Antirevolutionair voor nieuws- en Advertentieblad Zeeland. H FEUILLETON. In den Levensstrijd. No. 947. Zaterdag 7 September 1912. 10e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnea Ter Neuzen ƒ1,—. Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. H. LITT00ÏJ Az. te TER NEUZEN. Inzending van advertentlën vóór uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIËN: Van 14 regels ƒ0,40. Voor eiken regel meer ƒ0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIE^} TE BEZORGEN BIJ DEN UITGEVER. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen tot 's namiddags I UUR op den dag der uitgave. V De klacht van een hooggeleerde. De studie aan de Techn. Hoogeschool te Delft. In De Ingenieur schrijft prof. C. L. van der Bilt een artikel, waaruit blijkt, dat de hoogleeraar met zekeren angst den leer- lingenaanwas op dé Hoogeschool gadeslaat. Helaas komen er ook steeds meer voor die studie ongeschikte jongelui. In mijn studententijd, schrijft hij, kwamen in Delft zoo goed als uitsluitend jongelui aan, die voor de wis- en natuurkunde-vakken op liet eind-examen der H. B. S. £uim voldoende cijfers hadden verworven. En nog steeds mogen m. i. alleen dezulken er aan denken zich te Delft te laten inschrijven, wil men niet later de wrange vruchten plukken. In de laatste jaren echter, het werd mij dezen winter nog door een bekend directeur van één der grootste Hoogere Burgerscholen verzekerd, gaat groen en rijp te Delft studee- ren, ja komt het zelfs meer dan ééns voor, dat personen met onvoldoende cijfers voor wis- of natuurkunde-rnbriek, bij het eind examen H. B. S. verkregen, zich te Delft aanmelden. De professor kan tegen het aanvaarden van de studie door zulke jongelui niet genoeg waarschuwen en daarom vestigt hij nog eens hijzonder de aandacht van adspirant-studenten, ouders en voogden op de „Waarschuwing", elk jaar in het programma opgenomen, in welke waarschuwing o. a. de volgende zinsnede voorkomt „Hierbij moge er vooral de aandacht op worden gevestigd, dat de getuigschriften alleen dan een waarborg voor genoegzame voorbe reiding tot de studie aan de T. II. opleveren, wanneer tevens een goede aanleg voor de wis- èn werktuigkunde, de natuurwetenschap pen en voor hand- en rechtlijnigteekenen aan wezig is." „Knoopte, schrijft prof. v. d. B., ieder jong- mensch, die de IT. B. S. verlaat, zich het bovenstaande goed in het oor, wonnen alle ouders of voogden van te voren grondig advies in, voor hoevelen zou latex deceptie (teleur stelling) uitblijven 1" Als we 't ons veroorloven mogen, omtrent deze zaak ook een enkel woordje mee te spreken, zouden we zeggenprofessor, 't is geen wonder, dat ge u bezorgd maakt. Het schijnt in onzen tijd een schande te 15) door ZELANDIA. „Santjes daar ga-je en in een enkelen teug verdwijnt de inhoud van het glaasje. Bram volgt het voorbeeld hij laat zich door Hein niet overbluffen. „Kom Steef, ge lust 'm toch wel Allo, niet kinderachtig wezen drink uit." Die spotblikken van zijn kameraden hinderen hem t is immers ook maar éen keer en dan direct de herberg uit, neen, den tweeden keer zullen ze hem niet meekrijgen. Hij neemt 't glas en ledigt het. Hein en Bram lachen om hun makker, 'n Vreemde gloed brandt in zijn aders. Hij krijgt een zeer onaangenaam ge voel. Wég wil hij, wég, hoe eerder hoe liever. Hij staat op; maar voelt zich wat waaierig. Toch zal hij heengaan. In ieder geval hiervan daan. t Is of