Van Houten s Debeste voor den prijs Uit de Pers. Reclame Berichten. Honderd tegen een GOED en GOEDKOOP Biimenlandsch Nieuws. Uit Stad en Provincie. Kerk en School. Landbouwberichteii. een dergelijke onderneming niet ligt op liet terrein der diaconie, welke meening de con ferentie deelde. Na de pauze werden als leden van het comité voor de centrale diaconale conferentie herkozen de heeren J. Andriessen,te Groningen, J. H. Kok, te Kampen, W. van der Linden, tqUtrecht, mr. van Beeck Calkoen, te's-Graven- liage, en gekozen de heer H. den Engelse, te Zevenbergen. Aan de* orde kwam daarna het preadvies van mr. R. van Maare, te Arnhem over „Welke houding moeten onze diaconieën aannemen met betrekking tot deelneming aan de in te stellen armenraden Hij acht het het best, dat de Geref. kerken een. tegemoetkomende houding aannemen, zoolang dit eenigszins^ mogelijk is, en daartoe aan de samenstelling' van den raad deelnemen. Wellicht zal dan blijken, dat het in vele gevallen zeer goed en zeer lang mogelijk is, Wij kunnen, zoo zegt hij, ook van anderen nog wel eens wat leeren en kunnen ook, in aanraking komende met anderen, soms invloed ten goede uitoefenen. Vaak zijn wij miskend, omdat men ons niet kende. Aan de andere zijde late men zich niet ter wille van de samenwerking er toe verleiden om ook maar iets van de Geref. be ginselen af te wijken. Voorzichtigheid blijft dus geraden, maar dit is nog iets anders dan zich geheel te onthouden. De heer T. Ferwerda, uit Vlissingen, heeft over dit onderwerp mede een preadvies uit gebracht. Allereerst gaat hij de geopperde bezwaren tegen medewerking aan den armenraad na. Principieele bezwaren bestaan bij lien, die óf een armenwet per se reeds uit den booze achten, omdat de overheid zich van elke armenfcorg dient te onthouden, öf meenen, dat als de overheid zich er toch mee bemoeit, de diaconieën geheel uit de armenwet moeten verdwijnen, omdat zij krachtens hun geheel eigenaardig karakter met andere instellingen van weldadigheid niet op één lijn mogen worden gesteld. De heer Ferwerda acht deze bezwaren deels minder juist, deels van geen overwegend belang. Een tweede beginselbe- zwaar, dat de diaconieën zich hebben te ont houden van samenwerking met burgerlijke instellingen, zou iets kunnen beteekenen, als de kerkelijke armenzorg afdoende was. In dit verband wijst hij ook op de Dordtsche kerkenordening. Evenmin van overwegend belang schijnt hem het bezwaar, dat de ar menraden overheidscolleges zouden zijn en het dus voor de diaconie niet aangaat, daarin door een vertegenwoordiger zitting te nemen. Uit de wet blijkt toch, dat het allerminst de bedoeling is door middel van den armen raad de kerkelijke armenzorg onder de macht van de overheid te brengen. Integendeel, in geen enkel opzicht wordt de zelfstandigheid der diaconieën bedreigd. (Slot volgt.) In zake den schoolstrijd door „De Gids" in 't gelijk gesteld. Onze Rotterdammer schrijft De September-aflevering van De Gids brengt een merkwaardig artikel van den bekenden Haagschen Dr. Colenbrander handelend over De geur der grondwetsherziening. Die geur bevalt den schrijver niet. Het voorstel der Grondwet commissie riekt volgens hem naar „de sacristy". Als onvervalscht vrijzinnige heeft hij een hartgrondigen afkeer van dat clericale luchtje. Merkwaardig is 't nu echter bij een schrijver als dezen zoo frissche beoordeeling van de onderwijsparagraaf te vinden. Bekend is hoe de meerderheid der Grond wet-commissie een voorstel doet, waardoor onze leuze „de vrije