Japonstoffen. Ls. m Waesberghe-JaDsseos, Eierkolen, enz. Ingezonden Stukken. Burgerlijke Stand. Telegrafische Berichten. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Terneuzen. Advertentie n. De nieuwe Stalen-Collectie Steeds verkrijgbaar M. J. VAN DIXHOORN, Ter Neuzen. Gebrs. HAMERLINCK dachte ontkende pertinent, maar werd dooi de Emmeriksche dame even beslist berkend als den man, dien zij met bet kind in het bosch beeft zien gaan. 's Avonds om half twaalf werd de vermoe delijke moordenaar naar 's Heerenberg over gebracht. Zijn naam is Franciscus D., geboren 17 Maart 1877 en gehuwd. Hij staat zeer ongunstig bekend. Nader meldt men, dat bij de schouwing van het lijkje te Arnhem is gebleken, dat geen verkrachting heeft plaats gehad. Dinsdagavond is de vermoedelijke moordenaar met het lijkje geconfronteerd, eerst te 's Heerenberg, later op de plek, waar de moord heeft plaats gehad. Hij blijft echter ontkennen. De moordenaar geeft voor den geheelen Zondag op waar hij geweest is, alleen kan hij niet zeggen, waar bij op het uur van den moord was. Hij ver ontschuldigde zich door te zeggen, dat zijn geheugen door dronkenschap in de war was. Verschillende mededeelingen door hem gedaan blijken leugens te zijn. De Emmeriksche dame is zeer pertinent in hare verklaringen en wees den verdachte onmiddellijk uit vijf personen aan. De verdenking viel op hem, omdat hij Zondagnacht in een schuur bij Zeddam verblijf heeft gehouden, terwijl hij anders thuis was. De dame gaf aan de marechaussee een zeer uitvoerig en duidelijk signalement op, vóór zij den verdachte had gezien. Toen zij hem zag staan, riep zij onmiddellijk uitdat is hij. Zij was bovendien in staat een duidelijke beschrij ving te geven, zoowel van zijn kleeren als van die van het ongelukkige meisje. Men herinnert zich nu, dat de verdachte onder de toeschouwers was, toen de politie honden aan het werk gingen en dat een der honden tegen hem opgesprongen is, een om standigheid, waaraan toen - niet genoeg aan dacht gewijd is, omdat de man niet verdacht werd. Het vermoeden wint veld, dat het plan van den moordenaar geweest is, het lijkje van het kind op de houtmijt, waarbij het gevonden is, te verbranden en zoodoende de sporen van zijn misdrijf uit te wissöhen. Nader meldt men, dat tegenover de perti nente verklaring van de dame, een heer even strak volhoudt, dat D. niet de man is, die Zondag met het meisje liep te wandelen. Ojntrent de arrestatie van een viertal personen in verband met den diefstal in het bij-postkantoor aan het Stadhoudersplein te 's Gravenhage, vernemen we nader, dat de recherche reeds geruimen tijd een huis aan het Zieke in het oog hield, waarin zich een persoon uit Haarlem had gevestigd. Opge merkt was nl., dat daar herhaaldelijk personen kwamen, die verdacht werden meer te weten van bovenbedoelden diefstal, en tegen wie wel vermoedens, maar geen voldoende bewij zen bestonden. Toen Dinsdagavond deze personen, goede, bekenden van de justitie, weer in de omgeving van bedoeld perceel werden opgemerkt, zijn zij door de récherche (die daartoe uitgebreide maatregelen had getroffen en met het gansche recherchepersoneel in den omtrek aanwezig was) gearresteerd. Op het viertal, allen Hagenaars, werden, gelijk reeds gemeld, effec ten gevonden, afkomstig van den diefstal. Bij de verdachten is reeds huiszoeking ge daan bij een hunner werd aan de politie den toegang geweigerd door de vrouw des huizes. Voor diens woning aan de Vleerstraat werd toen een dubbelpost geplaatst, in afwachting van de vereischte justitieele machtiging tot binnentreden. Zooals te begrijpen is, ver wekte een en ander in deze drukke wijk heel wat toeloop van