Bekendmaking. Gemengd Nieuws. B11 r g e r 1 i j k e Stand. Laatste berichten. Telegrafische Berichten. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Terneuzen. Advertentie li. 3. Voorloopige vaststelling der gemeente rekening over 1911. 4. Verleening tegemoetkoming in huisvesting. 5. Verhooging jaarwedde gemeente-ontvan ger. 6. Omvraag. Zes militairen verdronken. Men meldt uit Utrecht Gisterenmorgen is bij oefeningen met vlot ten op het fort Vossegat een vlot, waarop zich circa 16 man bevonden, onverwacht door midden gebroken. Zes militairen, allen be- hoorende tot te Utrecht voor pioniers-oefenin gen gedetacheerde infanterie van het, 2e en 3e regiment, verdronken. Vijf zijn reeds dood opgehaald. Verdronken zijn o. a. volgens een opgave die echter nog niet officieel is, de korporaals Makke en Van de Poll, beiden infanteristen, thuis behoorende te 's Hertogenbosch. Verder zijn verdronken de milicien Louwerse, thuis behoorende te Domburg, en de miliciens Geurts en Dolving. Naar het 6e lijk wordt nog ge zocht. Nader meldt men dat het ongeluk veroor zaakt zou zijn door het onder het vlot uit schieten van een paar der tonnen waarop het vlot dreef. Het testament van generaal Booth. Onmiddellijk nadat de plechtige teraardebe stelling van den stichter van het Leger des Heils, generaal Booth, had plaats gehad werden er bijzonderheden uit zijn testamentaire be schikkingen bekend gemaakt. In zijn laatsten wil, die alleen handelt over de bezittingen, die hij als generaal van het Leger des Heils beheerde of behoorende tot de instellingen van liefdadigheid, waarvan hij de leiding had, draagt generaal Booth al deze bezittingen, werkelijke en persoonlijke, aan den hem opvolgenden generaal van het Heilsleger over. In drie aanhangsels beschikt de overledene over zijn geringe particuliere bezittingen, waar van de netto-waarde 487 pond 19 sh. bedroeg. Hij schenkt dit aan het Leger, met uitzonde ring van sommige documenten en aanteeke- ningen, die hij aan zijn oudsten zoon, generaal Bramwell Booth, nalaat, en een paar voor werpen, door hem zelf uitgezocht, die hij als herinnering aan ieder van zijn kinderen en be- huwdkinderen schenkt. In de codicils beschikt generaal Booth even eens over een waarde van 5295 pond, gelden vertegenwoordigend, die verscheiden jaren ge leden vastgezet waren door wijlen Hendry Reed, op den persoon van den generaal en voor diens particulier gebruik bestemd. Dit kleine kapitaaltje veroorloofde hem gedurende zijn geheele leven om het te stellen zonder toelage van eenigen aard uit de kas van het Leger des Heils. De generaal verdeelt dit vastgezette bedrag onder zijn kinderen, generaal Bramwei Booth, Catherina, Marian, Herbert, Eva, en Lucy. Ten slotte benoemt de generaal in zijn tes tament zijn opvolger tot zijn boedelberedde- raar. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 8 SEPT. 1912. Axel. Gisterenavond is wederom onder deze gemeente een ernstig spoorwegongeluk ge beurd. Vermoedelijk door verkeerden wisselstand is een werkmanstrein komende uit St. Nico- laas uit de rails geslagen. De stoker S. werd helaas gedood terwijl de machinist V. een been brak, eenige vingers verloor en ernstige inwendige kneuzingen op liep. De materieele schade moet zeer groot zijn. De toestand van den machinist is vrij ernstig, Maastricht Gisteren werd door de Justitie geschouwd het lijk van de 20-jarige