Antirevolutionair voor nieuws- en Advertentieblad Zeeland. Gem eenter a a d. Een burgemeesters benoeming. Uit de Tweede Kamer. No. 926. ABONNEMENT: Per drie maanden binnea Ter Neuzen ƒ1,Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. H. LITTOOIJ Az. te TER NEUZEN. Inzending van advertentiën vóór uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 14 regels ƒ0,40 Voor eiken regel meer ƒ0,10 Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIESi TE BEZORGEN BIJ DEN UITGEVER. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Verga dering van den Gemeenteraad zal worden ge houden op Donderdag den 37 Juni 1913, dos voorxfliddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 23 Juni 1912. De Burgemeester voornoemd, J. HUTZINGA, Burgemeester. De benoemiDg van den heer Den Hollander tot burgemeester van Axel wordt algemeen toegejuicht. Hij staat dan ook bekend als een kundig, bekwaam ambtenaar, die deswege met recht aanspraak op een dergelijke benoe ming maken kon. En, gelijk men weet, thans is het geen be letsel meer, indien iemand niet liberaal is, om ergens voor in aanmerking te komen. Wij hebben ook andere tijden gekend. Nog altijd weerklinkt in onze ooren liet schaterend hoongelach, waarmede in onze jeugd ieder begroet werd, die naar eenige betrekking solliciteerde en niet liberaal was. Alleen voor bet baantje van doodgraver zag men niet zoo nauw. Maar overigens behoefde iemand, als hij niet de vereisclite kleur had, zich niet aan te melden. Daarentegen was het in dien tijd mogelijk, dat de grootste nulliteiten tot allerlei ambten werden benoemd, als ze zich maar uitgaven voor liberaal. En dit was dikwijls het merk waardigste, dat ze niet eens wisten, wat het woord beteekende. Trouwens dit is nog zoo. Vraag tien men- schen, wat liberaal is, er zullen geen drie zijn, die het u kunnen zeggen. Maar in elk geval, de tijden dat anders denkenden- stelselmatig werden geweerd, zijn voorbij. En daarover verheugen wij ons van harte. Om die reden doet ons de benoeming van den heer Den Hollander ook zooveel genoegen. Natuurlijk niet dat hij alléén bekwaam was voor de vacantie betrekking. Er waren onder de sollicitanten wel meer mannen, aan wie het ambt gerust kon opgedragen worden. Doch er was nu eenmaal slechts één plaats open en dus moesten vele, overigens geschikte en bekwame mannen, teleurgesteld worden. Het is zeker streelend voor den liew Den Hollander, dat zijn benoeming zoo algemeene toejuiching vindt. Ook zelfs bij hen, die blijk baar nog niet geheel genezen zijn van de oude kwaal, die meebracht, dat men anti-revolutio nair aanzag voor een woord, dat beteekende dom, onbekwaam enz. Alleen hier zit men nog een beetje mee alsJ^3e benoemde maar, gelijk het gerucht zegt, verdraagzaam is. Is dat het geval, welnu in vredesnaam, laat dan ook het in zijn meerder heid rechtsche Axel een rechtschen burge meester hebben. Maar omtrent de verdraag zaamheid is men nog niet geheel gerust want de benoemde is anti revolutionair Een geheel misplaatste ongerustheid. Want een anti-revolutionair wordt doornie mand in verdraagzaamheid overtroffen. Die laat ieder zijn vrijheid, mits op eigen terrein. Wil iemand op Zondag ter kerk gaan, of voetballen en muziek maken eeD anti revolutionair burgemeester zal niemand hierin beletten, mits elk op zijn terrein en met in achtneming van de nog altijd geldende Zondags wet. Ter wille van de verdraagzaamheid, daar hij Overheid is over eene gemengde bevolking, zorgt hij er voor, dat het publieke terrein vrij