Kerk en School. Laiidboüwberichten. Gemengd Nieuws. Laatste berichten. Burgerlijke Stand. Handelsberichten. Ingezonden Stukken. Hoogwatergetij te Terneuzeii. 1 opengereten, zoodat de darmen uit deze wonden puilden. Het slachtoffer was enkel gekleed met hemd en slaapjak, 't geen bewijst dat de vrouw in haar bed overvallen is. In huis lag alles dooreen geworpen, waaruit op te maken is, dat er tusschen Vermeulen en zijn slach- offer een geweldige worsteling had plaatsge grepen. liet wapen der misdaad lag naast het slachtoffer. De moordenaar was langs achter het huis gevlucht en over een muur geklommen. Vrijdag is de moordenaar naar Middelburg overgebracht. Wederom is door de politie een zeer ge vaarlijk mensch onschadelijk gemaakt. Driewegen. De Vereeniging „Landbouwbe lang" hield j.l. Zaterdag hare eerste jaarver gadering, waarin de Secretaris een breed voerig verslag gaf der werkzaamheden en de Penningmeester rekening en verantwoording deed. Duidelijk bleek hoe nuttig de jeugdige vereeniging werkzaam is. De vergaderingen werden goed bezocht en waren leerzaam en gezellig. Eeu proefveld is aangelegd op de hofstede van den heer S. van Hoeve. Hierop wordt eene zaaiproef gedaan met voederbieten, geteeld van binnen- en buitenlaudsch zaad van verschillende leveranciers. De borden zijn thans op den akker geplaatst zoodat de begunstigers en leden den groei der bieten kunnen nagaan. De rekening sloot met een saldo van ruim f32, waarvan echter nog vele uitgaven moeten bestreden worden. De vereeniging rekent dan ook nog op meerderen steun. De aftredende Bestuursleden, de heeren L. de Feijter, M. de Feijter en P. Dieleman werden allen herkozen, terwijl in de plaats van den heer A. de Feijter, gekozen werd de heer J. C. Jansen, de laatste tevens als voor zitter, daar de heer L. de Feijter hiervoor wegens drukke werkzaamheden niet langer in aanmerking wenschte te komen. Als lid van de Commissie voor propaganda werd aangewezen de heer F. Dekker Fz. Vele bladen vermelden dat het kanton gerecht te Hulst opgeheven zou worden, om naar Ter Neuzen verplaatst te worden. Ze- landia schrijft echter dat zulks beslist on waar is. Van belanghebbenden bij de scheepvaart worden reeds pogingen aangewend bij den Minister om zoo mogelijk nog te voorkomen dat het voornemen wordt uitgevoerd. Uit de samenvoeging met het kantongerecht van Hulst zou voornamelijk voor de scheepvaart, zoowel de zeevaart als de binnenvaart, die zeer dikwijls spoedige tussclienkomst van den kantonrechter noodig heeft, veel ongerief ont staan. Het uitvoeren der bestratingswerken, jl. Dinsdag door het bestuur van het waterschap Oude Graauw en Langendam te Hulst aanbe steed is niet gegund aan de laagste inschrijvers, doch na onderhandeling gegund aan de heeren J. F. Adriaanssens te Walzoorden en A. Tholens te Ter Neuzen voor f 51,900. Bij Kon. Bebluit zijn benoemd tot lid van het uitvoerend bestuur van het waterschap Sluis aan de Wieringen, de heeren A. Bonte te St. Kruis en C. Sturm te IJzendijke. Hansweert. De decauville tram Hansweert- Vlake zal op 5 Juni a. s. worden aanbesteed. Het bestuur der waterkeering van het Calamiteuze waterschap Walzoorden heeft Zaterdag te Walsoorden, onder