nieuwsgierigen, te meer daar een der andere verdachten in de onmiddellijke nabijheid woont, in de Zuilingstraat, waar eveneens het optreden der politie druk be sproken werd. Nog steeds is de Amsterdamsche brand weer bezig de ruïne van de vóór acht dagen Verbrande loods E aan de IJ-kade aldaar, nat te houden, want hier en daar smeult het nog voort. Toch is reeds gebleken, dat nog eene groote hoeveelheid van de handelswaren ge heel of gedeeltelijk gespaard bleef en een honderdtal mannen zijn dan ook bezig om al wat nog van waarde is, op te diepen uit den chaos en te laden op de langs de kade liggende zolderschuiten. Het is: tabak, veevoeder, peper, coprab, koffie, huiden enz. Over enkele weken zal in het Oosterdok de publieke veiling dezer goederen plaats hebben. Het schijnt dat men ten onrechte de ontploffingen tijdens den brand heeft toegeschreven aan het uit elkander springen van de ijzeren vaten met citronella-olie. Thans is namelijk aan het licht gekomen, dat zich onder de in het pakhuis opgeslagen goederen ook bevonden een groot aantal cylinders mét koolzuur. Door de verbazende hitte zijn de stalen om hulsels, ofschoon berekend op groote spanning, gesprongen en als platgeslagen plaatijzer meters ver in de ruïne geslingerd. Te Wormerveer is een 20-jarige bediende met ongeveer f 600 ten nadeele van zijn patroon, den timmerman en aannemer A. Kok, er van door gegaan. Te Gasselternijveen is Maandag het vijf jarig dochtertje van het echtpaar K. in het kanaal geraakt en verdronken. Het classicaal bestuur van Heerenveen heeft, naar men weet, ds. E. te Oosterzee, die zich in verband met de verdrinking van zijn echt- genoote in voorloopige hechtenis bevindt, in verband met tegen hem ingekomen klachten tot ontslag voorgedragen. In de heden ge- honden vergadering had hierover de beslissing moeten vallen. Deze is echter onbepaald uit gesteld in afwachting van de rechterlijke uit spraak in de verdrinkingszaak. Een huwelijksgeschenk van Roosevelt. Men vermaakt zich thans in Amerika zeer over een zonderling huwelijksgeschenk, dat de ex-President Roosevelt dezer dagen aan een jeugdige bruid, miss Mary Carlisle, deed toe komen. Miss Mary Carlisle trouwde met een bekenden rechtsgeleerde, den heer Howe, en dit huwelijk was een van de gebeurtenissen der New-Yorksche season. Onder de talrijke huwelijksgeschenken was er ook een van den heer Roosevelt en miss Carlisle in blijde ver wachting over hetgeen 't door den ex-President gezonden pakket wel zou bevatten, opende dit in aanwezigheid van tal van vriendinnen. Toen het pakje geopend was, bleek het totgrooten schrik van den bruid, die eerst meende een slang te zien, een rhinocerosstaart te bevatten. Het geschenk was een van de jachttrofeeën van Roosevelt uit Afrika, en blijkbaar hechtte de ex-President er groote waarde aan, Maar miss Carlisle bleek zeer teleurgesteld en onder de tentoongestelde huwelijksgeschenken werd de staart dan ook gemist. Onbescheiden journa listen hebben nu echter van dit merkwaardig cadeau gehoord en nu lacht heel New-York over de zonderlinge wijze, waarop de heer Roosevelt huwelijksgeschenken geeft. Een ontzettende gebeurtenis. Berichten uit St. Petersburg |maken melding van een ontzettende catastrophe, die op het eilaud Nova Zembla zou zijn voorgekomen. Voor eenigen tijd stichtte een firma uit Archangel op Nova Zembla een visscherijko- lonie, waarvan de leden zich verplichtten te visschen voor de bedoelde firma. Onlangs werd een stoomboot naar het eiland gezonden, doch men vond geen der leden van de kolonie meer in leven. Er waren niet genoeg levens middelen in gebracht voor de tien maanden, dat elke verbinding met het eiland