Antirevolutionair voor Dieuws- en Advertentieblad Zeeland. feuilletonT" Des Christens vrijmoedigheid. Uit de Tweede Kamer. No. 918. Zaterdag 25 Mei 1912. 9e Jaargang. Oe Russische veldtocht van 1812. ABONNEMENT: Per drie maanden binnea Ter Neuzen ƒ1,Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. H. LITT00IJ Az. te TER NEUZEN. ADVERTENTIEN: Van 14 regels ƒ0,40. Voor eiken regel meer ƒ0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIE3 TE BEZORGEN BIJ DEN UITGEVER. te verzoeken, dat 31 Aug. Zondagsdienst zou worden ingevoerd. Dit voorstel werd op de algemeene verga dering niet voetstoots aangenomen. Men zou zoo denken voor zulk een neutrale organisatie zijn toch ten minste alle datums neutraal Jié Te eerder komt men tot .deze onderstelling, indien men bedenkt, dat deze vereenigingen vaak erkende Christelijke feestdagen en den Zondag zeer neutraal gebruiken voor het hou den barer vergaderingen, gezelschapsreizen enz. enz. Tegen den datum, van 31 Aug. bestonden echter gewichtige bezwaren. Ziet ge, 31 Aug. is de verjaardag van H. M. de Koningin En wanneer het nu de bedoeling was van de voorstellende vereeniging, dien dag Zondags- Mr niet Wegens het Pinksterfeest verschijnt Luctor et Emergo op a. s. Dinsdagavond. Het boek der natuur is een boek vol won deren, dat ons op elke bladzijde de wijsheid en macht des Scheppers laat zien. Terecht zingt de dichter van psalm 19 er van„de hemelen vertellen God^ eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk." Reeds in zijn tijd vond de mensch zich ge noopt, bij het aanschouwen van het wonderbare werk des Almachtigen, den Maker van al dat schoons te prijzen. Eu toch was in die oudheid, vergeleken bij thans, slechts betrekkelijk weinig gedaan aan het opzettelijk onderzoek der natuur. Wat al geheimen zijn, sedert David zijn lof psalmen aanhief, aan 't licht gekomen Wie had in zijn tijd kunnen denken, dat de damp van kokend water aangewend zou kunnen worden ten nutte der menschheid, zooals wij dit in onze maatschappij op allerlei wijzen zien gebeuren Wie vermoedde ook maar van verre, dat de geheimzinnige kracht, die ratelende donder slagen en felle bliksemschichten doet ontstaan, ooit dienen zou' tot al de doeleinden, waartoe wij haar gebruiken Dat het mogelijk zou zijn, de menschelijke stem op te vangen, weg te sluiten en te be waren, om haar op willekeurige plaats en tijd op nieuw te doen hooren, zelfs lang nadat hij, die haar voortbracht, ten grave daalde Waar zouden we beginnen, om al de won deren te vermelden, waarvan David nog niet het minste begrip had en die wij kennen Nog veel meer dan hij hebben wij reden om in aanbidding neer te vallen voor Hem, Dien de Koninklijke zanger terecht prees als den Maker van dit alles. En ieder stemt ons toe wat thpns reeds aan het licht kwam van al die wondere ge dachten Gods, neergelegd in de werken Zijner hand, is ons een onderpand van nog heerlijker gedachten, die eenmaal het naspeurend oog des menschen zullen verbazen. Gelukkig dat de legerkorpsen van Oudinot en Victor te zamen kwamen met het uit Mos kou terugkeerende, bijna ontbonden Groote Leger. Het korps van Oudinot werd voor hoede en dat van Victor achterhoede, terwijl de ongelukkige overblijfselen van het Groote Leger tusschep beide marcheerden. Op deze wijze verlieten wij de beloofde winterkwartieren aan de Dnieper en trokken over Tolodschin en Bobr naar Borisow, dat gelukkig vóór onze aankomst aan de Russen ontnomen was. Het scheen wel door de Voorzienigheid te zijn bepaald dat het geheele leger in alle op zichten moest worden vernietigd. Want na ons vertrek van Krasnoi was dooiweder in gevallen en was de overgang van de rivier de Beresina over het ijs ondoenlijk geworden. De rivier moest door middel van bruggen worden overgetrokken, De paalbrug over de Berisina te Borisow was door de Russen gedeeltelijk verbrand geworden en het ontbrak aan tijd Al wat ontdekt werd, wekt de hoop, dat nog veel grooter wonderen zijn verborgen en dat de schepping nog heel andere dingen ons zal openbaren, dan we nu reeds kennen. Wie de natuur onderzoekt hij zij dan een eenvoudig ongeleerde, of een man van weten schap kan zich verzekerd houden, dat zijn oog telkens zal getroffen worden door nieuwe ontdekkingen. Zijn verwachting mag hoog gespannen zijn. Hij mag, ziende op hetgeen reeds werd ontdekt, de gegronde hoop koesteren, dat hoe verder hij onderzoekt, hoe meer hij de onna speurlijke wijsheid en macht des Heeren zal bewonderen. Als Paulus de bedeeling onder het Oude Testament plaatst tegenover do „bediening des Geestes", en de heerlijkheid van het oude Israël