nadere goed keuring van Gedeputeerde Staten van Zeeland, in het openbaar aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1913, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooi- ingwerken aan de waterkeering van bovenge noemd calamiteuze waterschap. Laagste inschrijver was Cornelis Klaassen te Zaamslag voor f 7687. De gemeente secretaris van Middelburg mr. G. J. Sprenger is voornemens tegen 1 Augustus a.s eervol ontslag te vragen als zoo danig. Hij zal 1 October a.s. het agentschap der Nederlandsche Bank op zich nemen. Ter hoogte van wachtpost 19 even voor het station Rilland Bath viel Zondagmiddag een jongetje van 4 jaar uit den in volle vaart zijn- den sneltrein 105. De moeder trok direct aan de noodrem en 't kind dat ernstig aan 't hoofd verwond was werd in den bagagewagen ge bracht. Te Rilland Bath werd naar Krabben- dijke getelegrafeerd, alwaar bij aankomst een geneesheer op 't station aanwezig was die 't kind verbond. Het naar beneden drukken van de kruk van een portier waardoor dit opensprong is de oorzaak van dit ongeluk Goes. De heer I. G. J. Kakebeeke, land bouwkundige alhier, zal binnenkort naar West- Indië vertrekken ten einde van advies te dienen in zake de inrichting van het landbouwonder wijs in die kolonie. De buitengewone zitting van de Generale Synode der Geref. Kerken, waarin aan de orde komt het benoemen van een 5den hoogleeraar aan de Theol. school té Kampen, komt 16 Juli a. s. te 's Gravenhage bijeen. Te Urk is er oneenigheid ontstaan tus schen de vrouw van den Ilerv. predikant en de leden der jongedochtersvereeniging. Het Prov. Kerkbestuur moest er zich ten slotte mede bemoeien. Het gevolg van dit geval is, dat de geheele Kerkeraad collectief ontslag genomen hebben en velen willen zelfs hun lidmaatschap op- zeggén. Men wil een evangelisatie openen. De Herv. kerk op Urk was klein, ongeveer 300 leden, en men zegt dat er niet meer dan 10 menschen ter kerk komen. De toestand is dus treurig. De Chr. Jongelingsvereeniging „Onze hulpe zij in den naam des Heeren" vergadert a. s. Donderdagavond om 8 uur in dé consistorie kamer der Geref. Kerk in de Nieuwstraat alhier. In den catalogus van de Woensdag te Oost- burg te houden tentoonstelling van vrouwelijk fokvee, welke tentoonstelling uitgaat van de vier controle- en stierenvereenigingen uit Groede, Schoondijke, Zuidzande en IJzendijke, staan vermeld onder rubriek I (zes afstamme lingen van een vereenigingsstier, minstens drie jaar oud) 25 inschrijvingen onder rubriek II (koeien met melklijsten) 30onder rubriek III (koeien zonder melklijsten) 11 onder ru briek IV (vaarzen, eenmaal gekalfd) 18 onder rubriek V (collectie meest uniform vee minstens twee jaar oud) 33. f Dieren uit rubriek I en V dingen ook ge deeltelijk mee in de rubrieken II, III en IV. 22 51 106 133 175 300. Dit jaar ruim 300 aanvragen van kinderen, om te worden uitgezonden. Gedurende de vijf jaren, dat „Vacantie Buiten" aan de zwakke kinderen der Christelijke scholen in de groote steden haar helpende hand heeft geboden, klom het aantal van hen, die hulp vroegen gestadig. Steeds genoten wij het voorrecht alle kinderen, die op onze lijst waren geplaatst te kunnen uitzenden. Die