Biimenlaiidsch Nieuws. Buitenlandsch Overzicht. Korte Berichten. Uit Stad en Provincie. Kerk e n School. If II «1 V Aantal Katholieken. Wij geven in verband met de vorige statistieken een overzicht van het aantal Katholieken in verhouding tot het bevolkingscijfer volgens de drie laatste volkstellingen 1899 1889 1909 Aardenburg Axel Biervliet Boschkapèlle Breskens Cadzand Clinge Eede Graauw Groede Hengstdijk Hoek Hontenisse Hoofdplaat Hulst IJzendijke St. Jansteen Koewacht St. Kruis Neuzen Nieuwvliet Oostburg Ossenisse Overslag Philippine Retranchement Sas van Gent i Schoondijke Sluis Stoppeldijk Warterlandkerkje Westdorpe Zaamslag Zuiddorpe Zuidzande a s g s 9 8 -3 M M 22 M 1847 948 1985 1029 2036 1115 3431 546 - 4341 713 4946 927 2150 780 2267 895 2287 929 1263 1182 1235 1066 1215 1139 1555 112 1957 98 .2198 108 1104 24 1130 20 1079 17 2661 2646 3032 2992 3684 3666 1370 1246 1139 1113 1052 1038 1931 1768 2072 2001 2115 2097 2489 494 2400 422 2284 397 639 615 625 603 635 614 1975 48 2238 66 2659 78 4992 4652 5035 4714 5107 4791 1437 1028 1331 1035 -1371 1032 2415 2217 2804 2579 3286 3099 2861 1911 2775 1888 2653 1838 2300 2885 2632 2612 3011 2987 3253 2433 2354 2329 2584 2558 690 438 677 464 667 460 6244 1117 8474 1571 9329 1746 631 583 9 496 2 1920 513 2127 613 2117 695 844 802 852 797 886 850 472 465 456 439 421 406 835 798 922 873 1134 1076 823 133 784 91 721 70 1336 1150 1581 1383 2086 1862 1748 352 1906 388 1918 477 2415 1362 1385 1411 2670 1828 1645 1626 1590 1603 1627 1607 648 349 612 342 541 262 1786 1723 1817 1771 1770 1711 2913 98 3220 83 3434 78 936 936 1014 1014 1080 1068 1067 30 109S 24 1056 2 65.626 37.226 71.152 39.052 76.246 42.631 (Zelaridia). Naar het „Hbld." verneemt, zal de ge- meentebegrooting van Amsterdam over 1913 een bedrag van 1 a 2 millioen meer aan uit gaven aanwijzen. Aangezien de inkomsten met deze bijzondere toeneming geen gelijken tred houden, zal het noodig zijn andere maatregelen te nemen om de begrooting sluitende te maken. De keus om daarin te voorzien staat tusschen belastingverhooging en een vermeerderde uit- keering van de gemeentelijke bedrijven. Te Aken is in den leeftijd van 58 jaar overleden ds. C. M. van Oosterzee. C. M. van Oosterzee werd in 1854 geboren als zoon van -wijlen prof. dr. J. J. van Ooster zee, hoogleeraar aan de Universiteit te Utrecht. In 1878 werd hi] door het Provinciaal kerk bestuur van Zeeland tot het predikambt in de Ned. Herv. kerk toegelaten, waarna hij 22 December d. a. v. intrede deed in zijn eerste gemeente, Elden, na door zijn vader te zijn bevestigd. Daarna stond hij te Elden, vertoefde van 1897—1902 en van 1903—1904 in Indië en stond sinds 1904 te Boxtel. Ministers op de „Jakhals." Tot het doen van het voorgenomen zeereisje met het torpedovaartuig „Jakhals" zal de interimaire minister van marine, Colijn, zich Vrijdagavond, vergezeld van zijn adjudant, den luit. ter zee le klasse mr. Jager, naar Vlis- singen begeven. De minister van koloniën De Waal Malefijt zou ook voornemens zijn, het tochtje mede te maken. De commissie tot voorbereiding van het invalideits- en ouderdomsverzekering-ontwerp is heden haar vergaderingen in tegenwoordig heid van den minister van landbouw aange vangen. De redactie van „De Klok" verklaart, dat zij de candidatuur van Mr. Mendels, den candidaat van de S. D. A. P. in het district Schoterland vodr 1913, niet steunen kan. De heer G. L. van der Zwaag