hij in een val zitof al die menschen trachten hem den weg te versperren naar den uitgang. Hij doet een stap naar de deur. „Ho," komt Hein, en trekt hem bij den arm weer op 'n stoel; „wacht nog wat. Zeg, zóó ga-je toch niet heen. Kom, eerst een rondje wezen, als iemand met middelmatige vermogens zich wijdt aan lichamelijken arbeid. Het moeten tegenwoordig allen geleerde heeren worden, ook al ontbreekt het geheel aan aanleg voor de studie. Daarbij komt de door en door onpractische inrichting van ons Middelbaar Onderwijs. Onder de deskundigen is men het er immers over eens, dat het systeem van onderwijs aan onze Hoogere Burgerscholen, hoe hoog in 1863 daaromtrent ook de verwachting was, totaal fiasco heeft gemaakt. Het heette toen, dat de H. B. S. hare leer lingen zou opleiden tot universeel-geleerde menschen. Thans spreekt niemand, die op de hoogte is hieromtrent, het meer tegen, dat het gros dergenen, die hun eind-diploma halen ze mogen dan hun hoofd vol hebben van heele of halve geleerdheid voor het practisch leven weinig waard zijn. En toch dient er gezorgd, dat zij, die reeds zooveel gekost hebben, later een betrekking krijgen met een behoorlijk salaris om als heer van te leven. Daarom verder gestudeerd, of men er hersens voor heeft of niet, doet minder ter zake. Zoo komt het, professor, dat er ook in Delft jaarlijks een aantal discipelen arriveeren, die U niet kunt weren. Want immers zij hebben hun bewijs, dat ze bekwaam zijn om Uwe lessen te volgen. Intusschen zijn er onder hen, blijkens Uw eigen klacht, een aantal die voor de studie ongeschikt zijn. Voor heel wat minder geld, dan deze mis lukte genieën thans kosten zou, indien zij wat minder hoog gemikt en een meer practisch onderwijs hadden gevolgd, van deze teleur- gestelden wel wat beters gegroeid zijn. Goed ingericht Meer Uitgebreid Lager Onderwijs heeft voor het meerendeel onzer bevolking heel wat meer waarde dan de H. B. S. Om echter goed ingericht te zijn, dient het vrij te blijven van de tegenwoordige H. B. S. en dus niet onder anderen naam een verkapte II. B. S. in miniatuur te zijn. V De eenige methode. In Leeuwarden werd dezen zomer eene Landbouwtentoonstelling gehouden. Zooals op de meeste plaatsen waar eene tentoonstelling wordt georganiseerd, kwam ook hier de vraag aan de orde: zal de tentoon stelling op Zondag geopend blijven, of niet Het Comité meende, dat het 'met de week dagen alleen niet ging. De Anti-révolutionaire en Chr.-historische nog hoor. Zoo kom je er niet af." „Nee," valt Steven in „'k heb geen geld." „Geen geld En pas de centjes binnen. Maak dat een ander wijs." 't Begint Steven hoe langer hoe meer tegen te staan in deze omgeving. „Van mijn weekgeld gaat niets af; dat geef ik thuis „Aan z'n brave zus," sart Bram. „Alles heeft-ie af, Heinalles." „Gek," proest Hein 't uit. „Kijk," zegt hij, en haalt uit zijn zak een handvol zilveren munt, „als mijn wijf daar de helft van ziet, mag ze blij wezen, en een weerzin wekkende lach besluit zijn betoog. „Maar dat moet gij weten, nou trakteer-je, maat. Eerst mijn centjes helpen opdrinken en er dan van door gaan, nee mannetje. Hola, Janus (naar 't buffet), drie klare, voor zijn rekening"meteen wijst hij op Steven, die gloeiend van toorn, en schaamte naast hem zit. De waard knipoogt eens. Hij begrijpt 't geval. Een volgend oogen- blik staan de glazen al gevuld voor hem. Steven voelt zich tegen deze overmacht niet