dienstbode Van L., die sinds eenige dagen vermist werd. Het lijk Werd drijvende gevonden te St. Pieter. Het vermoeden van misdaad kon niet be vestigd worden. Maastricht. De Engelsche aviatrice Aesthly en miss. Davis als passagierster maakten een vliegwedstrijd Berlijn—Parijs. Ze verdwaalden en landden gisteravond nabij de Hollandsch- Belgische grens. Zij vlogen om half zes over Maastricht een 600 meters. Om 6 uur vlogen ze naar Luik. Maandag zullen zij via Ostertde naar Londen vliegen. Ouddorp. Een viertal schippers hebben bij den burgemeester-strandvoogd alhier, eene belangrijke hoeveelheid kristal en fijn glas werk aangebracht, afkomstig zijnde van de vergane Deensche stoomboot Koursk, en op gepikt in het Brouwershavensche zeegat. Londen. Men verneemt uit St Petersburg dat de beurs zeer onder den indruk was door de oorlogsberichten. De geruchten loopen dat Bulgarije, Servië en Griekenland ernstige ge combineerde plannen|tegen Turkije overwegen. Men verwacht elk oogenblik vijandelijke uit barstingen. De Russische diplomatie blijft echter een geruststellenden invloed uitoefenen. Hamburg. De president van de Senaat, bur gemeester Burghart, is aan een beroerte over leden. AMSTERDAM, 5 Sept. 1912. KOERS VAN HET GELD. Fransch per 100 fr. f 47.5772 f 47.60. Engelsch per 12.— 12. MIDDELBURG, 5 Sept. Ter graanmarkt van heden was een goede aanvoer. Ivroonerwten in de beste kwalitei ten 75 cent liooger. Overige granen onver anderd. Noteering van boter en eieren. Boter f 0.65 a 0,70 voor particulieren f 0,727» Per V2 kilo. Eieren f 4.20, voor particulieren f 4.60 per 100 stuks. Noteering van de Veïlingsvereeniging Walcheren alhier. Eieren f4.10 a f4.50. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 7 Sept. 9.57 10.46 Zondag 8 11.27 Maandag 9 0.1 12.28 Dinsdag 10 0.55 1.18 Woensdag 11 1.40 2.1 Donderdag 12 2.22 2.41 Vrijdag 13 3.1 3.20 Het Bestuur der waterkeering van den calamiteuzen polder NIEUW NEUZEN maakt bekend, dat de voor het dienstjaar 1911/12 ontworpen REKENING der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opgericht voor het besturen, beheeren en bekostigen der zeewering en oeververdediging van dien polder, van morgen af, tot 13 dezer, ten kantore van den Secretaris-Ontvanger wordt nedergelegd, ter inzage van de bij die zeewering en oever verdediging betrokken polder- of waterschaps besturen en grondeigenaren, voor wie ze tevens tegen betaling der kosten verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 4 September 1912. Het Bestuur voornoemd, D. SCHEELE Pz., Voorzitter. J. A. KLAASSEN, Secretaris-Ontvanger. De Jonge, Scheele, De Klerk, A. de Feijter, Faas, Wisse en Dieleman. Afwezig de heer De Patter. i. Eqp adres' van A. van Fraeijenhove en 5 anderen, allen tappers te Zaamslag, welke daarin te kennen geven dat zij kennis hebben genomen van de gewijzigde politieverordening dezer ge meente dat daarin aan hen in art. 82 wordt voorge schreven hun lokaal gesloten te houden op Zon dagen van 9 tot 11 en van 2 tot 4 uur dat daarin in art 83 aan ieder wordt verboden zich tijdens deze uren als bezoeker in eene tapperij te bevinden, met enkele uitzonderingen dat die bepalingen in de praktijk moeten ople veren een groote schade voor hun bedrijf een wettig bedrijf en een onnoodige last voor anderen dat zij enkele voorbeelden noemen, als iemand komt met een gerij naar de kerk, hij stalt het gerij in