voegt hieraan persoonlijk nog toe, dat hij niet van plan is, voor Mr. Mendels een voet te verzetten. De miliciens der lichting van 1904 gaan 1 Aug. a. s. over naar de landweer. De correspondent der N. R. Ct. schrijft: De Politische Correspondenz deelt mededat de diplomaten in Konstantinopel den indruk hebben gekregen, dat de lust van de Porte om met Italië vrede te sluiten, in de laatste tijden sterk is toegenomen, en dat de Turk direct met Italië, zonder tusschenkomst van een andere mogendheid, wenscht vrede te sluiten. De bekende afgevaardigde Cirmeni, die herhaalde malen artikelen in de N. Fr. Presse geschreven heeft, zegt in dat blad, dat Italië geneigd is om op de volgende condities vrede te sluiten, te wetenerkenning van de volle souvereiniteit van Italië over Tripoli en Barka, zonder de minste beperkende bepaling. Daarvoor wil men er in tqestemmen, dat vrede gesloten wordt zonder dat er in het verdrag uitdrukkelijk gezegd wordt, dat Tur kije ten gunste van Italië afstand doet van Tripoli. Verder zal de autoriteit van den Sultan als Kalief (geestelijk opperhoofd) be houden blijven en zijn naam in de gebeden genoemd mogen worden. Vrijheid van gods dienst en van alle burgerlijke rechten zal de Muzelman behouden en evenzoo zullen de rechten van den wakoef, van de vrome stich tingen érkend worden. In de zaken van den godsdienst, zal door Italië geen verandering worden gebracht. Italië zal het gedeelte van de openbare Turksche schuld, dat voor Tri poli is aangegaan, overnemen, en voor de domeinen betalen, en tevens tot de opheffing der capitulaties zijn toestemming geven, als dit ook door de overige mogendheden gedaan wordt. In ruil voor deze concessies verlangt Italië, dat de oorlog niet langer worde voort gezet en dat er dadelijk vrede gesloten worde. Uit Uskub wordt aan de Vossische Zeitung geseindDe Albaneezen zijn reeds begonnen hun strijdkrachten in beweging te brengen. Zij zijn van de modernste wapenen voorzien. Issa Boletine heeft ondercommandanten be noemd en verwacht nu van het algemeene nationale opperbevel het commando om naar Mitrowitsa te marcheeren, en vandaar per spoor den tocht tegeh Konstantinopel te be ginnen. In de vlakte van Dzjakowa hebben zich 12,000 man onder bevel van Mahmoed Zamid verzameld, wachtende op het bevel om naar den spoorweg te gaan. Verschillende stammen uit Middel-Albanië hebben zich vereenigd en zijn eveneens gereed om op te marcheeren. De Malissoren ten Noorden van Skoctari, die den vorieen keer aan den opstand deel namen, hebben zich ten Noorden van het Skoctari- meer vereenigd en rukken tegen Skoetari op. Zij zijn van artillerie voorzien. De omgeving van Argirocastra is in vollen opstand. Vele stammen hebben zich daar vereenigd. Tajar-bei voert het opperbevel. De bevolking van het wilajet Janina wil tegen Konstantinopel oprukken. De overheid is machteloos. Dagelijks komen gevallen voor, dat de re- geeringsambtenaren, die als aanhangers van het Jong-Turksche Comité bekend zijn, weg gejaagd worden. De aanhangers van de Jong- Turken verdwijnen steeds meer. De meeste overheidspersonen hebben de uitoefening van hun ambt gestaakt. Men vermoedt dat de opmarsch tegen Konstantinopel, die de bevol king verlangt, werkelijk zal plaats vinden, als aan de eischen van de Albaneezen niet zeer spoedig voldaan wordt. Afgezien van de sol daten in alle villajets, die met de opstande lingen gemeene zaak maken, moeten thans