flntirmlutionair mt nieuws- en Advertentieblad Zeeland. FEUILLETON. In den Levensstrijd. Uit de Pers. Biiinenlandsch Nieuws. Buiteiilaiidsch Overzicht. Het feest te Antwerpen. No. 941. Zaterdag 17 Augustus 1912. 10e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen ƒ1,Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. f Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. H. LITT00IJ Az. te TER NEUZEN. Inzending van advertentlSn vóór uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 14 regels ƒ0,40 Voor eiken regel meer ƒ0,10. Bij directe opgaaf vap driemaal plaatsing derzeifde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend.. INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES" TE BEZOROEN BIJ DEN UITGEVER. De linksche Concentratie. Telkens en telkens duiken berichten op van candidaatstelling voor de Tweede Kamer. Nota bene, reeds tegen 1913. 't Zijn vooral de socialisten, die zich weren. 't Lijkt daar wel een handig toegepaste manoeuvre, om no. één te wezen. Dat heeft immers altijd wat voor zoodoende meent men, met het oog op de veelbesproken algem/ene linksche concentratie voor het komende jaar, de andere samenwerkende par tijen te stellen voor een fait accompli, d. w. z., een feit, waaraan niets meer te veranderen valt. Als. het waar is, dat een brutaal mensch de halve wereld heeft, staan de socialisten er goed voor. Er zal echter aan de samenwerking nog wel eens een en ander haperen. Vooreerst is daar de vijandschap tussclien S. D. A. P. en S. D. A. Dan de wrijving tusschen S. D. A. P. en de vrijzinnige-democraten. Vervolgens de familietwist tusschen oud- en vrij-liberalen. 't Laat zich echter aanzien, dat de rechter zijde in 1913 links wel en-bloc tegenover zich zal vinden. En dat ongetwijfeld de sociaal-democraten een geduchten stap voorwaarts zullen doen. De oude geschiedenis zal zich weer herhalen. Er is in heel deze concentratie iets weerzin wekkends. Met het oog op de linkerzij-zei/'. Kwam men eerlijk voor de bedoeling uit, dat men gezamenlijk de christelijke grond slagen van ons volksbestaan wenscht te onder graven, dan kregen we een zuiveren toestand. Dien men echter links niet aandurft. Omdat, werd deze bedoeling ronduit erkend, de mislukking van dat pogen met zekerheid ware te voorspellen. Neen, van oud-liberaal tot socialist toe doet men de witte das voor. De oud- en unieliberale manieren zijn meer dan bekend. De mannGn var. den godsdienst de binnen kamer 1 De steunpilaren der vaderlandsche kerk De socialisten beweren nog steeds met de grootste onbeschaamdheid, dat christendom en hun socialisme zeer wel vereenigbaar zijn. Maar dit is alles niets dan misleiding. Mr. Troelstra moge zeggen, dat minister En ze sprak er over met hem. Nu ja, 't moest dan maar. Maar vooral op een afstand houden geen familiariteiten. HOOFDSTUK IX- Kampen. Den volgenden dag is Greet op haar post. In een zijkamertje, dat haar uitzicht verleent ver het strand op, is een plaatsje voor haar ingeruimd. De mist is opgetrokken en een koud, doch vriendelijk Maartzonnetje doet voor een oogen- blik vergeten, dat het nog half winter is wekt schoone verwachtingen van lieflijke voor jaarsdagen. Wat heeft het Greet moeite gekost, om tegenover mevrouw Barends haar woord te houden, Niet alleen, omdat ze met zichzelf zulk een harden strijd had te strijden, maar bovenal, om de tegenkanting, die haar voornemen vond thuis Talma's invaliditeitswet een stuk volksbedrog is, de linksche concentratie is dit ontegen sprekelijk. Men vereenigt zich onder een negatieve leuze. Men doezelt alle verschillen eenvoudig weg. Tot op zekere hoogte zou men kunnen toe geven, dat de heeren dit zelf maar moeten weten. Maar hun optreden heeft ook een beteekenis voor ons volk. Kan ook, wat God verhoede, den politieken evenaar doen zwenken. Dan geschiedt één van heiden Of, de innerlijke voosheid der linksche coali tie belet elke goede en gezonde wetgeving en leidt binnen korten tijd tot een groote dèbacle. Of, de socialist neemt de leiding, stuurt de wetgeving in zijn richting en brengt, de erva ring elders bevestigt het, het land niet dan jammer en verwarring. Moge alle man van christelijke belijdenis dit helder inzien. En beseffen, dat de strijd in 1913 niet in de allereerste plaats is, een kamp voor het recht- sche ministerie, maar een worsteling om het behoud en de bevestiging van de ordinantiën Gods in ons publieke leven- Tot die