een herberg en de kerk is uit voor het verboden uur, hoe moet dan de kerk ganger aan zijn gerij komen, als de herbergier, wetende dat hij toch moet sluiten, afwezig is, en waar moet de kerkganger intusschen blijven als het na kerktijd regent de herbergier krijgt een schoonzuster over met kinderen, dan mag de schoonzuster binnen komen, doch hare kinderen moeten op straat het openings uur afwachten er komt tusschen de sluitingsuren een wandelaar, een fietsrijder, een rijtuig in Zaamslag binnen bij regen of onweer, waar moeten deze blijven dat zij hebben vernomen dat meerdere raadsleden vóór de verordening hebben gestemd, in de gedachte dat de nieuwe verordening niet geldt voor niet- ingezetenen, maar de verordening'sluit geen rei zigers van hare voorschriften uit, dan alleen, als zij in de tapperij verblijf houden dat alzoo voet-, fiets-, rijtuigreizigers, weldra tramreizigers, die aankomen met of wachten op den tram zich ook niet in de herberg mogen op houden, al zou het een weer zijn ohi geen hond op straat te jagen, laat staan een mensch die door regen of zoo wordt overvallen dat zij eerbiedig verzoeken de nieuwe verordening weer in te trekken omdat zij verder gaat dan in de bedoeling lag van meerdere voorstemmers, of wel, haar zoodanig te wijzigen, dat de bezwaren voor het verkeer worden ondervangen. De Voorzitter deelt mede dat Burg. en Weth. voorstellen dit adres aan te houden, omdat het nog niet door Burg. en Weth. kon worden behandeld. Het komt op hetzelfde neer als het reeds behandeld adres van de vereeniging „Vergunning", het opent geen nieuwe gezichtspunten. De heer A. de Feijter heeft ook opgemerkt, dat de ingevoerde regeling toch enkele menschen be moeilijkt, menschen die uit andere gemeenten naar de kerk komen. De VoorzitterHet is niet de bedoeling de menschen te bemoeilijken. De heer A. de FeijterNeen, maar als de kerk uif is willen ze hun fiets hebben en dan mag men ze nog niet binnen laten. De Voorzitter noemt een fiets wegnemen geen herbergbezoek. De heer A. de Feijter Maar de caféhouder mag zijn deur niet openen. De heer Scheele is het met die beschouwing eens. Als hij elders is en hij moet van een herberg ge- bruik maken dan gebruikt hij daar wat, een kop koffie of waar hij dan lust in heeft, hij wil dan niets voor niets hebben en dan wil hij er geen goede vrienden op na houden. Hier belemmert men de menschen om in de herberg te komen. De Voorzitter ziet er geen bezwaar in als de kerk uit is voor dat de kerken open zijn, en iemand heeft noodzakelijk een onderkomen noodig, dan kan hij wel hier of daar binnen komen. En boven dien, als men langs achter rijtuig of fiets weghaalt is er heelemaal geen bezwaar, want de stal is niet verboden om te bezoeken. De heer A. de Feijter merkt nóg op dat de stal houder de menschen dan ook nog langs achter in den stal moet willen toelaten. De stalhouderij is aan de herberg verbonden. De Voorzitter: De meeste menschen die naar het dorp komen hebben hier of daar bij particu lieren nog een plaats waar ze in of uitgaan en vreemdelingen komen er niet zoo druk. Men kan dan niet beter doen dan den dominee aanraden de kerk aan te houden tot het 11 uur is. Overigens is het niet de bedoeling om in zulke gevallen het de menschen moeilijk te maken, maar men heeft met den nieuwen maatregel het bepaald herbergbezoek gedurende kerktijd willen beletten. Daar gaat het