reeds meer dan 80.000 man onder de wapens staan. De berichten uit Albanië zijn zeer ernstig. Ten teeken van protest togen de regeering zijn de markten gesloten te Diakova, Ipek, Mitrowitza, Prisjtina, Gilan. Bij Prisjtina heb ben zich 15,000 Albaneezen verzameld, wach tende op het, antwoord der regeering op hun eischen. In geval van weigering zullen ze op Uskub aftrekken. Er zijn bloedige botsingen voorgekomen te Suliareka, Traznolieva, De opstandelingen hebben 150 karren met levens middelen en schietvoorraad genomen en de 140 soldaten van het eskorte ontwapend. Lissabon, 20 Juli. De politieke toestand is niet gewijzigd. De republikeinsche troepen vervolgen nog steeds in de provincie Minho, wat er van de royalistische benden is over gebleven. Volgens berichten uit Evora is daar een militaire samenzwering ontdekt. De leiders zijn gevangen genomen. Te Villacastello is de staat van beleg opgeheven. De regeering handhaaft de maatregelen, genomen om de orde te verzekeren. Tokio, 20 Juli. De Keizer is ziekhij ver keert in levensgeyaar. De maag en de hersenen zijn aangedaan. Gisteren lag de Keizer be wusteloos. New-York, 20 Juli. De kaaiwerkers van bijna alle transatlantische lijnen eischen opslag van loon tot 35 Amerikaansche centen in het uur en verlangen antwoord vóór 29 Juli. De meerderheid van de stakende sjouwers der kustlijnen zijn weer aan het werk gegaan. Door den Raad van Beroep voor de On gevallenverzekering is' gisteren uitspraak ge daan in de zaak van P. G., te Ter Neuzen, waarbij de beslissing der Rijksverzekeringsbank Werd vernietigd, en aan G. met ingang van 26 Febr. 1912 eene rente toegekend van 28 cent per werkdag. Door de gemeentepolitie van Ter Neuzen is op grond van de loterijwet proces-verbaal opgemaakt tegen vertegenwoordigers van de Tijdgeest, Lotisico en Fortuna alhier. Zooals bekend, zijn in den laatsten tijd ook op verschillende plaatsen elders tegen agenïèn dier maatschappijen processen-verbaal opge maakt, zoodat liet te verwachten is dat nu tot in hoogste instantie zal worden uitgemaakt of het bedrijf dier ondernemingen al of niet in strijd is met de loterijwet. Onder intrekking van zijne verplaatsing naar Enschedé, is de klerk der posterijen en telegrafie 1ste klasse, M. C. J. Eijke, met ingang van 1 Aug. van het post- en telegraafkantoor alhier verplaatst naar het Rijkstelegraaf kantoor te Rotterdam. Benoemd tot loods bij het Belgisch loods wezen alhier, V. Focquier, thans loodsleerling te Ostende. Onder dit opschrift deelt dr. J. Lorié in het jongste nummer van De Natuur" het een en ander mee over hetgeen (reeds in 1902) bevonden werd bij de werken ter verruiming van het kanaal van Gent naar Neuzen. Speci aal wijst hij daarbij op het toen gevonden zeer groote aantal boomstronken en een aantal stam men, meestal dennen, soms ook beuken of eiken. Het hout werd gedroogd en in de locomotieven en locomobielen met steenkool gestookt, wat zeer goed ging. De schrijver merkt op dat, naar iedere leek moet inzien, een bosch daar ter plaatse in de tegenwoordige omstandigheden onbestaan baar zou zijn. Zelfs bij gewone eb zou de boschbodem nog met 1 d.M. zeewater bedekt zijn, en alleen bij zeer laag water droog komen. Bij gewonen vloed zou Jer 4.04 M. en bij spring vloed 5.65 M. zeewater staan. Er is geen andere oplossing denkbaar dan aan te nemen dat de bodem 4 tot 5 Meter gedaald is sedert het begin van den boschgroei en nog 30 c.M. meer