onmogelijk is, en de geheele kolonie was gestorven van honger. De ongelukkigen hadden ontzettend geleden, zooals bleek uit de opteekeningen, die een hunner had nagelatendeze man, Chenoff genaamd, schijnt de laatst overblijven de van allen te zijn geweest en zag zijn met gezellen een voor een sterven. Hij schreef: „Wij zijn aan het einde van onze voorraden levensmiddelen, en wij kunnen niets meer krijgen, zelf niet het kleinste vischje. Een schip komt maar het is opnieuw vernie tigde hoop, want het komt niet naar ons toe. Het is vreeselijk onze kinderen van honger te zien sterven. Door nood gedreven nemen wij de wol vanjonze kleeren en eten die op Wij lijden ontzettend. Twee visschers aten vleesch van de dooden, en zijn er aan ge storven. „Ik, Chenoff, ben de eenige overlevende persoon, ik schrijf deze regels, maar mijn handen beven, mijn oogen worden slecht, ik voel dat het einde nadert Het geheugen verloren. Maandagnacht kwam een dame, in grooten angst verkeerend, een politie-posthuis te Mar seille binnenstormen. Zij vroeg om bescher ming, daar zij door boosdoenders werd achter volgd. Men begon haar vragen te stellen, doch kreeg daarop niet het gewenschte ant woord. De dame scheen plotseling haar ge heugen te hebben verloren. Zij kon niet zeg gen wie zij was, noch vanwaar zij kwam. Zij is ongeveer veertig jaar oud en zeer chic ge- gekleed. Men meent, dat bet een dame uit de hoogere kringen is. Zij gaf uit het geen zij kon mededeelen blijk, van zeer ontwikkeld te zijn. Het eenige wat ze wist, is dat zij een weduwe is van een Engelschen graaf. In een portemonnaie, die zij bij zi.ch had, bevond zich slechts weinig geld. In een ring, die zij aan den .vinger droeg, stond gegraveerd 6 M. TO 7 6 April 1882. De ongelukkige is voorloopig onder dak gebracht. Buiten verantwoordelijkheid, der Redactie.) Geachte Heer LEGLIS Zooeven las ik uw ingezonden stuk, dat voor een gedeelte ook tot mij gericht was. Ik kan u de verzekering geven, dat ik met het mor genkrieken niet in alle stilte was vertrokken. Integendeel, ik ben nog gezond en wel en verkeer nog steeds onder u. Ik dank u voor de waardeerende woorden aan mijn adres dit is niet bedoeld als een afscheid, neen, ik heb het bijltje er nog niet bij neergelegd, hoewel de lust mij tegenwoordig wel eens bekruipt, om 't maar te doen. Dat ik de vorige maal geen opmerkingen gemaakt heb over de voor laatst gehouden Gemeenteraadsvergadering is door oorzaken buiten mijn willen en schuld geschied. Dezen keer moet u er echter'ook geen van mij verwachten, want ziehier de eenige opmerking, die ik over heel de verga dering te maken heb, in één zin uitgedrukt 't Was een dooie boelEn ik voorzie dat er voortaan nog meer zulke vergaderingen ge houden zullen worden. Mijn geachte collega's hebben steeds heel veel te vertellen in besloten vergaderingen. Wat ze daarin zeggen, komt niet in de krant weet je, dan doen ze niemand zeer, en dan komt het publiek ook niets te weten hoe sommigen uitblinken door.... on wetendheid, om maar geen erger woord te gebruiken. Zie je het laatste gemeenteraadsverslag in, dan zul je zien, dat we 16, zegge zestien ver schillende zaken behandeld hebben. En dan kan je lezenZonder hoofdelijke stemming aangenomen, verwezen naar B. en W. om praeadvies enz. Inlichtingen naar sommige zaken werden gevraagd door 2 zegge twee raadsleden en dat waren er nog twee die ge regeld met mij de stukken vóór de vergadering gaan inzien. De twee wethouders weten na tuurlijk van te voren alles, wat op een G.