ver dient ten volle den steun van allen, die bidden om de komst van Gods Koninkrijk. Die steun komt ten goede aan de gratis-verspreiding van tractaten en aan den arbeid onder de militairen. Blijkens het jaarverslag waarin tnsschen twee haakjes wat Zeeland betreft vele namen verkeerd gespeld zijn telt het genootschap enkele leden in deze streek. Dat aantal kon wel tienmaal zoo groot zijn. We wekken onze lezers op, zich aan te melden als lid en in elk geval Filippus te steunen door het koopen en verspreiden van zijne uitgaven. Album voor Harmonium of orgel, Tweede Serie band II, door M. H. van 't Kruis. Compleet in 5 banden a 50 Cent. G. LOS Leiden. Bij vernieuwing bevelen wij deze uitgave aan bij alle muziekliefhebbers die een orgel in huis hebben. 't Is een verzameling van gemakkelijke en moeilijke stukken van bekende meesters. Deze tweede band bevat weder 10 stukken. De prijs is gering voor 15 bladzijden schoone muziek. Rekenboek voor de Herhalingsschool, rekening houdende met de bijzondere behoeften eener landbouwstreek, 3e druk. Prijs 40 cent. Met bijbehoorend Cahier voor Land bouwboekhouding, prijs 35 ct. Beide uitgaven van J. J. v. d. PEIJL, Ierseke. Heb bedrijf van den landbouwer wordt hoe langer hoe ingewikkelder. Dat een goede boekhouding daarbij van 't grootste belang is, zullen ze ongetwijfeld reeds meermalen hebben ondervonden. Doch hoe deze in te richten Bovenstaande uitgaven geven op die vraag een antwoord. Zij komen ons voor, zeer practisch te zijn. Desnoods met een beetje hulp van een on derwijzer kan elk landbouwer, die een beetje ontwikkeld is, er gemakkelijk mee terecht. Dat het rekenboek reeds een derden druk beleefde, is wel een bewijs, dat het in eene behoefte voorziet. Dat zal niet minder het geval zijn met het Cahier voor de Landbouwboekhouding. Wij bevelen een en ander ten zeerste aan bij landbouwers onder onze lezers. Zij zullen wel doen zich deze uitgaven aan te schaffen. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 17 NOV. 1912. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen 9 en 2 uur, Ds. J. F. v. Hulsteijn. Axel A 9 en 2 uur, Ds. J. H. Lammertsma. Axel B 9 en 2 uur, Ds. Chr. Bruins. Zaamslag 9 en 2 uur, Ds. M. Uijtenhoudt. Afscheidsrede. Hoek 9 en 2 uur, Ds. H. v. d. Wal. Kloosterzande 2 uur Hervormde Kerk. Ter Neilzen 9'/a en 2 uur, Ds. A. Timmerman. 53/j uur, Dhr. J. A. Hoekendijk van Heemstede. Sluiskil 2 uur, Ds. Van Dis, Oogstpreek. Axel 9 uur, Dhr. J. A. Hoekendijk van Heemstede, 2 uur, Ds. J. B. T. Hugen- holtz. Zaamslag 9 uur, Ds. G. van Dis, 2 uur, Dhr. J. A. Hoekendijk van Heemstede. Hoek 9 en 2 uur, Ds. E. Baams. Hulst 9 uur, Ds. Den Boer. Sas van Gent 9 uur, Ds. H. Akersloot v. Houten Roos. Chr. Geref. Kerk. Zaamslag 9 en 2 uur, Leeskerk. Gereformeerde [Gemeente (Vlooswjjkstraat.) Ter Neuzen 9, 2 en 6'/i uur, Ds. J. Fraanje. Oud-Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen 9, 2 en 5'/i uur, Leeskerk. Lokaal „Eben-Haëzer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen Geen dienst. Soiia, 14 November. Men meent uit goede bron te weten, dat Hademkeui, waar het Turk- sche hoofdkwartier was, door de Bulgaren is genomen. Officieele bevestiging is er niet van. Belgrado, 14 November. Onder voorbehoud wordt gemeld aldus de N. R. C. dat Adria- nopel in handen van de Bulgaarsche en Ser vische troepen gevallen is. Er is geen amb telijke