If Hiuirejoolutionair nieuws- en Jfdoertentieblad Zeeland. FEUILLETON. De Russische veldtocht van 1812. Korte Berichten. Uit Stad en Provincie. No. 900. Woensdag 20 Maart 1912 9e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen ƒ1,". Franco per post: voor Nederland ƒ1,10. Men abonneert zich bij llle Boekhandelaars, Postdirec teuren en Brievengaarders. Dit blad verschijnt Dinsdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij den Uitgever D. ft. UTTOüïJ Az. te TER NEUZEN. Inzending van advertentiSn vóór uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIEN: Van 1—4 regels ƒ0,40. Voor eiken regel meer ƒ0,10. Bii directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde adver tentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. INGEZONDEN STUKKEN TE RICHTEN AAN DE REDACTIE; ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIEN TE BEZORGEN BIJ DEN UITGEVER. WÊÊSUm Advertentiên voor dit blad worden aangenomen tot 's namiddags 1 uur op den dag der uitgave. V Waarborgen broodnoodig. De heeren van het Terneuzensch Volksblad zijn niet erg fortuinlijk, voor zoover zij zich hebben ingelaten met de H. B. S.-quaestie in onze streek. Ze hadden den goeden raad moeten opvolgen, dien we hun onlangs gaven. Toen schreven de heeren in kolom één, dat de H. B. S. een algemeen belang gold en in kolom vier van hetzelfde nummer, dat het Middelbaar Onderwijs geen algemeen belang betrof. Menschen, die zich zelf op een en dezelfde bladzijde zoo vierkant tegenspreken, doen vei liger, als ze met zaken, die hun verstand te boven gaan, zich niet inlaten. Vandaar onze raadsprpek er in 't vervolg maar niet meer over. De heeren hebben echter dien goeden raad niet opgevolgd, om zoo mogelijk, nu nog dwazer figuur te slaan in hun nummer van 1.1. Za terdag. Natuurlijk is er van eene bestrijding onzer argumenten thans evenmin sprake als voor heen Wij zijn woedendde heer Drost is onze behendigheid ,1e slim-af geweest en meer dergelijke phrasen vullen den voorkant van 't blad. Gelukkig heeft men zijn voornemen, om eene vergelijking te trekken tusschen de Ka naalstraat in den Haag en de Jozinastraat te Ter Neuzen, niét uitgevoerd. Wie weet, hoe hoogmoedig we door die vergelijking geworden waren Een enkel staaltje van de wijsheid dezer heeren mogen we onzen lezers niet onthouden. Wij hadden gezegd, dat de heer Van den Hoek geen vriend van ons was en eerlijk be kend, dat wij het daar niet naar gemaakt hadden. Toch geloofden we niet, dat Van den Hoek gedaan zou hebben, wat de heer Visser trachtte te doen het vrije woord smoren met hamerslagen, waar er zoo wefnig aanleiding toe bestond.| Die opmerking wordt niet weersproken, doch geeft de redactie aanleiding tot het vol gende „De heer Van den Hoek moet nog niet van zijne verbazing bekomen zijn over het verbluffende feit, dat hij een pluim op den hoed krees: van Luctor, „Het anti-rev. blad een parallel trekkend (i (verhaald door een ooggetuige, wijlen den Kolonel der Genie A. KOOL I. INLEIDING. (Van den luitenant Generaal b. d. P. C. Kool.) Mijn grootvader Aart Kool, geboren te Rot terdam in 1787 en overleden te Maastricht in 1862 alsgepensionneerd kolonel der Genie, heeft den Russischen veldtocht van 1812 als kapi tein-ingenieur van het Fransche leger mede gemaakt. Hij heeft een verhaal van zijn levens loop nagelaten, grootendeels opgesteld in 1836 en 1837. Het belangrijkste gedeelte daarvan is ongetwijfeld dat, waarin zijne deelneming