vergelijkt met hetgeen de uitstorting van den Heiligen Geest reeds in zijne dagen had gewrocht, dan wordt hij bezield door de zelfde hoop, die den geloovigen natuuronder zoeker aanspoort, om steeds verder te graven en altijd grooter wonderen te verwachten. Wat de gcloovige Israëliet onder de oude bedeeling aanschouwde van de schoonheid van het verbond der genade, had reeds profeten en koninklijke zangers in verrukking gebracht. Doch de apostel gevoelt en ziet het voor zijn oogen, hoe sedert den Pinksterdag een heerlijkheid aan 't licht kwam, die de schoon-, heid der eerste bedeeling geheel in de scha duw plaatste. De gaven des Geestes ontbraken niet onder Israël, toen het nog leefde in de verwachting van het heil, dat nog komen moest. Ook toen kwam reeds aan het liclpt, wat Gods genade vermag welke wonderen zij bij een gevallen zondaar weet te bewerken. Doch na den Pinksterdag ontplooit zich een veel heerlijker leven der genade, dan oud- Israël ooit had aanschouwd. Wat Paulus daarvan heeft gezien, verwekt bij hem de hope op een veel rijker ontwik keling nog, dan hij toen reeds kende. Het is alsof hij zeggen wilde wat wij er van zien, is nog maar een begin; 'tzijn de eerstelingen van een oogst, die nog volgen zal. Laten we niet bevreesd zijn, dat onze verwachting te hoog gespannen zou wezen van de heerlijkheid, die God ons zal doen zien, nu de Heilige Geest aan zijn gemeente werd geschonken. Op grond van die hoop, durft Paulus vele vrijmoedigheid te gebruiken in 't spreken. 't Is duidelijk dat hij niet wil zeggenik gevoel mij sterk genoeg, om iederen tegen- om deze brug bruikbaar te maken. Op welke meesterlijke wijze Napoleon de Russen voor kwam en te Ötudianka twee bruggen deed aanleggen en in stand hield, is een dei- fraaiste wapenfeiten van dien grooten veld heer. Te Studianka, ongeveer 4 uur gaans opwaarts van Borisow, vertoefde het 1ste korps in den nacht van 27 op 28 November. De maarschalk Davout met zijn staf bracht den nacht door in een overgebleven schuur. In den morgen van den 28sten tegen 8 uur werd ik met de overblijfselen van 2 kompagnieëu sappeurs van het 1ste korps, zijnde 2 officieren en omstreeks 25 onderofficieren en manschappen, door den generaal Haxo naar de rechts gelegen brug (bestemd voor den overgang van infanterie) gezonden om deze te herstellen. Met veel moeite tot op een paar honderd pas genaderd zijnde, vonden wij een samengedrongen menigte van menschen, en paarden en wagens, die de brug wilden overtrekken, doch dicht bij de brug was de doortocht door opgevallen of gebroken wagens en lijken van menschen en paarden zoodanig verstopt, dat op gewone wijze aan geen doorkomen te denken was. De kapitein der sappeurs een oud en dapper mili tair, formeerde zijn troep met 4 man ;in front, en deed de bajonet vellen en drong met ge weld door, Maar toch kwamen wij, klimmende stander te staanik geef om geen mensch. Zijn vrijmoedigheid in 't spreken spruit niet voort uit een gevoel van eigen kracht of eigen bekwaamheid, waardoor hij zelfs den felsten tegenstander kan verslaan. Integendeel, Paulus is zich van eigen zwak heid en onbekwaamheid genoegzaam bewust. Maar hij wil zeggen wat wij gezien hebben van de bediening des Geeètes in de weinige jaren na den Pinksterdag is ons waarborg en onderpand van een heerlijkheid in 't leven der genade, die zelfs onze stoutste verwach tingen zal overtreffen. Op grond van die welgevestigde hoop, durven wij met vrijmoedigheid het evangelie der ge nade aanprijzen bij alle menschen. Juist omdat hij zoo vast overtuigd is, dat de bediening die hem werd gegeven, tot steeds grooter heerlijkheid zal voeren, en altijd meer zal doen zien van de wondere werking des Geestes, doet hem alle beschroomdheid af leggen. Hij gevoelt zich vrij van alle belemmering, van eiken band, die hem zou kunnen weer houden, om heel de wereld te verkondigen, welk heil God gewrocht heeft door Zijnen Zoon. Hij weet, dat hij er niet te veel van zeggen kan, en daarom is hij zoo vrijmoedig in zijn spreken. Lezer, worden ook wij aangevuurd door diezelfde hoop, om even vrijmoedig als Paulus het deed, het evangelie van Gods genade aan te prijzen bij alle menschen V Neutraal. Neutraal te zijn is toch maar een moeilijk ding. Toch is men in ons land nog tamelijk met neutraliteit behept. Ten minste in naam. Nentraal onderwijs, neutrale kranten, neu trale vakvereenigingen enz. Wat blijkt echter in de practijk Dat het met die neutraliteit niet zoo erg is, als men voorgeeft. Zoo is het „neutraal" onderwijs al sinds jaren van dien aard, dat het zonder vrees voor tegenspraak kan worden gezegdde