om. Goedgevonden wordt het request aan te houden tot een volgende vergadering. j. Een schrijven van het gemeentebestuur van Axel, waarin verzocht wordt verbetering van den Pouckepolderschen dijk. De Voorzitter stelt namens Burg. en Weth. voor den weg wat te verbeteren, door aan de zijkanten wat grond af te steken of over die grove macadam te werpen. Nadat de Voorzitter op een vraag van den heer De Jonge heeft medegedeeld dat de noodige grond van den kant van den dijk kan afgestoken worden, wordt het voorstel van Burg. en Weth. aange nomen. k. Een adres van W. van Petegem, gemeente veldwachter, tevens bode-congierge, die daarin de vrijheid neemt onder de aandacht van den Raad te brengen, dat hem als bode-concierge van af de maand Mei van het jaar 1904 voor woning is aan gewezen, het gedeelte van het gemeentehuis thans nog door hem bewoond dat deze woning volgens art. 12 van de wet op de personeele belasting eene ambtswoning is en aldus voor den bewoner is een perceel vrij van belasting dat de vroegere burgemeester, de heer Wortman, hem meermalen heeft gezegd te zullen zorgen dat die belasting niet door adressant moet worden be taald, hoewel het daarbij is gebleven en hij nog altijd die belasting moet voldoen dat hij daaraan sedert 1 Jan. 1904 ongeveer f 100 heeft uitgegeven dat in voormelden zin ook luidt het aan Mr. Kramer, redacteur van de Gémeentestem [zie hét nummer van 12 Juli 11.] gevraagd advies, waarom adressant op grond van vorenstaande den Baad beleeft verzoekt deze belasting voor rekening der gemeente te nemen, met teruggave van het reeds door hem betaald bedrag. Burg. en Weth. stellen voor dit pas ingekomen adres te stellen in hunne handen, om daarover advies te kunnen uitbrengen. De heer De Jonge meent dat dit request hier niet thuis hoort, maar wel bij den directeur van de belastingen. Bovendien meent hij zich te her inneren dat hier in den Raad vroeger uitdrukkelijk is bepaald, dat de belasting zou komen ten laste van den bewoner. De< Voorzitter geeft te kennen dat Burg. en Weth. een en ander willen onderzoeken en dat zij daarom voorstellen de behandeling aan te houden. Aldus wordt besloten. 1. Een adres van de vereeniging van Nederl. Schoolartsen, betreffende het nemen van maatregelen voor het schoolbezoek, in verband met besmettelijke ziekten, wordt gesteld in handen van de School commissie. De Voorzitter stelt aan de orde de voorloopige vaststelling der gemeenterekening over het jaar 1911. De commissie van onderzoek bestaande uit de heeren Scheele, A. de Feijter en Wisse heeft een ■rapport ingezonden, waaruit blijkt dat zij adviseert tot goedkeuring der rekening, op een bedrag in ontvangst van f 35.599,66'//, en f 31.371,IP/2 in uit gaaf, alzoo met een goed slot van f 4222,54. De gemeenterekening wordt hierna z. h. s. goed gekeurd. De Voorzitter stelt namens Burg. en Weth. voor aan J. Cornelissen, wiens woning het vorig jaar onbewoond werd verklaard en aan wien toen is toegezegd eene vergoeding in de verhuiskosten, overeenkomstig art. 32b der Woningwet eene ver goeding toe te kennen van f 20. Z. h. s. wordt aldus besloten. Van Gedep. Staten is ontvangen met verzoek om daarover van advies te dienen een adres van den heer J. P. Geelhoedt, gemeente-ontvanger, waarin êeze onder herinnering aan de verhooging]der jaar wedden van den burgemeester en den secretaris, en naar aanleiding dat het hem bekend