blijft voor allen, ook dus voor hen al zijn ze niet anti-revolutionair die des Zondags gaarne eens wandelen en daarbij liefst niet de straat versperd vinden door een hossende menigte met muziek voorop. Terwille van de verdraagzaamheid zal hij niet toelaten, dat des Zondags de publieke straat in beslag genomen wordt door joelende vreemdelingen, die liefst in den omtrek dei- kerken hun geschreeuw aanheffen, zoodat de aandacht der kerkgangers gestoord wordt, zooals in den laatsten tijd in Ter Neuzen ge schiedt. Dat moge misschien vrijzinnig-werdraagzaam, of roof^verdraagzaam zijn verdraagzaam zonder meer is het niet. En omdat het niet verdraagzaam is, is liet ook niet anti-revolu tionair. Trouwens er zijn ook vele liberalen, die dit soort verdraagzaamheid afkeuren. Zoodat, we wilden maar zeggen, als de heer Den Hollander, Axels nieuwe burgemeester, ook in zijn ambt zich openbaart als een echt anti-revolutionair waaraan wij trouwens niet twijfelen niemand zich ongerust be hoeft te maken omtrent zijn verdraagzaamheid. Dan zal hij, voorzooveel van hem afhangt, er voor zorgen, dat van Axel niet kan gezegd worden wat onlangs een Brusselsch corres pondent der N. R. Courant schreef„de meer derheid der bevolking van België moge „cleri- caal" zijn, de straat is beslist vrijzinnig en een clericaal zou het niet moeten wagen, op straat zijn vreugde te uiten over de over winning zjjner partij bij de verkiezingen." Echt-verdraagzaani en dus ook echt anti revolutionair is, dat men de publieke straat beschouwt als neutraal terrein, waar ieder zich onthoudt van alles, wat anderen aanstoot of hinder kan veroorzaken. Juist omdat wij als anti-revolutionairen ver draagzaam zijn, zullen wij er ons tegen ver zetten, dat in ons goede Zeeuwsch-Vlaanderen liet -publieke, terrein, de publieke straat, be schouwd wordt als het private eigendom van ééne partij. Y Een mes, dat aan twee kanten snijdt. De verwerping van de Bakkerswet zal in de geschiedenis van ons ministerie een evene ment, een feit van bijzondere beteekenis blijven. Niet tegen te spreken is, dat een deel dei- rechterzijde mede de wet naar den kelder hielp. Indien de minister op aller steun had mogen rekenen, zou zeker het en-bloc, tegenstemmen der linkerzijde (behalve de sociaal-democraten), niets hebben gebaat. Nu staat de zaak zoo, dat de linksche tegen stemmers zich het air geven, van niet uit partijzucht of politiek te hebben tegengestemd, maar geleid werden door hoogere beginselen. Wij weten wel beter. Louter politiek gekonkelenkel berekening. De kans stond zoo mooi. Alleen den mi nister een échec toebrengen ging-niet; de medewerking van diens politieke geestver wanten maakte de nederlaag mogelijk en pijn lijker. 't Lijstje der vrijzinnige propagandisten voor 1913wordt een punt rijker; den volke zal worden kond gedaan, dat de coalitie tot soci ale wetgeving onbekwaam is. Van de, zachtst uitgedrukt, dubbelzinnige rol, die links hierbij speelde, zal zorgvuldig gezwegen worden. Toch zal blijken, dat de houding der vrij zinnigen niet zonder gevaar is voor hen zelf. Want treft een deel de Rechterzijde ten deze, naar het ons voorkomt, blaam de hou ding der liberalen van alle gading niet minder. Dit wordt ook door hun medestanders buiten de Kamer gevoeld. Verleden week vergaderde de afdeeling Rot terdam van het Algemeene Nederlandsch Werk liedenverbond, alias liet Verbond van den lieer De Klerk. (Zooals men weet, stemde deze af gevaardigde, vóór.) Welnu, op gemelde vergadering kwam ook ter sprake de beslissing