worsteling hebben we ons zeer ern stig voor te bereiden. Vinde 1913 dan alle man in 't geweer Z. Hoe gaat het met de uitlevering van beschuldigden en misdadigers? In een der Amerikaansche bladen komt een entrefilet voor, waarvan het „Hbl." de ver taling geeft. Daarin wordt het uitleveringsvraagstuk be handeld en onder anderen gezegd „Waar nu de Vereenigde Staten dit jaar ook met de Midden-Amerikaansche Staten een uitleverings verdrag gesloten hebben en er thans zoover wij weten geen enkel land is waar de Ame rikaansche misdadiger ongestraft heen kan trekken, heeft het misschien zijn-doel de aan dacht de vestigen op de eigenaardige rechts toestanden welke dikwijls bij deze uitleveringen te pas komen. Wij geven hier een geval uit velen, niet omdat het op zichzelf zoo belangrijk is, maar omdat het een goed voorbeeld vormt. Twee Amsterdamsche bankiers werden ver dacht zich in hun vaderstad aan oplichting schuldig te hebben gemaakt en vluchtten over Grootvader had er eerst niet ,van willen hooren en Steven, Steven had, toen hij 't ver nam, de vuisten gebald. „Bij dat volk Als 't nog eens ergens anders was En kleine Em, die begreep dat zus nu een heele dag telkens uit zou blijven, had met haar zoetste stemmetje gevleid 't niet te doen, had eindelijk met dikke traantjes getracht Greet van haar voornemen af te brengen. Maar Greet had doorgezet. En tegen haar klemmende redeneeringen viel weinig in te brengen. Zoo zit ze daar nu. Grootvader zal zich met kleine Em wel zien te redden. Greet moet maar even wachten. Mevrouw zal zoo wel komen. En ondertusschen kijkt ze 't raam uit, naar de zee. En ver weg zwerven haar gedachten in een oogenblik. Ze ziet hoe haar vader kampt met de golven in een hangen storm nacht, kampt om z'n leven. En ze ziet, hoe de woedende baren het scheepje beloopen met grimmige kracht, hoe Mevrouw treedt binnen. Eensklaps wordt Greet aan haar visioenen ontrokken. Ze groet beleefd de binnentredende. „Hoor eens, kind," klinkt het koel van haar Liverpool naar Amerika. Zij hielden zich te Boston op. De Hollandsche Regeering vroeg de uitlevering van den eene, dien men als den méést schuldige aanzag. Hij werd door be middeling van het Hollandsche consulaat in Boston gevangen genomen en door een gerechts beambte per trein van Boston naar New-York gebracht. Deze beambte léverde zijn gevangene aan boord van een Hollandsch schip af en vertrok weer onmiddellijk naar Boston. Maar nu deed zich het eigenaardige geval voor dat de gevangene, indien hij lust had gehad, een voudig weer van boord had kunnen wandelen en dat geen mensch het recht had hem tegen te houden. Had de Hollandsche kapitein ge zegd „Hier blijven" dan had de quasi-gevan- gene het recht gehad hem wegens vrijheids- berooving te vervolgen voor een gerechtshof van den Staat New-York. De Hollandsche bankier toch stond op dat oogenblik onder de jurisdictie van den Staat Massuchusetts, welke hem uitleverde. Deze heeft echter geen het minste gezag in den Staat New-York of New-Jersey. Zoodra de offieieele man van het gerecht van den Massachusetts verdwenen was, hield de jurisdictie op en de gevangene was op dat oogenblik weer zoo vrij als een vogel in de lucht. Nu wilde liet geval, dat het hem in ons land miserabel was gegaan, dat hij waarschijnlijk de vaderlandsche gevangenis boven honger lijden in Amerika verkoos en dat hij dus rustig aan boord bleef. Van uit een juridisch oogpunt echter bleef liij geheel uit eigen beleefdheid en geenszins omdat hij er toe genoodzaakt was. Dergelijke gevangenen (en het geval komt dikwijls voor) zijn ook aan boord passagiers en niet gevangenen. In de regel worden zij dan in de eerste Europeesche haven waar het schip aanhoudt, officieel gearresteerd doordat het betrokken land een beambte met de noodige volmacht daarheen zendt om hen op te wachten. Maar voordat een dergelijke be ambte aan boord komt, heeft men nog kans dat de man ontloopt. Veronderstel dat hiet schip de haven van Southampton of Boulogne aandoet. Welnu, de gevangene, die eigenlijk een vrij man is, klimt over de verschansing, springt in het water en laat zich door een van de Engelsche of Fransehe sleepbooten oppikken (die kunnen toch niet weigeren een verdrinkend man te redden)dan is hij, veronderstel dat hij geen Engelsch of Fransch onderdaan is, vrij om te gaan waarheen hij wil. En dan moet liet be trokken land weer de geheele omslachtige uitleveringspapieren in orde