school regel, de openbare school uitzondering" zal worden verwezenlijkt. Eenstemmig verzetten zich daartegen even wel de liberale leden in eene afzonderlijke nota, waarin zij een grondwetsartikel voor stellen, dat principieel met van het bestaande verschilt. Welnu, Dr. Colenbrander plaatst zich in deze tegenover zijn liberale medestanders. Woordelijk zegt hij van het voorstel der liberalen „Het voorstel is voor de rechterzijde dan ook volstrekt onaannemelijk". „Het art. 192 der heeren Van Doorn c. s. is een dood ding het laat de qnaestie precies op het thans bereikte punt". De Grds-schrijver geeft dan ook den vrijzin nigen den raad met den onderwijseisch der rechterzijde accoord te gaan. Waarlijk niet, wijl hij sympathiseert met de richting van het onderwijs, gelijk dit van Christelijke zijde begeerd wordt. Bitter merkt hij op: „Laat de rechter kindertjes hun A B C leeren, met den catechismus er bij." Niettemin luidt zijn beslist advies„Laat de rechterzijde haar art. 192 hebben. Zij zal gecoaliseerd blijven tot zij het heeft, en ons verslaan zoolang wij zoo dom zijn haar af te wachten in de voor ons denkbaar ongunstigste stelling". Onomwonden erkent hij dat de bruikbaarheid van het openbaar onderwijs voor allen zonder onderscheid een droombeeld is gebleken. De liberale partij moet niet langer „de in derdaad reeds verloren positie der neutrale staatschool als de centrale regelmatige zoeken te verdedigen" En dan volgen van dezen liberalen auteur tot zijn medeliberalen deze woorden, welke wij voor goed willen vast leggenZoek het dat men na een proef met daarvan voortaan een geregelde gebruiker wordt. 1 Kg. 1.50 h -0.80 y^Kg. f 0.42i I Ho - 0.18M niet in de neutrale overheidsschoolis het u dan nog niet gebleken welk een stomp strijd wapen die is P Richt, liberale ouders, uwe schoolvereenigingen op, e ven vrij van kerkelijk gezag als van de louter negatieve, impotente neutraliteit van dien modernen paus, dè schoolwet"Maak uwe eigen scholen tot het voorwerp uwer aanhoudende zorg, onderwerp ze aan uw toezicht, aan uw onderzoek naar de bekwaamheid, cle zedelijkheid, de levende pneclagogische kracht bovenal der onderwij zers". Legt geld ten koste, o liberalen, voor uwe vrije scholen en zij zullen de betere zijn. De openbare neutrale school zal dan worden de school voor de onbemiddelde maar tevens onverschillige liberalen. De vrije school regel, de openbare uitzon dering de leuze door al wat anti-clericaal is, ten diepste verfoeid ze vindt alzoo in De Gids verdediging. Dat van deze zijde met onze oplossing der schoolkwestie sympathie betuigd wordt het is nauwelijks te gclooven. Het zal zelfs de frontmakers een oogenblik stil maken. Godsdienst en moraal. Onder dit opschrift lezen wij in de r.-kath Gelderlander het volgende Het lijkt wel of men er een loopje mee aan 't nemen is. De nieuwe godsdienstige sekten worden als uit den grond gestampt. Nauwelijks begint de schittering der „orde van de ster van het Oosten", waarmee Annie Besant de wereld gelukkig wilde maken, te ver- bleeken, of er verschijnt alweer iets nieuws op het tooneel. Een Engelsche tooneelspeel- ster, die genoeg heeft van den roem op de planken, zal het Evangelie van het Alma Darsjan, het Gosainthan gaan verkondigen. Het moet een soort Ilindoesch leerstelsel zijn en brengt den mensch weer onder astrologischen invloed We gaan werkelijk vooruit in beschaving. Het domme bijgeloof tiert te weliger, naar mate men zich boven de eenvoudige, alles verklarende Christelijke waarheid verheven