over de Bakkerswet. Met algemeene stemmen werd een motie van afkeuring aangenomen over de houding der vrijzinnigen in de Kamer. Deze motie is niet enkel van plaatselijke beteekenis. Ze is uiting van den geest van ontstemming, die ook in de kring der arbeiders lieerscht. De politieke manoeuvre van de verwerping de Bakkerswet door bijna de geheele linker zij, zal blijken een mes te zijn, dat aan twee kanten snijdt 't wondde niet enkel het kabi net, maar tevens de vrijzinnigen zelf. Z. V Schoone woorden. De reis, die onze Koninklijke Familie thans beëindigde, laat bij een groot deel van ons volk zeer aangename herinneringen 11a. Niet enkel om den lof, onze Vorstinne toegezwaaid in Frankrijk, ofschoon ieder, die haar liefheeft, er niet ongevoelig voor kan zijn. Maar meer, om wat Zij-zelf op hare reis heeft gesproken. Daardoor is opnieuw de band versterkt, die ons bindt aan het Ofanjehuis. Dat was weer de kloeke taal, waarin zoo vaak het hart der Oranjes klopte. We bedoelen het woord, gesproken bij het standbeeld van admiraal De Coligny, den machtigen strijder voor de vrijheid van gods dienst in Frankrijk, dien fanatisme en politiek als slachtoffers kozen in den Bloedbruiloft. Daar sprak H. M. „Welk een verheffende gedachte, dat wij allen, hier aanwezig, één zijn in 't levend geloof in Christus. Dat geloof geeft ons het recht, ons de geestelijke kinderen te mogen noemen van de voorouders, die wij met diepen eerbied eeren, en vormt den hechten band, die mij aan mijn geloofsgenooten in Frankrijk bindt. Admiraal de Coligny heeft het geheim van dien heldenmoed gekend, die zijn oorsprong vindt in het vaste geloofsvertrouwen in God en hij heeft ons een voorbeeld achtergelaten van een leven, aan God en Zijn zaak gewijd. Door dit standbeeld op te richten, heeft liet dankbaar nageslacht zijn nagedachtenis willen huldigen, en Ik acht mij gelukkig, Mjj daarbij heden te kunnen aansluiten. Aan de voeten van dit monument vereenigd, heffen wij onze harten op tot God, en ver heerlijken vóór alles Zijn NaamMoge het geloof van een ieder, die in Christus als zijn Zaligmaker gelooft, steeds wassen, en mogen wij allen steeds meer levende getuigen van den Heiland worden." Inderdaad zijn dit aangrijpende woorden. Ze herinneren ons aan wat onze Koningin in 1904 sprak bij Haar bezoek aan Den Helder tot de Marine, toen zij Haar hoorders opriep om liet voorbeeld te volgen der vrome zee helden, De Ruyter, Tromp en Evertsen, wien Gods woord steeds tot richtsnoer was geweest en die vroomheid als de eerste deiigd be schouwden. II. M. regeert over ons volk bij de gratie Gods. Dat erkent, belijdt zijpubliekelijk. Maar liet is niet minder de gratie Gods over ons volk, die het zulk een Vorstin schonk. Z. Zitting van Vrijdag 21 Juni. RADENWET. Aan de orde is art. 3, lid a, R a d e n w e t met het daarop betrekking hebbende amende ment Duys tot opneming van de losse arbeiders. De minister van landbouw, n ij- verheid en handel, de lieer T a 1 m a, acht die opneming practisch niet uitvoerbaar. Hij verwijst naar de bevoegdheid van den Raad van Arbeid om in zijn district bepaalde groepen van losse arbeiders op te nemen. De minister komt tot verschillende buiten- landsclie regelingen. Art. 1Gb is juist in de Ziektewet, opdat de Raad van Arbeid voor groepen losse arbeiders, die hij opneemt, ook bepaalde regelen stellen kan. De heer Duys (S. D. A. P.) beklaagt zich in zijn repliek over het korte antwoord van den minister. Na een korte discussie met den voorzitter over het al of niet wenschelijke van het terugkomen op wat in de Commissie van Voorbereiding is behandeld, zegt spr. dat de minister zicli niet achter moeilijkheden mag verschuilen. Hij wijst er nog eens op, dat de losse arbeiders in de ouderdomsverzekering wèl opgenomen zijn, voor welken tak van verzekering de Raden ook organen zullen zijn. Wat art. 16b van de Ziektewet betreft, men weet nog niet wat de minister daarmede wil. De heer P a t ij n (U.