Aanbesteding. BROUWERIJSTRAAT 3 Gemengd Nieuws. Burgerlijke S t a n d. Telegrafische Berichten. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Terneuzeii. Advertentiën. V erhuis d: L. J. F. VAN DALEN, De penningmeester van de Theol. School te Kampen, ds. A. M. Douner te Amersfoort, heeft naar de Stand, meldt, van iemand, die onbekend wenscht te blijven, voor de aan stelling van een vijfden hóogleeraar f 500 ont vangen. De Chr. Jongelingsvereeniging „Onze hulpe zij in den naam des Ileeren" vergadert a. s. Zondagavond om half 8 uur in de consistorie kamer der Geref. Kerk in de Nieuwstraat alhier. Gemeenteraad van Zaamslag. Vergadering van 19 Juli 1912. Afwezig de heer De Putter met kennisgeving, benevens de heeren Faas en Dieleman. De Voorzitter deelt mede dat de leening van f 2000 is toegekend voor een rente van 4 procent en dat aan den secretaris op zijn verzoek verlof is verleend van 7 tot 28 Au gustus a. s. O. m. is ingekomen een adres van C. J. de Vries, ambtenaar ter secretarie, waarin deze verzoekt verhooging zijner jaarwedde. Deze werd door den Raad in Oct. 1910 bepaald op f 450. Adressant wijst op Axel, waar de jaar wedde bedraagt f600 met verhooging om de twee jaren van f 50, tot een maximum van f 800. Ook in Hulst is de jaarwedde gebracht op f600. Wanneer de Raad mocht besluiten tot verhooging, verzoekt hij deze te doen ingaan met 1 Jan. 1913. Z. h. s. wordt besloten dp verdere behan deling van het verzoekschrift aan te houden tot bij de begrooting. Een adres van de afdeeling Ter Neuzen en omstreken van den Nederlandschen Bond van Koffiehuis, Sociëteit-, Restauranthouders en Slijters „Vergunning", waariu wordt verzocht het besluit van 11 Jnni 1.1., waarbij het slui tingsuur voor Jocaliteiten, waarvoor een ver gunning voor den verkoop van sterken drank in het klein is verleend, voor den Zondag werd bepaald o. a. op des voonniddags van 9 tot 11 en des namiddags van 2 tot 4 uur, in te trekken, aangezien bij het bepalen van dat sluitingsuur geen rekening is gehouden met verschillende omstandigheden, zooals in de nevens ingezonden memorie van toelichting zijn uiteengezet. De memorie van toelichting luidt als volgt liet besluit in Uw raadszitting van 11 Juni j.l. genomen, is zeer zeker goed bedoeld. Nie mand zal betwisten, dat het een recht is van den godsdienstigen burger om ongehinderd zijn geloofsplichten te kunnen vervullen. En als door ordeverstoringen of onrust verhindering hiervan veroorzaakt wordt, zal alles gebillijkt moeten worden, wat kan dienen om die ver hindering weg te ruimen. Wanneer dus de maatregel in het algemeen belang noodig blijkt te zijn, zal niemand het recht hebben zich er tegen te verzetten. En nu is stellig de maat regel bedoeld als te zijn in het algemeen be lang. Doch adressante betwist dat hij inder daad ook dit is en meent dat Uw Raad zich ten deze heeft vergist. In de eerste plaats hebben wij na te gaan of de toestand in deze gemeente zoodanig was, dat door het open blijven der koffiehuizen op Zon- en Feestdagen, aan anderen overlast werd aangedaan of in eenig opzicht werden gehin derd. Deze vraag nu meent adressante vol komen stellig te kunnen beantwoorden met neen. Van orde- of rustverstoringen was geen sprake en in Uw Raadzitting is bij de bespre king van het hier bestreden voorstel er ook niet over gerept. Waar dit vaststaat, kan een bepaling om op Zon- en feestdagen de koffiehuizen van 9—12 en van 2—4 te sluiten, voorzeker als onnoodig worden gekwalificeerd. Maar men kan met recht sterker beweren De bepaling is niet alleen onnoodig en tegen het persoonlijk belang van velen. Zij is ook tegen