NU DE KOUDE DAGEN NADEREN ROISA Cacao Van Houten s Biimenlaiidsch Nieuws. Buitenlandse!! Overzicht. Uit Stad en Provincie. Eeclajocle Bericliteztn.. CIO Houdt Uwe kinderen gezond en warm door hurt s morgens, 's middags en 's avonds een kopje te geven. Het bevat met alleen vele voedende bestanddeelen, maar het volle vetgehalte (cacaoboter) verwarmt ook het lichaam. Daarbij zeer lichtverteerbaar. maar die zullen dan ook heel dikwijls moeten toegepast worden. Het aantal overtredingen van de wet zal in het stelsel-Treub niet min der zijn, dan in het stelsel van het ontwerp, voorspelt de minister. Hij betoogt, dat in het ontwerp geen overbodige strafbepalingen wor den voorgesteld. Spr. zegt verder, dat in het stelsel van het ontwerp de boekhouding veel eenvoudiger zal zijn, dan de boekhouding, door den heer Treub voor zijn stelsel beschreven. De minister vreest, dat de boekhouding van den heer Treub practisch onuitvoerbaar zal zijn. Het stelsel-Treub, meent de minister, legt een enorme administratie aan de werkgevers op. In dit stelsel komt van controle over de losse arbeiders niets terecht. De heer Treub repliceert uitvoerig. De Kerksubsidies. Is het Vaderland juist ingelicht, dan zal de regeering in haar binnenkort bij de Staten- Generaal aanhangig te maken voorstellen tot Grondwetsherziening het voorstel van de Staats commissie-voor die herziening betreffende art. 171 der Grondwet (Kerkgenootschappen) niet volgen. Te Leeuwarden is naar „het Volk" meldt de heer Troelstra candidaat gesteld voor 1913. -r Ged. Staten van Gelderland stellen aan de Prov. Staten aldaar voor aan de gemeente Nijmegen een renteloos voorschot van f 400,000 toe te kennen ten behoeve van de Waalbrug. DE OORLOG. Het voornaamste nieuws is thans De berichten, dat de Porte, nu de pogingen om een bemiddeling uit te lokken, niets hebben opgeleverd, zich tot het openen van vredes onderhandelingen rechtstreeks tot de Balkan- staten heeft gewend, worden uit Konstanti- nopel bevestigd. Bulgarije is bij deze onder handelingen te Konstantinopel vertegenwoor digd door Popof, den eersten dragoman van het gezantschap, Natsjewitsj en een financier. Om de stellingen van Tsjataldzja wordt bloedig gevochten. Volgens den correspondent van de Reichspost, begint de tegenstand van de Turken al te verzwakken. Onder het Turksche leger wint de cholera veld. Ook te Konstantinopel doen zich vele gevallen voor. Om Adrianopel duren de hevige gevechten voort. De Bulgaren hebben in - de laatste dagen vier forten genomen. Uit Konstantsa wordt aan het Berliner Tageblatt geseind Het vertrouwen van de Turken in de stelling van Tsjataldzja is blijkbaar slechts gering. Het verluidt, dat een commissie van generaals, die het leger en de versterkingen van de Tsjataldzja-linie geïnspecteerd hebben en Maandag in de stad terugkwamen, de regee ring geen hoop hebben kunnen geven op een krachtdadigefl tegenstand. Daarom neemt de regeering maatregelen om Galata en Pera voor het terugkeerende leger te beschermen. Het hoofdkwartier, dat tijdelijk te Tsjataldzja was, is weer naar H^demkeui verplaatst. Vele Turken vestigen, zooals 'uit de bladen blijkt, hun hoop op een Europeéschen oorlog, waaraan zij gelooven. De Turken hebben in de laatste gevechten zware verliezen geleden. Een regiment ver loor bij Tsjorloe duizend man. Daar Konstantinopel niet in staat is a' de duizenden gewonden onderdak te brengen, is men begonnen de gewonden naar Broessa en Ismid over te brengen. Het uitbreken van de cholera te Konstan tinopel wordt thans ook ambtelijk toegegeven. Sedert Zondag staat er op de papieren, die aan de vertrekkende schepen gegeven worden, de aanteekening „Te Konstantinopel heerscht cholera." De officieele cholera-statistiek noemt