-L.) komt op tegen de opvatting van den voorzitter met betrekking tot hetgeen in de Commissie van Voorbereiding is verhandeld. De heer De Visser (C.-H.) gaat wat de losse arbeiders betreft met den minister mee. De kans is zelfs niet uitgesloten, dat allen, dank zij de aan de Raden toegekende be voegdheid worden opgenomen. In Duitschland heeft men de losse arbeiders aan eeu regeling onderworpen, die op armenzorg lijkt. De heer Nolens (R.-K.) noemt de thans mof de Commissie van Voorbereiding opgedane ervaring in verschillende opzichten niet erg bemoedigend. De heer De Savornin Lohman (C.- H.) zal tegen het amendement stemmen. Hij kan de zaak niet beschouwen in verband met toekomstige wetten, waarvan niemand kan» zeggen, dat zij worden aangenomen. Spr. zegt, dat het niet mogelijk zal zijn de e i n ri st e m m i n g over de Radenwet eerst na afhandeling der Ziektewet te houden, aange zien de ziekteverzekering zeer zeker niet on middellijk na de Radenwet behandeld zal worden. De heer Duys zegt nu, dat hij zijn amen dement zal intrekken, als door den minister het denkbeeld van den heer Lohman wordt overgenomen, om liet kiesrecht voor de Raden van Arbeid te verleenen aan allen, die thans verzekerd worden en die in de toekomst ver zekerd zullen zijn. De Minister antwoordt in zijn dupliek, dat hij deze redactie van art. 11, door den heer Lohman aanbevolen, in overweging zal nemen. Spr. verdedigt zich dan nog tegen eenige tot hem gerichte verwijten. Aan de orde komt nu lid b. van het ge noemde art. 3 (Uitsluiting van hen, wier dagloon meer bedraagt dan een zekere som.) De heer Duys verdedigt een amendement om de grenzen, waartussclien die som zich bewegen mag, niet op f2,50 en f5, doch op f3,50 en f7 te bepalen. Na een korte discussie tusschen spreker, den minister en den voorzitter, in verband met de wensclielijkheid om het amendement hij art. 3 van de Ziektewet in te dienen, wordt de behandeling van lid b aangehouden. De lieer Duys verdedigt dan een amende ment op het volgende lid, met de bedoeling Nederlandsche handelsreizigers van in het buitenland gevestigde ondernemingen, die hier te lande geen filiaal hebben, in de verzekering op te nemen. Indien de minister bereid is, den Raad van Arbeid bevoegdheid te ver leenen- om deze reizigers eventueel ook op te nemen, dan zou spr. zijn amendement in trekken. De heer Van Karnebeek (V. L.) komt op tegen afspraken tusschen den minister en een Kamerlid, 0111 bij artikelen van de Ziekte wet weer amendementen te mogen indienen. De minister vefklaart zich alleen bereid de handelsreizigers op te nemen onder dege- priviligeerde personen bij de vrijwillige ver zekering, die, wanneer zij zicli aanmelden, aangenomen moeten worden. De heer Duys trekt zijn amendement in, nu er althans iets is bereikt. Het debat over art. 3 wordt verdaagd tot Dinsdag 11 uur. Regeling van werkzaamheden Na een vinnige discussie tusschen den voor- Advertentiën voor dit blad worden aangenomen tot 's namiddags I UUR op den dag der uitgave. Amendement-Duys. TT&

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1