het algemeen belang. Wat toch is de zaak? Door het toenemend verkeer, iets dat een gelukkig verschijnsel mag heeten, is op de uren waarop nu de koffiehuizen gesloten moeten zijn, een vaak druk bexoek van vreemdelingen per rijwiel, die de gemeente passeeren en hier wel een glas kwast of andere verfrissching willen ge bruiken. Zoo wordt des Zondags deze ge meente ook bezocht door Belgen, die hier komen visschen. Tal van personen, waarbij vele kerkgangers, stallen hier 's morgens en 's middags de paarden in de koffiehuizen. In het kort, voor zeer velen is door de sluitings uren op Zon- en feestdagen een welkome of noodige gelegenheid ontnomen om verfrissching, rust- of stalgelegenheid te vinden. Ongetwijfeld zullen naburige gemeenten de voordeelen ge nieten, die op deze w(jze hier verloren znllen gaan- We twijfelen niet of Uw Raad zal niet een bepaling in stand willen houden, wanneer deze blijkt zoowel tegen het persoonlijk als het algemeen belang te werken. Waar wij hebben aangetoond, dat dit hier het geval is, durven wij vertrouwen dat Uw Raad, de waarheid inziende van het spreekwoordhet is beter ten halve gekeerd, dan ten heele gedwaald, op zijn besluit zal willen terugkomen. De Voorzitter deelt mede dat de wijziging der verordening aan Gcdep. Staten is inge zonden, doch dat er nog geen bericht is terug ontvangen, waarom Burg. en Weth. voorstellen de behandeling van dit request aan te houden totdat bericht zal zijn ingekomen. Mogelijk worden aanmerkingen gemaakt of wenken gegeven omtrent de wijze waarop een of ander beter kan omschreven worden. Bij een latere behandeling kan dan ook dit verzoekschrift ter tafel komen. Z. li. s. wordt aldus besloten. Door den Voorzitter wordt namens(Burg. en Weth. aangeboden de gemeenterekening over 1911, bedragende in ontvangsten f 35,593,65V3, in uitgaven f 31,371,1 lT/2, goed slot f4222,54. Door den Voorzitter wordt namens Burg. en Weth. aangeboden de gemeentebegrooting voor 1913 op een eindcijfer van f 28,253,6873 met een post voor onvoorziene uitgaven van f235. De hoofdelijke omslag, thans bedra gende f8500, is daarvoor uitgetrokken opeen bedrag van f 9260. Ingekomen is de begrooting van het Alge meen Burgerlijk Armbestuur voor 1913, op een eindcijfer van f 2010. Er wordt van de gemeerite eene subsidie gevraagd van f 2000. Burg. en Weth. stellen voor deze begrooting goed te keuren. Behandeld wordt een voorstel van Burg. en Weth. tot wijziging van het raadsbesluit tot uitbreiding der losplaats. De Voorzitter deelt mede, dat de daarvoor geraamde kosten van f500 hooger zullen loopen en wel tot een bedrag van f960, waarom B. en W. voor stellen die uitbreiding uit te stellen tot een volgend jaar. Na eenige bespreking wordt met 7 tegen 1 stem besloten tot uitbreiding over te gaan. Te Oranjewoud is Woensdagmorgen de 60-jarige weduwe Z., die bezig was groote boonen te plukken, tengevolge van de hitte overleden. Er is een opengesneden ledige postzak, afkomstig uit Meppel, gevonden aan de spoor lijn tusschen Wijster en Hoogeveen. Enkele dagen geleden is gemeld een dergelijke zak tusschen Beilen en Wijster gevonden. Donderdagavond hebben eenige kostheeren te Tilburg een grap uitgehaald iu hun kost huis, die een huiveringwekkend ,beeld geeft van lichtzinnigheid. Een hunner heette overleden te zijn en zijn lijk lag te bed. Er werd een doodkistenmaker ontboden, om de maat der doodkist te nemen. Toen deze zijn werkzaamheden wilde aan vangen, [sprong eensklaps de schijndoode van het bed vuurde een revolver af. De gebroeders Van Eijck. Zaterdagmorgen is met de „Potsdam" uit New York alhier aangekomen en onder ge leide