allen ontvingen kosteloos gedurende ten minste drie weken gastvrije opname in de geziunen van gegoede Christenen in de gezonde streken van ons Vaderland. In vijf jaar tijd van 22 tot 17.) is een sterke aanwas. Doch dit jaar is het aantal aanvragen overstelpend groot. Acht geneesheeren stonden ons ter zijde, om na te gaan, of inderdaad voor al deze kinderen uit zending noodig moest worden geacht. Wel hebben wij groot vertrouwen in de hoofden van scholen "en klasse-onderwijzers, dat zij alleen zwakke kinderen bij ons aanbevelen. Doch het aantal was zoo groot. Nauwgezet medisch onderzoek was onmisbaar. En het eenparig oordeel was: „Och! wat een stum- perds! Wat zien ze toch bleek en wat zijn ze zwak. Daar is er nu niet een, die het niet broodnoodig heeft, 'eens een week of wat buiten te zijn." Zie, dat is het oordeel van onze dokters! over de kinderen, voor wie wij bij U aankloppen om gastvrijheid. O, wij weten het, wij vragen veel. Wij vragen voor driehonderd kinderen. Wij vragen plaats voor deze allen. Zullen wij dit jaar teleurgesteld worden Zullen wij door gebrek aan plaats moeten afwijzen O, dat zou hard zijn. Komt, gegoede Christenen in de gezonde streken van ons land, opent uw huis voor onze kleinen. Verblijdt ons en hen met be richt, dat gij wel een of twee van die bleek neuzen wilt opnemen voor drie of meer weken in Uw gezin. Denkt niet: wie weet wat voor bengel of katje ik in huis krijg. Bengels of katjes sturen wij niet uit. Alleen kinderen, van wie het hoofd der school verklaren kan, dat zij gehoorzaam zijn en zich goed gedragen, komen voor uitzending in aanmerking. Ook informeeren wij na het verblijf buiten steeds bij de ontvangende gezinnen, hoe de kinderen zich gedragen hebben. Uit het jaarverslag onzer vereeniging, dat de Secretaris Ugaarne toezendt, blijkt, dat de antwoorden bijna zonder uitzondering gunstig zijn. En dat ze geen verborgen ziekten of onrein heid meebrengen, daarvoor waarborgt U het geneeskundig onderzoek, waaraan allen worden onderworpen. Hoort dan onze dringende bede. Bétoont Uwe barmhartigheid aan deze kleinen. Helpt hun wankelende gezondheid schragen. En maakt het ons mogelijk allen te helpen, door ons in staat te stellen spoedig met de uitzending te beginnen. Mei, Juni, Juli en Augustus, dat zijn de goede maanden. Zoo gij ons helpen wilt of nadere inlichtingen wenschtj wendt U dan liefst zoo spoedig mo gelijk tot onzen Secretaris. Het Bestuur van „Vacantie Buiten", J. TH. R. SCHREUDER, Voorzitter. F. LETTINGA, Vice-Voorzitter. G. MUYS, Ie Secretaris, Ie Hugo de Grootstraat 8, AMSTERDAM. J. KLOPPER, 2e Secretaris. J. v. d. SLUIS, le Penningmeester. K. v. d. BERG, 2e Penningmeester. II. A. SCHOLTZ, Algem.-Adjunct. C 0 R R ESP0NDENTIE. Aan de firma U. te M. Uw advertentie kwam Vrijdagavond te laat in, om nog in dat nummer opgenomen te kunnen worden. IJzendijke. Wegens benoeming tot hoofd eener school te Kloetinge werd in de open bare raadszitting van Maandag aan den heer E. Hoek, hoofd der school iu den Oranjepolder, tegen 1 Juni eervol ontslag gegeven. In ver band hiermede deelde de voorzitter mede, dat B. en W. tot tijdelijk hoofd benoemd hadden den heer C. 1. Serlé en dat zij een tijdelijk