- vergadering zal behandeld worden. Ze geven advies over de meeste dingen, althans 't ge beurt toch in hun naam, en voorts zijn er van de overige 9 raadsleden toch 2 of 3, die ge regeld vóór een vergadering de stukken komen inzien. De overige 5 of 6 krijgen thuis een oproepingsbrief voor een vergadering, en ver schijnen daarmede ten tooneele. Die weten alles reeds zoo goed, dat ze 't niet noodig hebben eerst eens zich op de hoogte te komen stellen van de te behandelen zaken. Die zien steeds dadelijk waar 'm de kneep zit. 'k Wou dat ik ook zoo'n verstand en zoo'n helder inzicht had. Die hebben ook niet noodig om inlichtingen over iets te vragen. Ze weten alles vanzelf. Daarom was die laatste ver gadering ook zoo levendig. Dat zijn nu nog eens mannen om zaken af te doen Waardige vroede vaderen Ik stond enkele maanden geleden met eenige collega's te kijken naar de werkzaamheden aan de gasfabriek. Daar kwamen we bij de stookplaats. Daar lag een heele hoop oude rommel. Eén mijner collega's zeideWaar komt dat oud roest toch vandaan. Moeten ze zoo'n zoodje hier in deze prachtige nieuwe fabriek steken Ik zal er B. en W. op de eerstvolgende vergadering eens over interpel- leeren (hè, wat een stadhuiswoord hé Ik wacht nog steeds op 's mans vraag. Achter af durven en kunnen ze heel wat zeggen, maar in de Gemeenteraadsvergaderingen, daar wordt slechts aan 't traditioneeele touwtje getrokken en alle vroede vaderen knikken eerbiedig ja Hierop is echter eene uitzondering. Eenige mijner collega's zijn, of liever meenen weer barstig te zijn. Als je eens met ze spreekt, buiten de vergadering moet je weten, dan verzekeren ze je, dat zij niet op alles ja en amen zullen zeggen, neen ze zullen juist alles wat van den voorzitter komt, tegenwerken, al is 't nog goed. Arme menschen nietwaar Ze weten nog geen personen van zaken te onderscheiden, en die willen nochtans voor volksvertegenwoordiger spelen. En als 't ver gadering is wordt er nog niets gezegd. Niet dat ik jabroers van je wil maken, o neen mijn lezers weten wel dat ik dat zelf ook allerminst ben en gerust iets, dat van den voorzitter komt, in de volle vergadering, in 't publiek dus, durf afkeuren. Ik wou alleen maar dat al mijne collega's meer ernst voor de zaak gevoelden en een goed voorbeeld namen aan dat 2-of 3-tal, en dan met degelijke kost voor den dag kwamen, waaraan we iets hebben en waaruit blijkt dat je de gemeente belangen oprecht volgens eed en geweten, dit hebben ze immers gezworen, behandelden. Ik ben hard, dat weet ik, maar als je de vingers op de wonde legt, dan doet dat zeer nietwaar. Ik zou nog heel wat meer kunnen zeggen, maar ik hoop dat dhr. Leglis hieruit zal begrepen hebben, dat 't niet gemakkelijk is om het edelachtbare elftal, uat in Axel achter de groene tafel zetelt, wakker te schreeuwen. Al moet mijne stem dan zijn als die eens roependen in de woestijn, ik zal hoop ik nog een poosje voortgaan, net zoolang, totdat ze wakker zijn, of tot we in Axel door de verkiezingen Ik zeg hiermede niet, dat ik voortaan steeds elke vergadering becritiseeren zal want als je te hard roept, worden de menschen wel eens doof of hardhoorend. 't 12de RAADSLID. Middelburg. Heden werd ter arr. rechtbank alhier veroordeeld F. de B. 18 jaar, landbou wersknecht te Axel, wegens mishandeling, tot 25 gld. boete, sub. 25 dagen hechtenis dat is de helft minder dan de vordering. Beek. Omtrent de moordgeschiedenis wordt thans geseind De verdachte D. kan zijn alibi bewijzen. Tussclien 3 en 5 uur Zondagmiddag heeft hij onderhandeld met een slager uit Doetinchem over paarden. Donderdagavond zijn de ouders van het meisje gearresteerd. De vader werd zwaar geboeid te 's Heerenberg binnengebracht. De arrestatie geschiedde naar aanleiding van een verklaring van het 8-jarig zoontje. De vader heeft het meisje geslagen, dat daarop