acht. En hoe staat het met de moraal In de N. R. Ct. hekelt een medewerker op niet onvermakelijke wijze het voor eenige dagen gehouden congres voor zedelijke op voeding. Van de congressisten berijdt ieder zijn stokpaardje en de grootste tegenstrijdig heden worden met daverend applaus begroet. In moraal zoowel als in godsdienst heerscht een schrikbarende verwarring. Men heeft systemen willen bouwen zonder de grondwaarheden, die het kind reeds leert in zijn kleinen catechismus, en men heeft gebouwd in de ijle lucht, wankel, zonder steunpunt. We gaan terug naar het geloof en de zeden van vóór tweeduizend jaar. Dat zijn de vruchten van de moderne beschaving. Dr. A. Kuyper hoopt 20 September a. s. te gedenken, dat het 50 jaar geleden is dat hij aan de Universiteit te Leiden promoveerde tot Doctor in de Godgeleerdheid, na verdedi ging van een academisch proefschrift getiteld „Joannis Calvini et Joannis a Lasce de Ecclesia Sintentiarum intur se Compositio". Hij was toen 25 jaar en had kort te voren zijn ant woord op een door de Groningsche Faculteit uitgeschreven prijsvraag over „Het kerkelijk vraagstuk in de dagen van Calvijn en a Lasco" reeds met goud zien bekronen. Ongeveer een jaar na zijn promotie, nl. op 7 Aug. 1863, deed Dr. Kuyper zijn intrede als predikant te Beesd. Wij vernemen, dat bij de Indische be grooting voor 1913 rekening wordt gehouden met den wensch naar verdere vermindering van aan de inlandsche bevolking opgelegde heerendiensten. „Het -Volk" spreekt schande van de lange werktijden in de haven van Rotterdam en schrijft o. a. Gedurende Juli werden op niet minder dan 39 stoomschepen werktijden gekonstateerd van 24 tot 37 uur, hetzij aan één stuk door, hetzij met eenige uren rust er tusschen. Op één stoomschip, de „Dearne", werd 37 uur gewerkt zonder rustpoosOp 4 stoomschepen werd 36 uur gewerkt; in één dezer gevallen slechts werd tusschentijds 4 uur rust gegeven. Zelfs een winchman, van wien uit een oog punt van veiligheid zoo véél afhangt, moest aan boord van het stoomschip „Frêland" 36 uur staan Aan ertskontroleurs van de lirma Van Vol lenhoven Co. werd een kontrole-arbeid van 24 uur opgedragen aan boord van het s. s. „Bechuana", terwijl zij daarna nog 12 uur expeditie-werk moesten verrichten. Gisterenavond had alhier op het markt plein nog eene muziekuitvoering plaats ter eere van H. M. de Koningin haar jaardag welke Zaterdag en Maandag overal gevierd is. In Middelburg, Vlissingen en de hoofd plaatsen des lands werd toen druk feest ge vierd. A.s. Woensdagmorgen zal de eerste vei ling plaats hebben van de Groente- en Fruit- veilingsvereeniging Ter Neuzen en Omstreken. Alsdan zullen geveild worden 600 balen uien en 2000 kooien. Voorloopig geschiedt zulks aan het Schuttershof, doch er wordt uitgezien naar een betere gelegenheid aan de Stations weg. Ruim een 60-tal leden traden reeds toe. Voor een gulden kjan men lid worden. Men kan niet koopen indien men geen introductie- kaart'bezit, die een jaar geldigis. Voor niet- leden en degenen die geen introductiekaart hebben, is de veiling niet toegankelijk. In de Westkolk alhier krijgt men zeer veel paling beet. De kolk wordt leeggepompt met ,het oog op de herstellingswerken welke er moeten gedaan worden. Er waren lieden, die een flinke hoeveelheid van die lekkernij machtig konden worden, en deze verkochten voor 30 a 40 centen per kilo. Als men in aanmerking neemt dat de paling op het oogen blik 20 a 24 stuivers per kilo kost, dan kan men gerust zeggen dat men met de paling uit