opge wassen hij betaalt. „Braaf gedaan, Steefie, op je gezondheid hoor Bram grinnikt van plezier. Nu hééft hij hem toch, dien heiligen Steven. Deze raakt hoe boeren verzochten dringend, de zaak op Zondag te sluiten. Het Comité oordeelde, onder toejuiching van de linksche pers, dat het verzoek dier boeren moest worden afgewezen. En aldus geschiedde. De Tentoonstelling bleef des Zondags ge opend. En de boeren, die verzocht hadden, ze te sluiten op den dag des Heeren, kregen in de pers de gewone benamingen achterna fari- zeërs, huichelaars, enz., in den stijl van het Ter Neuzensch Volksblad, welbekend. De Friesche boeren, die nog aan den Bijbel vasthouden, zijn echter al meer uitgescholden van hun leven en geraken in dat opzicht ten slotte door de wol geverfd. Men besloot van rechtschen kant, niet mee te doen noch aan de inzending, noch aan het bezoek der Tentoonstelling. En op enkele uitzonderingen na heeft men zich hieraan ge houden. En het gevolg Dat het zaakje een greote mislukking ge worden is, waartoe natuurlijk ook voor een deel de minder gunstige weersgesteldheid heeft bijgedragen. liet slot is, dat de Tentoonstelling een groot tekort heeft opgeleverd, wat de „verdraa'gzame" heeren nu zelf kunnen dragen. De eenige methode, die ondanks al de scheld woorden is toe te passen. Ook in andere gevallenr Men wil een muziektempel. Uitnemend mits buiten bezwaar der ge meentekas en 't behoort van te voren vast te staan, dat zij, die er aan bijdragen, niet worden geërgerd door uitvoeringen op den Zondag. Men weet, dat een groot deel der ingezetenen tegen een en ander overwegende bezwaren heeft. Stelt men nu eigener beweging deze inge zetenen gerust Integendeel dat blijft altijd een open vraag. Dat moet maar afgewacht worden. Goed maar dan zit er onzerzijds niets anders op, dan de medewerking te weigeren. Dat is ook hier de eenige methode. Natuurlijk volgen er dan weder de gewone lieflijke benamingen, doch daaraan geraken ook wij wel gewoon. V Centrale diaconale conferen tie van de Gereformeerde kerken. Te Arnhem is Woensdag de 24ste centrale diaconale conferentie van de Gereformeerde kerken in Nederland gehouden, onder voor langer hoe meer van de wijs. Eén begeerte heeft hij slechts hier weg te komen. Zal hij zóo heengaan? Weer uitgelrrchenVooruit dan maar, dat lèene glas nog en dan. Snel giet hij zich den inhoud in de keel.' „Nou, jij krijgt er slag van," giechelt Hein. „Wat ga-je beginnen zegt hij, als Steven opstaande, wankelt en zich haastig weer op zijn stoel laat vallen. „Blijf je nog wat? Mooi zoo, ik ook.'4 Weer klinkt Steven het tergend gelach van Bram en diens makker in de ooren. Hij wil zich weer oprichten, maar de drank, dien hij nooit gebruikte, doet zijn werking gevoelen. Hij kan niet. De drankduivel slaat zijn klauwen steeds vaster om zijn slachtoffer. „Zie zoo," zegt Greet, terwijl ze de lamp aansteekt, strakjes komt Steven, Emmy. Je mag nog wat opblijven. Daar, ga daar met je stoel wat dichter bij de kachel, naast groot vader. Als Steven komt, ga ik gauw de bood schappen halen en dan zitten we nog een poosje heerlijk samen, hé Ze is juist thuisgekomen van mevrouw Barendsen ze reddert nog hier en daar wat op. Grootvader is ook blij, evenals Em, dat Greet er weer isdeze week was ze wel drie zitterschap van den heer P. J. Meij, te Arnhem,- die in zijn openingswoord o.a. welkom heette den vertegenwoordiger van den minister van