weg liep, achtervolgd door den vader. De vader kwam later alleen thuis. Van de elf kinderen leven er nog zes. De vijf overleden kinderen zijn gestorven zonder dat een geneesheer aan hun ziekbed is ge weest. Verschillende geruchten zijn hieromtrent in omloop. Den Haag. De Gouverneur-Generaal seint uit Batavia, dat met het Chineesche Nieuw jaarsfeest te Batavia en Soerabaja ongeregeld heden hebben plaats gehad. Te Batavia naar aanleiding van het bevel om de republikeinsche vlag te verwijderen. Te Soerabaja zonder bepaalde aanwijzing. Een villa werd geplunderd. De rust zal echter spoedig hersteld zijn. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 25 FEBRUARI 1912. Gereformeerde Kerk. MIDDELBURG, 22 Febr. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer niet groot, tarwe onveranderd flauw, paarden- boonen en zomergerst 25 cent lager. Bruine- boonen kan men opgeruimd beschouwen. De prijzen waren als volgtjarige tarvre 0,a /'O,nieuwe dito 7,50 a 7,75 rogge 0.a ƒ0.wintergerst 0,k ƒ0,— zomergerst /6,25 a ƒ6,50; haver ƒ0, a ƒ0,paardenboonen 8,50 a ƒ9,— groene erwten a kroonerwten 12.50, a ƒ14,50; tuinboonen 8.75 a f 9.25; witteboonen 23a 24,ronde bruine boonen a lange dito a koolzaad a alles per mud. Karweizaad a per 50 kilo. Noteering van boter en eieren. Boter 0.65 a 0,73 voor partieuliereü 0,74 per 1/i kilo. Eieren 3.60, voor particulieren 4.per 100 stuks. Noteering van de Veilingsvereeniging Walcheren alhier. Eieren f4.20 a f5. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 24 Febr. 5.26 5.45 Zondag 25 6.7 6.30 Maandag 26 6.57 7.28 Dinsdag 27 8.6 8.51 Woensdag 28 9.42 10.34 Donderdag 29 11.19 11.57 Vrijdag 1 Maart 12.28 te TER NEUZEN. Zij, die wenschen deel te nemen aan het toelatingsexamen ter opleiding voor ONDER WIJZER of ONDERWIJZERES, worden uitgenoo- digd zich daartoe vóór I Maart aan te melden bij den directeur II. KOELMANS. ONTVANGEN: zwarte en gekleurde WISSEL- en EFFECTENKANTOOR, HULST en TER NEUZEN. Wisselt alle soorten Coupons In. Prima uit de Nederlandsche Staatsmijnen. Schuttershofweg. AXEL. Huwelijks-aangiften. 2 Febr. Martinus Dekker, oud 21 j., jm. en Geertrui Schieman, oud 20 j., jd. 8 Febr. Martinus Goossen, oud 28 j jm. en Pieternella Catharina de Feijter, oud 20 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 15 Febr. Martinus Dekker, oud 21 j., jm. en Geertrui Schieman, oud 20 jd. Geboorten. 3 Febr. Gustaaf, z. van Carolns Ludovicus Tacq en van Florence Rosalia van Aerde. 10 Febr. Martinus, z. van Martinus Dieleman en van Anna Koster. 13 Febr. Johanna Pieternella, d. van Mels Verstraten en van Maria Boeije. Overlijden. 15 Febr. Cornelis Pieter Verlinde, oud 1 j., z. van Pieter Johannes en van wijlen Maria Janna Gast. Ter Neuzen 9 en 2 uur, Ds. J. F. van Hulsteijn. Axel A 9 en 2 uur, Ds. J. H. Lammertsma. Axel B' 9 uur,Ds. Chr. Bruinsjen 2 uur, Leeskerk. Zaamslag 9 en 2 uur, Ds. M. Uijtenhoudt. Hoek 9 en 2 uur Ds. H. y. d. Wal. Kloosterzande 2 uur, Ds. Chr. Bruins van Axel. Hervormde Kerk. Ter Neuzen 9'/2 en 2 uur, Ds. A. Timmerman. Sluiskil 9'/2 uur, Ds. E. Raams van Hoek. Axel 9'/j en 2 uur, Ds. J. B. T. Hugenholte. Zaamslag 9 en 2 uur, Ds. G. van Dis Hoek 9 uur geen dienst en 2 uur, Ds. E. llaams Jr. Sas van Gent 9'/i uur, Ds. H. Akersloot v. Houten Roos. Hulst 9 uur, Ds. Den Boer. Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat.) Ter Neuzen 9, 2 en 6'/i uur, Leeskerk. Oud-Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9, 2 en 6'/i uur, Ds. L. Hubrechtse. Lokaal „Eben-Haëzer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 6'/i uur Dhr. J. J. Kense. LIMBU ROTE STUKKOLEN,

Krantenbank Zeeland

Luctor et Emergo | 1912 | | pagina 3