Bijbelverklaring mm, eene partij nieuw Hout, KAART Zuid=Nederland D. H. LITTOOIJ kl 1813-1815 M. HENRY Mr. P. Dieleman. VAN DALEN, 2 0. 1 Vryheidfoorlog 4 pCt, 5-jarige Belgische Schatkistbiljetten J. de Smidt-Pothoven, Openbare Verknoping. 20 Hectaren HAYER en 4 koopen RIET, Openbare Verknoping Openbare Verkooping. 2e. Op Woensdag 31 Juli a.s., Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten, Ter herdenking aan den grooten tijd vóór honderd jaren J* J* Dienstregeling aangevangen 29 Juni 1912. (Dr. H. Bavinck.) J. H. KOK te Kampen. BEDDENMAGAZIJN Wollen-, Chitsen- en Moltondekens. 1. op Dinsdag 30 Juli 1912 koop i. Een Gebouw, Weiland koop ui. Oe uitspanning „Steenwijk" Bouwland Weiland Bosch koop vm. Een dubbel Woonhuis Bouwland Bouwland en Aanwas Bouwland Bouw= en Weiland Bouwland Bouwland 4 Cent. van Voorhanden Prijs slechts 50 cent. 18IJ-I81Ï Geïllustreerde Geschiedenis van den Vrijheidsoorlog door J. VAN PFLUGK HARTTUNG. Nederlandsche Uitgave door JOH. H. BEEN. J. M. BREDÉE's Boekhandel en Uitgevers* Rotterdam. ten bedrage van 300 millioen francs; losbaar 1 Augustus 1017. Coupons I Februari—I Augustusstukken groot frs. IOOO.2000.—, 5000.— en 10,000.—. UITGIFTE a pari op Donderdag 25 Juli aanstaande. Ondergeteekende bericht dat inschrijvingen te zijnen kantore worden aangenomen tot Donderdag 25 Juli a. s., 11 uur voormiddags, ter overbrenging naar België, alwaar de uitgifte uitsluitend plaats vindt. F. S. P. WIJNMAN, in Effecten, Assurantiën, enz. Prof. Dr. H. BAVINCK. Het Oude Testament, (Gen.Job) is com pleet in 50 afleveringen a 30 cent, met gratis drie Stempelbanden, óf in drie prachtig ge bonden deelen a f 5,30, naar keuze. Om het geld behoeft niemand het te laten, want het boek kost slechts SW 15 cent per week. Wie kan dat niet betalen, als hij dit werkelijk wil? En voor dien luttelen prijs koopt u een ware schat, een goudmijn. Gij zult u nooit beklagen over het daarvoor uitgegeven geld. Zij is in volledigheid, in duidelijkheid, in vertolking der Schrift als het Woord Gods en in hare toepassing op het leven, door geen der latere, populaire Bijbel verklaringen overtroffen geworden „Zij bekoort door den rijkdom van beelden, door de frischheid en natuur lijkheid van stijl, door de levendigheid en opgewektheid van toon, door de dui delijkheid van voorstelltng, door den overvloed van practische opmerkingen." Vraag proefaflevering en uitvoerig Prospectus bij uw Boekhandelaar of bij den Uitgever TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Kapok-, Zeegras- en Stroomatrassen. Uiterst concurrerende prijzen. Levering franco. Advocaat en Procureur, te Middelburg is eiken ZATERDAG te AXEL te spreken, bij J. v. d. BON, vroeger L'Ecluse—Mahu. TANDARTS, Brouwerijstraat 3 (Hoek Havenstraat), Ter Neuzen, is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 2-4 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. De Uitgever van dit Blad kan telefonisch opgebeld worden onder nummer De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den Heer B. C. IJSEBAERT te Axel, op Zaterdag den 27 Juli 1912, des na middags 3 ure, verkooper. wassende op landen in de Beoostenblij- benoorden en Catharinapolders te Axel. Te vergaderen aan de hofstede Reigersbosch. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal krach tens Arts 1223/1255 B. W. in bet „Hotel Cen traal" bij den lieer P. J. Visser te Ter Neuzen, op Donderdag den I Augustus 1912, des namiddags l21/3 ure precies, verkoopen te Ter Neuzen, kadastraal aldaar bekend in Sectie L no. 1034, groot G7 centiaren, eigendom van P. Ruben. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom, zijnde 2 maanden na de toewijzing. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenisse, zal ten verzoeke van dhr. P. VOET, timmerman te Kloosterzande, op Zaterdag 27 Juli 1912, des namiddags 5 uur, in het openbaar verkoopen afbraak van een brug, geschikt voor alle doeleinden en gelegen aan nummer 8, nabij liet Eiland gemeente Sint-Jansteen. De Notaris L. G. JAMES te Sluis is voornemens publiek te verkoopen bij toeslag, telkens des namiddags ten 3 ure, ten huize van Moj. Wed. J. DE MEIJER te A a r d e n- burg: (Oude Christelijke School) met Tuin te Aar denburg aan de Sassenstraat, kadastraal Sectie E no. 610, groot 1 Are 44 c.A. Te aanvaarden 1 September 1912. KOOP II. 0.78.75 H.A. (1 Gem. 234 R.) te Aardenburg aan den Eedeweg, kad. Sectie C no. 607 en 616. Verhuurd aan den heer J. Haverland te Aardenburg tot 1 November 1913 tegen ƒ60 per jaar. te Aardenburg, bestaande in woonhuis, schuur en stalling, erf-, bouw- en weiland, kadastraal Sectie C nos. 541 en 542, samen groot 2.23.00 H.A. (5 Gem. 13 Roeden). Boomprijs f850. Te aanvaardenhet Bouwland 1 October 1913, de weide 1 November 1913 en overigens 1 Mei 1913. KOOPEN IV en V. 2.02.80 II.A.'(4 Gem. 175 R.) te Aardenburg aan de Bogaardstraat, kad. Sectie C no. 393 ged. Verhuurd aan den beer P. Dliondt e.a. tot 1 October 1915 voor f 149.40 per jaar. Te veilen in 2 perceelen en massa. KOOP VI. 0.78.44 H.A. (1 Gem. 232 R.) te Aardenburg, naast koop 5, kadastraal Sectie C no. 393 ged. met daarachter liggende kreek, kadastraal Sectie C no. 593, groot 0.26.90 II.A. (183 Roeden). Boomprijs f 40. Te aanvaardeh 1 November 1913. KOOP VII. 0.62.50 H.A. (1 Gem. 128 R.) te Aardenburg achter bet Groenewoud, kad. Sectie C no. 148. Boomprijs f660. Te aanvaarden bij de betaling der koop penningen. met erf en grond te Sint Kruis nabij de bof stede, bewoond door den Heer M. Beun, kad Sectie D nos 286 en 287 samen groot 19 A 15 c.A. Verhuurd aan E. Gijs en P. Vermecsch te zamen voor f 1.20 per week. KOOP IX. 3.27.30 H.A. (7 Gem. 120 R.) te Sint Kruis in den Kleinen Boompolder aan de Molenstraat Kad. Sectie B nos 24 a 30. Verhuurd aan den Heer A. Dliondt te Sint Kruis tot 1 October 1913 voor f 175 per jaar. KOOP X. 1.75.00 H.A. (3 Gem. 286 R.) te Sint Kruis aan den weg naar Sint Laureijns Kad. Sectie D nos. 102, 103, 104 en 105. Boomprijs f 80. Verhuurd met Koop XI aan den Heer André Buijck te Sint Kruis tot 1 October 1914 voor f 132 per jaar. KOOP XI. 1.03.20,H.A. (2 Gem. 100 R.) te Sint Kruis op den