natuurlijk slechts kleine getallen. Voor den tijd van Zondagavond tot Maandagavond geeft zij 15 nieuwe ziektegevallen op met drie sterf gevallen. De werkelijke stand van de epi demie is zonder eenigen twijfel veel erger. In alle hospitalen liggen cholerazieken. De isoleerbarakkon in liet Duitsche ziekenhuis te Pera zijn vol cholera-lijders. Daaronder zijn Duitsche beambten van den Levant-spoor- weg. Onder de menigte vluchtelingen te Stamboel komen dagelijks nieuwe gevallen voor. Iedere trein uit Tsjataldzja brengt sol daten mede die aan cholera lijden. Te Tsja taldzja zelf waren het tot Zondag twee hon derd soldaten die door cholera aangetast waren. 120 zijn gestorven. Gisteren moeten meer dan 500 gevallen voor gekomen zijn. De ziekte is door redifs uit Azië overgebracht. Een beambte van den Klein-Aziatischen spoorweg vertelde, dat twin tig duizend redifs uit het wilajet Adana, die reeds naar Roemelië onderweg waren, terug gebracht moesten worden, daar onder hen dagelijks tweehonderd gevallen van cholera voorkwamen. De [correspondent van de Kreuz- zeitung spreekt zelfs van drieduizend cholera- lijders in het leger bij Tsjataldzja. TER NEUZEN 15 November 1912. Men verzocht ons het volgende op te nemen Zooals men in achterstaande advertentie zal kunnen zien, hoopt de WelEerwaarde Heer dr. H. A. van der Meulen, van Bergen op Zoom, op Vrijdag 22 November 1912 een spreekbeurt te vervullen voor de afdeeling Ter Neuzen van den Volksbond tegen Drank misbruik met het onderwerp „Matigheid of onthouding." De spreker van dien avond is geen onbe kende hier ter plaatse en die hem gehoord hebben, zullen zich nog wel herinneren op welke een uitstekende en aangrijpende wjjze hij zijn onderwerp weet te behandelen. Nu hoopt hij een onderwerp in te leiden, dat als 't ware een strijd van den dag is daarom raden wij een ieder aan naar hem eens te komen luisteren het kan voor epn ieder zijn nut hebben te weten of hij matig of onthouder moet zijn. De in 1911 alhier opgerichte gjdeeling van „De macht van het kleine" heeft in het afgeloopen jaar succes gehad met hare po gingen om gelden bijeen te zamelen voor het suppletie-fonds der vereeniging voor Chr. ver zorging van toevallijders te Heemstede, de eenige inrichting van dien aard in ons land. Het ledental dier afdeeling is nu gestegen tot 85, die elke week 2,/s cent of meer afzonderen voor dat doel. A.s. Zondagavond hoopt alhier in de Hervormde kerk op te treden de heer J. A. Hoekendijk om een woord te spreken in het belang dier stichting. De Storm. Maandagavond is de laatste boot van Vlis- singen naar Breskens niet meer kunnen ver trekken, wegens het woeste weder. De laatste boot die te Ter Neuzen aankwam, was een half uur te laat en bracht slechts f mannelijke passagiers mede. De Prov. boot kon Maandagmiddag niet meer van Hansweert afvaren. Daar stond steiger enz. onder water. Dinsdagnacht om 2 uur kwam hier in de haven •de Vlissingsëhe reddingsboot binnen, met 5 personen bemanning en 14 loodsen en ma trozen van een Belgische afhaalkotter. Deze loodsschoener had noodseinen gegeven, want ze hadden het bar te verantwoorden op dë spijkerplaat. Met veel moeite wist men allen te redden, toen het schip reeds water maakte. Later sloeg het over de spijkerplaat en is bij Hoofdplaat blijven zittenn. Donderdag is het schip te Vlissingen binnengesleept en in het dok gezet. In Hotel den Appel alhier zijn deze mannen ides nachts goed terecht gej komen en knapten daar wat op van hun doorgestaan leed. Met de eerste boot zijn ze 's morgens weer vertrokken. Gisteren had alhier de verkooping plaats van de landen in den nieuw ingedijkten pol der, gemeente Hoek, in het zoogenaamde Axelsche Gat, ten overstaan van notaris van der Moer. Kavel 1, groot 