de Westkolk koopjes doen kan. Driewegen. Bij de gehouden Unie-collecte in het belang van het Chr. onderwijs alhier werd ontvangen de som van f 115.85. Meer en meer doet zich hier de behoefte gevoelen aan een telefoonkantoor. Nadat her haaldelijk besprekingen zijn gehouden tusschen verschillende personen moet thans bij enkelen het plan gerijpt zijn om in de naaste toekomst stappen te doen, die kunnen leiden tot het beoogde doel. Vermoedelijk zouden ook en kelen bereid zijn zich particulier aan te sluiten bij het inter-communaal telefoonnet. Zaamslag. De heer C. Stoffels, onderwijzer aan de Chr. school te Nijkerkerveen, vroeger waarnemend hoofd aan de school in den Groote Huijssenspolder alhier, legde dezer dagen met goed gevolg het examen voor de hoofdacte af. Hulst. De avond-vakkéekenschool alhier wordt wederom geopend. Het schoolgeld be draagt f7.50 en voor minvermogenden f5, en f2.50. Deze nuttige inrichting is aanbe velingswaardig. 4 Sept. 1702. De Franschen worden, bij hun aanval op het fort Kijkuit, voor de vierde maal afgeslagen. 4 Sept. 1633. Willem Frederik, stadhouder vkn Friesland, landt met eene vloot te Sluis, ótn de nabijgelegen schansen te bemachtigen. 8 Sept. 1639. Prins Frederik Hendrik ont scheept zijn krijgsvolk in den polder van Namen met een schijnbare bedoeling op Hulst. 9 Sept. 1412. De O.L. Vrouwekerk te Sluis door den Bliksem getroffen. Als een bewijs hoe weinig er op de bad plaats Vlissingen, tengevolge van het ongunstige weer omgaat, diene, dat het Strandhotel reeds gesloten is en het Grandhotel en 't Badpaviljoen binnen enkele dagen het voorbeeld zullen volgen. De officieele sluitingstijd is 1 Oct. Het Dag. Best. te Vlissingen heeft besloten voortaan op verjaardagen vau leden van het vorstelijk huis niet meer, zooals ge woonlijk van de openbare lagere scholen te vlaggen, omdat de vlaggen, die daarvoor tot lieden toe gebruikt werden versleten zijn, en aanschaffing van nieuwe een belangrijke uit gave eischt. Middelburg. Tot secretaris dezer gemeente is met algemeene stemmen benoemd, de heer Jhr. Mr. Dr. W. A. J. Snoeck Hurgronje, commies bij de Provinciale Griffie. Middelburg. De vergadering der commissie, die zich gevormd heeft om in 1913, ter ge legenheid van het eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid alhier een tentoonstelling te organiseeren, heeft de keus doen vallen op een tentoonstelling van de schilderachtige Zeeuw- sche kleederdrachten, zooveel mogelijk ook van Zeeuwsclie meubelen, klokken en oud porselein. Men zal trachten een en ander te plaatsen in geheel Zeeuwsch interieur in huisjes met merkwaardige geveltjes. Verder werd nog besloten Zeeuwsche volks kunst in de gelegenheid te stellen, aan de tentoonstelling deel te nemen. Ook zullen optochten worden georganiseerd met karakteristieke Zeeuwsche voertuigen. De industrie zal ook in de gelegenheid zijrt te kunnen exposeeren. De Commissaris der Koningin, mr. Dijckr meester, betuigde zijn ingenomenheid met het plan en meende dat Zeeland daarmede in het feestjaar een goed figuur zal maken. Goes. Aan de kerkorgelfabriek van den heer A. S. J. Dekker alhier zijn op dit oogenblik nog in bestelling: een pijporgel voor de Ned. Herv. Gemeente te Onstwedde, voor de Doops gezinde Gemeente te IJmuiden, voor de Geref Kerk te Bergen op Zoom, voor de (Oud) Geref. Gemeente te Dirksland, voor de Hervormde Kerk te Drachster-Compagnie en voor de Geref. Kerk te Loosduinen. Bij deze pijporgels zijn tweeklaviers- en vrij-pedaal-werken. Waterlandkerkje. Tot