Van een inspecteur der Amsterdamsche Recherche naar Amsterdam overgebracht een der gebroeders Van Eijck, n.l. Dirk, die met zijn broeder Chr. J. onlangs te Boston is aan gehouden. Dit bericht schijnt in tegenspraak te zijn met een bericht van enkele dagen geleden, waarin werd gezegd, dat de justitie met het oog op de liooge kosten afzag van 't vragen van uillevering bij de Amerikaansche Regeering van de beide verdachten. Intusschen is die tegenspraak ook slechts schijnbaar. De hooge kosten aan de uitlevering verbon den vloeiden toch voort uit een procedure die onze Regeering in verband daarmede vooraf zou moeten voeren. Nu herinnert men zich dat Dirk van Eijck bij zijn aanhouding te kennen heeft gegeven gaarne naar Nederland terug te willen. Zonder procedure whs deze dus in ons land terug te krijgen. En zoo is dus zijn aankomst en aan houding alhier te verklaren. Anders was het met zijn broeder, Chr. J. van Eijck. Deze wenschte niet uit eigen be weging naar het vaderland terug te keeren en voor zijn uitlevering bleven dus de bovenge noemde bezwaren gelden. Nader melt men ons, dat de inspecteur der Amsterdamsche recherche de heer Marcus te Boulogne sur Mer reeds aan boord gekomen is. In de laatste dagen toouen de smokke laars tusschen Bocholt en Dinxerperlo een bijzondere bedrijvigheid om groote partijen koffie naar Pruisen te smokkelen. Bijzonder gelukkig zijn de heeren evenwel niet, want Donderdag namen de kommiezen I0ü K. G. koffiie in beslag en Vrijdag werd een dei- smokkelaars, juist toen hij 200 K.G. koffie met 4 balen haven had gesmokkeld, gevangeu ge nomen. De partij werd in beslag genomen. De twee medeplichtigen gingen op de vlucht. Nabij het zeer oude buiten van baron Van Hardenbroek aan de Veenenburgerlaan te Hillegom. is een oude tafelbel opgegraven welke circa U/a M. onder den grond begraven lag. De bel heeft een zeer helderen klank het randschrift luidtE. Hemonyme-fecit. Anno 1569. Verder komen op den buitenkant verschillende figuren voor, alsstrijdende ridders, afbeeldingen van menschenhoofden. Ook de knop, dienende om de bel aan te vatten, stelt het hoofd van een man voor. Het geheele voorwerp heeft weinig of niets geleden. In de Drentsche venen werd op de z.g. Boermastreek weer een deel ontdekt van de Bomeinsche heirbaan. Naast elkaar ge vlijde boomstammen met ietwat afgepasten bovenkant, vormden een gebaanden weg door de overigens voor de zwaar-geharnaste Ro- meinsche krijgers ongenaakbare hoogveen moerassen. Vele merkwaardigheden van antie ken datum kwamen in den loop der jaren bij de verveningen reeds te voorschijn. O.in. niet lang geleden twee lijken, blijkbaar van een man en vrouw, in de venen verdwaald en verzonken. De lijken waren dun als bord papier en lieten zich oprollen als doek. De inwerking van de plantenresten en -zuren in den veenbodem heeft op dierlijke organismen een gansch andere scheikundige uitwerking dan b.v. de ontbinding in't graf. Blijven hier slechts de beenderen over, bij de lijken uit de venen zijn juist de beenderen totaal ver teerd, terwijl de gelooide huid niet verging. Om een bewijs te geven, hoe onmisbaar een goede telefooninstallatie is kan het ei gende worden aangehaald. Door een van de bekende firma's hier te lande werd dezer dagen een opdracht aan genomen tot het leveren van een inrichting, welke aan de moeder of verpleegster van een zuigeling veroorlooft precies te weten, wanneer de zuigeling schreeuwt, ook al be vinden die personen zich tijdelijk in een ander vertrek, den zolder of in den kelder. De inrichting is betrekkelijk niet duur en tevens eenvoudig, doch moet in werking ge