2 gemeten 133 roeden voor f3090 aan Mej. E. Dieleman te Hoek. Kavel 2, groot 3 gemeten 176 roeden voor f 4030 aan dezelfde. Kavel 3, groot 4 gem. 35 roeden voor f 5000 aan Jan Dieleman Lz. te Hoek. Kavel 4, groot 4 geni. 199 roeden voor f 5800 aan F. Goossen te Axel. Kavel 5, groot 4 gem. 264 roeden voor f5810 aan F. Pieters te Philippine. Kavel 6, groot 4 gem. 158 roeden voor f 5951 aan D. J. Dees Ter Neuzen. Kavel 7, groot 8 gem. 13 roeden voor f 8960 aan Abr. van Hoeve Ter Neuzen. Kavel 8, groot 8 gem. 272 roeden voor f 12020 aan A. David Sluiskil. Kavel 9, groot 6 gem. 90 roeden voor f8770 aan W. Bedet Ter Neuzen. Kavel 10, groot 4 gem. 196 roeden voor f 6090 aan L. Dieleman Lz. te Hoek. Kavel 11, groot 3 gem. 3 roeden voor f5100 aan P. Perdam Ter Neuzen. Kavel 12, groot 2 gem. 242 roeden voor f 3500 aan F. Kaan te Hoek. Kavel 13, groot 3 gem. 8 roeden voor f 3710 aan A. Wissekerke Philippine. Kavel 14, groot 4 gem. 205 roeden voor f 5010 aan F. v. Driel te Axel. Kavel 15, groot 6 gem. 96 roeden voor f 8212 aan P. Rammeloo te Philippine. Kavel 16, groot 4 gem. 137 roeden voor f 6600 aan P. Dumoleijn Philippine. Kavel 17, groot 10gem. 195 roeden voor f13500 aan A. Visser Ter Neuzen. Kavel 18, groot 6 gem. 276 roeden voor f 6950 aan C. v. d. Gouwe Hoek. Kavel 19, groot 6 gem. 161 roeden voor f 6850 aan P. Rammeloo te Philippine. Kavel 20, groot 6 gem. 35 roeden voor f 8400 aan Wed. Taelman te Philippine. Kavel 21, groot 5 gem. 216 roeden voor f 6010 aan P. Buijze te Axel. Kavel 22, groot 5 gem. 260 roeden voor f 6200 aan V. Cortvriendt te Hoek. Kavel 23, groot 7 gem. 246 roeden voor f 6200 aan P. Buijze te Axel. Kavel 24, groot 7 gem. 149 roeden voor f 6460 aan Ceulenaere te Philippine. Kavel 25, groot 7 gem. 157 roeden voor f 5100 aan W. Scheele te Zaamslag. Kavel 26, groot 7 gem. 160 roeden voor f 4100 aan W. Scheele te Zaamslag. Kavel 27, groot 7 gem. 162 roeden voor f 3011 aan W. Antheunis te Hulst. Kavel 28, groot 10 gem. 182 roeden voor f 3850 aan F. van Driel te Axel. Kavel 29, groot 6 gem. 265 roeden voor f 3020 aan A. Dieleman te Axel. Kavel 30, groot 3 gem. 170 roeden voor f 3500 aan H. de Koeijer te Hoek. Kavel 31, groot 4 gem. 214 roeden voor f 4740 aan II. de Koeijer te Hoek. Kavel 32, groot 6 gem. 199 roeden voor f 7010 aan A. Dieleman te Axel. Kavel 33, groot 8 gem. 191 roeden voor f 5025 aan F. de Sutter te Philippine. Jjavel 34, groot 12 gem. 65 roeden voor f7570 aan A. Dieleman te Axel. Met kavel 35 werd hedenmorgen om elf uur de verkooping voortgezet. Kavel 35, groot 3 gem. 269 roeden voor f 6740 aan P. Buijze Axel. Kavel 36, groot 5 gem. 23 roeden voor f 7960 aan P. de Bruijne Axel. Kavel 37, groot 5 gem. 75 roeden voor f 7510 aan G. Voerman Philippine. Kavel 38, groot 3 gem. 256 roeden voor f 5200 aan M. J. Kaan Hoek. Kavel 39, groot 3 gem. 238 roeden voor f5170 aan J. D. de Feijter, Hoek. Kavel 40 groot 4 gem. 260 roeden voor f6525 aan P. v. Ilecke, Hoek. Kavel 41, groot 3 gem. 30 roeden voor f 3610 aan Jac. Hamelink, Hoek. Kavel 42, groot 2 gem. 89 roeden voor f 3725 aan I. Pladdet, Hoek. Kavel 43. groot 2 gem. 212 roeden voor f 3625 aan J. D. de Feijter, Hoek. Kavel 44, groot 8 gem. 89 roeden voor f 6045 aan F. v. Hoeve, Axel. Kavel 45, groot 8 gem. 136 roeden voor f3750 aan D. Scheele Az., Ter Neuzen. Kavel 46, groot 8 gem. 6 roeden [voor f 3003 aan W. J. de Feijter, Hoek. Kavel 47, groot 5 gem. 289 roeden voor f6160 aan W. Geelhoedt, Hoek. Hiermede houden de gronden op en begin nen de dijken. Kavel 48, 3 gem. 200 roeden dijk voor f 1575 aan P. v. Ecke, Hoek. Kavel 49, 3 gom. dijk voor f 1480 aan A. Jurrij, Hoek. Kavel 50, 1 gem. 75 roeden dijk voor f710 aan Jan Rieïhens, Ter Neuzen. Kavel 51, 6 gem. dijk voor f2725 aan