aan den Russischen veldtocht wordt beschreven. Het verhaal is gericht tot zijn eenigen zoon Johan Arthur Kool, aanvankelijk officier der Genie, later spoorweg ingenieur en in 1873 als hoofdingenieur van den aanleg der staatsspoor wegen overleden. Het manuscript is later achtereenvolgens bijgewerkt. De laatste aanvulling is geschied tusschen de heeren Visser en v. d. Hoek. Wie had liet durven droomen." „Vroeger was het steeds: Barbertje heeft liet gedaan. En Barbertje was Van den Hoek." Men zal vragen, hoe komen die heeren van het Tem. Volksblad zoo aan Barbertje Dat lijkt een vrouwennaam en de lieer Van den Hoek is toch geen vrouw WTe zullen onze lezers even inlichten, dan kunnen ze tevens zien, hoe bespottelijk het is, den lieer Van den Hoek een Barbertjes-rol te geven. Men leze slechts de volgende satire Gerechtsdienaar. Mijnheer de rechter, daar is de man, die Barbertje vermoord heeft. Rechter. Die moet hangen. Hoe heeft hij dat aangelegd Gerechtsdienaar. Hij heeft haar in kleine stukjes gesneden, en ingezouten. Rechter. Daaraan heeft hij zeer ver keerd gedaan. Hjj moet hangen. Lothario. Rechter, ik heb Barbertje niet vermoord Ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd. Er zijn getuigen, die verklaren zullen, dat ik 'n goed menscli ben en geen moordenaar. Rechter. Man, ge moet hangenGe verzwaart uw misdaad door eigenwaan. Het past niet aan iemand dievan iets beschuldigd is, zich voor 'n goed mensch te houden. Lothario. Maar, rechter, er zijn ge tuigen, die het zullen bevestigen. En daar ik nu beschuldigd ben van moord Rechter. Ge moet hangenGe hebt Barbertje stukgesneden, ingezouten, en zijt ingenomen met uzelf... drie kapitale delikten Wie zijt ge vrouwtje Vrouwtje. Ik hen Barbertje. Lothario. Goddank Rechter, ge ziet, dat ik haar niet vermoord heb Rechter. Hm ja zoo Maar het inzouten Barbertje. Neen, rechter, hij heeft me niet ingezouten. Llij heeft me integendeel veel goeds gedaan. Hij is 'n edel mensch Lothario. Ge hoort het, rechter, ze zegt, dat ik 'n goed mensch ben. Rechter. Hm het derde punt blijft dus bestaan. Gerechtsdienaar, voer dien man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan. Griffier, citeer in de praemissen de jurisprudentie vanLessing's patriarch. (Onuitgegeven Tooneelspel). In welk boek, zal men vragen, leest men liet bovenstaande 3 Mei 1857. Daarin komt het volgende op voor „De lezing van dit stuk en van de menig vuldige officieele en andere stukken, geven wellicht aanleiding dat mijn zoon of een mijner kleinzonen, al ware liet slechts voor de famlie, de pen opvat om mijne geschiedenis te be schrijven." De 100-jarige herdenking van den Russischen veldtocht en de herinnering aan de verhalen daarover, welke mijn grootvader piij vaak deed in mijne kinder- en jongelingsjaren, gaven mij onlangs aanleiding om het manuscript weder eens door te lezen en op nieuw werd ik ge troffen door den hoogstbelangrijken inhoud, zoodat het voornemen bij mij rijpte om dit verhaal over den Russischen veldtocht dooi den druk meer algemeen bekend te maken, in de overtuiging dat menigeen daarvan met groofe belangstelling zal kennis nemen. Zooals blijkt uit de bovengestelde aanhaling uit het slot van het manuscript, handel ik daarmede geenszins tegen de bedoelingen van mijn grootvader, doch ik zal er mij wel voor wachten om het stuk om te werken en er iets anders voor te geven. Het verhaal is zoo een voudig en natuurlijk, zoo zonder liet