steld worden als de desbetreffende persoon de zuigeling verlaat. Naast of in de wieg van het kleintje wordt een zeer gevoelige micro foon, systeem der firma C. Lorenz A. G. aangebracht en nu voeren twee draden naar een batterij en naar een zich in het andere vertrek bevindende speciaal voor dit doel geconstrueerde telefoon. Begint nu de kleine na het ontwaken te schreeuwen, dan hoort de oppasseres dit in het vertrek, waarin zij zich bevindt door de telefoon zóó luid alsof bébé in hare nabijheid was. In de „Mouvement hygiénique" deed Dr. Bienfait eenige mededeelingen betreffende het drankgebruik in België. De doctor rekent voor dat er in België 210.000 „cabarets" zijn. Dit is alzoo, zegt hij, 1 gelegenheid per 34 inwoners, 1 per 15 volwassenen, 1 per 7 mannen. Voor de instandhouding van één drankhuis, merkt Dr. Bienfait op, zijn dus 7 mannen vol- doelde. Terecht dringt hij er dan ook op aan, dat het aantal drankhuizen beperkt worde, tevens in herinnering brengende wat de gouverneur van Luik voorstelde, nl. lo. Dat de Belgische wetgevers zoo spoedig mogelijk de beperking van het aantal drank huizen in België doorvoeren. 2o. Dat de gemeente-autoriteiten onverwijld maatregelen vaststellen waardoor de drank verkoop aan hygiënische en moreele bepa lingen wordt gebonden. Een ernstig auto-ongeluk heeft Donderdag te Nancy plaats gehad. Een auto waarin een drietal personen gezeten waren, een reiziger, de chauffeur eti een hulp-chauffeur reed over een der buitenwegen toen de bestuurder op eens bemerkte, |dat er een ijzeren kabel over den weg gespannen was. Het was echter te laat om nog te stoppen. De inzittende reiziger werd zoo deerlijk door den kabel getroffen, dat bij op slag dood was, de twee andere inzittenden werden tegen den grond geworpen terwijl de automobiel tegen een boom botste. Een leerling van achttien jaatt heeft Donderdag te Heilbronn, toen hij hoorde dat hij voor het eindexamen gezakt was, zijn zak mes voor den dag gehaald en zichzelf aan den linkerarm een diepe wonde toegebracht. Ver volgens loste hij een revolverschot op den directeur van de school, die op hem toe kwam. Een agent van politie, die te hulp werd ge roepen, richtte een waterstraal op hem, om hem aldus baas te worden. De leerling loste andermaal een revolverschot in zijn richting. Na een uur zakte de jongeman eindeiijk, door- bloedverlies verzwakt, in elkaar. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en de dokters achtter^ zijn toestand zeer ernstig. In een dorp bij Tiflis zijn bij het in storten van een huis ongeveer dertig personen onder de puinen begraven; 23 lijken, meeren- deels van vrouwen, zijn reeds van onder de puinen gehaald. In New-York rijdt op het oogenblik een typische sproeiwagen rond. Hij is uitgevonden door een veelbelovende journaliste, en is ge bouwd voor rekening van een groote bier brouwerij, die er reclame mee maakt. Het merkwaardige van den sproeiwagen is, dat hij voortrijdt „uit eigen kracht". Het water stroomt er nl. van achteren uit. Hierdoor is de druk op den voorkant grooter dan de achter- waartsche druk. De wagen nu rijdt zeer licht, zoodat het uitstroomend water-motor met een snelheid van 2 KM. in het uur te doen loopen. TER NEUZEN. Huwelijks-voltrekkingen. 18 Juli. Willem Dieleman, oud 22 j., jm. en Maatje de Putter, oud 19 j„ jd. Petrus Pieter Arij Diele man, oud 25 j., jm. en Janna Dees, oud 25 j., jd. Geboorten. 17 Juli. Klaas, z. van Adriaan Sie- reveld en van Grietje de Quelerij. .18 Juli. Jan- neke, d. van Cornelis Harms en van Sara van den Berge. 20 Juli. Johanna Dina Anna, d. van Jo hannes van Eijsden en van Johaima Dina de Hondt. Overlijden. 