Bekendmaking Gegalm Artikelen, als IN LOSSING: RUHR-KACHEh- en SMEEKOhEN, Ls. vao Waesberghe-Janssens, ,P. Prachtige flmerikaansehe Orgels. de „SWAN VULPEN» HOUDER. D. H. UTTOOIJ Az. GEBR. HAMERLINCK, A. S. J. DEKKER, Fabrikant, Goes. Koopt alléén H. VERHOEVEN. - Ter Neuzen. Hulst. Avond-Yakteekenschool voor Hulst en Omstreken. Groote en kleine Veiling te koop, bij F. DEKKER Az. F. F. V.- en AUTO D. E. WOLFERT Hz. Openbare Verknoping. tot en met 12 September, bet schip „JOHANNA", met eene lading puike grove voor rekening van Ter Neuzen, 6 Sept. 1912. Schuttershofweg. If Steeds verkrijgbaar prima ENGELSCHE KOLEN, geklopte en ongeklopte COKES, BRUINKOOLBRI KETTEN en ANTHRACIET. Groente- en Fruitveilings-Vereeniging „Ter Neuzen en Omstreken" voor TER NEUZEN en Omstreken. en aanhoorigheden Galanteriën. - Huishoudelijke Artikelen. Glas-, Porcelein-, Aardewerk en gros. Winkeliers en kooplieden bezoekt onze Magazijnen. U vindt er steeds eene ruime sorteering aan concurreerende prijzen. De INSCHRIJVING van leerlingen zal geopend zijn tot 30 SEPTEMBER a. s. Aanmelding schriftelijk of persoonlijk aan het gebouw der Ambachtsschool op alle werkdagen van 8—12 ure v.m. en van P/3—5 ure n.m., waarbij over te leggen het geboorte bewijs en een getuigschrift van het Hoofd der iaatst bezochte school. Het schoolgeld bedraagt 7.50, voor min vermogenden 5.en ƒ2.50. Onvermogenden worden vrijgesteld. Namens het Bestuur, W. C. J. VAN BEUZEKOM, Directeur. te TER NEUZEN. Het Bestuur maakt bekend dat op WOENS DAG II SEPTEMBER 1912, v.m. 10 uur, wordt gehouden aan het Schuttershof nabij de Axelsclie brug. Vermoedelijk worden geveild 600 baal UIEN, 2000 ROODE en WITTE KOOL FRUIT, AARDAPPELEN, enz. Niet-leden koopers, kunnen tegen betaling van ƒ1 een Introductiekaart verkrijgen inliet Veilingsgebouw, geldig voor één jaar. Het Bestuur, L. DE FEIJTER-HUIJSSEN, Secr.-Penningm. Het Bestuur der „VEREENIGDE HAND WERKSLIEDEN" maakt bekend, dat zij, die wensehen deel te nemen aan de lessen in Bouwkundig- en Handteekenen. Meetkunde, Rekenen enz., zich vóór of op ZATERDAG 7 SEPTEMBER e. k. kunnen aanmelden bij C. J. DE SMIDT, Voorzitter, Lange Kerkstraat en C. L. KES- BEKE, Secretaris, Donze-Visserstraat, waar voor ieder, die dit jaar den leeftijd van 12 jaar heeft bereikt of zal bereiken, in de gelegenheid wordt gesteld. Zij, die den vorigen cursus hebben meegemaakt en weer wensehen deel te nemen, dienen zich ook vóór of op dien datum aan te mijden. De lessen beginnen Maandag 23 September. Het toelatingsexamen wordt gehouden op Woensdag 11 September e. k. des avonds te 6 uur in het Vereenigingsgebouw. Namens het Bestuur, C. L. KESBEKE, Secretaris. Ter Neuzen, 30 Augustus 1912. TER NEUZEN. Groote voorraad Emmers, Waschbakken, Wasch- ketels, alsook WASCHMACHINES. Prima kwaliteit. Concurreerende prijzen. TER NEUZEN, Sept. 1912. De Notaris E. B. Dumoleijn te Hontenisse, zal ten verzoeke van PETRUS J. DE RIJCKE te Westdorpe, te zijnen woonhuize, op Zater dag 7 September 1912, des namiddags 4 uur, in het openbaar verkoopen te Westdorpe, op en met het recht van erfpacht tot 30 