bevestiging. Konstantinopel, 14 November. Sedert gis terenmiddag is de dradelooze verbinding met Adrianopel verbroken. Men vreest daarom, dat de Bulgaren de stad hebben genomen. Berlijn, 14 November. Het verluidt hier, dat onder den druk van een groote mogend heid Bulgarije van een verovering van Kon stantinopel afgezien heeft, en die stad op ver langen van Engeland het middelpunt van het Turksche chalifaat zal blijven. Naar men ons thans mededeelt, zijn de berichten omtrent het bedanken van Mr. Lu- casse te Goes voor het Eerste Kamerlidmaat schap onjuist. Mr. Lucasse hoopt zijn man daat nog niet neer te leggen. Middelburg. Heden werden ter Arrond. Recht bank alhier veroordeeld wegens beleediging S. M. D., echtgenoote van Th, de C. te Aar denburg tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. En wegens huisvredebreuk J. J. V., 23 jaar en JJ. J. V., 25 jaar, landbouwers te Sluis, conform den eisch tot f 15 boete, sub 15 dagen hechtenis. Bergen op Zoom. Een ernstig ongeluk had hier lieden plaats bij de in aanbouw zijnde St. Jozefskerk. Een viertal timmerlieden zou den de laatste stelling wegdoen, onder het ge welf van het priesterkoor. Dit gewelf stortte in, bedolf de 4 lieden die er bewusteloos van onder werden gehaald. Bij aankomst in het ziekenhuis was een hunner overleden. Een andere had een schedelbreuk terwijl de twee overigen |minder zwaar gewond waren. Amsterdam. Naar wij vernemen is Mr. C. J. A. Bichon van IJselmonde [door de Chr. Historische partij, candidaat gesteld voor de Tweede Kamer in het district Ommen. Amsterdam. Aangaande het conflict bij de sigaren industrie, vernemen we dat de hoofd besturen adviseeren niet te staken. Sofia. Aan de Koln. Zeitung wordt geseind dat de mededeeling betreffende het verzoek van Turkije om een wapenstilstand, ontstem ming verwekt heeft, en dat het Turkjje te doen is om tijd te winnen, betreffende de spoedige beslissing omtrent dit verzoek. AMSTERDAM, 14 Nov. 1912. Lijnolie, Dec. f 29I/4, Jan./April f 28'/j, Mei/Aug. f 28'/|. Suiker kalm, Nov. fll'/s te koop, Jan./Maart f 11»/.. gedaan, Oct./Dec. f 117/,6 geboden. Aardappelen per H L. Friesche Blauwen f 2,40 a f 2,60. Friesche Bravo's f 1,60 a f 1,76. Zeeuwsche Bonten f 2,40 a 2,60. Zeeuwsche Blauwen f 2,60 a f 2,60. Zeeuwsche Bravo's f 2.40 a f 2,60 Zeeuwsche Eigenheimers f 1,60 a f2.— Drentsche Eigenheimers f 1,60 a f 1,75. Eigenheimer Duinzand f 3.60 a f 3,90. Geldersche Blauwen f 2.30 a f 2,40. Duinzand Thomassen f 4,60 a f 4,60. ANTWERPEN, 14 Nov. 1912. Chilisalpeter vast; loco fr. 27,70, per Dec./Jan. fr. 27,90, per Febrfr. 23.10, per Maart/April fr. 28,36. TER NEUZEN, 15 Nov. 1912. Boter per 7» K.G. f 0.65. Eieren 104 stuks 4.80 V eilingsvereeniging. Bloemkool 30 a 40 cent per 10 stuks. Witte kool 14 a 18 cent per 15 stuks. Roode kool 30 40 cent per 15 stuks. Ajuin 80 cent per 100 kilo. KOERS VAN HET GELD. Fransch per 100 fr. f 47.65Vs a f 47.677a. Engelsch per 12.— 12.—. MIDDELBURG, 14 Nov. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer redelijk. Prijzen van alle artikelen onveran derd. Stemming vast. Tarwe weinig aange boden. Noteering van boter en eieren. Boter f 0.70 a 0,78 voor particulieren f 0,79 per Vs kilo. Eieren f 8.40, voor particulieren f 8.80 per 100 stuks. Noteering van de Veilingsvereeniging Walcheren alhier. Eieren f7,50 a f7.80.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 3