Fr. van Hoeve, Axel. Kavel 52, 3 gem. 190 roeden dijk voor f 3010 Fr. van Hoeve te Axel. Kavel 53, 3 gem. dijk voor f3010 aan P. van Cadsand, Terneuzen. Maandag a.s. is het 85 jaar geleden dat de plechtige opening plaats had van het ka naal Ter NeuzenGent. Naar Zelandia verneemt is in het vol gende jaar te Ter Neuzen een Engelsch es kader te verwachten, dat door het kanaal van hier naar Gent, koning George van Engeland naar Gent zal overbrengen om een bezoek aan de tentoonstelling aldaar te brengen en een ontmoeting te hebben met het Belgische ko ningspaar. Nederlandsche oorlogsschepen zullen ter be groeting en begeleiding van den Engelschen koning alhier aanwezig zijn. De heer II. Versloot, thans onderwijzer aan de Chr. school te Axel, is ter beschikking gesteld van den gouverneur-generaal om uit gezonden te worden als"onderwijzer naar Ned. Oost-Indië. Half December a.s. zal hij naar Indië vertrekken. Philippine. Binnenkort zal de akte van op richting gepasseerd worden van de alhier, met vreemd kapitaal, te stichten nicotinefa- briek. (Zei.) Philippine. De landbouwer J. F. Taelman alhier, kreeg bij het inspannen van één der paarden een levensgevaarlijken slag tegen zijn borst. De H. Sacramenten zijn hem toege diend. Biervliet. De opening van de bazaar ten voordeele van de christelijke bewaarschool, die te klein is geworden, is bepaald op Woens dag 27 Nov. Die bazaar zal vermoedelijk gehouden wor den in de nieuwe consistoriekamer. Oostburg. Op de paardenmarkt van Woensdag waren slechts 25 paarden aangevoerd. Hansweert. Aan de N. V. werf Zeeland alhier is de levering opgedragen van een passagiers-vrachtboot, voor Hollandsch-Belgi- sche rekening. Het moet 1000 passagiers en 100 ton lading kunnen vervoeren. Het zal voorzien worden van sleepketting voor het redden en opsleepen van schepen. Men bericht ons uit Middelburg Gisterenavond trad in de Geref. Kerk A alhier op Ds. Posthumus Meijjes, Herv. pre dikant te 's Gravenhage, ten einde een rede uit te spreken in het belang van „Vrederust". Een keurig fijne rede werd door Z. Eerw. uitgesproken voor een eivolle kerk. De hoor ders en hoorderessen hadden er zeer onder genoten. De Storm. Van Zoutelande tot Vlissingen is door den storm de duinvoet aanmerkelijk afgenomen. De trap bij Valkenisse is weggeslagen en ge dreven tusschen Koudekerke en Vlissingen waar ze Dinsdagmorgen op het strand werd gevonden. Duizenden suikerbieten van het haventerrein te Borssele zijn Maandag in de haven gespoeld. De tjalk l'Espórance van Papendrecht gedeel telijk geladen met bieten, kwam met het achterste gedeelte des nachts op een bank van peeën te zitten. Bij het vallen van het water kwam het schip van achteren te breken. Te Hoedekenskerke ging een massa suiker bieten op de haven opgestapeld drijven, doch Dinsdag kon wederom een groot gedeelte uit de haven worden opgehaald, zoodat de schade zich grootendeels tot werkloonen zal beperken. In den Biezelingschen ham echter zijn naar schatting ongeveer 50 tot 60 duizend kilogram beetwortelen in de zee verdwenen. (M. Ct.) Te Colijnsplaat kwam men Dinsdagmorgen tot de ontdekking, dat door den hoogen vloed pl. m. 25 last suikerbieten in de haven waren terecht gekomen. Door het breken der weerpalen is aldaar een ijzeren aakschip op drift geraakt en tegen den dijk aangedreven. Het schip had reeds pl. m. 70 last beeten geladen. Men vreest dat het niet vlot zal raken. Te Stavenisse kwam Maandag een sleepboot, van Sliedrecht naar Antwerpen, met een groot moddervaartuig achter zich, „op het Scheld." Op de schuit waren 4 personen, drie uit België en 1 uit Clinge. Do verbindingsdraad brak, waardoor het vaartuig los raakte. Het anker e V. 7"

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 2