laten brengen voordat men hem officieel gevangen nemen kan. tantes lippen, „ik heb er met mijnteer Barends over gesproken. Je kunt, indien je werk vol doet, eiken week een dag komen. Maar overigens blijft alles, zooals het vroeger was, begrijp-je Greet voelt de beleediging. De fiere zee mansdochter heeft een hooghartig antwoord gereed, maar ze beheerscht zich. Moeders woord, moeders beeld, weerhoudt haar. „'t Is goed, mevrouw antwoordt ze eenvoudig. Maar de purperen gloed, die zich over haar gelaat verspreidt en de strakke trek om den mond bewijzen, dat de bedoeling maar al te duidelijk is verstaan. Mevrouw legt haar eenig werk voor en onder richt Greet omtrent haar bedoelingen daarmee. „En nu laat ik je maar alleen. Ik kom af en toe wel eens naar je kijken." Meteen ver trekt ze. Greet zet zich tot den arbeid. Is het wonder,, dat, terwijl ze zich buigt over haar werk, iu ieder oog een traan parelt? Ze moet het goed blijven voelen, dat ze hier een vreemde is dat elke toenadering onmoge lijk zal blijkendat jze op geen liefde heeft te hopen. De strijd, dien ze zoo moedig heeft aanvaardt, is wél een harde, een bitter harde. „Moeder, vader 1" kermt haar ziel. Een oogenblik voelt ze zich als overmand door 't verdriet. Maar neen, geen moed verloren. Met God De Jaarvergadering van den Christelijk Na- tionalen Werkmansbond is vastgesteld op Don derdag en Vrijdag 12 en 13 September a.s. in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. In de morgenvergadering van den eersten dag zal o.a. de verkiezing van een lid van liet Hoofdbestuur voor de provincie Zee land plaats hebben. Voor de eerste maal zal ook Zeeland in het Hoofdbestuur ver tegenwoordigd worden. Van de 150 afdeelingen van den Bond zijn er ruim 30 in Zeeland. In de middagvergadering zal de eere-voor- zitter dr. J. Th. de Visser inleiden Behan deling van het wetsontwerp op de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering. Op den tweeden dag behandeling der inge komen voorstellen. -1- In de laatst gehouden gemeenteraads vergadering te Jaarsveld werd met 5 tegen 2 stemmen besloten de herbergen des Zondags middag te 12 uren te doen sluiten tot des anderen daags des morgens 5 uur. Gisterenmiddag is te Zutfen de tentoon stelling door Minister Talma geopend, aan wezig waren ook liet Kamerlid Lieftinck, de directeur van den landbouw Hoek, de inspec teur Löhnis, burgemeester Zimmerman en het dagelijksch bestuur dér gemeente. Minister Talma hield een rede ter opening. De voorzitter van de afdeeling, baron Van Nagell bedankte den minister voor zijn tegen woordigheid waarna een rondgang over het terrein plaats vond. De Koningin bezocht ook de landbouwten toonstelling. Tusschen dichte rijen juichende bezoekers wandelde de Koningin over de ten toonstelling naar het terrein, waar concours hippique werd gehouden. Hier stond in de konininklijke loge de stoel, waarop in 1754 stadhouder Willem IV heeft plaats genomen en waarvan bij latere bezoeken gebruik is ge maakt door Prins Willem V en de koningen Willem I, II en III. Over het bezoek van de Belgische koninklijke familie aan Antwerpen ter gelegenheid van het feest ter eere van Conscience meldt het Handelsblad van Antwerpen o. a. het volgende vooruit En de naald gaat ijverig heen en weer. Ze moet moeders nagedachtenis eeren ook in haar werk Een kinderkopje komt om 't hoekje van de deur gluren. 't Is Emmy Barends. „Hé," |pgt de kleine, met onverholen ver bazing, „oen-je weer hier Heerlijk," laat ze er op volgen, want ze voelt zich tot Greet m aangetrokken. „Ik kom een beetje hij je zitten. Mag ik Je zit hier zoo alleen. Ja, wél alleen. „Gerust hoor," en Greet wendt het gelaat, waarop nog tranen glinsteren, naar de lieve snapster, die haar zoo aan haar eigen Em herinnert, „Wel zeker, dat vind ik heel aardig van je, Em Maar je moet niet schreien Greet. Je heet Greet, nietwaar Zeg Greet, waarom schrei je „O, 't is al over, hoor. Kom, daar praten we niet meer van. Zeg, hoe oud ben je Em „Vijf," en Em heeft zich op een stoof dicht bij Greet neergezet en kijkt heel vertrouwelijk naar haar op, of ze al oude vrienden zijn. „Als ik zes ben, mag ik naar school. Vindt je dat niet heerlijk (Wordt vervolgd) Advertentiën voor dit blad worden aangenomen tot 's namiddags I UUR op den dag der uitgave. (12 door ZELAMDIA. Chr. Nat. Werkmansbond. De landbouwtentoonstelling te Zutfen.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1