hoek van den weg naar Sint Laureijns en den Langen weg, Kad. Sectie D 496. Boomprijs f 40. Verhuurd zie koop 10- KOOPEN XII, XIII en XIV. 6.17.70 H.A. (13 Gem. 288 R.) te Sint Kruis, aan den weg naar Sint Laureijns kad. Sectie E nos 494 en 493. Boomprijs f80. Verhuurd aan den heer C. L. de Rijcke te te Eede tot 1 October 1917 voor f320 por jaar. Te veilen in 3 perceelen en in massa. bij toeslag, telkens des nam. ten 3 ure, ten huize van den heer E. J. Buijsse te Sluis KOOPEN I en II. 3.19.90 H.A. (7 Gem. 70 R.) te Sluis, aan den weg naar Oud-Heille, ka dastraal Sectie D no. 303. Verhuurd aan den beer A. J. Lako te Sluis tot 1 October 1915 voor f 160 per jaar. Te veilen in 2 perceelen en massa. KOOP III. 0.87.40 H A. (1 Gein. 292 R.) te Cadzand, nabij den Mariaweg, kadastraal Sectie C nos. 170 en 179. Verhuurd aan den heer I. A. Leenhouts te Cadzand, tot 1 October 1913 voor f35 per jaar. Breeder bij biljetten met nadere inlichtingen te bekomen bij Notaris JAMES voornoemd. Van elk nummer van dit Blad zijn bij den Uitgever losse nummers ver krijgbaar tegen den prijs van naar officieele gegevens bewerkt, Schaal I 2,50.000 VOOR voor School, Kantoor cn Huiskamer. Met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen. Formaat 84 X 64 c.M. De Kaart omvat ZEELAND, N.-BRABANT, LIMBURG en het Noordelijk deel van BELGIË tot voorbij BRUSSEL. in den Boekwinkel van te TER NEUZEN. Compleet in 25 afl. ad 45 ct. Geïlluff rc«?rde Gejchicdeniy1 jfob.o.Reen J. AA BREDÉE's Boekh. Uitg. Mij. Rotterdam. Dit prachtwerk in 4° formaat is ver sierd met 300 Kunstplaten en bovendien met 40 extra Kunstplaten, wordt uitge geven in 25 afl. ad 45 ct. Men teekent in bij alle boekverkoopers. Breskens Groede Schoondijke Oostburg Draaibrug Aardenburg Eede Stroobrugge (D S) Maldeghem A V Maldegbem Stroobrugge Eede (D.St.) Aardenburg Draaibrug Oostburg Schoondijke Groede Breskens n A V 6.40 6.55 6.20 6.30 6.41 7.— 7.18 7.23 7.38 7.48 7.59 8.12 8.31 8.41 8.52 9.11 9.29 9.32 9.47 9.59 10.10 10.22 10.38 10.48 10.59 11.18 11.36 11.41 11.56 12.08 12.20 12.32 7.— 7.15 7.18 7.36 7.55 8.06 8.16 8.35 8.47 8.58 9.10 9.24 9.29 9.47 10.06 10.17 10.27 10.45 10.57 11.08 11.20 11.35 11.40 11.58 12.17 12.28 12.38 2.02 2.14 2,28 2.40 2.55 3.03 3.22 3.41 3.52 4.03 1.18 1.59 1.40 1.59 2.18 2.23 2.40 2.53 306 3.19 4.50 5.03 5.15 5.27 5.41 5.46 6.04 6.24 6.35 6.46 4.35 4.46 4 58 5.18 5.36 5.41 '5.57 6.09 6.20 6.34 7.25 7.39 7.55 8.07 8.21 8.25 8.44 9.03 9.14 9.25 7.20 7.31 7.42 8.01 8.19 8.45 9 Draaibrug Sluis V A 6.35 6.50 Sluis Draaibrug V A 7.- 7.15 7.20 7.35 9.10 9.30 9.45 11.37 11.52 2.21 2.36 3.07 3.22 5.43 5.59 8.24 8.40 8.24 8.40 11.20 9.25 I 11.35 2.- 2.16 2.47 3.02 5.23 5.38 8.04 8.19 8.45 9.- N.B. De uren van vertrek op de tusschen-stations zijn bij benadering aangegeven. Stoomdrukkerij D. H. Littooij Az. Terneuzen. VAN OPNIEUW UIT HET "ENGELSCH VERTAALD EN VOORZIEN VAN EEN VOORREDE DOOR VAN b, var» ..den Door ProfDr Pflugk artlvmg Md de gerchiedcnif van onze ve;*loffm{£ dooi* n

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 4