hoofd der openbare lagere school is benoemd, de heer A. P. van Male te Breskens. Nadat Woensdag minister Talma de tentoon stelling had bezocht, genoot deze Donderdag de eer door Prins Hendrik te worden bekeken. Om 10.56 rolde de trein binnen. Zijr. K. Hoogheid was vergezeld van zijn adjudant luitenant ter zee Bijl de Vroe. De burgemeester Hulshof verwelkomde den prins en stelde den voorzitter van het hoofdcomité den heer Laane voor, waarna mej. Richarda Laane een bouquet aanbood. De Prins begaf zich daarna naar de wachtkamer, waar door den burgemeester meerdere autoriteiten werden voorgesteld. De Prins gaf den heer Testen voorzitter der afdeeling Landbouw de verzekering dat het doel van zijn komst uitsluitend de landbouw en veetentoonstelling was. Allereerst werd het landbouwhuis bezocht waar de heer Testen den Prins ontving en rondleidde, hierna ging het naar de landbouw- afdeeling waar baron Collot d'Escury den Prins geleidde in het Zeeuwsch gedeelte, de lieer Stevens in het Brabautsch gedeelte. De af deeling vee werd toen bezichtigd, waarna naar de afdeeling tuinbouw werd gegaan. In het koepelgebouw waar zich de kasplan ten bevinden, wachtten de heeren Van Franck en jhr. Van Vredenburgh van Tholen Z. K. H. op en heetten den Prins in deze afdeeling welkom. Fruit en groenten werden bekeken, waarover de Prins zijn groote bewondering uitsprak. Na persoonlijk afscheid van alle heeren te hebben genomen die hem bij zijn komst waren voorgesteld, begaf men zich naar het perron waar Z. K. II. plaats nam in een voor hem gereserveerde coupé. Door Ged. Staten van Zeeland is de na jaarszitting der Provinciale Staten in dit ge west bepaald op Dinsdag 12 November a.s. Gereformeerde Kerken. Drietal te Lutten a/d DedemsvaartC. J. Bos te Spijk, O. Boersma te Ezinge en P. II. de Jonge te Sleeuwijk. Beroepente Ilindeloopen en Stavoren R. Haitsma, cand. te Arum; te Wateringen: B. van Halsema, cand. te Nijeveen Aangenomen naar Ureterp door A. v. d. Vegt te Mingen naar Scharendijke door A. D. C. Kok te Nieuw-Helvoet. Ned. Hervormde Kerk. Beroepen te Giessendam P. de Looze te Waarder (bij Woerden)te Hauwert (toez.) P. G. Vlieg te Schalsum. Woensdag 11 September houden de Geref. Kerken in Zeeland te Middelburg haar Zen dingsdag. Des morgens leidt Ds. F. Staal, van Colijnsplaat, een bidstond. Des middags spreken achtereenvolgens Ds. J. B. Netelenbos, van Middelburg, over: „De beteekenis van Jezus' Zendingsbevel voor onzen tijd"Ds. D. Pol, van Vlissingen, over„Geloof, liefde en hoop als Zendingsmotieven"Ds. J. H. Lam- mertsma, van Axel. over: „De Zending in het licht van de hoofdsom van Gods Wet"; en Ds. L. van Loon, van Koudekerke, spreekt het slotwoord. Uit Engeland en België komen berichten van door de ongelukkige, aanhoudende weers gesteldheid mislukten graan- en aardappel oogst. In het land tusschen Sambre en Maas dorschen de machines op het open veld, wat nog niet aan de verrotting ten prooi viel. Ook de haver en de bieten hebben bar te lijden. Kostelijke akkers zijn in braakland herschapen en de korrels in de halmen der schooven spruiten uit, A Gemeenteraad van Zaamslag. Vergadering van Vrijdag 30 Augustus 1912. [SLOT.] Voorzitter de heer J. de Feijter, burgemeester raadslid. Verder aanwezig de heeren De Ruijter, De Mul, Rona Cacao Minister van Staat Dr. A. Kuyper. TER NEUZEN 6 September 1912. Gedenkdagen voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoog bezoek aan de tentoonstelling te Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 2