sedert den aanvang der veen-vorming. Een interessante foto van het graafwerk en van de daar gevonden boomstronken verge zelt het artikel. Hoek. Zaterdagmiddag heeft de aannemer J. Tollenaar alhier, in de Schelde ten zuiden van de zoogenaamde dammen te Borssele met gunstig gevolg een stuk doen zinken ter grootte van 900 M3. Genoemde aannemer moet nog. een vijftal stukken laten zinken. Door de drukkende warmte in de eerste dagen der week was de verzending van mos selen uit Philippine minder dau gewoonlijk. Er werden van 15 tot 21 Juli 2130 balen mosselen a 90 KG. in de haven van Philippine gelost. Hiervan gingen naar geregelde afnemers in België en Frankrijk 1650 balen. Er werden 12 manden garnalen a 20 KG. verkocht tegen f 2,70 a f 2,80 per mand. Oostburg. Van 2 tot en met 12 Augustus wordt alhier eene tentoonstelling gehouden van huisvlijt. Hieraan is verbonden een ten toonstelling van oud-koperwerk, oud-porcelein en oud-Delftsch aardewerk. Biervliet. Aan den aannemer, den lieer d. K. te Hoek, wien als laagsten inschrijver ge gund was het maken van een grintbaan door den Ameliapolder tot een lengte van 1100 M., is op zijn verzoek ontheffing verleend, en is aan den heer De Ruijscher alhier het werk opgedragen. De kosten der verharding van den polderweg zullen nu ruim f 300 meer bedragen, in welk bedrag de eerste aannemer voor een deel is te gemoet gekomen. —I Vrijdagmorgen is de bliksem ingeslagen in de werkplaats van den heer Houtzager, touwslager te Heinkenszand. De hennep was reeds aan het branden. Dank zij spoedig ver leende hulp wist men het vuur te beperken, waardoor de schade gering bleëf. Borssele. Bij de Ned. IIerv. gemeente alhier is tot predikant beroepen Ds. J. A. van Selms te Grijpskerke op Walcheren. Op het drietal kwamen ook voor de ringpredikanten de heeren Van Essen te Hoedekenskerke en De Jong te s' Heerenhoek. De Nederlandsche Regeering is voorne mens het plan van den bouw van oen sterk pantserfort te Vlissingen door te zetten. De ligplaats der stoombooten die van Zie- rikzee naar Vlissingen doorvaren, zal in de eerste binnenhaven zijn, dicht bij de penny bootjes achter het „Hotel Zeeland." De afvaart van 7 uur des morgens uit Vlis singen correspondeert op de eerste booten uit Ter Neuzen en Breskens. De afvaart van 3.50 's middags uit Vlissingen correspondeert op de aankomende boot van Ter Neuzen naar Vlissingen, vertrekkende om 2.15. Om 7.30 "s morgens vertrekt uit Zierikzee een boot naar Vlissingen en correspondeert op de booten naar Ter Neuzen en Breskens, ver trekkende 12.10 uit Vlissingen. Op 8 en 9 en op 22 Augustus vaart ten 2 ure's middags een boot van Zierikzee af, die correspondeert op de booten van 6.35 haar Ter Neuzen en Breskens. De andere dagen gedurende de maand Augustus correspondeert de middag- boot uit Zierikzee niet op Ter Neuzen en Breskens. Het tarief van Zierikzee naar Vlissingen is le klasse f2.30 en 2e klasse f 1.55. Retourkaarten, 30 dagen geldig, f3.45 en f2.25. Vlissingen. De gemeente-rekening van deze stad wijst over 1911 een nadeelig slot aan van f 8,989,42. Middelburg. Het kiescollege der Ned. Herv. kerk alhier bestaat thans uit 62 voorstanders van evenredige vertegenwoordiging, waaronder 31 modernen en 31 etischen. Hierdoor be staat de kans dat er een vrijzinnige predikant beroepen wordt. Reeds vele jaren zijn alle zes de predikanten orthodox. Tegen de verkiezing van leden voor het kiescollege