geringste effectbejag geschreven, liet tintelt dermate van levendigheid en het maakt zoo geheel den jin- druk van werkelijkheid doorleefd te zijn, dat Zeker in een of ander anti-revolutionair werk, waarvan vrijzinnige couranten-schrijvers geen nota plegen te nemen, omdat ze wijs genoeg zijn uit zich zelf? Toch niet. Het is de voorrede van een boek, waarmede in de kringen van de openbare onderwijzers nog al gedweept wordtMax Havelaar van Multatuli. En Barbertje was Van den Hoek De heeren van liet Volksblad hebben reeds meer dan eens aangedrongen op betere waar borgen, opdat de Staat voor al het geld, dat hij voor het onderwijs uitgeeft, waar voor zijn geld krijgt. Wij beginnen te gelooven, dat die waar borgen broodnoodig zijn De mijiiwerkersstaking in Engeland. Londen, 17 Maart. Er hebben gisteravond ernstige ongeregelheden plaats gehad in Bell Hill en Blantvre, mijnsteden te Lanarkshire. Tweehonderd niet bij de vakvereeniging aangesloten mijnwerkers hadden het werk her vat. De menigte wierp met steenen naar de politie, die de mannen naar hun werk geleid den, en gooiden ruiten in. Er werden een aantal mijnwerkers in hechtenis genomen, on der anderen verscheiden Polen, die een groot deel van de mijnwerkers in deze streek uit maken. In andere streken zijn er dergelijke tooneelen voorgevallen. Men vreest voor erger, aange zien vele niet aangesloten mijnwerkers gebrek lijden en het voornemen te kennen hebben gegeven, het werk te hervatten. Ongeveer 20,000 arbeiders in ijzer- en staal fabrieken te Coatbridge, Motherwell en in de buurt zijn buiten verdienste en lijden gebrek. Gisteren zijn te Glasgow dnizenden arbei ders ontslagen eu duizend anderen hebben aanzegging gekregen, dat zij over enkele dagen gedaan krijgen. De mijnwerkersstaking in Duitschland. Dortmund, 16 Maart. Vandaag zijn van de 323,986 mijnwerkers, die moesten opkomen, 159,953 opgekomen- Het getal stakers is dus rvim 18,000 afgenomen. TER NEUZEN, 19 Maart 1912. Zaterdagavond werd alhier aanbesteed dooi de vereeniging „Door Eendracht Sterk" alhier, de levering van 60,500 K.G. chilisalpeter, leve- het niet mogelijk schijnt er iets voor in de plaats te stellen, wat zoo boeiend is en wat in gelijke mate belangstelling zou kunnen wek ken. Men verwachte echter geenerlei schil derachtige beschrijvingen. Daarom is het den schrijver niet te doen geweest. Hij heeft uit sluitend zijn persoonlijke lotgevallen voor zijn zoon en nazaten willen o'pteekenen. Aart Kool werd op 8 Aug 1808 aangesteld tot 2de luitenant van de artillerie en genie in het toenmalig koninklijk Holland. Zijn dienst was echter reeds dadelijk in hoofdzaak gewijd aan de genie. Door de inlijving van het ko ninkrijk Holland bij het Fransche keizerijk in Juli 1810 werd hij in het Fransche leger op genomen en op 21 September 1810 bevorderd tot le-luitenant ingenieur. In October 1810 werd hij overgeplaatst naar Hamburg en later naar Danzig, alwaar hij op 9 April 1811 aan kwam. Te Danzig maakte hij kennis metdenFran- scheu generaal der genie Haxo. In het manus cript komt dienaangaande het volgende voor „De generaal Haxo had van den Keizer last ontvangen om ontwerpen voor de verbetering van de vesting Danzig te maken, terwijl deze werken daarna terstond moesten worden uit gevoerd. Het ontbrak evenwel aan voldoende terreinplans om de projecten op te kunnen teekenen, en het was bij deze gelegenheid dat ring 1—10 April en 80,500 K.G. chilisalpeter, levering 