19 Juli. Daniel Jacob van Damme, oud 15 d., z. van Jacobus en van Erancoise Mag- delena Dieleman. Hansweert. Ilet 4-jarig dochtertje van schip per Schijndel is heden over boord gevallen en verdronken. Het lijkje is reeds opgevischt. Arnhem. De rechtbank ajhier sprak heden vrij de beklaagde H. E. Bosch beklaagd van de bekende moord te Beek. Tegen den zelf den persoon werd echter 6 maanden gevangenis straf gëeischt, wegens schending van de eer baarheid. Den Haag. Bij de begrooting voor 1913 staat vast dat een post uitgetrokken zal worden voor de kanaliseering in Limburg. Den Haag. Met 1 Augustus wordt verplaatst de klerk der Posterijen en Telegrafie le klasse, de heer C. Mabesoone van Amsterdam naar Ter Neuzen. AMSTERDAM, 22 Juli 1912. Lijnolie vliegend, f39, f 383/4, Aug. f 38'/8, Sept./ Dec. f 363/-»> f367/,, Jan./April f343/,- Suiker oude oogst vast, nieuwe lusteloos, Juli f 155/ie en Aug. f 15'/, geboden, Oct./Dec. f 127is te koop. Aardappelen. Friesche Borgers f 1.20 a f 1,30. Friesche Muisjes f 1.35, a f 1.40. Westlandsche Zand f2,20 a f2.40. Langedijker Schoolmeesters fl,70 a f 1,80. Langedijker Muizen f 1,50 a f 1,60. Langedijker Kleine f 0,70 a f 0,80. Langedijker Gladblaadje% f 1,90 a f 2,—. Andijker blauwen f 1,70 a f 0.— Andijker Muisjes f 1,50. a f 1,60. Andijker Kleine f 0,80 a f 0,90. Westlandsche Kleinen f0,75 a f 1, Zandronden Westlandsche f 1,70 a f 1.80. ANTWERPEN, 22 Juli 1912. Chilisalpeter geen noteering. TER NEUZEN, 23 Juli 1912. Boter per K.G. f 0.67'/a. Eieren 104 stuks 3.80 KOERS VAN HET GELD. Fransch per 100 fr. f 47.525 a f 47.55. Engelsch per 12.— 12.—. HULST, 22 Juli 1912. Middenprijs per 100 K.G. Tarwe/10,50, Rogge ƒ9,40, Wintergerst Zomergerst Haver f 10,40. Erwten 16,Witte Boonen Bruine Boonen ƒ17,—Duivenboonen/ Paardenboonen Boekweit 0,—, Lijnzaad f 0,—, Koolzaad per 100 L. Aardappels /0,-. Boter per kilo 1,35. Eieren per 26 stuks 1,—. Er waren ter veemarkt te koop gesteld 0 stuks rundvee en 17 varkens, waarvan verkocht 0 stuks rundvee, en 13 varkens. ROTTERDAM, 22 Juli. Binnenlandsche granen. Tarwe, hoe wel wederom matig aangeboden, bleek de aanvoer toch te ruim voor de behoefte en moest lager worden afgegeven om te kunnen verkoopen. Essex per 100 kg. van fll tot f 11.25. Roodkaf per 100 kg. van f 10.75 tot f 11. Wilhelmina per 100 kg. van f 10.50 tot f 10.80. VEEHANDEL IN BELGIË. De goede stalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,80 tot fr. 2,—, geslacht vleesch kalveren van fr. 2,tot fr. 2,40 per kilo, geslacht vleeschschapen van fr. 1,50 tot fr. 1,70 per kilo, geslacht vleeschvarkens van 70 tot 100 kilos en daarboven levend gewogen, gol den van fr. 1,20 tot fr. 1,30 volgens kwaliteit. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Juli 26 27 28 29 30 10.8 11.17 ÓA2 1.26 2.4 2.39 10.43 11.49 12.17 1.5 1.45 2.22 2.55 Geboren JOHANNA DINA ANNA, dochter van JOH. VAN EIJSDEN en J. D. DE HONDT. Ter Neuzen, 20 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op MAANDAG 29 JULI 1912, des namiddags vijf uur, ten gemeentehuize in het openbaar bij enkele inschrijving in drie perceelen aanbesteden: het verrichten van werk zaamheden, met bij levering van bouwmaterialen, aan de gebouwen, bestratingen en an dere gemeente-eigendommen, gedurende 1912. Het bestek ligt ter gemeente-secretarie ter inzage, terwijl verdere inlichtingen te verkrijgen zijn bij den Gemeente-bouwmeester. Ter Neuzen, 22 Juli 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. van Markt (hoek Bakkerijstraat) naar (Hoek HAVENSTRAAT), Tandarts, Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 3