der Ned. Herv. kerk alhier, welke Woensdag gehouden is, is van confessioneele zijde protest aangeteekend. Zondagmiddag werd door den machinist van oen trein, die circa 4 uur te Middelburg binnenkomt, opgemerkè, dat van de hooge brug bij het station af een stuk ijzer op de machine geworpen werd. De dader bleek een zekere P., een twaalfjarige jongen, die zich uit bal dadigheid daaraan had schuldig gemaakt. Goes. Het hoofd der Chr. school alhier, de heer H. Burggraaff, is plotseling op 26-jarigen leeftijd overleden. Z.Ed, was de opvolger van den heer De Hoogh. Goes. De hofstede „Plantlust", onder deze gemeente, is dezer dagen met toebehooron verkocht voor 138,437 gulden. Tot districts-schoolopziener te Goes is benoemd de heer K. Brants van Rotterdam. Te Kruiningen werd 1.1. Zaterdag zekere M. W. v. d. L. aangehouden, die de vorige maand te Middelburg een rijwiel verduisterde en daarna ten nadeele van zijn patroon, die te Middelburg woont, te Zierikzee zich van een som gelds, door middel van oplichting meester maakte en door inklimming een rijwiel te Ka- pelle gestolen heeft. De persoon is in het Politieblad gesignaleerd, ten gevolge waarvan hij aangehouden werd. Hij werd naar het huis van bewaring alhier overgebracht. Vrederust. Naar men ons meldt, zal Ds. J. II. Donner, Voorzitter der Vereeniging tot Chr. verzorging van Krankzinnigen in Zeeland 1 Nov. a.s. zijn arbeid als Geestelijk-Verzorger op de stichting nederleggen. Als Voorzitter evenwel hoopt hij de Vereeniging en hare stichting te blijven dienen. Gereformeerde Kerken. Zestal te Leiden (3e pr. pl.)W. II. Gispen Jr. te ZwolleJ. J. Miedema te Groningen A. -J. Mulder te Klundert J. C. Rullmann te BerkelE. Schouten te Bolnes en W. Verhoef te Zeist. Tweetal te Bodegraven N. G. Kerssies te Den Ham en G. Wisse te Kampen; Tc Ter- ApelL. II. Duin te Zweelo en J. op 't Holt te Bolsward. Beroepen te CulemborgJ. W. van den Bosch te Noord-Scharwpudete Drachten A. II. Hilbers, cand. te Kampen. Bedankt voor Scharendijkedoor P. van Hoven te Hoogvlietvoor O. en N. Bildtzijl door W. L. Korfker te Jutrijp-Hommerts voor Lutten a. d. Dedemsvaart door A. Scheele van Veerevoor Middelharnis door C. Staal te Oosterland. Ned. Hervormde Kerk. Beroepen te Wapsterveen (toez.)G. de Boer te Oldehovete ZutfenJ. E. C. Ort te Aardenburg te Maartensdijk Th. G. C. Rappard te Randwijk en Lakemond. Bedankt voor Dubbeldam door P. Bokma te Schiedamvoor Ter Heijde (Z.-II.) door E. V. J. Japchen, cand. te Utrecht. Heden wordt te Utrecht gehouden de Synode der Chr. Geref. kerken. Gisteren avond hield Ds. H. Janssens van Leiden een bidstond. Belangrijke punten der agenda zijn o. m. Een nieuw ontworpen classes-indeeling wil voor de ongeveer 90 gemeenten, die de Chr. Geref. Kerk thans telt, 9 classes in plaats van de 7, waarin thans de indeeling bestaat. Dat studenten, voor rekening dier kas op geleid, de opleidingskosten zullen terugbetalen, zoodra zij, eenmaal predikant zijnde, daartoe in staat zijn. Hoe te voorzien in de groote behoefte aan predikanten Er worde ergens een nieuw gebouw voor Theologische School aangekocht. rÜ O c3 d o - <u d <D d -4-> O A -h j<! -u -d CU _j_> «O id 9 S -ö CO -J-3 o rO d CS c8 Vredesgeruchten. De opstand in Albanië. De staking te New-York. TER NEUZEN 23 Juli 1912. Het verzonken bosch van Ter Neuzen. Verbinding Prov. booten op Ooster en Westerschelde.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 2