Bijbelverklaring M. HENRY Voor de Schoonmaak: Mr. P. Dieleman. Tandarts MEIER K. HAAK. ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK In Mei 'mm napn eipud GR00TES' CACAO mm\ In Mei 1912 Verklaring ?an het Dnfle Testament. - fatschappij li 2 0. VAN DALEN, WERELD- KIPPEN TE doen LEGGEN A d v e r t e n t i li. J. H. KOK te Kampen. Borstelwerk, Sponsen, Zeemenlappeii, a 1 s 0 0 k Brasso, Sidol, Monkey Brand en diverse Poetsmiddelen. D. E. Wolfert Hz. 'SU3)J3a^ 'ry 4 Cent. tandarts, vóór den len JUNI WIJ ONTVINGEN JUIST 'WL MIDDELBURG. Grronin^sche Hypotheekbank voor Nederland, N3 0NVA1NO per 1 kilo-bus f 1,50 kilo-bus 0,80 '4 kilo-bus 0,42 7,„ kilo-bus 0,18 2.500 EVEREN D. H. Littooij Az. D. H. Littooij Az. Dienstregeling aangevangen 1 October 1911. Stoombootdienst op de Western-Schelde. Heden overleed in den ouderdom van ruim 55 jaar, in de volle verzekerheid des Geloofs, onze geliefde zuster CATHARINA VAN DE VELDE, dochter van Joz. van de Velde en Neeltje Franse. Namens de Familie, C. LEUNIS. Zaamslag, 19 Mei 1912. Prof. Dr. H. BAVINCK. Het Oude Testament, (Gen.Job) is com pleet in 50 afleveringen a 30 cent, met gratis drie Stempelbanden, óf in drie prachtig ge- bondeh deelen a f 5,30, naar keuze. Om het geld behoeft niemand het te laten, want hei boek kost slechts W 15 cent per week. Wie kan dat niet betalen, als hij dit werkelijk wil? E11 voor dien luttelen prijs koopt u een ware schat, een goudmijn. Gij zult u nooit beklagen over het daarvoor uitgegeven geld. Groote blijdschap zal er in vele kringen geweest zijn, toen men vernam dat de allerprachtigste Bijbelverklaring van Henry, die vroeger reeds vertaald was en soms de enorme som van 150 gulden en meer opbracht, weer opnieuw wordt vertaald, met schoone letter gedrukt en in een zeer handig formaat. O, Henry is zoo mooi, heerlijkeenvoudig en toch zoo volledig, zoo warm en zoo vol van zaakkennis en van kennis van „Gods verborgen omgang." Henry beluistert, hoort iederen toon van de Schrift en vertelt dan aan ons wat hij hoort en wat onze veel grovere ooren daarin niet hoorden. Zijn door den Geest verlicht °og, zijn groote kennis en zijn scherp ziende blik, zien wat wij niet zagen en dan laat hij ons dat zien. Er zal blijd schap zijn en nog komen in vele kringen waarin men kennis heeft gemaakt met deze nieuwe uitgave van Henry's Bijbel verklaring. Chr. Weekblad voor Tiel, Gorinchem enz. Vraag proefaflevering en uitvoerig Prospectus bij uw Boekhandelaar of bij den Uitgever TER NEUZEN, Mei 1912. 'N3ZH3N H3Jj 'ïBBJlSMnaifl Advocaat en Procureur, te Middelburg is eiken ZATERDAG te AXEL te spreken, bij J. v. d. BON, vroeger E'Ecluse—Mahu. De Uitgever van dit Blad kan telefonisch opgebeld worden onder nummer vestigt hierbij de aandacht op het tweede Tandheelkundig Cabinet, dat door hem is inge richt, in het bijzonder geschikt om alle kunstwerken te verrichten. Bagattenstraat 36, GEN T. Van elk nummer van dit Blad zijn bij den Uitgever losse nummers ver krijgbaar tegen den prijs van Markt (hoek Bakkerijstraat), Ter Neuzen, is dagelijks te consulteeren van 912 en van 2—4 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten De bij het Prov. Comité aangesloten A.-R. Kiesv. worden uitgenoodigd eventueele voorstellen voor de op 13 Juni te TER NEUZEN te houden vergadering in te dienen bij den Secretaris van het Prov. Comité Mr. P. DIELEMAN, Middelburg, 17 Mei 1912. Secretaris. De Bank geeft uit: U/3 PANDBRIEVEN in stukken van f 1000 en f 500, tegen beurskoers. 4 PANDBRIEVEN in stukken van f 1000, f 500 en f 100, tegen beurskoers. Verkrijgbaar ten kantore der Bank, alsmede bij H. H. Effectenhandelaren. De Directie: Mr. A. A. DE VEER, Mr. M. C. VAN DER MINNE. gevestigd te Groningen. Maatschappelijk kapitaal f 1.000.000. Verstrekt gelden op eerste hypotheek naar billijke voorwaarden; geeft uit 4 °/0 pand brieven aan den koers van 98V2 °/o in stukken van fIC00. f500.