onderwijzer zullen oproepen. In een vorige vergadering was besloten tot het aangaan eener geldleening groot f 6000 a pari tegen 4 pCt. De Firma J. Th. Hen- drikse alhier was de eenige inschrijfster voor het heele bedrag onder voorwaarde eener provisie van 1fi De voorzitter merkte op, dat zulks niet in het besluit opgenomen was en dus moeilijk toe te staan. De heer Hendrikse antwoordde hierop, dat het gewone gebruik gevolgd werd en bovendien, er waren geen bezwaren tegen. De raad besloot de leening opnieuw uit te schrijven onder het genot eener Vs provisie. Alvorens den aannemer der verbouwing van het gemeentehuis uit te betalen, zou op voor heer Hendrikse de raad eerst uitstrooiers van deze lasterpraat vervolgen en een ieder die ze verder zal verspreiden, zal terstond in hechtenis worden genomen. Titanic-onderzoek. Londen, 20 Mei. Lighholler, de tweede officier van de Titanic, de laatste getuige van vandaag, erkende dat de Titanic bij de botsing met volle snelheid voer omdat het weer vol komen helder was. Hij zeide, dat nooit een transatlantische boot wegens ijs vaart vermin derde, zoolang het weer helder was. De voor zitter kondigde aan, dat het onderzoek tijdens de Pinksterweek geschorst zal worden. Gereformeerde Kerken. Aangenomennaar Bussum door dr. J. Ridderbos te Meppel. Bedanktvoor Leiden door J. H. Donner, em.-pred. te Breda-Vrederustvoor Zierikzee door N. H. Koers te Noordwijk aan Zee. Ned. Hervormde Kerk. Tweetal te AlmeloG. Hulsman te Gro ningen en J. van Wijngaarden te Hauwert. Beroepen te Eext c.a.E. T. Tammers te Nes op Ameland. Bedanktvoor Hoogeloord (N.B.) toez. door J. II. Israël, cand. te Doetinchem. Te 's Gravenhage is, naar het Hbl. meldt, Donderdagavond een 19-jarige kantoorbediende aangehouden, die ten nadeele van een bank instelling te Utrecht, bij welke hi] in dienst was, een bedrag van f 10,000 had verduisterd. Hij had het geld geïnd, doch niet afgedragen. Bij zijn aanhouding bleek dat hij van het verduisterde bedrag slechts f 50 had opgemaakt, De vrouw van den ontslagen concierge van de Haagsche Tramweg Maatschappij, Roerdinkholder, heeft zich weer eens doen gelden jegens de echtgenoote van een der hoofdambtenaren dier maatschappij. De bewuste dame had een postwissel afgegeven aan het postkantoor, was op de markt wat gaan rondwandelen en voelde zich, staande voor een kraampje, plotseling opdringen. Om kijkende zag zij vrouw Roerdinkholder, die een reeks scheldwoorden uitte en daarna, ver gezeld van een talrijke menigte, de achter volging begon. De echtgenoote van den hoofd ambtenaar wist zich eindelijk aan de achter volging, door behulp van de politie, te ont trekken en naar huis te komen. Inmiddels bleek, dat zakkenrollers van de gunstige gelegenheid hadden gebruik gemaakt, haar portemonnaie met geld te rollen. De Parijsche auto-bandieten. Men zal zich herinneren, dat in het eind van Januari van dit jaar te Amsterdam een auto werd verkocht, die door leden van de Parijsche bende auto-bandieten gestolen was ten nadeele van een geneesheer te Gent. Een gevvezen rijtuigmaker te Amsterdam bleek bij dien ver koop een iewat geheimzinnige rol te hebben gespeeld. Justitie-ambtenaren uit Gent kwamen voor