September 1933, op 4 aren 3 c.A. GROND, kadaster sectie C nummers 3042 en 2044. In huur bij de weduwe P. Craene ad ƒ15 per 3 maanden. Betaling koopsom 6 weken. Nadere inlichtingen ten kantore van genoem den Notaris. De Notaris L. G. James te Sluis is voorne mens op Dinsdag 17 September a.s., des nam. ten half twee ure,, namens zijne principalen in de Beurs te Oostburg, publiek te verkoopen een netten INBOEDEL, bestaande in: 2 Tafels, 15 Stoelen, Kleerkast, Glazenkast en andere Kasten, Bureau, Spiegels, Schil derijen, Ornementen, Lampen, Klokken, Ledikant, Veerenbed, 2 Kachels, Naaima chine, Bank, Waschtafel, Filter, Kleeden, Gordijnen, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Petroleumstellen, Potten, Pannen, enz. De Notaris L. G. JAMES te Sluis is voor nemens op Vrijdag 13 Sept. 1912, des nam. ten 2 ure ten verzoeke en ten huize van den heer Iz. MOGGRE te Groede bij Nieuwvliet publiek te verkoopen linnenkast, hoekkast, 4 tafels, 15 stoelen, 3 lampen, spiegels, 2 kachels, 1 wieg, wek kers, geleierd- en aardewerk, kleerkist, nieuwe spekkuip, spekrek, potten en pannen, emmers, aker met ketting, stoomketel, waschkuip, vet varken, 2 melkgeiten, 10 kippen en 1 haan, 4 poeljes en eenig brand hout enz. N.B. Bestellingen worden ook aangenomen Grenulaan 5. WISSEL- en EFFECTENKANTOOR, HULST en TER NEUZEN. Incasseert Wissels op binnen- en buitenland. Advocaat en Procureur te Middelburg. Zitdag te TER NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand vanaf des morgens 9 uur in het hotel „des Pays Bas,' (Nieuwst,raat). Onze ORGELS zingen hun eigen lof door de lieflijke en krachtvolle tonen die worden voortgebracht. Wie een Orgel wenscht aan te koopen dat prachtig van toon, keurig van kast, uitstekend van kwaliteit en goedkoop in prijs is, vrage Prijscourant aan of kome zien en hooren. Leve ring geschiedt ook op afbetaling in termijnen zonder prijs verhooging en onder besliste geheimhouding. VOORHANDEN in den boekwinkel van TER NEUZEN. Reparatiën worden steeds aangenomen. Wat ook een niet gestudeerd mensch begrijpen kan. Alle geneesheeren zijn het hierover eens, dat gij ijzer in uw bloed moet hebben. Als gij het niet' hebt, dan is uw bloed arm en kan het ujy lichaam niet voeden. Maar weet gij wel, waarde lezer, hoe weinig ijzer er maar noodig is voor een normaal, gezond en krachtig bloed Niet meer dan 3.07 gramIs nu een mensch bloedarm, doordat er de helft van dat ijzer aan zijn bloed ontbreekt, of door dat er twee derde ontbreekt, welnu, dan is de taak die aan deü geneesheer is opgedragen deze, dat bij die V]3 of 2 gram, of desnoods zelfs de vólle 3 gram ijzer weet te brengen in het bloed. Wat is nu de meest gebruikelijk weg Men geeft staalpillen, soms vermengd meteen weinig arsenicum. Welnu, weeg eens een doosje staal pillen dan kunt gij zelf uitrekenen hoe dik wijls gij al 3.07 gram staal hebt geslikt. Mis schien al wel honderd keeren meer 1 En toch zijt gij nog bloedarm hoe komt dat toch „Mij zijn lijders aan bloedarmoede bekend", schrijft Dr. Pol Demade, „die kilo's en kilo's staal hebben geslikten toch bloedarm zijn gebleven". Maar