binnenl. zaken, mr. Peerbolte, en met vol doening melding maakte van de verschijning van de Armenwet in het staatsblad. In bespreking kwam daarna het rapport in zake de beste en eenvoudigste wijze van ad ministratie voor de diaconiën. De commissie inzake de voorbereiding van de stichting van een gesticht voor ontouderde kinderen deelde bij monde van ds. Rudolph, uit Leiden, mede, dat zich voor deze zaak een vereeuiging heeft gevormd, die tot predikant directeur benoemde ds. Rudolph en tot land- bouw-directeur den heer Wilbrink, die beiden de benoeming aannamen. De hand werd krachtig aan den ploeg ge slagen en vooral den gravinnen van Limburg Stirum is men veel verschuldigd. Bij Barne- veld zal de stichting verrijzen. Er zal geen zoogenaamde stichtingskerk worden gevormd, maar de stichting zal zich bij de naburige Gereformeerde kerk voegen in het gewone verband, wat betreft het personeel. Met de Gereformeerde kerken zal een soortgelijk verband worden gezocht als b.v. bij de Vrije Universiteit bestaat, zoodat depu'taten der Geref. kerk toezicht zullen houden. De stichting zal verplegen in paviljoens voor een twintigtal kinderen. Tuin- en 'landbouw zal voor de jongens hoofdvak zijn, waarbij steeds komt een bijvak, dat hen ook op het platteland houdt. Bij een voorloopige begrooting kwam men met de uitgaven tot» een eindcijfer van onge veer f 15,000, bij de inkomsten 'tot f 16,000. In November hoopt men twee paviljoens aan te besteden, die 1 Mei 1913 geopend zullen worden. Ds. Rudolph deed ten slotte een beroep op de sympathie van alle diaconiën. Verschillende aanwezigen vroegen nog na dere inlichtingen. Men wilde ook hulp voor kinderen onder den leerplichtigen leeftijd, maar ds. Rudolph meende, dat die in de ge zinnen moeten worden verpleegd, doch op dezen regel kan natuurlijk uitzondering worden gemaakt. De vereeuiging bedoelt in de eerste plaats de aanvaarding van de voogdij en daarvan kan zij desnoods kleine kerken ont lasten. De voorzitter beval de zaak aan in de sym pathie van de diaconiën en deelde voorts mede, dat op deze conferentie vertegemvoortligd zijn 109 diaconiën. Naar aanleiding van de vraag der diaconie te Enschede over de oprichting van een be grafenisonderneming, zeide mr. van Beeck Calkoen, uit den Haag, dat de oprichting van dagen uit geweestdubbel aangenaam nu het Zaterdagavondje, 't Is of met Greet telkens een zonnestraal naar binnen komt, die do somberheid van grootvaders hart verdrijft. Ze gaat de blinden sluiten., 't Wordt al aardig donker. Ze kijkt den weg zoover af als ze kan ze luistert nog even of ze geen voet stappen hoortmaar oog noch oor bemerkt iets. „'t Wordt toch tijd, dat-ie komt," mompelt ze. Maar 't wegblijven verontrust haar toch niet. Steven komt altijd regelrecht door zeker wat oponthoud gehad. Ze maakt intusschen 't avondeten gereed. Nog is Steven er niet. Em wordt ongeduldig. Grootvader kijkt tel kens naar de klok. 't Avondeten, sober genoeg, wacht. Geen Steven. Ook Greet begint zich ongerust te maken. Nog eens begeeft ze zich naar de deurde duisternis, die nu geheel gevallen is belet haar iets te onderscheiden en haar luisterend oor vangt generlei geluid, dat haar hope geeft op een spoedig binnentreden van den verwachte. Ze gaat weer naar binnen. „Komt Steven nog niet Greet?" 't Is Emmy, die 't vraagt en grootvaders oogen vragen 't mee. (WTordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1