de zaak te Amsterdam en bij den vroegeren rijtuigmaker werd een huiszoeking gedaan. Veel ter zake dienende werd er niet gevonden het belangrijkste stuk van overtuiging bleek een prentbriefkaart te zijn, die voor den man compromitteerend werd geacht. Hij werd in i het Huis van Bewaring opgesloten, doch ver moedelijk wegens gebrek aan bewijs weer op vrije voeten gesteld. Thans echter schijnt uit het omvangrijke onderzoek, dat te Parijs naar de wandaden van de bende wordt ingesteld, wel gebleken te zijn, dat te Amsterdam effecten verkocht zijn (of dat men gepoogd heeft zulks te doen) afkomstig van den brntalen aanslag op den banklooper Caby, einde December van het vorige jaar te Parijs gepleegd. En wederom schijnt de meergenoemde ex-rijtuigmaker in deze zaak een rol te hebben gespeeld. Wij vernemen namelijk, dat de rechter-com- missaris, mr. Eekhout, die te Amsterdam be last is met de instructie in deze zaak, voor zoover Amsterdam ermede gemoeid is, van zijn Parijschen ambtgenoot Gilbert, den rechter van instructie, die de zaak van de auto-ban dieten heeft te onderzoeken, dezer dagen het verzoek heeft gekregen om den ex-rijtuigmaker I stel van den als getuige te liooren in verband met den ver- machtiging verleenen. De raad kan dan be koop van de effecten, welke bij den aanslag sluiten, al of niet de boete toe te passen op Caby in de rue Ordener te Parijs gestolen wegens te late aflevering. AMSTERDAM, 20 Mei 1912. KOERS VAN HET GELD. Fransch per 100 fr. f 47.525 a f 47.55. Engelsch per 12.12. ROTTERDAM, 20 Mei. Binnenlandsche Granen. Tarwe minder aangeboden tot flauw onveranderde prijzen niet geheel op te ruimen. Essex per 100 kg. van 11 tot IVli, Roodkaf per 100 kg. van 103/4 tot ll'/4i Wilhelmina per 100 kg. van 10,65 tot 10,90. werden. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Geachte Redactie, Mogen wij U bij dezen vriendelijk verzoeken, aan onderstaand stukje een plaatsje te ver leenen in Uw blad Met vriendelijken dank en hoogachting, Het Bestuur van „Vacantie Buiten." Brussel, 20 Mei. Sedert de laatste buiten partij in Laeken zijn er lasterlijke praatjes in omloop gebracht over het intieme leven van de koninklijke familie. Men heeft zelfs durven vertellen dat de koningin den koning betrapt had met een kamenier en deze met een revol ver had doodgeschoten. De koning, van het bestaan dezer lasterpraatjes door hofbeambten verwittigd en telefonisch van uit België en zelfs uit het buitenland gewaarschuwd, was natuurlijk hoogst verbaasd en diep veront waardigd. De procureur des konings zal de DAGEN. j Voorm. Nam. Woensdag 22 Mei 5.32 6.5 Donderdag 23 6.39 7.17 Vrijdag 24 7.58 8.38 Zaterdag 25 9.18 9.54 Zondag 26 1 10.28 10.59 Maandag 27 11.26 11.50 Dinsdag 28 12.12 9 TER NEUZEN. Huwelijks-aangiften. 17 Mei. Hendrik Johannes van Gelderen, oud 20 j., jm. en Elena de Mul, oud20j.,jd. Samuel Marinus Mielen, oud 27 j., jm. en Suzanna Wilhelmina Loof, oud 35 j., jd. Pieter van Kerkvoort, oud 33 j., jm. en JaYioba Cornelia de Kraker, oud 27 j., jd. 18 Mei. Jacolus Cornelis Versluijs, oud 24 j-, jm. en Jacoba Mechelina Huijssen, oud 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15 Mei. Cornelis Daniel van Wijck, oud 28 j jm. en Clasina Sara Maria Vermeulen, oud 27 j.. jd. Arie Clementinus de Bakker, oud 25 j., jm. en Cornelia Johanna de Pauw, oud 21 j., jd. Abraham Pieter Frederiksen, oud 24 j., jm. en Tanneke Esther Leuntje Pladdet, oud 25 j„ jd. Jacobus Dooms, oud 27 j., jm. en Cornelia Maria Machielsen, oud 16 j., jd. Marinus van Driel, oud 23 j jm. en Maria de Koeijer, oud 22 j., jd. Geboorten. 