is dat Burg. en Weth. voornemens zijn voor te stellen het salaris van den ambtenaar ter secretarie te verhoogen, verzoekt ook zijne jaarwedde, thans bedragende f 550 zoodanig te verhoogen, dat het maximum kan worden bereikt, volgens de regeling door Gedep. Staten vastgesteld 19 Juli 1907. Adressant wijst er op dat hij de geheele financieele verantwoording voor de gemeente draagt en in verband met zijn zijn borgtocht een renteverlies lijdt van f 25's jaars. Burg. en Weth. stellen voor thans f 75 ver hooging te geven en na 2 of 3 jaar nog f 75. Eenige discussie wordt hierover gehouden, tot ten slotte dit voorstel met 9 tegen 1 stem, die van den heer De Jonge, wordt aangenomen. De heer Scheele bespreekt de wenschelijkheid om bij de a.s. vaststelling van de gemeentebegrooting, als er advies gegeven wordt omtrent het salaris van den ambtenaar ter secretarie, ook eens te denken om den gemeentewerkman, daar hij f 400 geniet, wat spreker te weinig acht. De Voorzitter meent dat diens salaris nog niet lang geleden is verhoogd, en acht het tamelijk voldoende. Hij brengt hulde aan de werkzaamheid van den man en heeft te kennen dat hij dezen liever een pensioen zou verzekeren. Als een ar beider lang gewerkt heeft bij een boer en het goed heeft gemaakt, wordt hij door dezen op zijn ouden dag ondersteund, maar daarop kan een gemeente werkman niet rekenen. De heer Scheele zou alle gemeenteambtenaren willen pensionneeren en stelt voor Burg. en Weth. uit te noodigen bij de eerstvolgende begrooting eene regeling daarvoor voor te stellen. De heeren Wisse en Dieleman zouden daarmede liever eens wachten tot bekend is wat de Regeering zal doen, daar een wetsontwerp tot pensionneering van gemeenteambtenaren aan den Raad van State is verzonden. Eerstgenoemde wijst er op dat de gemeente bovendien hare ambtenaren die niet meer in staat zijn hun taak te vervullen, toch kan steunen. De heer Scheele en de Voorzitter achten een pensioen beter, dan betalen ze daaraan mede, maar dan hebben ze ook recht, terwijl het anders een gift blijft. Ten slotte wordt met 8 tegen 2 stemmen be sloten Burg. en Weth. uit te noodigen eene pen sioenregeling in te dienen. Voor stemmen de heeren De Ruijter, De Mul. De Jonge, Scheele, De Klerk, A. de Feijter, Faas en de Voorzitter. Tegen stemmen de heeren Wisse en Dieleman. De Voorzitter sluit de vergadering. [T. N. Ct.] AXEL. Huwelijks-aangiften. 23 Aug. Jacob Wolfert, oud 21 j., jm. en Elisabeth Scheele, oud 20 j., jd. 26 Aug. Jacobus Boeije, oud 62 j-, weduwn. en Hendrika van Hermon, oud 53 j., wed. Huwelijks-voltrekkingen. 29 Aug. Pieter Jo hannes Verlinde, oud 36 jweduwn. Rachel van Strien, oud 46 j., jd. Geboorten. 16 Aug. Catharina Jacoba, d. van Marinus Aarnout Koole en van Catharina A ntonina Maria Hamelink. Adriana Johanna Dingetje, d. van Daniël Dekker en van Janna de Regt. 17 Aug. Maria, d. van Gijsbregt Riemens en van Suzanna de Jonge. 20 Aug. Martinus, z- van Adrlaan van Drongelen en van Magdalena Wieland. 27 Aug. Gillis, z. van Levinus Faas en van Su zanna /Riemens. Cornelis, z. van Adriaan Ver schelling en van Catharina Goossen. 30 Aug. Liza Leonie Wilhelmina, d. van Cijrillus Vlassen- root en van Clementia Pierssens. 31 Aug. Mar- tiuus Albertus, z. van Pieter Joannes Smolenaers en van Maria Evelina van Acker. HOEK. Huwelijks-aangiften. 