10—20 a. s. Ingeschreven werd door de heeren W. Bedet, Ter Neuzen, 1ste lev. f 12,87, 2de lev. f 12,42, D. J. Oggel, Axel, 1ste lev. f 12,99% 2de lev. f 12,63% D. Scheele Az., Ter Neuzen, 1ste lev. f 12,87, 2de lev. f 12,44, P. J. Scheele, Ter Neuzen, lste lev. f 12,92, f 12,39. Gegund lste lev. D. Scheele Az., Ter Neu zen, f1287, 2de lev. P. J. Scheele, Ter Neuzen, f 12,39. Gisteren werd door de politie alhier een persoon naar het huis van bewaring te Mid delburg gebracht. Hij had hier een zakken- opbeller van f25 verkocht voor f4. Vrijdagavond werd alhier liet eind-examen gehouden van den Landbomv-wintercursus, die twee jaar geduurd heeft. De heeren P. Lefeber en F. C. Zonnevijlle namen het examen af. De heer Smits, leeraar aan de Rijksland- houw-winterschool te Goes, kon aan alle leer lingen liet diploma uitreiken. Het waren A. M. de Feijter Jz., Jac. Dees, Antli, Dekker, A. de Bruijne, J. van Hoeve en W. P. Elve. Mr. G. W. F. Wentholt, Kantonrechter alhier, komt op de aanbeveling voor van vierden kantonrechter te Rotterdam. Sluiskil. Zondagmorgen viel een kind van bijna 2 jaar in het kanaal alhier. Het werd in bewusteloozen toestand aan wal gebracht. Het gelukte de verloskundige de levensgeesten weer op te wekken. Sluiskil. Binnen eenige dagen zal er hier een aantal werklieden arriveeren voor do werk zaamheden op de cokesfabriek. Men spreekt van wel 80 ongeveer, allen Walen. Ook ver neemt men uit goede bronnen, dat in de na bijheid van deze fabriek ook een zinkfahriek wordt opgericht. Iemand uit Sluiskil kwam deze vorige week met den trein alhier aan, doch in plaats den trein te verlaten (hij was ingedommeld) reed hij door tot 't, volgende station Sluiskil. Daar zijn reisbiljet tot Sluiskil-brug was, moest hij een dubbeltje bijpassen wat hij weigerde. Daardoor ontstond er tusschen hen en den spoorbeambte een twist, die nog al hoog liep, want ze werden handgemeen. Na van den schrik wat bekomen te zijn, werd hem mee gedeeld, dat hij twee processen-verbaal ermee had opgeloopen. Een duur dubbeltje voor hem Zaamslag. Vrijdagavond werd alhier het eind examen van den landbouwcursus,gehouden. De acht leerlingen werden geëxamineerd door de heeren Lefeber eu Zounevijlle. Aan allen de generaal mij vroeg hoeveel tijd ik noodig iiad om den Bisscliopsberg met 600 el van het voorliggend terrein op te meten. Ik was voor zichtig in mijn antwoord, doch beloofde mijn best te zullen doen. Tweemaal 24 uren daarna, nadat ik dien gelieelen tijd maar 3 uur gesla pen had, kwam ik met het plan van de be staande vestingwerken en van den omtrek van den Bisscliopsberg op een schaal van 1 op 1000 bij hem in de kamer. Ik had de groote vol doening dat liij tot mij zeide Mais vous êt.es un sorcier, vous ètes un diahle. Sedert dien tijd heeft mij genoemde generaal bij elke ge legenheid blijken van zijn welwillendheid ge geven. Hij doorliep met mij het terrein en teekende de nieuwe werken op liet plan. Ik zette deze met bakens op het terrein uit en na alles te hebben nagegaan, werd met de uivoering begonnen." De vermelding van deze zinsnede van het manuscript is te dezer plaatse van belang omdat het beschreven voorval vermoedelijk samenhangt met de aanwijzing van Kool voor deelneming aan den Russischen veldtocht. Terwijl Kool te Danzig werkzaam was werd hij op 1 Juli 1811 benoemd tot kapitein, na nog geen 3 jaar luitenant te zijn geweest. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 1