13 Mei. Jan, z. van Pieter van Dron- gelen en van Janneke Kolijn 15 Mei. Jacomina Francina Cathalina, d. van Michiel Harte en van Elisabeth Herrebout. 16 Mei. Adriana Krina, d. van Jacob Dubbeldam en van Elisabeth van Taten- hove. Sara Jozina, d. van Martinus Verhelst en van Johanna de Doelder. AXEL. Huwelijks-aangiften. 3 Mei. Reinier Boeije, oud 25 j., jm. en Janna Faas, oud 26 j.,jd. Jacob Pieter Leflsen, oud 25 j., jm. en Debora van Oosten, oud 25 j., jd. Cornelis Hendrik Albertus Vermeulen, oud 24 j ,jm. en Cornelia Maria Johanna Vlaander, oud 24 j-, jd. 10 Mei. Jacobus Bakker, oud 24 j., jm. en Cornelia Maria van Bendegem, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 2 Mei. Jan Leendert de Krijger, oud 26 j., jm. en Josina Verstraten, oud 32 j., jd. 9 Mei. Jacob Overdulve, oud 26 j., jm. en Anna Scheele, oud 24 j jd. Jan Bakker, oud 29 j., jm. en Marijtje Boer, oud 29 j., jd. Geboorten. 1 Mei. Jacobus, z. van Jozias de Feijter en van Pleuntje Balkenende. 3 Mei. Jan neke Santina, d. van Pieter Jan Verpoorte en van Cornelia Wolfert. 4 Mei. Pharielde Maria, d. van Camiel Marie de Coninck en van Anna M. van de Walle. 8 Mei. Petrus Josephus, z. van Josephus Ludovicus Sijs en van Irma Maria Verstraeten. 10 Mei. Cornelis Jacobus, z. van Karei Marinus Scheele en van Christina Maria Martin. Overlijden. 1 Mei. Mathilda Anthonette Groot- haert, oud 6 w., d. van Petrus Johannes Hubertus en van Joanna Mathilda A. van Rumste. Cornelis van Espen, oud 3 w., z. van Gerard en van Leuntje den Beer- 3 Mei. Reinier Scheele, oud 5 w., z. van Cornelis Jan en van Margaretha Elisabeth Deij. 6 Mei. Johanna Maria Dieleman, oud 6 m., d. van Marinus en van Cornelia Wijna. 8 Mei. Antje Goossen, oud 74 j., echtg. van Joos Geense, Metje Meeusen, oud 85 j., wed. van Abraham de Smidt. Lijnolie vliegend, f 47, f 463/4, Juni f 443/4, f 45'/ï, Juni/Aug. f 43'/i, f 433/4, Sept./Dec. f393/4, f 40Vs, f 40. Suiker kalm, Mei f lö'/s te koop, Aug. f 153/ie gedaan en genoteerd, Oct./Dec. f l25/ie geboden. Aardappelen per H. L. Friesche Borgers f 2.30 a f 2.40. Friesche Blauwen f 3,a f 3,10. Friesche Bravo's f 2,80 a f 3,— Zeeuwsche Bonten f 3,25 a f 3.46. Zeeuwsche Blauwen f 3,25 a f 3,40. Zeeuwsche Eigenheimers f 2.40 k f 2.50. Zeeuwsche Bravo's f 2,90 a f 3,10. Andijker Blauwen f 2,90 a f 3. Andijker Bravo's f 2,40 a f 2,50. Duinzand Engelschenf 4,90 a f 5,—. Zeeuwsche Pooters f 1,a f 0, Malta f lO'/i a f 0,11 per kilo. Spring Malta's f 0,13 a f 0,137i per kilo. ANTWERPEN, 20 Mei 1912. Chilisalpeter vast- Loco fr25.46, per Nov- fr. 25.45, per Febr./Maart f26,20. TER NEUZEN, 21 Mei 1912. Boter per Vs K.G. f 0.57Va. Eieren 104 stuks 3.60. Haver tamelijk ruim ter markt, lager verkocht per 100 kg. van 9,80 tot 10,25.

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 3