openbare school is de secteschool der modernen. Zoo zijn „neutrale" kranten bijna zonder uitzondering liberale propagandabladen. En de „neutrale" vakvereenigingen ontpop pen zich hoe langer hoe volkotnener als poli tieke gezelschappen als onderafdeelingen van de S. D. A. P., als anti-christelijk in 't bijzonder. Van 't laatste een klein staaltje. De afdeeling 's Hertogenbosch van den neu tralen Postambtenarenbond had voorgesteld over lijken, caissons en marketentsterwagens, slechts met levensgevaar op de brug, waarop bijna niemand zich bevond. De spijkers, die wij met eenige werktuigen uit een caisson van het geniepark van de Garde hadden ge kregen, dienden nu om de losse planken der brug opnieuw vast te spijkeren. Toen de laatste spijker geslagen was, verlieten wij de brug en wachtten aan de andere zijde den staf van het 1ste korps af. Om later de troepen te doen passeeren, was in den be schreven hoop van slachtoffers en wagens aan de oostzijde der brug, een doortocht geruimd, waardoor de gelegenheid ontstond om de brug meer geregeld over te trekken. Gedurende ongeveer drie uren, tot laat in den namiddag, stonden wij in de nabijheid der brug en zagen wij de verschrikkelijke ellende aan de overzijde der rivier. Van tijd tot tijd vielen er vijandelijke granaten onder de menigte en dan namen de angst- en jammer kreten, in het bijzonder van de aanwezige vrouwen en kinderen, geen einde. Eindelijk kwam Davout met zijn staf en volgden wij met hem den weg naar Zembin, een' aller- ijselijkst tooneel van ellende achter ons latende. Mijn laatste paard en mijn koffer, dat in de caisson van de genie was, ging verloren, zoodat ik nog slechts een klein valiesje had, hetwelk mijn bediende droeg, doch ook dit laatste dienst te krijgen met het oog op de viering van dien verjaardag, dan had het neutraal gemoed daartegen zeer ernstig bezwaar. Dus maar afgestemd Neen, nu komt het frappante. Het voorstel werd aangenomen, nadat de afdeeling 's-Hertogenbosch er op had gewezen, dat alleen deze overweging tot het doen van het voorstel had geleid niet het vieren van den verjaardag van H. M., maar de slapte op de kantoren Leve de neutraliteitZ. Vergadering van Woensdag 22 Mei. De algemeene beraadslagingen over de ziekteverzekering worden voortgezet. De heer Pat ij n (U. L.), zijn gisteren on derbroken rede voortzettende, bestrijdt het door de ziektewet gehuldigde staatssocialisme. Spreker zelf is in beginsel voor verplichte verzekering, doch hij is vele bezwaren gaan voelen en zou den minister niet verketterd hebben, indien hij een anderen weg was in geslagen, den weg b.v. dien door het Deensche stelsel wordt aangegeven. Stemt spr. tegen de Ziektewet, dan doet hij dit om de uitscha keling van de geneeskundige behandeling. Hij wil de Kamer daarover bij amendement laten beslissen. Een tweede bezwaar geldt de beperking der verzekering tot een deel der arbeiders. Een derde is de overbrenging van de kleine onge vallen van de Ongevallenwet naar de Ziekte wet. Daarop ontwikkelt de heer Patijn zijn be denkingen tegen de Raden van Arbeid, die in eigendom zag ik niet weder, daar de bediende, nadat wij in de nabijheid van Zembin in een dennenbosch gebivakeerd hadden en na mij 's morgens nog gevolgd te hebben, later ver dwenen is. Ik heb hem nooit weder gezien vermoedelijk is hij in handen der kozakken gevallen. Ongelukkigerwijze ging mijn beta- liugsboekje verloren, hetgeen mij naderhand op eenige maanden traktement is komen te staan. Niettegenstaande den verschrikkelijken toe stand, waarin het leger zich bevond, was het toch opmerkelijk dat de gevechten, die gele verd waren om den Beresina-overgang te dekken, alle voordeelig voor de Fransche wa penen uitvielen. Nog een paar dagen mar cheerden kolonnen van Russische gevangenen met ons mede en ik herinner mij nog zeer goed, dat ik mij onder hen mengde om in hunne nabijheid eenige warmte op te doen, want na den overgang begon het op eens weder sterk te vriezen, hetgeen nu crescendo toenam, zoodat de thermometer binnen eenige dagen de hoogte van 26 en zelfs tot 30 graden Reaumur vorst aanwees. De Russische ge vangenen gingen allengs door gebrek aan de noodige wachten verloren. (Wordt vervolgd). Inzending van advertentiSn vóór uren op den dag der uitgave. Advertentiën voor dit blad worden aangenomen tot 's namiddags I UUR op den dag der uitgave. Dewijl wij dan zoodanige hope hebben, zoo gebruiken wij vele vriimoedigheid in 'tspreken. 2 Oor. 3 12. (verhaald door een ooggetuige, wijlen den Kolonel der Genie A. KOOL.) (18 Ziekteverzekering.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1