^hofsted!H-H- Landb"s B0ERENINSPAN, een TUIN, WIJ ONTVINGEN zwart en gebloemd Satijn LISTER MOTOREN Geëmailleerd ,P. J. Nieuwe Stoffen Hall-! IN LOSSING: RUHR-KACpEh- en SMEEKOLEN. Algemeene Maatschappij Will ge nel DRUKWERK, D. HL LITTOOIJ Az., K. HAAK. GEBR. HAMERLINCK, Openbare Verkooping. 25 aren 10 centiaren Grond. Een WOONHUIS en ERF Een perceel Bouwgrond Een perceel Grond Een perceel Grond 1 are 10 centiaren Grond 2 aren 70 centiaren Grond Openbare Verkooping. 1200 Groene Mutserd. 2000 droge 1200 K.G. Plantaardappelen. 1000 Bos Roggestroo. 400 Wilgenstaken. 200 kodden. 400 M. Prikkeldraad. 3 Kannda hoornen. 1000 K.G. gedorschen Rogge. 1000 K.G. Tarwe. 12 Loopvarkens (waaronder 2 dik Openbare Verkooping. 2000 schoone sparren. 30 mijten sparrenproppen, 4000 bos sparrensnoei, Openbare Verkooping 25 April a. s. 50 stuks opgaande Populiereboomen, 200 Tronken zonder gewaai. Dinsdag 5 Maart a.s., FIJNE ZWARTE STOFFEN. L0EV ENICHS CULTIVATOR. KETTINGEGGEN. LAMDROLLEN. enz. 2v£. TTOLFEETT, Dinsdag 5 Maart a.s., D. E. W0LFERT Hz. Demi-saisons en Costumes. Stalen franco. Je beste adres liet schip „AM0R", met eene lading prlucia, g*roT7-e voor rekening van de Ter Neuzen, 23 Febr. 1912. Schuttershofweg. N.R. Steeds verkrijgbaar prima ENGELSCHE KOLEN, ge klopte en ongeklopte COKES, BRUINKOOLBRIKETTEN en BELGISCHE ANTHRACIET. spoedig geleverd en aan billijken prijs, wendt U dan tot de Stooin-Handelsdrukkerij van Vlooswijkstraat 21, Ter Neuzen. KAPITALEN Voorloopig Bericht. met geheel nieuw dessin Veevoederstoomers, bizonder gemakkelijk in het gebruik, Groote sorteering Coupeur te ontbieden. gevestigd te Middelburg, Bestellingen worden ook telefonisch opge= nomen, onder nummer 20. zal krachtens verleend Rechterlijk bevel, in het hotel „Centraal" van dhr. P. J. Visser te Ter Neuzen, op Donderdag den 29 Februari 1912, des namiddags 2 ure, verkoopen KOOP 1. in cijns of verpacht bij onderscheidene personen, op Java te Ter Neuzen. KOOP 2. (eigen grond) in den Kleinen Zevenaer- polder, gemeente Ter Neuzen, kadaster 'Sectie II nummer 214, groot 3 aren 55 centiaren. In huur tot 28 Januari 1912 en daarna van maand tot maand bij D. F. Dieleman voor f 2,— per maand. KOOP 3. te Axel (Kanaalkade), kadaster Sectie F nummer 851, groot 5 aren 86 centiaren. KOOP 4. te Axel (aan de Oude Stad), kadaster Sectie G no. 2238, groot 76 centiaren. KOOP 5. alsvoren, kadaster Sectio G no. 2240, groot 35 centiaren. KOOP 6. te Zuiddorpe (Boschdorp), kadaster Sectie B no. 929. De daarop staande gebouwen belmoren aan de Wed. C. L. Coppieters). KOOP 7. alsvoren, kadaster Sectie B no. 892. (De daarop staande gebouwen belmoren aan P. Bauwens). Te aanvaarden in gebruik, of voor zoover verhuurd, te treden in het genot der huur, bij de betaling der kooppenningen. De Notarissen J. A Dregmans te Axel en F. C. Daey Ouwens te Hulst, zullen ten verzoeke van dhr. F. DIELEMAN Jz landbouwer te Overslag, op Donderdag, den 7 Maart 1912, des namiddags 2 ure, verkoopen ALLES zich bevindende op zijne hofstede- De Notaris J. A. Dregmans te Axel zal, ten verzoeke van de heeren Gebroeders PLAS- SCHAERT te Koewacht, op DINSDAG den 5 MAART 1912, des voormiddags II ure, verkoopen geschikt voor HEININGKODDEN, STA KEN, KEPERS, SCHELFBALKEN enz. alles liggende op hunne eigendommen in den polder Beoosten- en Bewestenblij, aan de 2e verkorting, onmiddellijk aan den Steenweg, gemeente Koewacht. bewoond door en behoorende aan den heer JACOBUS WIJFFELS te Biervliet, met vijf gemeten daarbij gelegen weide en land, en tien gemeten puike landen in den Zoutepolder, te aanvaarden 1 October 1912. Inschrijvingsbiljetten voor elk der perceelen afzonderlijk, of voor het geheel in le leveren Zaterdag 2 Maart in den voormiddag ten kan tore der Firma J. Th. HENDRIKSE, bij wie evenals bij den eigenaar en bewoner inlich tingen te bekomen zijn. De biljetten zullen ten 12 ure in tegen woordigheid der inschrijvers geopend worden. 