dan is de oorzaak niet ver te zoeken. Dit soort staal (het minerale) wordt in den regel niet in het bloed opgenomen. Werd het wezenlijk opgenomen (geabsorbeerd) dan waren drie staalpillen voor een armbloedige al vol doendemaar tegen één patiënt die het mine rale staal verdragen kan, staan er twintig wie het niet helpten zeker tien wie het kwaad doet. Het ijzer goed het ijzer is noodig liet is onmisbaar voor een juiste samenstelling van het bloed maar dan moet het ook in het bloed worden opgenomen. Prof. Nothagei,, de groote geleerde uit Weenen, schrijft„het ijzer is ons van geen nut of waarde, tenzij het ons toegevoerd worde in organisch^ verbinding door de plant." Het minerale staal doet veel mensclien kwaad. Het bederft dikwijls de tanden zwarte tanden zijn niet mooi; maar dat is nog het ergste niet. Maar liet minerale staal bederft ook dikwijls de maag hevige maagpijnen, hardnekkige verstop ping en al het lijden dat daarmede samenhangt en daaruit voortvloeit, ziedaar de verschijnselen, die bij honderden en nogmaals honderden ver oorzaakt worden door de staalpillen. En toch probeert men het telkens opnieuw in de hoop om dien éénen uit de twintig te treffen wien het geen kwaad doetof nog liever, den enkelen, wien het dadelijk goed doet. De Sanguinose bevat het ijzer, zooals liet in de plant aanwezig is in organische verbinding. Dit is het staal naar liet hart van Prof. Noth- nagel uit Weenen, en van Prof. RossBACHuit Jena. De SANGUINOSE bevat op een flescli van 300 gram, 0.07 dat is 21 centigram ijzer in organische verbinding. Maar als die 0.21 gram ijzer in de bloedbaan kunnen gebracht worden, dan heeft liet bloed zelf de neiging om nieuw ijzer te vormen, van daar de verrassende resultaten die er met de SANGUINOSE ver kregen zijn. Het bloed wordt van onreine be- standdeelen gezuiverdde werking van de nieren wordt verhoogd het aantal roode bloed lichaampjes wordt vermeerderd en dit gezonde krachtige bloed is dan in staat hart, longen, lever, nieren, zenuwen, spieren en hersenen hun gewichtig werk te laten doen. Alle natuur lijke functiën van het lichaam hangen samen met een gezond en krachtig bloed. De eetlust wordt opgewekt; de slaap diep en verkwikkend; de hardnekkigste hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid, en dat gevoel van moeheid en lusteloosheid wordt uitgedreven en door een nieuwe levensopgewektheid yervangen. Gij moet het zelf maar eens met de SANGUINOSE probeeren, dan kunt ge er uit eigen ervaring over oordeelen, maar zorg dat gij de echte Sanguinose krijgt uit de fabriek van VAN DAM Co. uit DÉN HAAG. Wanneer die bij u niet te krijgen is, schrijf dan of stuur een post wissel naar de Riemerstraat 2 c/4, de Sangui- nosefabriek van Van Dam Co. Gij ont vangt dan voor fl.50 een flesch voor f8. zep flesschen en voor f 15.twaalf flesschen van 300 gram, met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. Den Haag. VAN DAM Co. Te Ter Neuzen bij A. v. OVERBEEKE-LEUNIS te Axel bij 10Z. DE FEIJTER. Stoomdrukkerij D. H. Littooij Az. Terneuzen. UIK DEKRIET

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 4