22 Aug. Anthonie Marinus Riemens, oud 23 j., jm. en WiUemina Jansen, oud 19 j., jd. 29 Aug. Marinus de Pootcr, oud 22 j., jm. en Maatje Kervink, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 29 Aug. Cornelis Ze- gers, oud 21 j., jm. en Helena Cornelia Kolijn, oud 21 j jd. Geboorten. 16 Aug. Jacoba, d. van Levinus Deij en van Cornelia Maria Michielsen, 18 Aug. Marinuè Jacobus, z. van Daniel Maas en van Pie- ternella Bruggeman. 22 Aug. Pieternella Mag dalena, d. van Levinus Verbrugge en van Magda lena Elisabeth Donze. 27 Aug. Catharina Pieter nella, d. van Anthonie Adriaan van de Velde en van Catharina Pieternella Bakker. 31 Aug. Maatje, d. van Jacobus van Alten en van Adriana Boot. Overlijden. 25 Aug. Cornelia Jacomina de Kraker, oud 19 d., d. van Krijn Levinus en van Berbel Elisabeth Hamelink. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 29 Aug. Karei Verstraten [van Axel], oud 33 j., jm. en Joanna Maria de Ruijter, oud 23 j., jd. Jan van Es, oud 20 j., jm. en Adriana Scheele, oud 22 j., jd. Geboorten. 5 Aug. Francoise, d. van Jan Cor nelis Houg en van Francoise Smallegang. 6 Aug. Janna, d. van Jacobus Hofman en van Adriana Maas. 10 Aug. Michiel, z. van Martinus Verhelst en van Maria de Pooter. 21 Aug. Levina Andriezina Pieternella, d. van Pieter Dekker en van Levina Pieternella de Jonge. 25 Aug. Sara Dina, d. van Cornelis Deurwaarder en van Dina Suzanna Scheele. Overlijden. 16 Aug. Jau Kempe, oud 66 j., echtg. van Leuntje van de wege. 19 Aug. Pieternella Heijnsdijk, oud 62 j wed. van Marinus Hamelink. 28 Aug. Leendert den Engelsman, oud 51 j., echtg. van Margarethn van de Voorde. Gereformeerde Kerk. Ter Neuzen 9 uur, leeskerk en 2 uur, Ds. J. F. van Hulsteijn. Axel A 9 en 2 uur, Ds. J. H. Lammertsma. (Bed. H. Avondm. en Dankzegging.) Axel B 9 en 2 uur Ds. Chr. Bruins. [Bed. H. Avondm. en Dankzegging.) Zaamslag 9 uur, Ds. M. Uijtenhoudt en 2 uur leeskerk. Hoek 9 uur, Ds. J. F. van Hulstijn van Ter Neuzen en 2 uur, Leeskerk. Kloosterzande 2 uur, Ds. M. Uijtenhoudt van Zaamslag. Hervormde Kerk. Ter Neuzen 9 en 2 uur, Ds. A. Timmerman. Sluiskil 9 uur, Dhr. H. J. v. d. Ouden. Axel 9 en 2 uur, Ds. J. B. T. Hugenlioltz. Zaamslag 9 en 2 uur, Ds. G. van Dis. Hoek 9 en 2 uur, Dhr. Dekker, cand. te Hoofdplaat. Hulst 9 uur, Ds. Den Boer. Sas van Gent 9 uur, Ds. H. Akersloot v. Houten Roos. Chr. Geref. Kerk. Zaamslag 9 en 2 uur, Dhr. A. H. Hilbers, cand. te Kampen. Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen 9, 2 en 5'/j uur, Dhr. J. Fraanje. Oud-Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9, 2 en 5'/2 uur, Leeskerk. Lokaal „Eben-Haëzer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 5'/j uur, Dhr. J. J. Kense. Lijnolie Oct. f 33, Oct./Dec. f 353/»- Suiker vast, Sept. f l37/g geboden. Oct./Dec. f 11,3/ie genoteerd, Mei f 127/ie gedaan. -Aardappelen per H.L. Friesche Borgers f 1,70 a f 1,90. Friesche Blauwen f 2,30 a f 2,40. Zeeuwsche Bonten f 2,20 a 2,40. Zeeuwsche Blauwen f 2,45 a f 2,60. Zeeuwsche Eigenheimers f 1.75 a f 2,—. Geldersche Eigenheimers f 1,60 a f 1,75. Eigenheimers IJpolder f 1,40 a f 1,60. Geldersche Blauwen f 2,30 a f 2,40. Duinzand Eigenheimer f 3,40 a f 3,60. ANTWERPEN, 5 Sept. 1912. Chilisalpeter vast Loco fr. 27,80, per Sept. fr 28.—. Nov./Dec. fr. 28,10, per Febr./Maart fr. 28,26. TER NEUZEN, 6 Sept. 1912 Boter per 1/i K.G. f 0.6772. Eieren 104 stuks 4.40

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 3