3/3 der koopsom kan als eerste hypo theek op de panden gevestigd blijven. op WOENSDAG 28 FEBRUARI 1912, des morgens te 9 uur, in de gemeente 'sHeer Arend s- k e r k e, nabij Nieuwedorp, op de hofstede „Landlust", in den Nieuwen West-K raaijert- polder, voor den heer J. J. DE JAGER, ten overstaan van Notaris Pilaar te Goes, van den bestaande o. a. uit: 17 Paarden, 44 stuks Hoornvee, 8 Varkens, 100 Kippen en Hanen, 6 Eenden^ Utrechtsch Wagentje, 2 Til bury's, 5 Menwagens, La- moenkar, Landbouwwerk tuigen, Zolder-, Melk- cn Stalgereedschappen enz. Met den verkoop van het Beestiaal wordt te half één uur aangevangen. Onbekende koopers moeten contant betalen tegen korting. BIJ INSCHRIJVING TE PACHTEN in 3 perceelen, te Sluis aan de Sint Janstraat, eigendom van de erven van den Heer J. J. VISSER. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Notaris L. G. JAMES te Sluis, ten wiens kantore de inschrijvingsbiljetten vóór 28 Februari e. k. moeten zijn ingeleverd. Do verkooping van den LANDBOUWERS- INSPAN van den heer A. MOGGRÉ te Cad- zand is bepaald op Notaris JAMES te Sluis. De Notaris L. G. James te Sluis, is voorne mens op Donderdag 29 Febr. a. s., des nam. ten 2 ure, ten verzoeke van liet Uitvoerend Bestuur van het WATERSCHAP DER SLUIS AAN DE WIELINGEN, publiek te verkoopen staande vanaf de brug in den Diomede- polder tot aan de brug te Retranchement. Te vergaderen aan de brug in den Diomede- polder. De Notaris L. G. James te Sluis is voorne mens op des nam. ten 1 ure ten verzoeke en ten huize van den Heer M. v. d. BUSSCHE te Sluis aan de Thouroutstraat publiek te verkoopen kleerkast, linnenkastje, 2 ronde- en 1 vierkante tafel, 8 stoelen, zetel, klok, wekker, spiegel, schilderijen, ijzeren ledi kant, ijzeren wieg, glas-, geleierd- en aardewerk, lampen, kachel met nikkel beslag, aardappelen, spek, vet, arbeiders gereedschap, enz. benevens eene uitgebreide collectie Worden attent gemaakt op de van i132%, 4-, 6, 8- en 10 paardenkrachten, zoowel voor benzine, petroleum als gas. Tevens op de aanbranden onmogelijk. AANBEVELEND, In Landbouwwerktuigen, HOEK bij Ter Neuzen. De Notaris L. G. James te Sluis is voorne mens op des nam. ten 3 ure ten verzoeke en ten huize van den Heer P. NIESKENS te Sluis aan de Hoogstraat publiek te verkoopen kleerkast, linnenkast, tafels, stoelen, zetel, spiegels, hanglampen, schilderijen, glas-, geleierd- en aardewerk, kachel, vogelkooi, kuipen en tobben, ketels, ar beidersgereedschap. 1 vet varken, 1 geit, dik van lam, 5 jonge kippen, 1000 K.G. eetaardappelen en planters, 2000 K.G. koebeeten, 4 hammen, spek en vet, brandhout enz. prima kwaliteit, concurreerende prijzen, is steeds voorhanden bij Ter Neuzen, Febr. 1912. Zitdag te TER. NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand vanaf des morgens 9 uur in het hotel „des Pays Bas.' (Nieuwstraat). VOOR Noordstraat, TER NEUZEN. Bestellingen worden ook aangenomenGRENULAAN No. 5. tot beleenen en aankoopen van met vruchtgebruik of periodieke uit- keeringen belaste waarden, geeft 4Va PANDBRIEVEN uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100, tegen den koers van 1001/* °/o verkrijgbaar ten kantore der Bank, alsmede bij H. H. Effectenliandelaren. De Directie, Mr. A. A. DE VEER en K. CATTEPOEL. Stoomdrukkerij D. H. Littooij Az. Terneuien. De Notaris L. J. van der Moer te Ter Neuzen, van biggen), Wegens vertrek naar Noord-Amerika. 5) Wegens vertrek naar Noord-Amerika. Advocaat en Procureur te Middelburg. bericht de ontvangst van de

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 4