—, flOO-. en f50—. Inlichtingen geeft voor Zeeland, behalve de agenten, sub-agenten en correspondenten, Mr. P DIELEMAN te Middelburg, commissaris der Bank. De Directie: M. BROUWER. Mr. II. v. d. VEGTE. F. J. BOLT. "UapjOM npo^JOA JUBpjOD R sfud UoSuj J93Z U39 JOOA 3ip [jl-IUd 3^00JS 9U99 Zelfs gedurende de guurste winterkouden BESCHRIJVING gaat men vaak trouwen. Welnu, ter Stoomdrukkerij van te TER NEUZEN vindt men een groote sorteering van de nieuwste en De aflevering geschiedt zeer vlug. De prijzen zijn bill ij k. wordt druk ingeteekend bij den boek handelaar te TER NEUZEN op MATTHEW HENRY, De eerste 18 Bijbelboeken verschijnen in 50 afleveringen van 30 cent, of in 3 deelen in keurige prachtbanden gebonden voor f5,30 per deel. Daarna verschijnt het Oude Testament verder tot 't einde. Omdat merr thans nog de drie prachtbanden gratis ontvangt, teekent «men zoo druk in. Breskens Groede Schoondijke Oostburg Draaibrug Aardenburg Eede Stroobrugge (D S) Maldeshem A V 6.40 6.55 6.20 6.30 6.41 7.— 7.18 7.23 7.38 7.48 7.59 8.12 8.31 8.41 8.52 9.11 9.29 9.32 9.47 9.59 10.10 10.22 10.42 10.52 11.03 11.22 11.40 11.45 12.— 12.12 12.24 12.36 Maldeghem Stroobrugge Eede (D.St.) Aardeuburg Draaibrug Oostburg Schoondijke Groede Breskens A V Draaibrug Sluis Sluis Draaibrug V A V A 7.— 7.15 7.18 7.36 7.55 8.06 8.16 8.35 8.47 8.58 9.10 9.24 9.29 9.47 10.06 10.17 10.27 6.35 6.50 7.20 7.35 7.- 7.15 10.45 10.57 11.08 11.20 11.35 11.40 11.58 12.17 12.28 12.38 9.30 9.45 9.10 11.20 9.25 I 11.35 2.02 2.14 2.28 2.40 5.55 3.— 3.19 3.38 3.49 4 11.42 11.58 1.18 1.29 1.40 1.59 2.18 2.23 2.40 2.53 3 06 3.19 4.35 4.46 4 58 5.18 5.36 5.41 5.57 6.09 6.20 6.34 7.20 7.31 7.42 8.01 8.19 4.50 5.03 5.15 5.27 5.41 5.46 6.04 6.24 6.35 6.46 2.21 2.36 2.— 2.16 2.38 2.53 2.57 3.12 5.23 5.38 7.25 7.39 7.55 8.07 8.21 8.25 8.44 9.03 9.14 9.25 8.24 8.40 8.45 9.— 5.43 5.59 8.04 8.19 8.24 8.40 8.45 9.- N.B. De uren van vertrek op de tusschen-stations zijn bij benadering aangegeven. Van i MAART tot en met 31 OCTOBER 1912. Van Vlissingen naar Breskens Breskens naar Vlissingen en Amsterdamsche tijd. Dagelijks vm. 5.20 7.50 9.50 nm. 12.10a)&) 8.20 10.30 nm. 12.40a) 7.50e)/) 10.45$) nm. 2.15a) 9.20f) nm. 12.10a)6) 3.43 9.05c) nam. 12.50, 3.45. 8.28c) 11.01 2.58, 5.58. de booten ongeveer 30 5.50 5.20 6.30 6.05 3.43c) 6.35d) 4.10c) 7.05 5.05 6.35 d)h) minuten na het vertrek vm. 8.10. 8.50. Ter Neuzen naar Vlissingen Vlissingen naar Ter Neuzen Walzoorden n. Ilansweert Hansweert n. Walzoorden Van Borsselen (e en h) vertrekken van Vlissingen of Ter Neuzen. u, j Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke 9 Hoedekenskerke naar Ter Neuzen Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 12.01 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. Bij vertraging van trein 6,29 kan de boot naar Breskens ten hoogste 15 minuten naar Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 20 minuten wachten. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des WOENDAGS niet gemaakt. Op de Zondagen van 1 Maart tot en met 32 October kan de boot van 10,45 uit Ter Neuzen ten hoogste 30 minuten wachten. Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de weekdagen van 16 April tot en met 31 flugustus. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen Wissingen—Breskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTerneuzen, Breskens, Terneuzen, Borsselen—Terneuzen en omgekeerd, worden retourkaarten afgegeven geldig voor dertig dagen, alsook abonnementskaarten per maand. a) b) c) d) e) f) ai h) Stoomdrukkerij D. H. Littooij Az. Terneuzen. VAN OPNIEUW UIT HET ENGELSCH VERTAALD EN VOORZIEN VAN EEN VOORREDE DOOR ONOPHOUDEND 99 99 per Jaar voor 10 kippen Onbeduidende uitgave Schr aan F- -J. VAN AKEN 7.Kort. Noord.tr.at t. ANTWERPEN. Beljf»

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 4